Mária Barancová: Som vnútorne zapálená pre učiteľskú profesiu

PaedDr. Mária Barancová (54) je druhé volebné obdobie poslankyňou miestneho zastupiteľstva za Prievoz. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK. Je prezidentkou Slovenskej komory učiteľov na Slovensku. Má skúsenosti ako externá pedagogička na vysokej škole, odborná lektorka v kontinuálnom vzdelávaní, členka Asociácie slovenskej a českej školskej psychológie. Je spoluautorkou učebníc pre špeciálne základné školy, publikovala v odborných periodikách, je odbornou garantkou projektov národného charakteru. Získala štátne vyznamenanie od ministra školstva. Je riaditeľkou strednej školy a špeciálnou pedagogičkou. Vystúpila z SDKÚ-DS, aktuálne je bez politickej príslušnosti členkou poslaneckého klubu strany Sieť v miestnom zastupiteľstve. Pôsobí ako predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu a v grantovej komisii.

Ako poslankyňa pokračujete druhé volebné obdobie po sebe. Zastupiteľstvo sa výrazne obmenilo – ako sa vám spolupracuje s novými poslancami? Skúste porovnať atmosféru v predchádzajúcom zastupiteľstve a v súčasnom.

Väčšina poslancov je nová. Inak sú vytvorené poslanecké kluby vzhľadom k zloženiu poslancov z väčšieho počtu rôzneho politického spektra. Komunálna politika je z môjho pohľadu viac o ľuďoch a pre ľudí. Je o diskusii, argumentoch, transparentnosti, tolerancii a o realizácii činov. Preto nevnímam poslancov ako nositeľov politickej myšlienky, ale ako spolutvorcov rozvojových aktivít pre Ružinov, a verím, že každý z nich má rovnakú ambíciu ako ja. Pre mňa je konštruktívna diskusia a rešpektovanie názorov prioritou. Tým mám medzi kolegami poslancami vytvorené korektné pracovné vzťahy, usilujem sa argumentačne a pragmaticky riešiť problémy. Teraz máme sťažené podmienky fungovania zastupiteľstva, prvý rok tohto volebného obdobia bol komplikovanejší, ale dúfam, že s náležitou zodpovednosťou vo vzťahu k občanovi vyriešime neľahké problémy fungovania samosprávy Ružinova.

Naďalej pôsobíte v grantovej komisii. Zaznamenávate stále lepšie nápady ľudí alebo sa viac-menej opakujú? Pribúdajú noví žiadatelia o grant?

Grantový program je unikátnym nástrojom pre aktivizáciu občanov spravovať veci verejné a jeho zavedenie, ktorého som bola iniciátorkou, bolo správnym rozhodnutím. Množstvo projektov, ktoré každoročne posudzuje grantová komisia, dokazuje zvyšujúci sa záujem obyvateľov o dianie, nadšenie ľudí podieľajúcich sa na realizácii projektov, radosť z výsledkov a zodpovednosť za udržateľnosť projektu. Pribúdajú noví žiadatelia, množstvo podporených projektov podnietilo ostatných k zapojeniu sa do grantového programu.

Ktoré problémy, úlohy, by ste radi videli ako vyriešené v Ružinove v aktuálnom volebnom období?

V Prievoze žijem takmer 30 rokov, moje dve už dospelé deti vnímajú Prievoz podobne ako ja, ako štvrť veľkomesta s vidieckym rázom, v ktorom žijú vzájomne si pomáhajúci obyvatelia. Chcem zachovať túto lokalitu v štýle pokojného vidieka. Mojou prioritou je kultivácia zelene a čistota. Každou ďalšou stavbou sa zhoršuje kvalita života Ružinovčanov, zeleň, na ktorú sme boli zvyknutí, nám mizne pred očami. Treba vytipovať neošetrené plochy a investovať do ich revitalizácie. Prioritou zastupiteľstva by malo byť diskutovať s občanmi o možnostiach riešenia parkovacej politiky. Taktiež ma ľudia oslovujú, aby sme obnovovali povrchy ciest a hlavne chodníkov. Odpratávanie snehu, plátanie dier na cestách, ich pravidelné čistenie sú už tradičné úlohy, ktoré je v našom záujme zabezpečovať v dostatočnej kvalite. Riešenie kapacity škôlok a dobudovanie škôl európskeho charakteru sú mojou dlhodobou úlohou. Som si vedomá potreby rekonštrukcie knižnice, kultúrneho domu ako miesta socializácie a enkulturácie. V zmysle celoživotného vzdelávania, hlavne v seniorskom veku, by sa investícia do kultúrnych ustanovizní mala stať prioritou. A potešil by ma môj pohľad na vyriešený priestor „Hirošimy“, ktorú treba zbúrať a mala by tu byť zelená rekreačná plocha.

Ste srdcom pedagóg s dlhoročnou praxou. V čom je iné postavenie učiteľa, keď sa vrátite napríklad 20 rokov dozadu a teraz?

Som vnútorne zapálená pre učiteľskú profesiu, je to najúžasnejšie povolanie, lebo deti dokážu úprimne oceniť ľudské vlastnosti a morálnu hodnotu človeka. Súčasná škola sa borí s množstvom výchovných a psychických problémov detí, chýba sociálna opora ich rodín, narastá nemotivovaná agresia, sociálnopatologické javy, problémy v správaní detí, hyperkinetické poruchy a poruchy pozornosti detí, zvýšený výskyt šikanovania, fyzických a psychických útokov nielen medzi žiakmi a študentmi, ale aj neprimerané slovné a fyzické útoky na učiteľov, dešpekt voči učiteľom.

AJ TOTO SOM JA

Moje dve dospelé deti a „kopec“ školských detí mi poskytujú zmysel života. Prežívam s nimi rôzne úsmevné, radostné chvíle, ale pomáham im prekonávať i prvé dotyky sklamaní a ťažkostí. Mnohokrát im hovorím, že ja nemôžem pri nich zostarnúť, udržujú ma v kondícii, „dopujú“ ma svojou zvedavosťou a mladistvým nazeraním na úskalia života.

Vydanie: