OZNÁMENIE

o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Prievoz – západ (prípravné práce)

Mestská časť Bratislava–Ružinov ako príslušný orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a podľa čl. 42 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 586/XXXV/2018 zo dňa 09. 03. 2018, v rámci etapy prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán zóny Prievoz – západ.

Hranice riešeného územia Územného plánu zóny Prievoz - západ sú vymedzené nasledovne:

zo severnej strany Gagarinovou ulicou, z východnej strany Kaštieľskou a Parkovou ulicou, z južnej strany diaľnicou D1 a zo západnej strany Hraničnou ulicou.

Graficky na mapovom podklade sú hranice riešeného územia vymedzené v prílohe č. 1 tohto oznámenia.

Zámerom Mestskej časti Bratislava–Ružinov je schválenie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 staveb- ného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Ing. arch. Patrícia Rusnáková, držiteľka preukazu o odbornej spôsobilosti reg. č. 371, vydaného MDaV SR.

Cieľom prípravných prác je sústrediť územnoplánovacie podklady a ostatné podklady, s určením ich záväznosti a vyhodnotenia možností ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, inštitúcie, organizácie, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia ako aj občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze prípravných prác možnosť zapojiť sa do procesu prípravy poskytnutím informácií a podkladov a vyslovením požiadaviek, námetov a odporúčaní pre spracovanie predmetného územného plánu zóny v termíne do 30. 09. 2018.

Tieto podklady a podnety je možné podať v určenom termíne písomnou formou do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Ružinov alebo zaslať mailom na adresu: patri- cia.rusnakova@ruzinov.sk alebo poštou na adresu: Mestská časť Bratislava–Ružinov, Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy, Referát územného plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212.

Viac informácií o obstarávaní predmetného územného plánu zóny nájdete na webovom sídle Mestskej časti Bratislava- Ružinov: http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny- -plan-zony-prievoz-zapad.