Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Poznáte seniora, ktorí robil a stále robí dobré meno hlavnému mestu? Nominujte ho na cenu Senior roka, a to do 10. augusta 2018. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlásil výzvu na podávanie návrhov na toto významné samosprávne ocenenie.
Návrhy na cenu Senior roka je potrebné posielať v elektronic- ky na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo v písomnej forme poštou na adresu Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť do podateľne magistrátu osobne do 10. augusta 2018. V návrhu musia byť: meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail), kontaktné údaje navrhovateľa a stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov v danej aktivite, v ktorej navrhovaný reprezentuje mesto v oblasti spoločensko-občianskej, kultúrnej, športovej či vedeckej, a to aj v seniorskom veku (60+). Nominovaný je tak zároveň aj príkladom aktívneho starnutia. Titul Senior roka sa udeľuje primátor Bratislavčanom, ktorí počas aktívnej profesie prispievali a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta, či jeho prezentovaniu na Slovensku i v zahraničí. (red)

 

Vydanie: