Príprava regulácie v lokalite Pálenisko-Prístav

Mestská časť Bratislava-Ružinov začala obstarávať Územný plán zóny Pálenisko- -Prístav. Zámerom je nastaviť jasné pravidlá, reguláciu pre uvedenú lokalitu, pričom územný plán zóny podrobnejšie rozpracuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 20117 v znení zmien a doplnkov, ale zároveň musí byť s ním v súlade. Riešené územie je vymedzené zo severu osou železničnej trate Bratislava ÚNS – Bratislava – Petržalka, z východu železničnou vlečkou do areálu Slovnaft, a.s., z juhu severnou hranou prístavného bazéna Vlčie hrdlo v predĺžení po železničnú vlečku do areálu Slovnaft, a.s. a zo západu osou toku Dunaja. Okrem Územného plánu zóny Pálenisko-Prístav obstaráva ružinovská samospráva ďalších 9 územných plánov zón a v jednom prípade ÚPN-Z-Trnávka-stred jeho zmeny a doplnky.

(mš)

 

Vydanie: