Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2014/2015

Chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy v Ružinove? Vyplňte žiadosť, ktorú nájdete na internetových stránkach materských škôl alebo na webe mestskej časti Ružinov.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy odovzdajte vo vami vybranej škôlke mestskej časti Ružinov v termíne od 3. do 15. marca 2014. Pozor, nerozhoduje, či prídete hneď v prvý deň alebo stojíte pred škôlkou od piatej ráno. K žiadosti doložte potvrdenie pediatra, že dieťa je spôsobilé navštevovať materskú školu, potvrdenie o očkovaniach dieťaťa, k nahliadnutiu doneste rodný list dieťaťa a podľa občianskeho preukazu zdokladujte adresu bydliska. O prijatí detí do materských škôl rozhoduje riaditeľka školy na základe podmienok prerokovaných s mestskou časťou Ružinov ako zriaďovateľom. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vám príde po 30.4. 2014 po doručení vyjadení Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Podmienky pre prijatie dieťaťa:

- dieťa vo veku 3 – 6 rokov

- prednostne sú prijímané deti v predškolskom veku

- prednostne sú prijímané deti spĺňajúce vekové kritérium s trvalým pobytom v Ružinove

- dieťa s odloženou školskou dochádzkou

- dieťa, ktorého súrodenec už materskú školu navštevuje

- dieťa, ktorého zákonný zástupca je samoživiteľ

Prijímanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

- okrem vyššie uvedených dokladov rodič predloží (môže aj doložiť) vyjadrenie príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne

- pre Ružinov je príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej 36

- u dieťaťa so zmyslovým a telesným postihnutím sa vyžaduje aj vyjadrenie odborného lekára

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov:

1. Materská škola : Bancíkovej 2

Elokované triedy : Exnárova 6

2. Materská škola : Miletičova 37

Elokované triedy : Gemerská 4

3. Materská škola : Piesočná 2

Elokované triedy : Západná 2

Elokované triedy : Rádiová 52

4. Materská škola : Prešovská 28

Elokované triedy : Palkovičova 11/A (sídlo riaditeľstva MŠ)

5. Materská škola : Pivoňková 9

Elokované triedy : Astrová 5

Elokované triedy : Nevädzová 12

Elokované triedy : Šalviová 5

6. Materská škola : Stálicová 2

Elokované triedy : Haburská 6 (sídlo riaditeľstva MŠ)

7. Materská škola : Šťastná 26

8. Materská škola : Medzilaborecká 4

Elokované triedy : Haburská 4

9. Materská škola : Velehradská 24

Elokované triedy : Budovateľská 10

Elokované triedy : Tekovská 7 - 9

V školskom roku 2014/2015 zvýši kapacitu materská škola na Haburskej 4, Materská škola sv. Vincenta de Paul (miestne zastupiteľstvo jej schválilo dotáciu na otvorenie novej triedy, prijať sem musia 75% detí z Ružinova) a mestská časť Ružinov pripravuje aj ďalší priestor pre novú triedu MŠ Miletičova. Spolu je to približne o 80 miest v škôlkach navyše, čo má umožniť prijať všetky deti z Ružinova staršie ako 3 roky.

Vydanie: