Nové trasy pre cyklistov

Cyklisti v Ružinove budú mať k dispozícii dve nové trasy na Trávnikoch a na Pošni. Práce na Nevädzovej ulici sú už v plnom prúde.

Na Nevädzovej ulici, v úseku od základnej školy po Tomášikovu ulicu v oboch smeroch, vzniká nová cyklotrasa, ktorej súčasťou je aj otáčanie uličných vpustov z dôvodu bezpečnosti jazdcov. Trasa je riešená dopravným značením na existujúcej komunikácii. Cyklopiktogramy upozorňujú na zvýšený pohyb cyklistov. „Nejde o samostatné cyklopruhy, tie nebolo možné na komunikácii vyznačiť z dôvodu šírkových pomerov. Vodiči môžu pri jazde prechádzať aj po časti komunikácie, ktorá je označená piktogramami. V rámci riešenia sme hľadali možnosti umiestnenia napríklad aj na chodníku, ale to by bolo možné iba v prípade zrušenia chodníka na pravej strane cesty v smere k Základnej škole, Nevädzová a jeho rozšírenia do svahu, čo by bolo finančne náročné, a hlavne s takýmto riešením nesúhlasil zástupca Krajského dopravného inšpektorátu,“ objasnila Alexandra Szökeová, dočasne poverená vedením odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy ružinovského miestneho úradu. Na trasu na Nevädzovej nadväzuje ďalšia nová cyklotrasa, a to na Ďatelinovej ulici. V úseku od Nevädzovej ulice smerom na Gagarinovu je vytvorený samostatný pruh, ktorý sa napája na existujúci chodník popri hlavnej ceste na Gagarinovej ulici. V smere z Gagarinovej na Nevädzovú ulicu bude cyklotrasa riešená cyklopiktogramami umiestnenými na existujúcej komunikácii. „Optimálne trasovania sme hľadali v spolupráci s projektantom, zástupcom Krajského dopravného inšpektorátu a zástupcami OZ Cyklokoalícia s prihliadnutím na majetkové pomery v území. Mestská časť ešte v roku 2015 spracovala štúdiu realizovateľnosti cyklotrás pre lokalitu Trávniky. V rámci štúdie sme hľadali možnosti ako zabezpečiť prepojenie územia v severo-južnom smere a vo východno-západnom smere. Na komunikáciu Nevädzová sa budú ďalej napájať cyklotrasy na komunikácii Ďatelinová a Sedmokrásková,“ uviedla Alexandra Szökeová. Ružinov okrem spomenutých úprav vynoví aj cyklotrasu na Pošni, konkrétne na Bachovej ulici. Samospráva tam vymení asfaltový povrch v úseku od Spojenej školy sv. Vincenta de Paul po Seberíniho ulicu a zároveň označí cyklotrasu cyklopiktogramami, ktoré budú upozorňovať na združený pohyb chodcov a cyklistov. Celkovo do týchto prác Ružinov investuje približne 54 000 eur.

(mš, foto: rh)

Vydanie: