Príspevok na letný tábor

Mestská časť poskytne tento rok príspevok 200 eur pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

Poslanci aj tento rok podporili v rozpočte vytvorenie položky, vďaka ktorej sa môžu deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín zúčastniť letných táborov – či už denných alebo pobytových. Podmienkou priznania finančného príspevku na letný tábor je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa na území mestskej časti a vek dieťaťa, ktorému je finančný príspevok na letný tábor určený, od 7 do 14 rokov.

Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor je žiadateľ – zákonný zástupca povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku na letný tábor.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na www.ruzinov.sk v sekcii Miestny úrad/ sociálne služby.

 

Vydanie: