Oznam

MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017, aby sa prihlásili do 5. 10. 2017 osobne na miestnom úrade, Mierová 21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 48 284 338/48 284 318. Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Vydanie: