GRANTOVÝ PROGRAM II. výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov pre rok 2013

GRANTOVÝ PROGRAM II. výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov pre rok 2013 Podpora rozvoja komunitného života. Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / grantu: Výzva: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu: 30.5. 2013.

Minimálna výška dotácie / grantu 500 €€, Maximálna výška dotácie / grantu 5000 €

Kritéria výberu úspešných žiadateľov o dotáciu / grant: kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“, obsahová kvalita, zrozumiteľnosť, konkrétnosť podporenej aktivity, jasná formulácia kvantitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia, jasná formulácia kvalitatívnych cieľov a výsledkov podporenej ktivity (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia, explicitné vymenovanie plánovaných aktivít, jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít, efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Vydanie: