Marec 2018

Marec 2018
  • VICEMAJSTRI Z OSTREDKOVEJ
  • PRÍSPEVKY PRE VIACERÝCH
  • ROZPOČET JE SCHVÁLENÝ
  • ZÁPIS PRVÁKOV SA BLÍŽI
  • PRÍSPEVKY PRE VIACERÝCH
  • DOPRAVA MÁ VLASTNÚ KOMISIU
PDF icon echo3_2018_web.pdf

Nová posila medzi okrskármi

Ružinov mapuje „napešo“ 6 mestských policajtov. Najnovšie už má svojho okrskára aj oblasť Mlynské Nivy II. Michal Žilák bude v rámci svojich smien okrem hliadkovej činnosti, vykonávať aj prácu okrskára. Dohliadať na poriadok bude v lokalite vymedzenej ulicami Bajkalská, Miletičova, Trnávská-zimný štadión a Prievozská....

Ružinovskí piataci opäť nad celoslovenským priemerom

Tento rok sa 474 ružinovských piatakov zapojilo do celoslovenského Testovania 5, známeho aj ako Monitor 5. Už pravidelne obsadzujú bratislavské okresy popredné miesta. Posledný Minitor 5 nebol výnimkou. Prvenstvo patrilo okresu Bratislava I. Okres Bratislava II sa umiestnil na 4. mieste. Celoslovenská priemerná úspešnosť z matematiky bola na úrovni 64,7 % a zo...

GRANTOVÝ PROGRAM pre rok 2018

MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje grantový program/výzvu na predkladanie projektov pre tých, ktorí svojou činnosťou aktívne, cieľavedome a občiansky prispievajú k rozvoju svojho životného priestoru, chcú sa zapájať do riešenia potrieb mestskej časti Ružinova. Grantový program sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov...

Príspevky pre viacerých

Ružinov prijal návrh, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Od 1. febru...

Doprava má vlastnú komisiu

Ružinovské miestne zastupiteľstvo malo doposiaľ 7 komisií. Od 1. februára 2018 sa tento počet rozšíril o jednu novú. Pôvodne spadala oblasť dopravy pod Komisiu územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Na januárovom zastupiteľstve miestni poslanci schválili zriadenie samostatnej Komisie dopravy. Po novom sa tak územných plánovan...

Zmeny vo vedení grantovej komisii

Začiatkom roka prišlo k zmene vo vedení grantovej komisie mestskej časti. Vyžiadala si to aktuálna situácia v najväčšom ružinovskom poslaneckom klube. Na čele grantovej komisie v Ružinove stála 3 roky poslankyňa Lucia Štasselová. Od januárového miestneho zastupiteľstva je to už minulosťou. „Vystúpila som z klubu, do ktorého som doteraz patrila. Keďže som bola...

Oznam o verejnej obchodnej súťaži

Mestská časť Bratislava-Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú...

Ružinov má výborné finančné zdravie

Uvádza sa to vo finančnej analýze o hospodárení. Ružinov obsadil spomedzi 17-tich mestkých častí Bratislavy výborné 6.miesto. Analýza je súčasťou projektu Monitoring hospodárenia miest, obcí a VÚC, ktorý realizuje Inštitút INEKO od roku 2012 a to v spojení s vyhodnocovaním ich finančného zdravia. Cieľom projektu je...

Verejné zhromaždenie obyvateľov

Mestská časť zorganizovala v posledný januárový deň verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Veľká zasadacia miesnosť na miestnom úrade sa zaplnila takmer do posledného miesta. Ružinovčania mali možnosť povedať svoje problémy a položiť svoje otázky starostovi mestskej časti. Ten sa im snažil odpovedať na každý ich podnet. Obyvatelia mestskej časti majú množstvo otázok...

Grantová komisia pozýva na workshop

o grantovom programe 19.3.2018 o 17:00 hod. veľká zasadačka na miestnom úrade, Mierová 21

Stránky