Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme BLOKU E VIACÚČELOVÉHO AREÁLU NA VIETNAMSKEJ ULICI V BRATISLAVE, SÚPISNÉ ČÍSLO II.15890, ORIENTAČNÉ ČÍSLO 43, ktorý je postavený na pozemku parcela číslo 14814/379, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 485 m2, zapísaný na LV č. 3201, okres Bratislava II, obec BA - m.č. Ružinov, katastrálne územie Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor vo vlastníctve vyhlasovateľa s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie za minimálnu výšku nájmu 35 841,86 €/rok na dobu 10 rokov odo dňa reálneho odovzdania bloku E.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Ružinov a internetovej stránke www.ruzinov.sk.

Vydanie: