Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži

V termíne od 2. mája do 9. mája 2018 bude v ružinovských škôlkach zápis. Miestom podania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude subjekt materskej školy.

K žiadosti je potrebné pripojiť aj potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s informáciou o absolvovaných očkovaniach. V prípade jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné, aby rodič so sebou priniesol aj dokumentáciu, ktorú má. Kritéria prijatia sú: dieťa vo veku 3 až 6 rokov spôsobilé podľa pediatra navštevovať materskú školu, vypestované základné hygienické návyky a ovládanie základných samoobslužných činností. Prednostne budú prijímané deti v predškolskom veku teda tie, ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia vek päť rokov. Dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou má právo pokračovať v návšteve škôlky. Pri prijímaní detí sa zvykne brať ohľad i nato, ak súrodenec navštevuje danú materskú školu.

Rodičia, nezabudnite so sebou vziať:

- vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením pediatra

- rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu, za účelom overenia údajov

Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 11 materských škôl s 11 elokovanými triedami (pracoviskami). Už niekoľko rokov je záujem o ružinovské škôlky vyšší ako sú ich kapacity. V minulom roku dostali 1119 žiadostí o prijatie dieťaťa. Prijatých nebolo približne 160, pričom 44 z nich bolo z Ružinova. Predpokladaný počet prijatých detí v školskom roku 2018/ 2019 je približne 620 detí. Ide o predbežný odhad, nakoľko výsledné číslo závisí od počtu detí s odloženou školskou dochádzkou, ktoré sú prednostné prijímané. Mestská časť ale plánujte tento rok zvýšiť kapacity materských škôl o ďalších približne 100 miest. Tie vzniknú na Základnej škole s materskou školou Borodáčova 2, prerobením služobných bytov vo viacerých škôlkach a rekonštrukciou budovy bývalých jaslí na Banšelovej ulici. V riešení sú aj ďalšie zvyšovania kapacít.

(mš)

 

MŠ Bancíkovej 2 www.nasaskolka.sk

Materská škola Bancíkovej 2 sa zameriava na ozdravné a športové aktivity, digitálne technológie a environmentálnu výchovu. Škôlka má veľkú záhradu. Organizuje rôzne výlety, exkurzie, pobyty v prírode, športové a kultúrne aktivity na multifunkčnom ihrisku.

- škôlka je digitálne a materiálne vybavená modernými učebnými pomôckam

- tanečný a výtvarný krúžok, športová gymnastika, krúžok anglického jazyka

- kurz plávania, korčuľovania, lyžovania

- škôlka je zapojená do projektu Zdravé zúbky, v ktorom sa deti učia hravým spôsobom, ako si správne čistiť zuby

„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

 

MŠ Exnárova 6 www.ms-exnarova.sk

Medzi ciele škôlky patrí rozvíjanie návykov u detí súvisiacich so zdravým životným štýlom, zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti a naučenie detí, ako si chrániť svoje zdravie s podporou zdravej výživy. V spolupráci s rodičmi organizujú Beh zdravia o putovný pohár a Šarkaniádu.

- škôlka má k dispozícii záhradu, telocvičňu, lezecké zostavy, trampolíny, športové náradie a náčinie

- od roku 2017 má triedu určenú pre deti,

- ktoré potrebujú špeciálne stravovanie ako je bezlepková, diabetická, antihistamínová diéta, prípadne pre tie, ktoré majú rôzne alergie a intolerancie na potraviny

- v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, n.o. organizuje kurz plávania, lyžovania

- a korčuľovania

- škôlka využíva v rámci hier, edukačných činností a aktivít digitálne technológie

- ponúka krúžkovú činnosť: tanečná a výtvarná výchova, futbal, anglický jazyk a základná pohybová príprava

 

MŠ Medzilaborecká 4, ET Haburská 4 www.msmedzilaborecka.sk

Materská škola kladie dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením taktiež vytvára humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom rešpektuje individualitu dieťaťa, jeho práva v potreby,

- pri výučbe využíva moderné metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a softvérov

- organizuje školu v prírode a výlety

- vychádza v ústrety rodičom detí, ktoré majú špeciálne potreby stravovania

- prostredníctvom environmentálnej výchovy rozvíja u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu

- ponúka pestrú krúžkovú činnosť: malý vedec, tanečná, spevácka a výtvarná výchova, tvorivé dielne, zumba a anglický jazyk

- v spolupráci s RŠK, n.o.ponúka kurz plávania a korčuľovania

 

MŠ Miletičova 37, ET Gemerská 4 www.mskola.sk

Činnosť materskej školy je zameraná hlavne na pohybové aktivity, ale aj na všetky ostatné edukačné činnosti. Škôlka ja vybavená kvalitnými didaktickými pomôckami, deti majú k dispozícii veľký školský dvor s množstvom hracích prvkov s dvomi altánkami.

- ponúka výučbu anglického jazyka, pohybovú výchovu, zumbu, kurz korčuľovania, kurz plávania v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, p.o. a Basketbalovým klubom Ružinov 08

- elokované triedy ponúkajú aj literárno-dramatický krúžok

- škôlka je zapojená do projektu OLOmánia

- vedie deti k ochrane životného prostredia

- organizuje lampiónový sprievod spojený s halloweenskou zábavou, výlety do prírody a múzeí, karnevaly

- deti absolvujú letnú olympiádu, hudobné a divadelné predstavenia, ukážky práce záchranárov, polície a sokoliarov

,,Na dobrom začiatku všetko záleží.“ ( J.Amos Komenský)

 

MŠ Piesočná 2, ET Rádiová 52, ET, Vietnamská 13 https://piesocna2.edupage.org

Materská škola približuje deťom spoznávanie okolitého sveta prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je orientovaný na osobnostný rozvoj detí v oblasti rozvíjania prírodovednej a predčitateľskej gramotnosti a rozvoj talentov.

Vychádza z princípu, aby každé dieťa zažilo v materskej škole radosť, lásku, pochopenie, aby bolo stále šťastné, tvorivé, a tak mohlo vnímať krásu okolo seba.

- spolupracuje s domovom dôchodcov, podporuje talentované deti individuálnym prístupom učiteliek

- logopedické vyšetrenie detí v materskej škole

- ponúka krúžok anglického jazyka, spevácky, výtvarný, literárny a fyzioterapeutický krúžok, zumbu, kurz plávania, korčuľovania, gymnastiky

- upevňuje vzťahy detí so zvieratami- canisterapia a hypoterapia

- organizuje rôzne turistické vychádzky, výlety a exkurzie, ako i podujatia pre rodičov

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.“ (Robert Fulghum)

 

MŠ Pivoňková 9, ET Astrová 5, ET Nevädzová 12, ET Šalviová 5

www.mspivonkova.sk, www.skolka.itmk.sk

Materská škola disponuje veľkou záhradou s množstvom, kríkov a kvetov. Už niekoľko rokov organizuje „Slniečkarske kilometre“. Ide o spoločnú nenáročnú turistiku zamestnancov škôlky, rodičov a detí.

- škôlka ponúka výučbu anglického jazyka, krúžok šikovných rúk, tanečnú rytmiku, plavecký výcvik, základy korčuľovania a lyžiarsky výcvik

- škôlka organizuje napríklad vozenie san a poníkoch, týždne zdravia, vianočné trhy či vyrezávanie tekvíc

- ET Nevädzová 12 sú zapojené do projektu Zdravé oči v škôlke - preventívne meranie zraku priamo v škôlke, ktoré dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku

- ET Astrová 5 realizujú projekt Škôlkári – Farmári zameraný na praktické využite znalostí detí v oblasti prírody, ako je sadenie a pestovanie úžitkových plodín a byliniek

- ET Šalviová 5 v spolupráci s dopravnou políciou vyučujú dopravnú výchovu, ponúkajú environmenálne aktivity pre všetky deti

Motto Školského vzdelávacieho programu: „ Na Trávnikoch zdravo - hravo“

 

MŠ Prešovská 28, ET Palkovičova 11/A www.mspresovska.sk

Materská škola rozvíja prostredníctvom environmentálnej výchovy kladný vzťah detí k životnému prostrediu. Pri vyučovaní využíva najnovšie elektronické učebné pomôcky a softvéry. Rozvoj kompetencií u detí uskutočňuje na základe vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a svet.

- ponúka krúžok anglického jazyka, tanečný, spevácky a výtvarný krúžok

- každý rok chodia predškoláci na plavecký a korčuliarsky výcvik

- medzi projekty škôlky patria Recyklohry- recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti detí v oblasti triedenia a recyklácie odpadov

- škôlka je zapojená do projektu Zippyho kamaráti- deti sa naučia lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s okolím

- škôlka je zapojená do projektu Dorotka a jej kamaráti, ktorý je zameraný na oboznámenie detí s poskytnutím prvej pomoci

Motto: „Múdra sova letí svetom, je príkladom našim deťom.“

 

MŠ Stálicova 2, ET Haburská 6 http://ms-stalicova.webnode.sk/

Materská školy kladie dôraz aj na upevňovanie záujmu detí o estetickú výchovu, ľudové umenie a rozvíjanie športovo-pohybových schopnosti v záujmových krúžkoch.

- škôlka ponúka spevácky krúžok, zumbu pre deti, tanečný krúžok zameraný na ľudové tance a krúžok anglického jazyka

- deti so svojím folklórnym programom vystupujú na miestnom úrade, besiedkach a rôznych podujatiach

- medzi aktivity v škôlke patrí aj výtvarný krúžok, gymnastika, mažoretky, mňamkáčik, hra s písmenkami, grafomotorika a flauta

- v spolupráci s RŠK, n.o. ponúka plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik

- škôlka organizuje letnú školu v prírode, podujatia ako Deň detí a Deň otcov

- deti absolvujú rôzne výlety a návštevy divadelných predstavení

 

MŠ Šťastná 26 www.stastik.sk

Materská škola sa zameriava na environmentálnu výchovu. Jej veľkou pýchou je záhrada plná ovocných, listnatých a ihličnatých stromov, ktorá je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale aj pre spoločné akcie celej školy.

- škôlka ponúka výučbu anglického jazyka, tvorivé dielničky, tanečný, spevácky a futbalový krúžok

- organizuje školu v prírode, kurzy lyžovania, korčuľovania, plávania a tenisu

- škôlka organizuje rôzne podujatie s rodičmi ako tekvicová slávnosť, vianočný bazár, grilovanie na Deň otcov a iné

- škôlka je zapojená napríklad do projektu Pony škôlka či Enviromentálna výchova detí predškolského veku, počas ktorého sa deti oboznamujú s lesnými, poľnými a vodnými živočíchmi

- v spolupráci s rodičmi organizuje jesenné a jarné brigády spojené s ošetrením stromov, kríkov, ako i prípadným vysádzaním nových

 

MŠ Velehradská 24, ET Budovateľská 10, ET Tekovská 7 www.velehradskams.webnode.sk

Materská škola sa zameriava na rozvoj kultúrnej, čitateľskej a počítačovej gramotnosti, úloh z projektu na podporu zdravia a úloh estetickej a citovej výchovy. Výchovu a vzdelávanie obohacuje o ľudové zvyky a tradície na Slovensku, rozvíja základné a podstatné schopnosti pre grafomotoriku a kultúrou sociálneho prostredia ovplyvňuje a rozvíja ranú gramotnosť.

- organizuje besedy so starými rodičmi a rodičmi o možnej spolupráci mladých a starých pri vytváraní lepšieho života

- škôlka je zapojená napríklad do projektov: Jobs – day, Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko pre školy v EÚ, Koníky - naši kamaráti, Drobné zvieratá, Motýlia záhrada Dorotka nám ochorela, Rok s Medvedíkom NIVEA a Vzájomné učenie pedagógov v EÚ

- ponúka krúžok šikovných rúk, anglického jazyka, výtvarný, spevácky, športový, tanečný, literárno-dramatický a počítačový krúžok

- organizuje kurzy korčuľovania, plávania, dopoludnia športových hier, rôzne besedy, tematické sprievody s rodičmi, výchovné koncerty, čítacie dni, ochutnávky nátierok a iné

„Všetko, čo potrebujem k životu, som sa naučil v materskej škole“ (Robert Fultghum)

 

MŠ Západná 2 www.mszapadna.estranky.sk

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, zdravé stravovanie, životný štýl a rozvoj kognitívnych schopností pri práci s digitálnymi technológiami. Získala Slovenský rekord v najväčšom počte účastníkov kruhovej hry Kolo, kolo mlynské.

- ponúka pohybový krúžok krúžok I Move - profesionálna hra, v ktorej si deti prostredníctvom moderných pomôcok a uvoľnenej atmosféry osvojujú jednotlivé motorické zručnosti a spoznávajú rôzne športy a pohybové aktivity

- anglický jazyk ponúka v dvoch úrovniach: klasická výuka a moderná forma výučby s native speakerom

- ponúka tvorivú dramatiku, spevácky a tanečný krúžok

- je zapojená do projektov Dorotka a jej priatelia, Dental alarm, Medvedík Nivea a Póla radí deťom, v ktorom sa deti učia nebezpečenstve šikany, o rizikách hroziacich na ulici, na ihriskách, či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi a oboznamujú sa s prácou polície

- škôlka sa zapojila do projektu Farebná doprava – zamestnanecký projekt, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen

,,Jedine deti vedia, čo hľadajú." (Antoine de Saint –Exupéry)

mš, foto: archívy materských škôl

Vydanie:

Fotogaléria: