VÝBEROVÉ KONANIE

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov Mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4 , 821 01 Bratislava s predpokladaným nástupom 1. 6. 2015

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Šťastná 26 , 821 05 Bratislava s predpokladaným nástupom 1. 6. 2015.

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

1. Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

- kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

1. znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,

2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

3. práca s PC,

4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového konania:

- overený doklad o požadovanom stupni vzdelania,

- potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti,

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- štruktúrovaný životopis,

- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,

- vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).

Prihlášky žiadame zaslať do 7. 4. 2015 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov

Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu

Mierová 21

827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava“ alebo „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Šťastná 26, 821 05 Bratislava“ s označením NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Miesto a termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej materskej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

Vydanie: