Oznamy

Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

Rubrika: Oznamy
NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRÍZEMNÍ HOKEJOVÉHO ŠTADIÓNA RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, IČO: 36 066 257 (ďalej len „vyhlasovateľ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) oznamuje a zverejňuje svoj zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave, súpisné číslo 4811, katastrálne územie Ružinov, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Predmet obchodnej verejnej súťaže časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave; stavba so súpisným číslom číslo 4811 na pozemkoch registra C-KN parc. č. 15294/14, parc. č. 15294/50, parc. č. 15294/49, evidovaná Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym na liste vlastníctva číslo 1666, katastrálne územie Ružinov, obec: Bratislava- Ružinov,Okres: Bratislava II. Účel nájmu V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pričom platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť erotický salón, striptíz a/alebo herňa. Súťažné podmienky, podklady a bližšie informácie je možné získať: a) na sekretariáte RŠK, p. o., Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 82101 Bratislava b) na internetovej stránke www.rskruzinov.sk NEBYTOVÝ PRIESTOR NA LISTOVEJ 4 Mestská časť Bratislava - Ružinov v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení neskorších predpisov oznamuje a zverejňuje svoj zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 37,95 m2 nachádzajúci sa v objekte Listová č. 4 v Bratislave, Druh stavby: iná budova, na ulici Listová, číslo vchodu 4, postavený na pozemkoch parcely registra „C“ parcela č. 2691/1, 2691/18 a 2691/20 katastrálne územie Ružinov, zapísaný na LV č. 2941, obec: Bratislava-m.č. Ružinov, Okres: Bratislava II, ktorý je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.ruzinov.sk dňa 6. 11. 2023 a k nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií bude k dispozícii p. Ing. Michaela Jakubiková, kanc. č. 217 na druhom poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, tel. č. 0904 927 090; michaela.jakubikova@ ruzinov.sk. PRENÁJOM PARKOVACÍCH MIEST A PRIESTOROV NA UL. MLYNSKÉ NIVY Mestská časť Bratislava - Ružinov ponúka na prenájom v areáli Mlynské Nivy 61 v Bratislave (Jarabinková) ■ parkovacie státie za cenu 50, - eur/ mesiac; ■ priestory za nájomné vo výške 3,90e/ m2 / mesiac pre účel využitia: skladové priestory, dielne, administratívne priestory. V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú na emailovej adrese bytove@ruzinov.sk  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk   Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk   Nefunguje verejné osvetlenie? info@tsb.sk (resp. prostredníctvom formulára na bratislava.sk)   Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159   Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)  
Ako riešiť (ne)poriadok na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch

Ako riešiť (ne)poriadok na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch

Rubrika: Oznamy
Máte porozhadzované smeti okolo kontajnerov? Čo robiť, ak je pri kontajneroch vyhodený starý nábytok, záchodové misy alebo monitory? Kontaktujte správcu (resp. zástupcov spoločenstva), aby zabezpečil dočistenie. Za udržiavanie poriadku na kontajnerovom stojisku je zodpovedný správca – nie OLO, ani mestská časť, ani mesto. Máte málo smetných nádob? Správca musí požiadať OLO o ich doplnenie, alebo o častejší interval odvozu. Kontaktujú ho priamo, nie prostredníctvom mesta alebo mestskej časti. Môžu byť kontajnery umiestnené na ceste? Nie. Išlo by o porušenie zákona, keďže by to bola prekážka v cestnej premávke v zmysle cestného zákona. Ako postupovať, ak si chcete vybudovať kontajnerové stanovište alebo vybudovať polopodzemné kontajnery? 1. správca (resp. zástupcovia spoločenstva) vypracujú projektovú dokumentáciu 2. požiada magistrát hlavného mesta o súhlas s umiestnením kontajnerového stanovišťa (v zmysle VZN o nakladaní s odpadmi na území hlavného mesta) 3. hlavné mesto (v súčinnosti s mestskou časťou) vydá (alebo nevydá) súhlas 4. v prípade, že správca získa súhlas hlavného mesta, požiada o nájomnú zmluvu na tento pozemok 5. správca následne podá ohlášku na stavebný úrad so žiadosťou o možnosť vybudovať stanovište (až potom začne s prácami) NEPORIADOK OKOLO SMETNÝCH KOŠOV? POTREBUJETE VIAC KONTAJNEROV? KONTAKTUJTE SPRÁV  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 8. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Ján Buocik(Prievoz)   15. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Kamil Bodnár (Štrkovec)   22. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Maroš Mačuha (Ostredky)   29. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Marek Machata (Trnávka)   29. nov Vítanie detí do života 10:00 – 11:00 (MÚ Ružinov)   6. dec Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Marek Pokrývka (Nivy)   13. dec Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Michal Páleník (Starý Ružinov)  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)  4. okt  Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Tomáš Alscher (Starý Ružinov)    11. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Miroslav Bílik (Ružová dolina)   18. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Michaela Biharyová (Trávniky)   25. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Peter Herceg (Pošeň)   25. okt Vítanie detí do života 10:00 – 11:00 (MÚ Ružinov)   8. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Ján Buocik (Prievoz)   15. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Kamil Bodnár (Štrkovec)   Upozornenie Vítanie detí do života: Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na miestnom úrade (Mierová 21) najneskôr vo štvrtok pred akciou.  
TVR má profesionálne štúdio

TVR má profesionálne štúdio

Rubrika: Oznamy
TVR MÁ PROFESIONÁLNE ŠTÚDIO PONÚKAME VÁM HO NA PRENÁJOM prenájom samotného priestoru prenájom kompletného technického vybavenia v prípade záujmu aj s našim odborným personálom zabezpečenie kompletného spracovania materiálu a postprodukcia možnosť výroby relácie na kľúč návrh a realizácia vášho nápadu objednať si môžete aj odvysielanie samotného videav TVR   Pre viac info nás kontaktujte: kancelaria@tvr.sk alebo 0948 439 863  
Akcie pre seniorov: Novinka na Október: Ružinov seniorom

Akcie pre seniorov: Novinka na Október: Ružinov seniorom

Rubrika: Oznamy
Celomesačný festival divadla, koncertov, prednášok a workshopov pre seniorov z Ružinova. Registrovať sa môžete už v septembri. Celý október bude v Ružinove sústredený na oslavy a aktivity pre seniorov. Jedným z hlavných bodov programu sú pútavé divadelné predstavenia, ktoré zasiahnu srdcia nielen milovníkov kultúry, ale aj tých, ktorí túžia po nezabudnuteľných zážitkoch. Medzi najvýznamnejšie produkcie, ktoré sa budú odohrávať v priebehu mesiaca patrí hudobný príbeh nesmrteľného bohéma Karola Duchoňa, príbeh krvavej grófky, ktorá sa stala legendou, paródia na zbojnícke legendy, či brilantná komédia. Medzi ďalšie aktivity patria workshopy, hudobné podujatia a vzdelávacie semináre. Dôležité informácie pre účastníkov Pre koho sú akcie určené? Podujatia sú určené výlučne pre seniorov s trvalým bydliskom v Ružinove. Platí sa za účasť na podujatiach? Nie, neplatí sa za ne, všetky sú dostupné zadarmo. Záujemcovia sa musia vopred zaregistrovať na www.cultusruzinov. sk. Kliknete na podujate, zadáte meno a e-mailovú adresu a obratom dostanete na tento mail QR kód, ktorý ukážete pri vstupe. Na koľko podujatí sa môže záujemca zaregistrovať? Účasť na workshopoch, seminároch a prednáškach obmedzená nie je. Jedinou výnimkou sú divadelné predstavenia („Na srdci mi hraj!, Alžbeta Báthory, PACHO - Zbojník z Hybe a Milenec“), tam si možno vybrať len jedno z nich. V prípade, že sa zaregistrujete na viacero divadelných predstavení, registrácia bude neplatná – zrušená. Ako sa dá zaregistrovať? ONLINE www.cultusruzinov.sk: Nájdete tu prehľad všetkých plánovaných podujatí. Vyberte si tie, ktoré vás zaujímajú, a vyplňte registračný formulár. Odoslaním registrácie dávate súhlas, že pri vstupe na podujatie vám môžeme skontrolovať občiansky preukaz. Toto opatrenie nám pomôže zabezpečiť bezpečnosť a komfort všetkých účastníkov. OSOBNE ■ na informáciách v DK Ružinov (Ružinovská 28) - informačný pult je pre vás k dispozícii každý deň od 8:00 do 20:00 (s registráciou pomôžu aj v kancelárii prvého kontaktu na Mierovej 21) Všetky informácie ako aj celý program októbrového festivalu nájdete na stránke www.cultusruzinov.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 6. sep Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Marcela Kulifajová (Štrkovec)   13. sep Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Vladimír Sirotka (Ostredky)   20. sep Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Peter Strapák (Trnávka)   27. sep Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Michal Gašaj (Nivy)   27. sep Vítanie detí do života 10:00 – 11:00 (MÚ Ružinov)   4. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Tomáš Alscher (Starý Ružinov)   11. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Miroslav Bílik (Ružová dolina)   18. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Michaela Biharyová (Trávniky)   Upozornenie Vítanie detí do života: Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na miestnom úrade (Mierová 21) najneskôr vo štvrtok pred akciou..  
Seminár Vedomie a nesmrteľná bytosť

Seminár Vedomie a nesmrteľná bytosť

Rubrika: Oznamy
Po tisíce let se myslitelé, básníci, vědci a filozofové zabývají otázkou dokonalého zdraví, hledají vysvětlení fyzikálních jevů, snaží se zjistit původ života a objasnit, co se stane po smrti fyzického těla.   Těší nás, že se nám znovu pro náš seminář VĚDOMÍ A NESMRTELNÁ BYTOST podařilo získat brazilské lékaře zlékařsko-spiritistické asociace AME Brazil, a že po delší přestávce zapříčiněné pandemií opět přijedeme do Čech a na Slovensko.    Přednášející jsou mezinárodně uznávaní badatelé, vědci a lékaři, kteří vedeni univerzálním, etickým a morálním křesťanským ideálem, v němž je láska, vzájemná úcta a tolerancezákladem si vytkli za cíl vybudovat most mezi vědou, filozofií a nesmrtelnou podstatou lidské bytosti.       Referenti: Dr. Ana Catarina LOUREIRO Lékařka, nefroložka   Téma: Deprese: nepřítel našeho šťastného bytí   Mag. Gelson L. ROBERTO  Psycholog, Jungovský analytik  Téma: Sebepoznání a celistvé zdraví: harmonizace podosobností    BRATISLAVA: 19.10.2023 / 18:00-20:00 hod.  Cultus Ružinov, a.s. Ružinovská 28 | sál č. 271    Těšíme se na Vaši účast. Spolek Allan Kardec Vídeň    
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950info@dpb.sk Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Aktuality z Ružinova

Aktuality z Ružinova

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Verejnoprospešné služby Ružinov www.vpsr.sk | @RuzinovskyPodnik  
Televízia Ružinov má nové profesionálne štúdio: Ponúkame vám ho na prenájom

Televízia Ružinov má nové profesionálne štúdio: Ponúkame vám ho na prenájom

Rubrika: Oznamy
prenájom samotného priestoru prenájom kompletného technického vybavenia v prípade záujmu aj s našim odborným personálom zabezpečenie kompletného spracovania materiálu a postprodukcia možnosť výroby relácie na kľúč návrh a realizácia vášho nápadu objednať si môžete aj odvysielanie samotného videa v TVR  Pre viac info nás kontaktujte: kancelaria@tvr.sk alebo 0948 439 863  
Služby pre občanov: Novinka: Bratislavské konto

Služby pre občanov: Novinka: Bratislavské konto

Rubrika: Oznamy
Po minuloročnom testovacom projekte, kedy mohli záujemcovia využiť možnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti online, spustilo hlavné mesto 4. apríla registráciu do nového mestského konta. V rámci vášho osobného účtu nájdete rôzne mestské služby na jednom mieste. Prvou je online platba dane z nehnuteľnosti a postupne pribudnú ďalšie. Bratislavské konto si založíte online, nemusíte kvôli tomu nikam chodiť. Základnou myšlienkou tejto novinky je "jednoduchosť a rýchlosť". Všetky služby sú dostupné bez občianskeho preukazu s čipom (e-ID), bezpečné a s predvyplnenými údajmi. Tí z vás, ktorí sa zaregistrovali do 19. apríla, budú môcť daň z nehnuteľnosti zaplatiť elektronicky už tento rok, od 28. apríla do 30. mája bude magistrát postupne rozosielať rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti Nemusíte chodiť denne na web, informáciu dostanete aj priamo do mailu. Samotnú platbu uskutočníte veľmi jednoducho cez QR kód, platobnú bránu, Apple Pay alebo Google Pay. Ak ste si teda aktivovali svoje konto do 19. apríla a zaplatíte do 12. mája 2023, nemusíte si už ísť po daňové rozhodnutie na poštu, ani použiť elektronickú schránku. Ďalšie služby V máji budú mať možnosť registrácie do Bratislavského konta aj právnické osoby. Pribudne aj sledovanie podaných žiadostí a ukladanie rozpracovaných žiadostí do konceptov a nové žiadosti (záväzné stanovisko k investičnej činnosti, stanovisko k investičnému zámeru, územnoplánovacia informácia). V lete si budete môcť prostredníctvom konta kúpiť aj lístky alebo permanentky na kúpalisko a časom pribudnú aj ďalšie, ktoré poskytujú mestské organizácie. Časté otázky Vytvorenia a využívanie konta je bezplatné. V prípade, že však ide o službu, ktorá si vyžaduje zaplatenie dane či poplatku, platí sa rovnaká suma ako pri bežnom podaní. K dispozícii je aj pre občanov, ktorí nemajú v Bratislave trvalý pobyt. V prípade, že máte problém s registráciou, obráťte sa na magistrát - info@bratislava.sk. Viac info na bratislava.sk/konto  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) MÁJ 3. máj Poslanecké stredy: Matúš Méheš (Pošeň)   10. máj Poslanecké stredy: Monika Ďurajková (Prievoz)   17. máj Poslanecké stredy: František Fabián (Štrkovec)   24. máj Poslanecké stredy: Martin Patoprstý (Ostredky)   31. máj Poslanecké stredy: Dávid Staruch (Trnávka)   31. máj 10:00 - 11:00 Vítanie detí do života   JÚN 7. jún Poslanecké stredy: Lucia Venczelová (Nivy)   14. jún Poslanecké stredy: Karolína Lupták Sigmundová (Trávniky)   21. jún Poslanecké stredy: Jana Poláčiková (Pošeň)   28. jún  Poslanecké stredy: Michal Sebíň (Prievoz)   Počas letných prázdnin sa poslanecké stredy konať nebudú, začnú opäť v septembri. V prípade záujmu je však kedykoľvek možné kontaktovať poslancov priamo. Upozornenie Poslanecké stredy: Stretnutia s poslancami sú v miestnosti na prízemí, konkrétnu informáciu poskytne službukonajúci informátor.   
Otvorená samospráva: Prihláste sa za člena komisie

Otvorená samospráva: Prihláste sa za člena komisie

Rubrika: Oznamy
Zaujímate sa o samosprávu? Máte skúsenosti s agendou niektorej z komisií miestneho zastupiteľstva? Máte čas zúčastňovať sa ich rokovaní? Pošlite prihlášku a možno to budete práve vy, kto svojimi skúsenosťami prispeje k ich pôsobeniu. ■ Komisia finančná, majetková, podnikateľských činností a informatizácie ■ Komisia školstva, kultúry a športu ■ Komisia územného plánovania a životného prostredia ■ Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly ■ Komisia sociálnych služieb ■ Komisia dopravy ■ Dotačná komisia Presné podmienky pre záujemcov, požadované dokumenty ako aj informácie o tom, na akú adresu majú byť prihlášky do jednotlivých komisií doručené, nájdete na webe mestskej časti v sekcii aktuality: www.ruzinov.sk Termín: 28. február 2023  
Servis pre Ružinovčanov

Servis pre Ružinovčanov

Rubrika: Oznamy
KONCERT PRE SENIOROV Máte radi atmosféru swingu, moderného jazzu a blues? Preneste sa do tejto atmosféry na koncerte, ktorý bude vo štvrtok 9. februára o 14:30 vo veľkej sále DK Ružinov. Popoludním bude sprevádzať hudobné zoskupenie La Jana and Her Cats. Vstup je voľný.   SLÁVNOSŤ JUBILANTOV Pozývame všetkých Ružinovčanov, ktorí dovŕšili 80, 90 a viac rokov, na Slávnosť jubilantov. Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky do 25. januára v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. Slávnosť bude 2. februára vo veľkej sále Domu kultúry Ružinov, presné informácie dostanú prihlásení Ružinovčania.   VÝLET PRE SENIOROV Už 27. februára je naplánovaný výlet seniorov do termálnych kúpeľov BUK v Maďarsku. Prihlásiť sa môžete do 17. februára osobne v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. Výška poplatku závisí od výšky starobného dôchodku.   BEZPLATNÉ VÝCVIKY PSOV  Šteká váš pes na okoloidúcich? Snaží sa vám na prechádzkach vytrhnúť a utiecť? Skáče po iných a vy ste sa doteraz utešovali, že je len hravý, hoci okolie váš názor nezdieľa? Potrebuje tréning. V Ružinove sa môžete na takúto aktivitu prihlásiť bezplatne. Ten, kto sa chce so svojím psom zúčastniť na bezplatnom výcviku v areáli výbehu psov na rohu ulíc Tomášikova – Ružinovská, musí splniť len dve základné podmienky: - psík musí byť registrovaný v mestskej časti Bratislava - Ružinov - majiteľ musí mať trvalý pobyt v Ružinove Doklady treba doručiť do Kancelárie prvého kontaktu (oddelenie životného prostredia) buď osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu anna.kozmerova@ruzinov.sk a po overení obdrží záujemca e-mail s potvrdením. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 02/ 48 284 452. Bezplatné výcviky budú jedenkrát do mesiaca, vždy v nedeľu, od 10:00 do 11:00. Najbližšie termíny sú naplánované na 19. 2., 19. 3., 16. 4., 21. 5.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
1. feb. Poslanecké stredy: Michal Gašaj (Nivy)   8. feb. Poslanecké stredy: Tomáš Alscher (Starý Ružinov) 1   4. feb. Cestovateľské kino Cyprus (16:00 - malá sála DK Ružinov)   15. feb. Poslanecké stredy: Miroslav Bílik (Ružová dolina)   22. feb. Poslanecké stredy: Michaela Biharyová (Trávniky)   28. feb. Workshop Zahrievacie vrecúška (15:30 - dolný vestibul DK Ružinov)   1. mar. Poslanecké stredy: Peter Herceg (Pošeň)   8. mar. Poslanecké stredy: Ján Buocik (Prievoz)   Upozornenie Workshopy: Prihlásiť sa môžete v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. Poslanecké stredy: Vzhľadom na rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si s konkrétnym poslancom najskôr e-mailom alebo telefonicky potvrdili miesto stretnutia.   
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk   Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk   Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51   Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159   Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)   Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk   Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk  
Následky energetickej krízy: Úrad bude až do 30. Apríla v piatky zatvorený

Následky energetickej krízy: Úrad bude až do 30. Apríla v piatky zatvorený

Rubrika: Oznamy
Určite každý z nás pozná aspoň jedno príslovie o tom, aké je potrebné sporiť si na horšie časy, či pritiahnuť si opasok, keď je zlá situácia. V čase energetickej sa to týka nielen domácností, ale aj štátnej a verejnej správy. Ako sa to dotkne našej mestskej časti?  Na stole je dokument vlády, ktorý aj našej mestskej časti dal jasnú úlohu. V administratívnych budovách máme od októbra 2022 do konca apríla 2023, tak ako na celom Slovensku, dosiahnuť úsporu energie minimálne 15 % oproti obdobiu z prelomu rokov 2019 – 2020. Verejná správa pritom dlhodobo platí za energie (elektrina a teplo) asi pol miliardy eur ročne, čo sú skutočne obrovské čísla. Telefonicky a e-mailom Vo verejnej správe je vyše 2500 administratívnych budov, ktoré majú potenciál na výraznú úsporu energií. A ako sa píše vo vládnom dokumente, mnohé boli postavené v rokoch 1951 až 1983, kedy boli nízke požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, čo má otvárať ešte väčšie možnosti šetriť. Ceny elektriny a plynu sú totiž niekoľkonásobne vyššie ako pred rokom. A tak v šetrení má ísť štát príkladom. Opatrenie sa preto týka aj Miestneho úradu Bratislava – Ružinov. Budova na Mierovej 21 bude preto každý piatok až do konca apríla zatvorená. Ak teda plánujete ,či potrebujete navštíviť úrad a svoj problém neviete vyriešiť telefonicky, naplánujte si to na iný deň v týždni. Zamestnanci úradu však nemajú dovolenku. Ak je to potrebné, kontaktovať ich môžete telefonicky, alebo emailom. Všetky kontakty sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk, kde sú tiež zverejnené stránkové hodiny. Radi by sme vás upozornili, že aj v tých sme museli urobiť malé úpravy. Sobáše sa budú riadiť osobitným predpisom po dohode s vedúcou matričného úradu. Neplytváme, šetríme Viaceré opatrenia na úsporu energií sme na úrade zaviedli do praxe už dávnejšie. Okrem iného sme obmedzili využívanie viacerých elektrických spotrebičov, dôsledne dodržiavame útlmový režim vykurovania, využívame informačnú kampaň a teraz pristupujeme aj k povinnej práci z domu v určitom období.  
Pripravujeme pre seniorov

Pripravujeme pre seniorov

Rubrika: Oznamy
SLÁVNOSŤ JUBILANTOV Pozývame Ružinovčanov, ktorí v mesiacoch január - marec 2023 dovŕšia 80 rokov, 90 a viac rokov na Slávnosť jubilantov. Konať sa bude 2. februára o 10.00 h v Cultuse Ružinov. Účasť nahláste do 25. januára 2023 na 02/ 482 84 458 alebo eniko.meszaros@ruzinov.sk, príp. osobne na miestnom úrade. KONCERTY V NOVOM ROKU Koncert Nadácie konzervatória sa bude konať 11. januára o 14:30 h. Swingový koncert LaJana/Her Cats bude 9. februára o 14:30 h. Oba v Cultuse. VÝLET DO KÚPEĽOV Výlet do termálnych kúpeľov BUK v Maďarsku bude 27. februára. Prihláste sa do 15. februára osobne na miestnom úrade.