Nové outdorové ihrisko na Trnávke

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

V rámci grantovej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja sa na školskom dvore v mesiacoch október – november 2017 vybudovalo nové outdorové ihrisko pre účel skvalitňovania športového rozvoja žiakov školy, ale taktiež pre všestrannú športovú aktivitu verejnosti a obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov. Moderné outdorové ihrisko spĺňa všetky prvky pre realizáciu aktivít a dotvára tak vybavenosť školského ihriska pre športové aktivity. Z finančných zdrojov dotácie boli zakúpené a nainštalované outdorové cvičiace prvky, a to outdorové fitnes prvky, dva stoly na stolný tenis a päť žineniek do telocvične. Samotné outdorové ihrisko primárne slúži pre športové, atletické a gymnastické disciplíny. Ďalej sa dá využiť na rozcvičovanie, rehabilitačné precvičovanie počas výchovnovzdelávacieho procesu aj pre verejnosť. Touto cestou sa chceme poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu, ktorá významne dopomohla skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole a mestskej časti Ružinov.

ZŠ Vrútocká

 

Vydanie: Január - Február 2018