Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava vás pozýva

na informatívne stretnutie o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov s vlastníkmi pozemkov dotknutých očakávanou výstavbou rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz. 9.6. 2015 (utorok) o 18:00 hod. na Miestnom úrade MČ Bratislava – Ružinov Mierová 21 (veľká zasadačka).

Na stretnutí budú vlastníci dotknutých pozemkov oboznámení so záberom pozemkov, objektmi určenými na asanáciu a s postupmi pri majetkovoprávnom vysporiadaní.

Vydanie: