Mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje výberové konanie

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa nasledujúcich základných škôl s predpokladaným nástupom 1. 8. 2014:

Základná škola, Drieňová 16, 821 03 Bratislava,

Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava,

Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava,

Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava,

Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava,

Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava,

Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava.

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

1.Vysokoškolské vzdelanie požadované pre príslušný druh a stupeň školy v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

- kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vykonanie prvej atestácie,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa §3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

1. znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,

2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

3. práca s PC,

4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle §

3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového konania:

- overený doklad o požadovanom stupni vzdelania,

- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,

- potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej praxe,

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- štruktúrovaný životopis,

- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,

- vlastný projekt koncepcie riadenia základnej školy ( max. 2 strany ).

Prihlášky žiadame zaslať do 22. 4. 2014 na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu, Mierová 21 827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, ........................, Bratislava“ s označením NEOTVÁRAŤ alebo odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, .............................Bratislava“ – s označením NEOTVÁRAŤ.

Miesto a termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej základnej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

Vydanie: