Živelné farbenie fasád nás dobehne

O fasádach ružinovských bytových domov a ich farbách sa v ostatnom čase pomerne často diskutuje, a to nielen v odborných debatách.

Patrím k tej časti Ružinovčanov, ktorí presadzujú, aby súčasnú absolútnu živelnosť a absenciu akejkoľvek koordinácie nahradilo predovšetkým odborné posúdenie vhodnosti zvolených farebných riešení. Ružinovské sídliská ako Ostredky, Pošeň, Štrkovec či Trávniky, ale i staršie časti Ružinova, ako napríklad sídlisko 500 bytov, či iné, majú svoju hodnotu i dnes práve svojím urbanistickým riešením a vytváraním kompaktných celkov. Som presvedčená, že koncepčnými farebnými riešeniami, by sme ešte viac skvalitnili ich postupne sa vynovujúcu podobu. Ako poslankyňa našej mestskej časti som sa od začiatku svojho pôsobenia o túto problematiku zaujímala a snažila sa túto tému predostrieť ako člen Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy na jej rokovaniach i na rokovaniach miestneho zastupiteľstva. Žiaľ, súčasná legislatíva ukladá stavebníkom v prípade návrhov farebnosti zatepľovaných domov len ohlasovaciu povinnosť a jediným nástrojom na priamu reguláciu je schválenie zadania riešenia farebnosti dotknutých domov pri spracovaní územných plánov zón. Uvítala som však, keď sa medzi projektmi podporenými grantovou schémou MČ Ružinov objavili projekty OZ Mestské zásahy a OZ Studio Open Design, ktoré spracovávali okrem iného aj farebné riešenie určitých častí Ružinova. Prezentácií oboch projektov som sa zúčastnila a výstupy z nich sú tak kvalitné, že ich ďalšie použitie by bolo viac než užitočné. Okrem samotných návrhov podoby fasád bytových domov obsahujú cenné informácie o technických riešeniach či zadefinovania tzv. susedstiev – vzájomne súvisiacich domov na základe určitých súvislostí. Uvedomujúc si legislatívne obmedzenia a hranice právomoci mestskej časti v tejto problematike som návrh odporúčania, ako nakladať s výsledným materiálom, konzultovala s kolegami na rokovaniach príslušnej komisie, pracovníkmi odboru územného plánovania i kolegom poslancom Patrikom Guldanom. Výsledok bol návrh uznesenia, ktorý som predložila na májovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Som si vedomá, že problematika fasád nie je prijímaná jednoznačne, akceptujem iný názor, pripúšťam, že sú prioritnejšie problémy, ako rozbité cesty, katastrofálne parkovanie alebo nedostatok miest v ružinovských škôlkach. Očakávala som preto živú a vecnú diskusiu a nevylučovala som ani možnosť, že návrh nebude prijatý. Diskusia, ktorá nasledovala, ma ale nemilo prekvapila. Niektorí z kolegov si materiál ani neprečítali, zato podozrievaním ba až obvineniami zo skrytých záujmov nešetrili. Od vecnej a pragmatickej debaty to malo poriadne ďaleko. S odôvodnením, že výsledky práce spracovateľov projektov sú hodné konštruktívnejšej diskusie a že sa nechcem takého spôsobu komunikácie zúčastňovať, som materiál stiahla. Škoda. Mestská časť Ružinov mohla byť priekopníkom a mohla dať jasný signál, že jej záleží aj na vizuálnej podobe domov jej sídlisk.

Ale ešte asi nenastal čas. Som presvedčená, že táto dlhodobo neriešená problematika, ktorá je momentálne v moci absolútnej živelnosti, nás aj tak dobehne. Budem sa snažiť o tejto, ale i ostatných témach rokovať vo vecnom a pragmatickom duchu a želám si, aby sa všetci moji kolegovia usilovali o to isté.

Tatiana Tomášková

poslankyňa Miestneho zastupiteľstva

MČ Bratislava-Ružinov (SDKÚ-DS)