Bilancovanie posledných rokov a plány v roku 2018

Uplynulé tri roky by sa dali definovať ako roky rekonštrukcií, ale i výziev. Čo sa podarilo a čo nie? Aj nato sme sa opýtali starostu a ružinovských poslancov.

1. Čo považujete za najväčšie úspechy v minulom roku?

2. Začína sa posledný rok súčasného volebného obdobia, ako by. Ste zbilancovali uplynulé 3 roky? Čo sa podarilo a čo nie?

3. Čo by ste ešte chceli stihnúť vyriešiť, zrekonštruovať do konca volebného obdobia?

Dušan Pekár – starosta Ružinova

1Tých úspechov v podobe rekonštrukcií a úprav verejných priestorov je viacero. Spomeniem len niektoré. V roku 2017 sme zveľadili viaceré priestory v Ružinove. Vybudovali sme bezbariérový vstup do Ružinovského domova seniorov a opravili okolité asfaltové chodníky, rekonštruovali sme vnútorné priestory v RDS a v Domove dôchodcov. V dome kultúry sme otvorili Ružinovskú galériu, kde vystavujú umelci svoje obrazy a sochy. Pokračovali sme v rekonštrukciách vnútorných priestorov kultúrnych domov v Ružinove. Ako prví v Bratislave sme pred 7 rokmi začali s kompletnou rekonštrukciou povrchov ciest a chodníkov. Výsledkom tak je ďalších 9 ciest a 4 chodníky s novými povrchmi. Každý rok rekonštruujeme niektoré z našich detských ihrísk. Ani rok 2017 nebol výnimkou. Pustili sme sa do kompletnej rekonštrukcie detského ihriska na Raketovej ulici, ktorú dokončíme v najbližších mesiacov, vývoj prác závisí od počasia. Zároveň sme začali s výmenou a opravou hracích prvkov v Areáli hier Radosť. Už v minulosti sme v našich školách a škôlkach zrekonštruovali ich sociálne zariadenia, majú plastové okná a opravujeme v nich aj elektroinštaláciu. Logickým krokom tak bolo aj zateplenie budov. Teší ma, že sme sa v minulom roku do týchto prác pustili a plánujeme v nich aj pokračovať na ďalších školách.

2Po prvýkrát za posledné roky nemá Ružinov schválený rozpočet. Viacerí miestni poslanci chcú zobrať z časti určenej na prevádzku kultúrnych a spoločenských domov 250 000 eur. Ak na tomto kroku budú trvať, hrozí zatvorenie niektorého zo spoločenských či kultúrnych domov spojené s prepúšťaním zamestnancov. Ja osobne, takéto niečo nedopustím. Veď v závere minulého roka sme spustili verejnú obchodnú suťaž na návrh najvhodnejšieho nájmu Kultúrneho domu Bulharská, ktorý dlšie roky chátral. Je tak nelogické, že jeden kultúrny dom ideme zachrániť, ale zároveň ohrozíme fungovanie iných priestorov. Aktuálne sme tak v rozpočtovom provizóriu, ale i napriek tomu budeme pokračovať v plánovaných rekonštrukciách. Odhliadnuc od záveru roka, keď mám zhodnotiť uplynulé tri roky, tak sa niesli, rovnako ako tie štyri pred nimi, v znamení rekonštrukcií, opráv a zveľaďovania. Po mnohých rokoch sme, vďaka súhlasu riaditeľa Ružinovskej nemocnice, zrevitalizovali okolie Rohlíka. Išlo o prvú lastovičku, verím, že v jeho úprave budeme môcť pokračovať. Za posledné tri roky sme rozšírili kapacity našich materských škôl o viac ako 100 miest. V Dome kultúry máme Ružinovskú galériu. Zrekoštruovali sme foyer domu kultúry, rekonštruujú sa toalety a šatne v kultúrnych zariadeniach, máme vynovené kino Nostalgia a priestory v spoločenskom dome na Nivách. Je toho veľa, čo by som mohol ešte vymenovať. Zmien k lepšiemu sa dočká aj naša Knižnica Ružinov. Poslanci v rozpočte schválili peniaze na rekonštrukciu budovy knižnice na Tomášikovej ulici. Vymenili sme okná, upravujú sa aj zavlhnuté priestory budovy ale aj okolie knižnice so záhradou. Poslednou, možno z pohľadu nezainteresovaného drobnoťou, je začiatok osádzania nových, väčších smetných košov. Začali sme na Štrkoveckom jazere. ja to aj vďaka poslancom, s ktorými sme sa rozhodli kúpiť síce drahšie, ale voči vandalom odolnejšie smetné koše, ktoré by sme postupne osádzali v Ružinove. Čo sa nepodarilo a už ani nepodarí, je dohoda súčastného vlastníka so záujemcami o kúpu bývalého obchodného domu Ružinov. Na liste vlastníctva sa objavila cyperská firma, ktorej sme adresovali pokuty, žiaľ, bez odozvy. Veľkou výzvou do budúcnosti je aj spoločná parkovacia politika. Keďže Bratislava má 17 mestských častí, navrhujem, aby sme všetci starostovia súhlasili s jednotným parkovaním. Hlavné mesto nemôže mať 17 parkovacích politík.

3Administratívnou chybou zamestankyne sme sa vlani nemohli zapojiť do čerpania eurofondov. Vďaka novele zákona, tomu tak už nebude. Požiadal som Národný inšpektorát práce o výmaz zo zoznamu nelegálych zamestnávateľov. Tento rok sa budeme môcť zapojiť do výziev na eurofondy. Dúfam, že sa nám v spolupráci s mestom podarí vyriešiť aj pozemky pod Areálom hier Radosť. Na túto tému už prebiehajú rokovania medzi mestom a ministerstvom vnútra. Areál hier Radosť je výnimočným miestom, tak ako celé okolie Štrkoveckého jazera, ktoré si musíme chrániť. Plánov máme veľa, určite chceme pokračovať v kompletných opravách našich komunikácií, detských ihrísk, zariadení pre seniorov, budov škôl a škôlok, ako i rozširovaní kapacít materských škôl. K splneniu všetkých plánov je potrebná spolupráca s obyvateľmi, mestom, župou a poslaneckými zbormi. Želal by som si, aby v tomto predvolebnom roku bolo menej politikárčenia a viac úprimnej práce. Len tak dokážeme urobiť viac a Ružinov sa stane ešte lepším miestom pre život, prácu a oddych detí, rodín, študentov a seniorov.

Poobhliadnutie sa očami poslancov

Na rovnaké otázky ako starosta Ružinova sme sa opýtali aj predsedov poslaneckých klubov ružinovského miestneho zastupiteľstva a nezávislých poslancov.

Peter Hrapko – predseda Poslaneckého klubu SMER – SD

1Mám problém nájsť úspech minulého roku, nieto ešte najväčší. Miestne zastupiteľstvo si odsúhlasilo plán svojich stretnutí, ale pán starosta sa rozhodol náš názor ignorovať a zvolával naše zastupiteľstvá podľa svojho uváženia, čo spôsobilo, že niekedy sme mali rokovania neskoro do noci a niekedy bolo tak málo bodov rokovania, že sme nemali zastupiteľstvo ani do 17:00 hod., kedy je vyčlenený časový priestor pre vystúpenia občanov. Nie je dobré pre Ružinovčanov, keď sa nevie starosta so zastupiteľstvom dohodnúť ani len na tom, kedy budú rokovania zastupiteľstva.

2Ako poslanec za Pošeň som bol veľmi rád, keď miestne zastupiteľstvo na môj návrh odsúhlasilo spracovanie Územných plánov zóny pre Pošeň, aby sa územie regulovalo tak, aby nebola možná bezbrehá výstavba. Keďže na Pošni sa roztrhlo vrece s pokusmi o novú výstavbu, dúfal som, že stavebný úrad Ružinova, vedený pánom starostom, začne čo najskôr konanie o stavebnej uzávere, tak ako konal pre Ostredkoch. Žiaľ, do dnešného dňa sa konanie nezačalo. Minulý rok som presadil do rozpočtu finančné prostriedky na začatie riešenia parkovacej politiky v Ružinove. Začalo sa s analýzami, ale návrh riešenia pre Ružinovčanov mi stále nejako chýba.

3Akoby nestačilo, že problém s parkovaním v Ružinove je čoraz horší, začali niektorí majitelia pozemkov pod parkoviskami postavenými za socializmu v rámci Akcií „Z“ tvrdiť, že tieto parkoviská sú v ich vlastníctve a od našich občanov, ktorí na nich parkujú, žiadajú nájomné za parkovanie. Uvedený problém je riešiteľný miestnym úradom, aj keď veľmi prácnym spôsobom. Taktiež by som bol rád, keby sa konečne začalo konanie o stavebnej uzávere pre Pošeň a aby bola začatá reálna parkovacia politika Ružinova.

Patrik Guldan – nezávislý poslanec MZ MČ Ružinov

1Skutočnosť, že vstupy developerov do územia nebudú len predstavou jedného architektonického ateliéru, ktorý sa usiluje viac či menej vyhovieť developerovi, ale výsledkom architektonickej súťaže. Význam kvalitnej a hodnotnej architektúry v území je pre obyvateľa i návštevníka Ružinova nesmierne dôležitý. Pokúsim sa do konca volebného obdobia pripraviť návrh zásady, podľa ktorej sa územie v Ružinove nebude môcť zastavať inakšie ako urbanisticko-architektonickou súťažou.

Pochopiteľne nepôjde o stavby rodinných domov, ale ak pôjde o súbor rodinných domov, tak áno. Ďalej to, že bol podporený projekt, ktorý napomáha identifikácii a poznaniu Ružinova. Zastávam totiž názor, že len poznaním a osvojovaním si hodnôt územia, môžu Ružinovčania k nemu získať pozitívny vzťah. Podobne, ako sme si mnohí Bratislavčania v detstve osvojovali poznatky o pamiatkach a histórii Bratislavy v súťaži Poznaj svoje mesto.

Za osobný neúspech považujem to, že sa mi nepodarilo pripraviť zrevidované všeobecne záväzné nariadenie o hluku. Jeho cieľom by malo byť vylúčenie hlučnej stavebnej činnosti v zastavanom území v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov.

2V činnosti Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy sme, ako sa ukazuje, dosiahli stav, že komisiou posudzované investičné zámery sú rešpektované.

Nestáva sa to, čo v minulosti, že napriek prijatému uzneseniu, povedzme o výške podlaží bytového domu, bol postavený dom vyšší. Starosta dnes rešpektuje názor komisie. To, čo je nevyhovujúce, je fakt, že strategické regulačné dokumenty, dnes nazývané územné plány zón, sa pripravujú neprimerane dlho. Pokúsim sa v tomto ohľade navrhnúť zásadu, ktorou by sme mohli proces prípravy skrátiť. Ďalej by som chcel dokázať, že komunikácia poslanca s developerom nie je a priori odkázaná na neúspech, ale aby záujem developera sa stal záujmom, ktorý bude na prospech Ružinovu, aj keď sa to pri prvom zbežnom posudzovaní investičného zámeru nebude tak javiť. Poslanec musí byť zodpovedný, nesmie byť alibista a mal by byť spôsobilý posudzovať zámery z perspektívneho hľadiska. Dokázať zvažovať jeho plusy a mínusy.

3Ako prvé by som chcel stihnúť dosiahnutie stavu vysporiadania majetkového vzťahu mestskej časti Bratislava-Ružinov s vlastníkom budovy niekdajšej Obecnej radnice v Prievoze v prospech Ružinova. Veľmi rád by som pripravil Návrh lokalitného programu tejto vzácnej stavby a pripravil architektonickú súťaž na jej pamiatkovú obnovu. Tentokrát požiadam starostu, aby som v komisii, ktorá bude vyhodnocovať súťaž, mohol pracovať aj ja. V rámci svojej profesie pamiatkara sa budem usilovať dokončiť dva významné dokumenty, ktoré sa týkajú Ružinova. Prvý je návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok Požiarnej zbrojnice a Kostola ev. a v. v Prievoze, a to druhé je ochranné pásmo sa má týkať územia Zimného prístavu. Pôjde o prípravu dokumentov, ktoré sa po vydaní rozhodnutia o ich vyhlásení, stanú povinnou súčasťou informácií o území a ako také sa povinne zapracovávajú do strategických dokumentov.

Jozef Matúšek – nezávislý poslanec MZ MČ Ružinov

1Z pohľadu apolitického komunálneho poslanca považujem za najväčšie úspechy v roku 2017:

a) schválenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov o pravidelnom každoročnom verejnom stretnutí občanov s poslancami a starostom zameranom na prioritné problémy Ružinova. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v máji 2017 na tému Hirošima a jazero Rohlík. Sklamaním bol samotný starosta Ružinova Dušan Pekár, ktorý prejavil minimálny záujem o túto verejnú činnosť a nezabezpečil jej propagáciu v ružinovskom Echu,

b) investície verejných finančných prostriedkov do vybudovania nových cestných komunikácií, chodníkov a cyklotrás,

c) uzatvorenie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou architektúry STU a Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Ružinov v oblasti projektov týkajúcich sa regulácie územia v Ružinove,

d) odstúpenie od zmluvy o dielo ÚPN-Z Miletičova - trhovisko a Líščie Nivy - Palkovičova s A1 ReSpect s.r.o. zastúpenou mestským poslancom za Ružinov Ing. arch. B.K,

e) nádych zlepšenia starostlivosti o čistotu a bezpečnosť v Ružinove.

2Ako tím 25 skúsených ako aj nových poslancov sme schválili rozpočet na rok 2015, ktorý sa ale v priebehu času viackrát menil zmenami a doplnkami. Práve tento fakt ma znepokojuje, pretože dobrý a transparentný rozpočet treba meniť len minimálne. Vo všeobecnosti chýba jasný a zrozumiteľný zámer, prioritná projektová investícia do dopravy, životného prostredia, škôl a sociálnych služieb. Nehovoriac o tom, že rozpočet by mal byť participatívny, t.j. mal by sa tvoriť za aktívnej účasti obyvateľov. Totálne absentuje kontakt s ľuďmi priamo v teréne. Bohužiaľ, takisto v aktivite obyvateľov sú obrovské rezervy. Dôsledkom sú populistické a nekoncepčné investície do tzv. revitalizácie bez dostatočnej odbornej prípravy, viď jazero Rohlík (Prvý a najdôležitejší krok – odstránenie kalu, vodných rastlín a nečistoty z vodnej plochy, ktoré bránia samočisteniu jazera – sa neuskutočnil.). Formálne upratanie brehov a osadenie nevyhovujúcich lavičiek v rámci predvolebných aktivít podporuje skôr zvýšený pohyb bezdomovcov v tejto lokalite. Značné rezervy má kontrolný mechanizmus. Nie sú „dotiahnuté“ dlhy a sprenevera verejných financií z minulosti. Manažérske schopnosti starostu považujem za chabé. Riadi obec politickými rozhodnutiami, o svojich zámeroch neinformuje poslancov a obyvateľov už vôbec. Zastupiteľstvo nemá jasnú spoločnú víziu, čo negatívne ovplyvňuje samotné zmeny v prospech občanov Ružinova. Výmena troch prednostov na úrade hovorí sama za seba. Najhoršia situácia je na stavebnom úrade, kde ide o „biznis“ prenesenej štátnej správy na obce! Nedarí sa nám úspešne regulovať územie Ružinova. Ako poslanci sme vôbec neboli informovaní starostom Ružinova napr. o výstavbe oproti Štrkoveckému jazeru (Rosum). Chýba dôrazný „boj“ o majetkovo nevysporiadané pozemky v Ružinove. Uzavretie verejného parkoviska na Palkovičovej (127 parkovacích miest) je ukážkou protiprávneho postupu stavebného úradu a nezáujmu o potreby obyvateľov.

3Realizáciu mojich pilotných projektov spred 2 rokov, i keď tá je opäť len v rukách starostu Ružinova:

- zvýšenie počtu projektov opráv cestných komunikácií v Starom Ružinove,

- revitalizácia verejných parkov a vnútroblokov vrátane detských ihrísk,

- drobné investície do polievania zelene a výstavby pitných fontán,

- zvýšenie počtu lavičiek, odpadových košov,

- zvýšenie bezpečnosti a kontrola investícií obchôdzkármi mestskej a štátnej polície,

- otvorenie verejného parkoviska na Palkovičovej - Záhradníckej ulici.

Martin Pener – zástupca starostu Ružinova, predseda Ružinovského občianskeho klubu

1Z tých viditeľných úspechov mám veľkú radosť z rekonštrukcie sály Domu kultúry Ružinov a skrášlenia okolia jazera Rohlík. Avšak obyvatelia sa na mňa obracajú s množstvom podnetov a prosieb, ktoré sú pre väčšinu neviditeľné. Teší ma, že aj tam sa podarilo nemálo drobných, no dôležitých úspechov, hoci o nich vie len niekoľko ľudí.

2O každej jednej oblasti by sa dalo samostatne rozprávať. Preto zhrniem, že mestská časť má víziu rozvoja aj za hranice tohto volebného obdobia.

3Poviem čo je kľúčové, aby sa vôbec ešte dalo niečo riešiť: my poslanci si v rámci blížiaceho sa predvolebného boja nesmieme hádzať polená pod nohy v duchu hesla „čím horšie pre Ružinov, tým lepšie pred voľbami pre mňa“!

Martin Vojtašovič – predseda poslaneckého klubu Alternatíva pre Ružinov

1Mnohé naše poslanecké aktivity a rozhodnutia, ktoré môžu mať v budúcnosti pozitívny vplyv na rozvoj našej mestskej časti, sme minulý rok posunuli o čosi vyššie. Som nesmierne rád, že miestne zastupiteľstvo nebralo na ľahkú váhu naše požiadavky. Zastalo jednoznačný postoj k urýchleniu obstarať, čo najviac územných plánových zón, k vyhlasovaniu stavebných uzáver, ako aj odmietnutie neuváženej výstavby v kontroverzných lokalitách (navýšenie stavby na rohu ulíc Prievozská – Hraničná – Mierová, megalomanské projekty developerov na oboch stranách Dunaja a pod.). Mňa, nielen ako poslanca, ale aj ako dlhoročného obyvateľa Prievozu, teší, že sa v predchádzajúcom roku podarilo zrealizovať dlho odkladanú rekonštrukciu Ružomberskej ulice, ulice Staré záhrady, výstavbu nového Domu smútku, zavedenie zákazu vjazdu nákladných áut do tejto lokality a revitalizáciu jazera Rohlík.

2Uplynulé tri roky sme venovali enormné úsilie a prostriedky v miliónových sumách na sanáciu dlhov a viacerých ďalších problémov Ružinova, ktoré sa preniesli ešte z minulého obdobia našich predchodcov, o ktorých sa aj početne písalo. Aj napriek tomu sa nám podarilo nájsť financie na mnoho významných projektov pre prospech Ružinova a Prievozu. Dokázali sme presadiť značné rekonštrukcie a opravy cestných komunikácií, chodníkov, detských ihrísk, navýšiť kapacity v škôlkach a tiež pristúpiť k postupnému zatepľovaniu všetkých základných škôl. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť ľahostajnosť vedenia mestskej časti práve pri riešení mnohých problémov, a tiež v oblasti komunikácie s poslancami a verejnosťou. Napríklad o výsledkoch kontroly Inšpektorátu práce v Ružinove sme sa všetci dozvedeli o vyše pol roka neskôr. Na základe týchto pobúrujúcich správ, skončil na nástenke hanby Ružinov ako nelegálny zamestnávateľ, čím sme prišli o možnosť čerpať dotácie a eurofondy. To sa v budúcnosti nemôže stáť! Ružinovská samospráva je mnohokrát paralyzovaná a potrebuje nové impulzy. Aj z tohto dôvodu sa miestne zastupiteľstvo v mnohých prípadoch zaoberá nepodstatnými záležitosťami, čím sa zbytočne naťahuje prijatie nevyhnutných rozhodnutí. Napríklad ako rozpočet na tento rok. Predstava aktívnejšieho vedenia mestskej časti, počnúc starostom, je tu preto na mieste.

3Veľké množstvo otázok, ktoré je potrebné ešte doriešiť, presahuje toto volebné obdobie. V rámci tzv. generálneho pardonu pre nelegálnych zamestnávateľov bude žiaduce využiť dotácie a eurofondy v maximálne možnej miere. Aj keď pôjde o beh na dlhé trate, bude potrebné naštartovať urýchlené majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, ktoré nám bráni v rekonštrukcii ihrísk (napr. v prípade Areálu hier Radosť na Štrkovci). Je nevyhnutné postupovať efektívnejšie, rýchlejšie a kvalifikovanejšie. Tiež by ma potešilo, keby sa nám podarilo do konca volebného obdobia zrekonštruovať kultúrne domy v Trnávke a v Prievoze, ktoré sa nachádzajú v katastrofálnom stave. Ružinov potrebuje jasnú víziu, ktorá tu chýba niekoľko rokov. Už sme spravili prvé kroky, som rád, že som mohol byť pri ich uskutočnovaní. Verím, že sa zasa posunieme ďalej a Ružinov a Prievoz budú miestom, ktoré neovládne nezáujem o jeho rozvoj. Nech je inovatívnym a inšpirujúcim miestom pre všetky mestské časti v Bratislave.

mš, foto: archív

Fotogaléria: