Mesto získa pozemky pod zimným štadiónom

Mestskí poslanci schválili nájom pozemkov v Petržalke pre Univerzitnú nemocnicu, aby na nich mohla vybudovať parkovisko. K tejto nájomnej zmluve však schválili dodatok, ktorý navrhol poslanec za Ružinov Branislav Kaliský. V nájomnej zmluve bude prevzatý záväzok zmluvných strán uzatvoriť do 90 dní odo dňa právoplatného skončenia súdneho konania medzi hlavným mestom a Univerzitnou nemocnicou o určenie vlastníctva pozemkov v Ružinove, dohodu o zámene pozemkov vo vlastníctve mesta v Petržalke za pozemky nemocnice v Ružinove. Ide o pozemky pod zimným štadiónom a v okolí jazera Rohlík. V prípade, že nemocnica poruší záväzok uzatvoriť v dohodnutej lehote a za dohodnutých podmienok predmetnú zámennú zmluvu, hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od Zmluvy o nájme pozemkov, a toto uznesenie stratí platnosť.

Zámene má predchádzať znalecký posudok a odčlenenie takého rozsahu pozemkov aby hodnota všetkých zamieňaných pozemkov do vlastníctva Univerzitnej nemocnice bola zhodná s hodnotou všetkých zamieňaných pozemkov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava.

 

 

Vydanie: