Všade dobre, doma najlepšie

Snáď každý sa cíti najlepšie doma, vo svojom dôverne známom prostredí, kde má svoje zázemie v lepšom prípade aj svojich blízkych. Ale čo ak niektoré veci nefungujú tak, ako by ste chceli , potrebovali? Zhoršila sa vaša mobilita a zdravotný stava? Nevládzete, nestíhate, príbuzní sú celý deň v práci a vy potrebujete pomoc; ste odkázaný na iného a chcete mať zabezpečený sociálny komfort? Jedným možných z riešení je domáca opatrovateľská služba. Opatrovateľky prídu priamo k vám, do vašej domácnosti. Domáca opatrovateľská služba znamená pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, sprievod k lekárovi, dovoz obeda v určené dni, pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri stravovaní a pod. Ružinov poskytuje takúto sociálnu službu občanom s minimálnym II. stupňom odkázanosti prostredníctvom Domova dôchodcov Pažítková 2.

Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu?

• Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na ružinovský miestny úrad, treba priložiť fotokópiu Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa a aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku. Na základe zdravotného a sociálneho posudku vám bude vydaný Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

• Keď získate právoplatné rozhodnutie a máte záujem o domácu opatrovateľskú službu poskytovanú Domovom dôchodcov na Pažítkovej ulici 2, kontaktuje priamo: www.ddpazitkova.sk. Tel.:+421 2 433 390 45, +421 905 735 696 (koordinátor opatrovateľskej služby).

• Domáca opatrovateľská služba vám bude poskytovaná v zmysle zmluvy, ktorá s vami bude uzavretá.

Ak vám zdravotný stav nedovoľuje podať Žiadosť osobne, môže tak urobiť vo vašom mene aj iná osoba. Pracovníci sociálnych služieb vás budú kontaktovať vo veci vydania sociálneho posudku, navštívia vás doma. Lehota na vybavenie žiadosti je do 30 dní. Sociálna služba je zabezpečená v poradí, v akom je žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí . Čakacia lehota na poskytnutie služby je cca 6 mesiacov. Poplatok za opatrovateľskú službu závisí od stupňa odkázanosti. Pri stupni II. a III. je vo výške 1,50 € / za hodinu, pri IV. stupni 1,8 € a pri
V. a VI. je to 2,2 €/ hod. Pri príjme presahujúcom trojnásobok životného minima je výška úhrady za hodinu opatrovateľskej služby 3 €. Všetky informácie o vybavení odkázanosti na sociálnu službu získate aj na MÚ Ružinov v kancelárii prvého kontaktu - sociálne služby.

Anna Reinerová, ružinovská poslankyňa

 

Vydanie: