Ružinov má výborné finančné zdravie

Uvádza sa to vo finančnej analýze o hospodárení. Ružinov obsadil spomedzi 17-tich mestkých častí Bratislavy výborné 6.miesto.

Analýza je súčasťou projektu Monitoring hospodárenia miest, obcí a VÚC, ktorý realizuje Inštitút INEKO od roku 2012 a to v spojení s vyhodnocovaním ich finančného zdravia. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť občanov o finančnej stabilite obcí a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie ich hospodárenia. Analýza predstavuje hospodárenie 50 najväčších miest v Slovenskej republike, jednotlivých mestských častí Bratislavy a Košíc. Ide o aktualizáciu predchádzajúcich analýz s využitím aktuálnych údajov za rok 2016. Úplnú databázu obcí a VÚC spolu s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov poskytuje internetový portál http://www.hospodarenieobci.sk. Výsledné hodnotenie finančného zdravia sumarizuje najdôležitejšie ukazovatele hospodárenia obce/mestskej časti. Najprv sa vypočíta parciálne skóre za každú z 5 sledovaných oblastí: celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Celkové skóre finančného zdravia vzniká ako priemer získaných parciálnych skóre za uvedených 5 oblastí. Ružinov sa v rámci 17 bratislavských častí umiestnil na 6.mieste s celkovým skore 5,3 čo je výborné finančné zdravie. Naproti tomu hospodárenie Bratislavy v predmetnej analýze nedopadlo najlepšie. Hlavné mesto skončilo z 50 najväčších miest na poslednom 50. mieste. Dlh na jedného Bratislavčana predstavuje 348 €. Dlh na jedného Ružinovčana predstavuje 20 €.

Anna Reinerová - poslankyňa

 

Vydanie: