Mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje 13. ročník fotografickej súťaže

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 17. septembra 2018
SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotografia VEKOVÉ KATEGÓRIE:

1. kategória - deti do 16 rokov

2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii bude udelená Hlavná cena a ďalšie ceny podľa odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej časti Bratislava - Ružinov

Téma súťaže:

životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

Prihlásenie:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotografie alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, súťažnú kategóriu, adresu, názov fotografie.

Práce treba doručiť do 17. septembra 2018 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierova 21, s označením Referát životného prostredia - REF 2018 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fotografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 28x20 cm.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti dňa 1. októbra 2018 v priestoroch OC Retro.

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/. Zaslaním fotografií do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, adresa, mailová adresa.

Informácie: ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460