Základné umelecké školy ponúkajú

V Ružinove našlo svoj domov viacero základných umeleckých škôl. Deťom i dospelým ponúkajú široké spektrum vyučovacích predmetov. Od výučby klasických nástrojov ako je klavír, či husle až po menej tradičné ako je napríklad cimbal. Tak isto si v nich nájdu to svoje aj tí, ktorí skôr preferujú maľbu či dramaticko-literárnu prezentáciu.

Základná umelecká škola

Exnárova 6

http://www.zus-exnarova.sk/

Škola patrí medzi najúspešnejšie ZUŠ, a to nielen v Bratislave. Poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárnodramatickom odbore. Svojou bohatou činnosťou sa výrazne spolupodieľa na kultúrnom živote mesta a rozvoji kultúry. Škola sa prezentuje vlastnými projektmi na nespočetnom množstve verejných podujatí.

Jej pýchou je pestrý nástrojový výber a účinkovanie žiakov v komorných súboroch:

- komorný orchester s dlhoročnou tradíciou Exnárčatá s bohatým žánrovým zastúpením,

- ľudový súbor Exnárik, ako i Jazz band s repertoárom zameraným na jazzové štandardy, blues, funk, ale aj súčasné kompozície so žánrovými presahmi

- školská skupina RocKids s rockovým a popovým repertoárom, akordeónový súbor Hviezdy na Ex

- experimentálno-improvizačný súbor EIAPUF, ktorý interpretuje hudobný repertoár 2. polovice 20. storočia a súčasných skladateľov

- medzi ďalšie vlastné projekty patrí aj tvorivý program výtvarného odboru ART Piknik, ktorý ponúka objavovanie výtvarného umenia širokej verejnosti bez ohraničenia veku

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 15.5. a 4.6.2018 od 14:00 do 19:00 hod. na Exnárovej 6 (hudobný, výtvarný odbor), na Bancíkovej 2 (hudobný, tanečný, literárno-dramatický odbor) a na Orenburskej 31(hudobný, výtvarný a tanečný odbor)

 

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera

Sklenárova 5

http://www.zussklenarova.sk/

ZUŠ Ľudovíta Rajtera je modernou školou s dlhoročnou tradíciou, v minulom školskom roku oslávila šesťdesiatku. Navštevuje ju takmer 900 žiakov v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Najväčší obdiv v posledných rokoch pre školu získava jej mimoriadne nadaný huslista 10-ročný Teo Gertler. V roku 2017 sa stal laureátom husľovej súťaže Prešporský Paganini. Z Belgicka len nedávno priniesol cenné 2. miesto na medzinárodnej súťaži v Gremieux. Vystúpil už aj s Moskovskou filharmóniou. V júni Teo vystúpi s Filharmóniou Brno v rámci projektu Mozartove deti.

- talentovaným žiakom sa venuje až 51 pedagógov, ktorí vyučujú deti od 5 rokov až po dospelých.

- ponúkajú aj netradičné vyučovacie predmety ako hra na cimbale, hra na hoboji, hra na violončele a kontrabase

- žiaci pod vedením profesionálnych hercov ako Miška Čobejová či Juraj Benčík hrajú v ozajstných divadlách, aj vo filmoch a na súťažiach získavajú prvé miesta

- v rámci výtvarnej si žiaci vytvárajú aj vlastnú keramiku, učia sa fotografovať a aj vytvoriť animovaný film

- Deň otvorených dverí bude 1. júna 2018 v obidvoch budovách školy od 10:00 do 18.00 hod

- na prijímacie skúšky si treba vziať najmä dobrú náladu a chuť spievať do hudobného odboru, cvičky a úbor do tanečného a literárno-dramatického odboru, vlastné práce – výkresy, prípadne svoje obľúbené farbičky do výtvarného odboru☺

Prijímacie skúšky sa budú konať 7. a 8.6.2018 od 14:00 do 18.00 hod. na Sklenárovej 5 a Sklenárovej 2

 

SZUŠ Výtvarný ateliér LADON

Nevädzová 4

http://atelierladon.sk/

Nachádza sa v priestoroch Spoločenského domu Trávniky. Sú tam tri výtvarné ateliéry pre deti od prípravného ročníka až po štúdium pre dospelých, ateliér pre animovanú tvorbu a ateliér keramiky pre dospelých. Pobočky v Ružinove majú ešte v SD Nivy, v MŠ Bancíkovej, MŠ Astrová, MŠ Tekovská a ZŠ Nevädzová.

- ponúkajú výtvarný odbor pre deti od 4 rokov až po štúdium pre dospelých, venujú sa aj príprave žiakov na stredné umelecké školy

- veľmi intenzívne sa venujú deťom v predškolskom veku, čím sa zlepší ich jemná motorika, grafomotorika a sústredenie

- zabezpečujú výtvarný materiál a pomôcky, žiaci si nemusia na hodiny nosiť žiadne vlastné výtvarné pomôcky

- majú vlastnú keramickú pec, grafický lis, veľmi dobré materiálno technické zabezpečenie školy, kompletné počítačové a technické vybavenie pre tvorbu krátkych animovaných filmov

- deti sa podieľajú na výtvarnej výzdobe ateliérov, často vytváraním veľkých priestorových diel

- každoročne organizujú denný letný výtvarný tábor v SD Trávniky a SD Nivy

- pravidelne spolupracujú so Slovenskou národnou galériou v rámci projektu „Umenie zblízka“

- pravidelne organizujú v priestoroch SD Trávniky, SD Nivy a škôlkach výstavy prác žiakov

- žiaci sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží

Zápis na školský rok 2018/2019 bude v SD Trávniky od 23.5. do 25.5.2018 od 13: 00 do 19.00 hod. a v SD Nivy od 4.6. do 8.6. 2018 od 16:00 do 19:00 hod.

 

Súkromná základná umelecká škola

Ružová dolina 29

http://www.suzus.sk/

Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina pôsobí v mestskej časti Ružinov od roku 2006. Za ten čas vychovali množstvo mladých talentovaných ľudí, ktorí sa rozhodli venovať umeniu. Žiakom ponúkajú vzdelanie v troch oblastiach: výtvarnej, hudobnej a literárno-dramatickej. Sú presvedčení, že každé dieťa je prirodzene tvorivé a má v sebe potenciál, ktorý sa pri správnom vedení môže rozvinúť a stať sa ozajstným talentom.

- štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov

- vedú deti nielen k tomu, aby sa zdokonaľovali v zvolenom umeleckom odbore, ale aby ho dokázali aj odprezentovať

- ponúkajú aj letné umelecké workshopy, kde spoznajú aj iné umelecké žánre a techniky

- dôraz kladú na objavenie a kultiváciu detských talentov

Talentové skúšky sa uskutočnia vo štvrtok 7. 6. 2018 od 14:00 do 17:00 hod. na ZŠ Ružová dolina 29

„Objavte s nami nové svety!“

 

Ďalšie základné umelecké školy v Ružinove:

Základná umelecká škola sv. Cecílie, Chlumeckého 10 TALENTINA, Súkromná základná umelecká škola, Ostredková 14 Súkromná základná umelecká škola Mierová, Mierová 46 SZUŠ Prokofievova

mš, foto: archívy škôl

 

Vydanie:

Fotogaléria: