Stredné odborné školy v Ružovej doline

V Ružinovskom Echu sme sa venovali viacerým výnimočným budovám v Ružovej doline. Vlastný obytný súbor nazývaný Ružová dolina je možné vymedziť ulicami Ružová dolina, Prievozská, Bajkalská a Trenčianska. Naprojektovaný a realizovaný bol v rokoch 1959 až 1963, jeho autormi sú architekti Ján Steller a Imrich Bárta. Územie v strede medzi obytnými domami bolo v projekte určené pre výstavbu škôl. Postupne tu vyrástli budovy základných a stredných škôl, ktoré sa budovali podľa dispozične i konštrukčne dôkladne prepracovaných projektov začiatkom 60. rokov na území celého Slovenska.

Opakované projekty škôl

Prvou bola budova základnej školy na ulici Ružová dolina, ktorú navrhli architekti Ľudovít Jendreják a Štefánia Krumlová. Ich projekt z rokov 1957 – 1958, ktorý pozostáva z dvoch budov s učebňami spojených objektom telocvične, postavili najprv na Jelačičovej ulici (publikované v Ružinovskom echu 12/2013) a následne v Ružovej doline. Vyučovanie v novej budove začalo v roku 1962 a v jednom krídle dodnes sídli základná škola. Budova so vstupom zo Sklenárovej (pôvodne Schiffelovej) v súčasnosti slúži Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča. V susedstve areálu základnej školy postavili v roku 1965 komplex učňovských škôl. Tvoria ho dve štvorpodlažné, 15-triedne budovy s učebňami, pôvodne určené učňovskej škole mechanikov a učňovskej škole obchodnej s celkovou kapacitou približne 2 000 učňov a objekt telocvične. Školy majú jednoduchý, pozdĺžny hranolovitý tvar s dvojtraktovou dispozíciou – na severnej strane je chodba a na južnej učebne. Schodiská sú vysunuté z vlastnej hmoty budovy na strane chodby, tvoria na budovách vežovité výčnelky. Autorom návrhu je architekt Manol Kančev, ktorý pracoval v ateliéri špecializovanom na projektovanie škôl. Pre objekty učební aj telocvične tu uplatnil opakované projekty, ktoré v ateliéri vyvinul tím odborníkov. Keďže v tom období prebiehala plánovitá rozsiahla výstavba škôl, spôsob typizácie budov sa využíval pre skrátenie času na ich projektovanie a výstavbu i na zníženie stavebných nákladov.

Kvalitné prostredie

Architekt Kančev vytvoril vzájomným usporiadaním objektov chránené, príjemné prostredie pre štúdium i relaxáciu počas prestávok. Pohyb medzi budovami uľahčuje prepojenie chodníkmi, prekrytými pergolami. V súčasnosti sídli v budove s číslom 7 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, čo v exteriéri prezrádza aj dotvorenie výtvarnými dielami. Budova s číslom 9 patrí Strednej odbornej škole dopravnej. V jej vstupnej hale sa nachádza veľkoplošná mozaika od akademického maliara Miloša Šimurdu. V novšom objekte v susedstve škôl, na Sklenárovej 5, sídli Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera. Vyučovanie v jej výtvarnom odbore prebieha v obnovenej bývalej materskej škole na Sklenárovej 2. Prostredie medzi obytnými domami sa teda udržalo a postupne dotváralo ako pokojná zóna pre školské i mimoškolské aktivity detí a mladých ľudí. Striedmu a jednoduchú architektúru tohto súboru v priebehu času harmonizovala vyrastajúca zeleň.

Katarína Andrášiová

Autorka pracuje na Ústave stavebníctva a architektúry SAV

Článok vznikol v rámci projektu č.2/0036/14, podporeného Vedeckou grantovou agentúrou VEGA

Fotogaléria: 
Vydanie: December 2014