Obyvatelia nechcú Residence Tower

Obyvatelia bytového komplexu Jégého alej spísali petíciu. Podpísalo sa pod ňu 1080 ľudí. Zabrániť chcú tomu, aby vedľa ich bytov stál polyfunkčný objekt Residence Tower s 32 podlažiami. Ten má stavebné povolenie od roku 2006 – pôvodne mala mať stavba 18 podlaží, v roku 2007 získala cez zmenu stavy pred dokončením stavebné povolenie na 32 podlaží s 252 bytmi, obchodnými priestormi, hotelom a garážou s piatimi podzemnými podlažiami. V roku 2007 medzi ulicami Jégého-Záhradnícka a Miletičova Jégého alej ešte nestála, jej prvé domy dokončil developer Finep v roku 2009, Jégého alej 3 je obývaná od minulého roka a aktuálne dokončujú Jégého alej 4.

Po ôsmich rokoch prišla petícia

Od získania stavebného povolenia na 32-podlažnú Residence Tower prešlo takmer osem rokov a investor Residence a.s. vežiak nepostavil. Podľa jeho slov dokončené sú dva stavebné objekty – prekládka vysokého napätia a úprava horúcovodu a začatá príprava a asanácia územia. Odvtedy si cez konania na stavebnom úrade dvakrát predĺžil termín dokončenia stavby (v roku 2010 a 2015). Naposledy v marci tohto roka, kedy stavebný úrad predĺžil termín dokončenia do konca septembra 2017. Obyvatelia susednej Jégého aleje a Saleziáni don Bosca, ktorí sídlia vo vedľajšej budove, sa voči rozhodnutiu odvolali. „Výstavba Residence Tower je neprijateľná nie len z dôvodu zhoršenia životných podmienok a kvality bývania ľudí žijúcich v starej a novej zóne Jégého ulice a jej okolí, ale aj preto, že je v rozpore s platnou legislatívou. Naše odhodlanie zastaviť výstavbu najvyššej budovy v Ružinove nepoľaví, pretože, predmetný objekt by podstatne narušil urbanisticko-architektonické riešenie starej i novej obytnej zóny Jégého aleje, znížil kvalitu bývania stoviek Ružinovčanov, zhoršil už aj tak kritickú situáciu zelene v pomere k počtu obyvateľov Ružinova a nezvratne by skomplikoval už beztak problémovú statickú a najmä dynamickú dopravnú situáciu v tejto časti Ružinova,“ tvrdia obyvatelia. Chcú opätovne preskúmať stanovisko hygienikov k svetlotechnike, zákonnosť postupov stavebného úradu, štát a samosprávu žiadajú aj o vybudovanie zóny na relax. Saleziáni v roku 2007 súhlasili so stavbou za podmienky, že im investor zabezpečí dosvetlenie dotknutých miestností, keďže podľa vtedajšieho svetlotechnického posudku im nevychádzalo dostatočné prirodzené osvetlenie. Investor preto s nimi uzavrel aj zmluvu, na základe ktorej im dosvetlenie priestorov má zabezpečiť. Saleziáni v aktuálnom odvolaní voči rozhodnutiu o predĺžení termínu dokončenia objektu Residence Tower žiadajú vypracovať nový svetlotechnický posudok, ktorý zohľadní aktuálny stav v lokalite. Žiadajú posúdiť dopravnú situáciu v území, ktorá nastane po zrealizovaní novostavby. Budova má byť napojená na Jégého ulicu po ceste s troma jazdnými pruhmi popri Henkeli, zároveň sa má Jégého ulica rozšíriť o odbočovací pruh. Saleziáni zároveň upozorňujú na to, že riešením nesmú byť dotknuté vlastnícke práva k ich nehnuteľnostiam na Miletičovej, tak znela ich podmienka aj v roku 2007.

Investor má iný pohľad

„Chápem pohľad ľudí, ale žijeme v meste. Ani im nepopieral nikto právo, aby tam mohli bývať,“ vyjadril sa Roman Ruhig, predseda predstavenstva firmy Residence na margo protestov obyvateľov Jégého aleje. „Od začiatku vedeli, že tu má stáť náš objekt, videli predsa aj vykopanú jamu,“ pokračuje Ruhig. Obyvatelia však aj na sociálnej sieti argumentujú tým, že pred ôsmimi rokmi sa odvolať nemohli, pretože Jégého alej nestála a odvtedy sa situácia v území zmenila. Investor však má v pláne vežiak postaviť, podľa jeho slov pripravujú realizačný projekt na stavbu. Ako tvrdí, zatiaľ má zabezpečenú jednu štvrtinu nákladov na stavbu financovaním cez úver v banke. Projekt vidí stále ako reálny napriek inej situácii na realitnom trhu. Jedine hotel to bude mať podľa neho ťažké, skôr si ho predstavuje ako apartmány na prechodné či dlhodobejšie bývanie. Na otázku, či nezvažoval predaj celého projektu inému investorovi, odpovedal, že minulý rok sa touto myšlienkou zaoberal. Jednak z dôvodu technických problémov pri realizácii a jednak kvôli súčasnému starostovi Ružinova Dušanovi Pekárovi a stavebnému úradu. „Uvažovali sme v roku 2014, že projekt predáme, keď začali problémy so starostom v žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie stavby. Starosta konal nezákonne a stavebný úrad nedodržiaval zákonné lehoty na vydanie rozhodnutia,“ tvrdí Ruhig. Zároveň sa vyjadril, že ružinovský starosta sa snaží robiť prieky projektu Residence Tower kvôli tomu, že si dovolil napadnúť Ružinovský športový klub kvôli dlžobe za bezpečnostnú službu. Ruhigova bezpečnostná služba totiž ešte v roku 2010 strážila zimný štadión a Areál hier Radosť. Po komunálnych voľbách koncom roka 2010 firma skončila so strážením oboch športovísk. Stačil obyčajný správca. „Už v roku 2013 vzniesli účastníci konania námietky voči predĺženiu termínu na dokončenie stavby, stavebník vtedy v lehote nepredložil potrebné dokumenty, tak stavebný úrad konanie zastavil. Stavebník sa odvolal a nadriadený Okresný úrad rozhodnutie nášho stavebného úradu zrušil a vrátil na nové rozhodnutie. Výsledkom bolo predĺženie termínu dokončenia stavby Residence Tower do septembra 2017,“ vysvetľuje postup starosta Ružinova Dušan Pekár. Voči tomuto predĺženiu sa zasa odvolali účastníci konania, teda vlastníci bytov v Jégého aleji aj Saleziáni. Rozhodovať tak opäť bude nadriadený štátny orgán Okresný úrad v Bratislave. Zároveň sa bude mestská časť Ružinov zaoberať požiadavkami v petícii obyvateľov. Tí o jej podaní prišli informovať poslancov aj na májové miestne zastupiteľstvo. Rovnako tak urobil konateľ firmy Residence Roman Ruhig. Podľa jeho slov nechce upierať vlastnícke právo a právo na bývanie obyvateľom, tak ani oni nemajú upierať vlastnícke právo a právo na podnikanie jeho spoločnosti. „Ak bude ochota diskutovať z jednej aj druhej strany, máte k dispozícii zasadačku na miestnom úrade, kde sa môžete obe strany spoločne stretnúť,“ vyjadril sa ružinovský starosta. Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia odporučila podniknúť všetky kroky, ktoré by viedli k zastaveniu stavby Residence Tower, keďže aktuálne platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie nezohľadňuje súčasný stav lokality. Komisia je toho názoru, že v území došlo k diametrálne odlišnému hmotovo- priestorovému usporiadaniu.

Miroslava Štrosová

Vizualizácia: archív redakcie

Vydanie: