Verejné zhromaždenie obyvateľov

Mestská časť zorganizovala v posledný januárový deň verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Veľká zasadacia miesnosť na miestnom úrade sa zaplnila takmer do posledného miesta. Ružinovčania mali možnosť povedať svoje problémy a položiť svoje otázky starostovi mestskej časti. Ten sa im snažil odpovedať na každý ich podnet.

Obyvatelia mestskej časti majú množstvo otázok, podnetov a problémov. Aj to bol jeden z dôvodov na zvolanie verejného zhromaždenia, ktoré iniciovali miestni poslanci na decembrovom zastupiteľstve. Diskusia bola zameraná na viacero tém, všetky sa prvotne dotýkali jedného z hlavných probémov mestskej časti - zastavanosti a nových developerských projektov. „S iniciatívou prišla pani poslankyňa Štasselová, na ktorú sa s touto požiadavkou obrátili aktívni obyvatelia. Hlavnou témou boli územné plány zón, stavebné uzávery a nové investičné zámery. Prínosom verejného zhromaždenie je z môjho pohľadu vypočutie si názorov obyvateľov a najmä ich spolupodieľanie sa na fungovaní Ružinova. Z tohto dôvodu plánujeme zadefinovať verejné zhromaždenie aj všeobecne záväzným nariadením," objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár. Sála bola plná takmer do posledného miesta. Svedčí to o tom, že ľudia v Ružinove majú problémy, ktoré ich trápia, ale zároveň majú chuť o nich diskutovať a hľadať riešenia.

Územné plány zón ako nástroj regulácie výstavby

Otvorená diskusia je prvým krokom k postupnému vyriešeniu mnohých problémov. Väčšinu návštevníkov verejného zhromaždenia tvorili práve obyvatelia oblastí, ktorých sa dotýkajú plánované developerské projekty alebo také, ktoré sa už realizujú „My sme z okolia projektu Konopná residence a sme tam zainteresovaní ako občianski aktivisti. Najväčším problémom tohto projektu je predimenzovanosť," povedal jeden z aktivistov. Podľa Jany Poliačikovej, ktorá sa ako aktivistka angažuje hlavne na Pošni, je najväčším problémom Ružinova hlavne neúmerné zahusťovanie mestskej časti novými projektami. Je najväčšie zo všetkých mestských častí Bratislavy. Hlavný problém vidí v tom, že hlavné mesto nereguluje túto výstavbu. Niektorí obyvatelia práve počas diskusie pocítili, že by mali byť radi, že v ich okolí je územný plán zóny schválený a nemusia čeliť problémom ako napríklad obyvatelia Pošne alebo Štrkovca. „Prišiel som sem preto, lebo si myslím, že tie plány zón by mali byť vyriešené nie len v Ružinove, ale aj v celom meste," vyjadril sa obyvateľ Trnávky. Práve územné plány zón boli jednou z hlavných verejného zhromaždenia, pretože sú nástrojom na reguláciu výstavby. Mestská časť sa totiž stáva jednou z najvyhľadávanejších na život, o čom svedčí aj záujem developerov a nespokojnosť staroružinovčanov. „Niektoré územné plány zón máme právoplatne schválené, niektoré sú v procese prípravy a iné zas na odporúčanie poslancov musíme vypovedať a začať od začiatku," dodal starosta. „Územný plán zón hovorí čo smie a čo nesmie byť v danom území. Keď má niekto zámer stavať, tak to musí byť v súlade s týmto plánom, ktorý najpodrobnejšie hovorí o to, čo tam môže vyrásť," priblížila význam územných plánov zón ružinovská poslankyňa Anna Reinerová. Okrem územných plánov a stavebných uzáver boli ďalšou témou verejného zhromadenia aj vybrané investičné zámery. Niektoré sú v štádiu výstavby, iné stoja a v ďalších prípadoch trvajú diskusie medzi obyvateľmi a developerom už niekoľko rokov. „Každého trápi niečo iné. Je to vždy to, čo majú pod oknom. Pre obyvateľov z Pošne sú to garáže na ulici Ivana Horvátha, výstavba Seberíniho. Obyvateľov bližšie k Starému mestu trápi zas Klingerka, Eurovea 2 a Stanica Nivy. Preto sa nedá povedať čo je menej a čo viac podstatné. Každý projekt musí byť posudzovaný samostatne a hlavne citlivo v súlade s obyvateľmi," povedal na verejnom zhromaždení ružinovský poslanec Martin Patoprstý. Veľa projektov, o ktorých sa hovorilo v diskusii, sú zatiaľ len ideovými zámermi investorov, čiže možnosť, že sa niečo pohne v Ružinove dopredu a niektoré stavby budú v procese vydávania stanovísk dotknutých orgánov a povolení zamietnuté, je stále veľká. Verejné zhromaždenie obyvateľov v tomto roku organizovalo po prvýkrát. Väčšinou sa o developerských projektoch hovorí len pri ich predstavení. Vtedy majú obyvatelia šancu hovoriť s investorom daného projektu. Táto diskusia otvorila možnosť prezentovať názory, podnety a otázky obyvateľov pred starostom a pred tými poslancami mestskej časti, ktorí sa verejného zhromaždenia zúčastnili.

Marianna Podlucká

Vydanie: