VÝZVA

MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre  voľby prezidenta Slovenskej republiky,  ktoré sa konajú dňa  16. marca 2019, príp. II. kolo volieb  30. marca 2019, aby sa prihlásili  osobne na Miestnom úrade, MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 48 284 338/ 48 284 318 alebo e-mailom na komisie@ruzinov.sk .

Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Členovi komisie prináleží odmena 36,37 €, občerstvenie a stravné.