RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s.

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti č. UK GR-L-1-82/2017

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku, a to:

1. motorové vozidlo zn. LIAZ, 18.23KB06 s nosičom kontajnerov JNK 8050, rok výroby 2005, výkon 170kW, počet km 494374, užitočná hmotnosť 8170 kg, nepojazdný, primeraná cena je 1346,- € s DPH.

2. pracovný stroj UN-053.1, rok výroby 1986, 3595cm3, výkon 47kW, nepojazdný, nekompletný, bez predných kolies a 1. zadného, príslušenstvo: podkopové zariadenie, drenážna lopata, 2x zdvíhacie zariadenie, drapák, primeraná cena je 1214,-€ s DPH.

3. pracovný stroj UNC-060, rok výroby 1984, 2697 cm3, výkon 34,2 kW, nepojazdný, porucha zdvíhacieho valca, na stroji je umiestnená bezzubá lopata, primeraná cena je 706,-€ s DPH.

Celková suma spolu: 3.266,-€

Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou

záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk .

Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.