Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Prijímanie do škôlok, prideľovanie nájomných bytov a čierne, alebo prinajmenšom kontroverzné, stavby patria v Ružinove medzi najcitlivejšie témy. Práve preto je potrebné stanoviť jasné a zrozumiteľné pravidlá.

Poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. apríla (pozn. – po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa) rokovali o návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Všetky predkladané VZN mali možnosť v stanovenej lehote pripomienkovať aj občania. So znením návrhov sa môžu občania zoznámiť na webovej stránke mestskej časti. Ide o návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016, zo dňa 21.6.2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred. Návrh VZN o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41. Návrh VZN o prijímaní na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov.

VZN v podobe, v akej boli schválené, budú zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk

 

Vydanie: