V Základnej škole Borodáčova chcú otvoriť nový typ triedy

Nie každé dieťa je pripravené na povinnú školskú dochádzku v šiestom roku života. Aby takíto predškoláci nemuseli zostať ďalší rok v materskej škole, v Základnej škole Borodáčova dostanú novú možnosť – v septembri nastúpiť do špeciálnej triedy, v ktorej sa lepšie pripravia na školskú dochádzku. Rodičia sem môžu prihlásiť deti s odloženou školskou dochádzkou.

„Triedu chceme otvoriť na základe skúseností z predchádzajúcich rokov a informáciách o dôvodoch odloženia povinnej školskej dochádzky,“ načrtla dôvod otvorenia novej triedy Ema Mílová, riaditeľka ZŠ Borodáčova. U detí, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť v čase zápisu do základnej školy a u detí, u ktorých sa prejavuje menšie vývinové neštandardnosti, dochádza ku odloženiu povinnej školskej dochádzky. „U týchto detí je predpoklad, že po istom časovom období a odbornom vedení špeciálnym školským pedagógom budú schopné začleniť sa do bežnej triedy základnej školy. Detí s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity je dosť,“ pokračuje Ema Mílová. Sú to napríklad deti s oslabenými čiastkovými funkciami, vizuálnym rozlišovaním, oslabenými pamäťovými funkciami alebo zrakovým vnímaním. Môžu to byť aj deti s ťažkosťami pri rozlišovaní pravo-ľavej a priestorovej orientácie, pri problémoch s matematickými predstavami a s poruchami pozornosti.

Podľa Emy Mílovej je zvyčajne návrat takýchto detí do materskej školy akousi „brzdou“. Učia sa tam to, čo už ovládajú. Ich pozornosť sa tak nemusí rozvíjať, ale naopak môže sa spomaliť, pretože mnohé veci sú pre ne už známe a nepodnecujú rozvoj pozornosti, prípadne aktivity. V novovytvorenej triede by, naopak, mali pod dohľadom špeciálneho pedagóga výraznejšie napredovať. Napomôže tomu aj špeciálny výchovno-vzdelávací program školy, zameraný na špecifiká prijatých žiakov a tiež menší počet detí v triede.

Trieda vznikne pre osem detí s nerovnomerným vývinom, respektíve poruchami pozornosti a aktivity. Deti sa v takejto triede budú učiť všetko ako ostatní prváci, tempo a formy práce sa však prispôsobia ich potrebám. „V rámci disponibilných hodín, ktorými dopĺňame školský vzdelávací program, budú mať aj hodiny zamerané na odstránenie porúch a rozvoj práve tých činností, ktoré im bránia v začlenení do bežnej triedy základnej školy,“ uviedla riaditeľka ZŠ Borodáčova.

Žiaci po absolvovaní prvého ročníka špeciálnej triedy postúpia priamo do druhého ročníka, a to buď opätovne v špeciálnej triede alebo v bežnej triede školy, o čom rozhodne rediagnostické vyšetrenie v poradni. Nástupom do špeciálnej triedy dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku.

Marianna Šebová

Vydanie: