Poradenstvo o spravovaní bytových domov pokračuje

Spravovanie bytových domov sa všeobecne označuje ako problémové. Problém zrejme spôsobuje množstvo faktorov, ktoré do neho vstupujú. V službe poskytovanej správcovskou spoločnosťou sa kumuluje oblasť práva, ekonomicky, energetiky, stavebníctva, manažmentu a v nemalej miery aj ľudský faktor.

Aj keď spokojnosť so správou bytových domov je v Bratislave ojedinelá, niektoré bytové domy sú príkladom, že je to možné. Prax ukázala, že sú k tomu potrebné minimálne znalosti a zručnosti o poskytovanej službe správcom vlastníkom bytu ako spotrebiteľom, ako aj ústretovosť pri riešení názorových stretov, ktoré sa pri správe bytového domu vyskytnú. A to tak medzi vlastníkmi bytov a správcom, ako aj medzi samotnými vlastníkmi bytov. Združenie občianskej sebaobrany ako organizátor chce v jesennej časti tretieho ročníka verejného spotrebiteľského vzdelávania Bratislavčanov poukázať na realitu v spravovaní bytových domov v Bratislave. Nad spotrebiteľským vzdelávaním prevzal záštitu starosta Ružinova Dušan Pekár.

3. spotrebiteľská tribúna: 23. septembra 2013 o 15:30 hod. zasadačka MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21.

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY – ZÁKLADNÝ DOKUMENT PRE SPRÁVU DOMU, MEDIÁCIA AKO FORMA RIEŠENIA SPOROV V BYTOVOM DOME

Pripravené sú informácie o právach a povinnostiach správcu i vlastníkov bytov vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy, o riešeniach pri jej nedodržiavaní a uvedenie príkladov z praxe, ako aj informácia o mediácii ako forme mimosúdneho riešenia konfliktu spojená s konkrétnou ukážkou z praxe.

4. spotrebiteľská tribúna: 30. septembra 2013 o 15:30 hod. zasadačka MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21.

REALITA V SPRAVOVANÍ BYTOVÝCH DOMOV, VZŤAHY MEDZI SPRÁVCOM – ZÁSTUPCOM VLASTNÍKOV BYTOV A VLASTNÍKMI BYTOV AKO ZÁKLAD FUNKČNEJ SPRÁVY

Kompletná analýza o príčinách nespokojnosti vlastníkov bytov, najfrekventovanejších problémoch v správe bytových domov z výsledkov ankety Vlastníci bytov ako spotrebitelia a z praxe združenia a SOI. Analyzovanie ich príčin a možnosti ich odstránenia bude formou riadenej diskusie odborníkov s účastníkmi podujatia.

Odborní lektori spotrebiteľských tribún:

prof. V. Labáth, PhD., (mediátor), právnik, člen ZOS,

PhDr. P. Haulík (MVK)

Ing. B. Tauchmanová

Súčasťou tribúny bude aj informácia o projekte Kvalita z našich regiónov a žrebovanie o slovenské výrobky a o darček starostu Dušana Pekára pre spotrebiteľa, ktorý sa zúčastnil celého spotrebiteľského vzdelávania.