Kam s odpadom, ktorý nepatrí ku kontajnerom pred domom?

Aj keď mnohí sa to ešte stále nenaučili, odpad ako pneumatiky, matrace, staré dvere, kusy nábytku či staré spotrebiče, nepatria do kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad, ktoré máte pred vaším bytovým domom. Takéhoto odpadu sa môžete ZADARMO zbaviť v zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivánskej ceste 2.

Zberný dvor OLO Stará Ivánska cesta 2

Otvorené: Pondelok až sobota 8:00-18:00 h

Preukážete: trvalý pobyt v Bratislave alebo vlastníctvo nehnuteľnosti v Bratislave

Na zberný dvor môžete zadarmo priniesť:

Objemný odpad

Drobný stavebný odpad – max. 1 mł/1 fyzická osoba/ za 1 rok

Biologicky rozložiteľný odpad

Kovy – predovšetkým železný šrot

Papier a lepenka

Plasty

Sklo

Elektroodpad z domácností

Svetelné zdroje

Batérie a akumulátory

Drevo

Odpady z domácej chémie (v pôvodných obaloch) – farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá

Polystyrén

Vydanie:

Fotogaléria: