Centrum právnej pomoci je tu pre ľudí v materiálnej núdzi

Nemôžete si dovoliť právnika? Nechcete riskovať, že podpíšete nevýhodnú zmluvu? Môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Centrum právnej pomoci však poskytuje právne služby najmä formou predbežných konzultácií, na ktoré sa môže objednať ktorákoľvek fyzická osoba, bez ohľadu na jej príjem. Poskytuje právne rady a právnu pomoc v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu (osobný bankrot), v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. V trestných veciach a trestnom konaní Centrum právnej pomoci rady ani právnu pomoc neposkytuje. V jednej právnej veci sa klient môže prísť poradiť jedenkrát, konzultácia je poskytovaná v trvaní max. 60 minút. Zo zákona je pevne stanovený poplatok za jednu poskytnutú konzultáciu vo výške 4,50 Eur. Čo sa týka konzultácií týkajúcich sa tzv. osobného bankrotu, tie sú poskytované bezplatne.

Najčastejšie vyskytujúcimi sa právnymi problémami našich klientov sú napríklad: spory o nájom alebo vlastníctvo bytu, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenie pôžičky, náhrada škody na zdraví a majetku, ochrana spotrebiteľa, platenie výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod, neplatnosť výpovede zo strany zamestnávateľa, pracovné podmienky, diskriminácia na pracovisku, spor z úverovej zmluvy s bankou a konania o oddlžení fyzických osôb – tzv. „osobný bankrot“.

Na základe vyplnenej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je možné po splnení zákonných podmienok prideliť žiadateľovi advokáta alebo právnika centra na zastupovanie v súdnom konaní. Na poskytnutie právnej pomoci má fyzická osoba nárok, ak spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

1) nachádza sa v stave materiálnej núdze, t. j. je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo jej príjem nepresahuje 1,4-násobok alebo 1,6-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej osobitným zákonom.

Ak má občan akýkoľvek právny problém, alebo je pred podpisom dôležitej zmluvy či iného dokumentu, prípadne, ak chce riešiť svoj právny problém súdnou cestou, môže sa objednať na konzultáciu a prísť sa osobne poradiť do Centra právnej pomoci.

Aktuálne pôsobí Centrum právnej pomoci v 15 kanceláriách v rámci Slovenska a v priemere jedenkrát do mesiaca dochádzajú zamestnanci Centra do ďalších 25 konzultačných pracovísk, kde poskytujú právne rady a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Viac informácií sa dozviete na www.centrumpravnejpomoci.sk, Facebookovej stránke s názvom „Centrum právnej pomoci“ alebo na telefónnom čísle 0650 105 100.

Právne rady poskytuje Centrum právnej pomoci výlučne osobne, je potrebné sa objednať na konzultáciu na tel. čísle 0650 105 100. V prípade, že nemôžete čakať na termín a plynie Vám lehota, je možné prísť osobne v konzultačné dni pondelok alebo stredu v úradných hodinách. V Bratislave sídli Centrum právnej pomoci v centre mesta na Námestí slobody 12, úradné hodiny Centra:

pondelok: 08:00 – 15:00 hod

utorok:  08:00 – 15:00 hod

streda: 08:00 – 15:30 hod

štvrtok: 08:00 – 15:00 hod

piatok: 08:00 – 12:00 hod

emialový kontakt: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

 

Vydanie:

Fotogaléria: