Podarila sa prvá stavebná uzávera

Mestská časť Ružinov v súčasnosti obstaráva deväť územných plánov zón: Štrkovecké jazero, Bajkalská - Drieňová, Bajkalská - roh, Cvernovka, Ostredky, Nivy – Palkovičova, Miletičová trhovisko, Pošeň – sever, Pošeň – juh. Zmeny a doplnky sa týkajú územného plánu zón Trnávka – stred. Ide o najväčší počet rozpracovaných územných plánov zón na území hlavného mesta. Ich cieľom je stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v danej lokalite.

„To sme si povedali ešte v minulom volebnom období, že tam kde začalo prerokovanie územného plánu zóny začne aj konanie o vyhlásení stavebnej uzávery a v tomto pokračujeme. Stavebná uzávera môže byť uzavretá vtedy, keď máme stanoviská všetkých orgánov. V jednom prípade sme stavebnú uzáveru vyhlásili z vlastného podnetu a to na Ostredkoch,“ priblížil aktuálny stav ružinovský starosta Dušan Pekár. Ružinov už dokonca má jedno právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere a to z júla tohto roku. Týka sa územného plánu zóny Bajkalská – roh. Ďalšie územné plány zón mestská časť spracováva. V prípade Štrkoveckého jazera a Ostredkov sú zatiaľ vydané územné rozhodnutia o stavebnej uzávere. Konanie vo veci vydania územného rozhodnutia o stavebnej uzávere momentálne prebieha aj na území Bajkalská – Drieňová.

Bez mesta to nepôjde

Stavebná uzávera znamená, že v danej lokalite sa päť rokov, prípadne do schválenia nového územného plánu zóny, nemôže vykonávať stavebná činnosť. Územné plány zón spodrobňujú Územný plán hlavného mesta, ale musia s ním byť v súlade. „Ak Územný plán hlavného mesta umožňuje niekde stavať, my to nemôžeme územným plánom zóny zakázať. Riešením regulácie výstavby je tak schválenie nového Územného plánu hlavného mesta v súlade s požiadavkami mestských častí,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Ružinov ešte v roku 2012 zaslal na magistrát hlavného mesta dvadsať podnetov na vtedy ešte pripravované Zmeny a doplnky 03 Územného plánu hlavného mesta. Ich podstata spočívala v zachovaní parkov, zelene a ochrane školských areálov.

Z dvadsiatich podnetov vyhodnotil magistrát len šesť ako vhodných na pripravované Zmeny a doplnky 03 Územného plánu hlavného mesta, no pri ich schvaľovaní neboli akceptované. Mesto je momentálne ale už v procese dokončenia Zmien a doplnkov 04. „Tých je niekoľko desiatok. Tento balík schválili mestskí poslanci ešte v minulom volebnom období. Odvtedy sa na ňom pracuje. Momentálne sme v etape dokončovania posudzovania týchto projektov z hľadiska životného prostredia. Po potvrdení súladu tohto dokumentu so zákonom okresným úradom, pôjde celý tento balík zmien územnému plánu na schválenie mestskému zastupiteľstvu“, objasnil aktuálny stav primátor Ivo Nesrovnal. V Ružinove prerokovali aj petíciu proti zahusťovaniu, ktorá má vyše 4600 platných podpisov.

V prijatej petícii obyvatelia žiadali, aby mestská časť zabezpečila obstaranie územných plánov zón všetkých sídlisk Ružinova za účelom obmedzenia výstavby a zachovania existujúcej zelene a tiež vyhlásila stavebné uzávery. A to sa už v niektorých prípadoch aj deje.

Katarína Kostková

Vydanie: Október 2016