Nájde sa nájomca?

Opustenému spoločenskému domu na Bulharskej ulici by sa už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. Ružinovskí poslanci opäť rozhodli o vyhlásení verejnej súťaže na nového nájomcu.

Spoločenský dom na Bulharskej ulici stále zíva prázdnotou. Je to už niekoľko rokov, čo sú brány tohto kultúrneho stánku na Trnávke zatvorené. Je v zlom technickom stave, jeho chátraniu sa ružinovskí poslanci rozhodli dať stop ešte v decembri minulého roka, kedy mestská časť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme tohto objektu. Výška investície, s ktorou mal nový nájomca počítať, je 300-tisíc eur. Zmluva mala byť uzatvorená na dobu určitú, konkrétne na 25 rokov. Táto verejná obchodná súťaž, do ktorej boli podané dva návrhy, ale úspešná nebola. Komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorá bola zložená z piatych miestnych poslancov a odborného zamestnanca ružinovského miestneho úradu, odporučila starostovi, aby oba súťažné návrhy odmietol. „Prihlásili sa síce dvaja záujemcovia, jeden ponúkol slušné peniaze, ale nemal predmet činnosti dostatočne vyšpecifikovaný, v podstate sme nevedeli presne, čo konkrétne by tam robil. Druhý záujemca bol divadelník, ktorý by dom kultúry rozbehol, ale ponúkol nižšiu cenu. Preto sme neboli schopní sa rozhodnúť a odporučili sme súťaž zopakovať,“ bližšie objasnil člen komisie, ružinovský poslanec Igor Adamec.

Ďalší pokus

Mestská časť Ružinov tak opäť hľadá záujemcu, ktorý by oživil Dom kultúry na Bulharskej ulici a zároveň aj investoval do jeho opráv. „Rozhodli sme sa presnejšie vyšpecifikovať zámer využitia, ako aj kritéria hodnotenia ponúk. Podstatné je napríklad, aby záujemca o nájom ponúkal minimálne 50 divadelných vystúpení profesionálnych súborov za kalendárny rok,“ priblížil zástupca starostu Marián Gajdoš. Vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom budovy ružinovská samospráva určila účel, na ktorý by objekt mohol slúžiť. Vhodný je na kultúrno-spoločenské akcie, s nimi súvisiace služby a obchod či stravovanie. Medzi kritéria hodnotenia ponúk patria: počet vstupeniek a počet podujatí vo váhe 50:50 na kultúrne a kultúrno-spoločenské akcie, počet vstupov na kultúrne a kultúrno-spoločenské akcie poskytnuté pre mestskú časť bezodplatne a ročný počet bezplatných hodín na využitie priestorov poskytnutých pre mestskú časť, výška ponúkaného nájomného a investícií. Minimálna výška investícií je stanovená na 300-tisíc eur a minimálne ročné nájomné na 2 481,60 eur, čo je 206,80 eur mesačne. „Bolo by dobré požiadať magistrát, aby nám pozemky pod domom kultúry zveril. My v podstate nemôžeme dobre s týmto objektom narábať práve kvôli tomu, že nie sme správca pozemkov, toto sme mali urobiť už dávno,“ uviedol Vladimír Sloboda, ružinovský poslanec za Trnávku. Zároveň upozornil na prípadnú zmenu územného plánu zóny v tejto lokalite, vďaka ktorej by bolo možné budovu využiť aj na školské účely. Ak sa nájde vhodný nájomca, zmluva o nájme sa bude uzatvárať na dobu určitú a to na 25 rokov. Stavebné úpravy a odstránenie havarijného stavu budovy musí nový nájomca vykonať na vlastné náklady. Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 25.05.2018 alebo osobne do podateľne úradu najneskôr 28.05.2018 do 12:00 hod.

Katarína Kostková

Vydanie: