Oznamy

Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov Vás pozýva na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV Pozvánka Streda 5. decembra 2018 o 10.00 Dom kultúry Ružinov SLÁVNOSŤ JUBILANTOV ktorí sa v mesiacoch október, november, december 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestny úrad v čase úradných hodín najneskôr do piatka 22. novembra 2018. V prípade potreby doprovodu prosíme ho nahlásiť. Bližšie informácie na tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email: darina.molnarova@ruzinov.sk    
Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu 20.10.2018 8:00 - 10:00 Ružinov Ružová dolina, pri Základnej škole Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty, Odpadové rozpúšťadlá, Pesticídy, Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu. od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
Zber starých spotrebičov

Zber starých spotrebičov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) V sobotu 20. októbra 2018 obyvateľom Ružinova bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad 1. Najneskôr do 17. októbra 2018 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Ružinov: • počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454 • non-stop e-mailom na: zber@ruzinov.sk   2. Nahláste nasledovné údaje: • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť • meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť   3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk   4. V deň zberu 20. októbra 2018 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.   Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu: • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí. • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303. • Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál. Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.    
Oznam pre občanov

Oznam pre občanov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) MÚ Bratislava Ružinov oznamuje, že jesenné upratovanie sa uskutoční v dňoch 13.10.2018 – 20.10.2018 – 27.10.2018 opätovne formou triedeného zberu objemného odpadu- v zberových  dvoroch pre každú obytnú časť zvlášť   J E S E N N É   U P R A T O V A N I E   2018   dňa 13.10.2018 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - Komárnická– roh Herlianska ul. – parkovisko TRNÁVKA - Banšelova ul. –parkovisko pri Autobazáre   dňa 20.10.2018 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul.   dňa 27.10.2018 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul. Priekopy RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29 NIVY - roh Kvačalova-Koceľova - Košická-Oravská-Trenčianska  
Dni seniorov 2018

Dni seniorov 2018

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prednáškou Bratislavská kaviareň a káva v minulosti a teraz sa 22.10. 2018 začínajú Dni seniorov 2018. Vo veľkej sále DK Ružinov vám priblížia históriu: Ako si mesto buduje svoju pamäť Doc. PhDr. Juraj Šedivý MAS, PhD.   Kaviarne starej Bratislavy JUDr. Ján Vyhnánek PhD.   Súčasná kávová kultúra na Slovensku Gabriel Sebő   Tombola vstup voľný   22.10 10:00 - 12:00 Deň seniorov prednášky   23.10 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 Tvorivé dielne Aktivitka   24.10 14:30 - 15:30 koncert  
Slávnosť ružinovských jubilantov

Slávnosť ružinovských jubilantov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pozvánka Streda 5. decembra 2018 o 10.00 Dom kultúry Ružinov SLÁVNOSŤ JUBILANTOV,  ktorí sa v mesiacoch október, november, december 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestny úrad v čase úradných hodín najneskôr do piatka 22. novembra 2018. V prípade potreby doprovodu prosíme ho nahlásiť. Bližšie informácie na tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email: darina.molnarova@ruzinov.sk  
MČ Bratislava – Ružinov vyhlasuje 13. ročník fotografickej súťaže

MČ Bratislava – Ružinov vyhlasuje 13. ročník fotografickej súťaže

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 17. septembra 2018 SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotografia VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov 2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov 3. kategória - dospelí nad 21 rokov CENY: v každej kategórii bude udelená Hlavná cena a ďalšie ceny podľa odporúčania odbornej poroty OSOBITNÁ CENA: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej časti Bratislava - Ružinov Téma súťaže: životné prostredie v Bratislave a jej okolí súčasná podoba mesta a jeho okolia vzťah obyvateľov k verejnému priestoru Prihlásenie: Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotografie alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, súťažnú kategóriu, adresu, názov fotografie. Práce treba doručiť do 17. septembra 2018 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierova 21, s označením Referát životného prostredia - REF 2018 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fotografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 28x20 cm. Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti dňa 1. októbra 2018 v priestoroch OC Retro. Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/. Zaslaním fotografií do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, adresa, mailová adresa. Informácie: ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460  
OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Rubrika: Oznamy
o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Prievoz – západ (prípravné práce) Mestská časť Bratislava–Ružinov ako príslušný orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a podľa čl. 42 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 586/XXXV/2018 zo dňa 09. 03. 2018, v rámci etapy prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
MČ Bratislava-Ružinov organizuje  Zájazd pre seniorov

MČ Bratislava-Ružinov organizuje Zájazd pre seniorov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prehliadka zámku Fertőd a pobyt v termálnom kúpalisku Bükfürdő ODCHOD: 25.10. 2018 o 7:15 hod. z miestneho úradu, Návrat v podvecerných hodinách PRIHLASOVANIE: do 17.10. 2018 na Miestnom úrade MC Bratislava-Ružinov, Mierová 21 Výška úcastníckeho poplatku: Príjem do 321,60 eur - 1 euro Príjem od 321,61 do 543,7 eur - 5 eur Príjem nad 543,71 eur - 7 eur PODMIENKY ÚCASTI: - nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove - potvrdenie o výške dôchodku - platný OP iba vo forme identifikačnej karty - platný preukaz zdravotného poistenia Dalšie informácie: Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov, tel. 02/48 284 285 a www.ruzinov.sk      
Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Rubrika: Oznamy
Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. SEPTEMBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14  
Slávnosť ružinovských jubilantov

Slávnosť ružinovských jubilantov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pozvánka Stredu, 19. septembra 2018 o 10.00 hodine sa bude v Dome kultúry Ružinov konať SLÁVNOSŤ JUBILANTOV, ktorí sa v mesiacoch júl, august, september 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestnom úrade v čase úradných hodín najneskôr do piatka 14. septembra 2018. V prípade doprovodu prosíme nahlásiť počet osôb. Bližšie informácie na tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email: darina.molnarova@ruzinov.sk.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR L-1-53/2018) - súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL a 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 3.998,-€. Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením„NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk. Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. SEPTEMBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14   Stretnutie poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade, Mierová 21, prízemie B2 5. 9. 2018 16:30 - 17:30  Mgr. Igor Adamec, Pošeň 12. 9. 2018 16:30 - 17:30  PaedDr. Mária Barancová, Prievoz 19. 9. 2018 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer, Štrkovec 26. 9. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík, Ostredky  
Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Poznáte seniora, ktorí robil a stále robí dobré meno hlavnému mestu? Nominujte ho na cenu Senior roka, a to do 10. augusta 2018. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlásil výzvu na podávanie návrhov na toto významné samosprávne ocenenie.  Návrhy na cenu Senior roka je potrebné posielať v elektronicky na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo v písomnej forme poštou na adresu Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť do podateľne magistrátu osobne do 10. augusta 2018. V návrhu musia byť: meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail), kontaktné údaje navrhovateľa a stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov v danej aktivite, v ktorej navrhovaný reprezentuje mesto v oblasti spoločensko-občianskej, kultúrnej, športovej či vedeckej, a to aj v seniorskom veku (60+). Nominovaný je tak zároveň aj príkladom aktívneho starnutia. Titul Senior roka sa udeľuje primátor Bratislavčanom, ktorí počas aktívnej profesie prispievali a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta, či jeho prezentovaniu na Slovensku i v zahraničí. (red)  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Mestská čast Bratislava - Ružinov oznamuje - Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Prievoz – východ. Podklady a podnety k oznámeniu je možné podať písomnou formou v termíne do 30. 06. 2018 do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát územného plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava.   Mestská čast Bratislava - Ružinov oznamuje - Začatie prerokovania Návrhov zadaní Územného plánu zóny Pošeň - sever a Územného plánu zóny Pošeň - juh v termíne od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018. Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát územného plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava. V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 19. 06. 2018 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke ružinovského miestneho úradu.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM  a hovorte s ním o Ružinove 12. JÚN od 16:00 hod. do 18:00 hod.  Jedáleň ZŠ Nevädzová 2   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade Mierová 21, prízemie B2: 6. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová Nivy   13. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Tomáš Alscher Starý Ružinov   20. 6. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martina Fondrková Ružová dolina   27. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Slavomír Drozd Trávniky  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  seniorov na bezplatnú prednášku Kobukrav - účinná a jednoduchá sebaobrana pre seniorov v podaní lektora Tibora Skluta 24.5.2018 od 10:30 – 11:30 hod. Veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva mamičky seniorky z Ružinova na predstavenie TUČNIACI 11.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  mladé mamičky z Ružinova na predstavenie KUBO 18.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály   Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva  svojich členov na výlet vlakom v utorok 29.5.2018 do Ledníc. Odchod 6.16 hod, a príchod o 19.43 hod. Každý účastník potrebuje 90 Kč na autobus. Zraz pri stánku so sušeným ovocím o 5.50 hod. Inf. 0905 870 250. Zároveň upozorňujeme našich členov, ktorí ešte nemajú uhradené členské na rok 2018, že tak môžu urobiť každú prvú stredu v mesiaci v Informačnom centre na Zimnej ulici.
Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Rubrika: Oznamy
spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR-L-1-41/2018) – súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 5.197,-€. Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk. Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie. Foto: ilustračná foto https://www.rpvps.sk/  
Spoločnosť RP VPS, a.s. hľadá

Spoločnosť RP VPS, a.s. hľadá

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) ženy a mužov na upratovanie, hrabanie a kontrolu verejných priestranstiev. Ponúkame prácu na dohodu občanom, ktorým záleží na čistote a poriadku nášho Ružinova. Záujemcovia volajte na tel. číslo 0911 083 883  
Príspevok na letný tábor a integračný pobyt

Príspevok na letný tábor a integračný pobyt

Rubrika: Oznamy
Mestská časť aj tento rok prispeje finančnou čiastkou na letný denný alebo pobytový tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín do výšky 180 eur na jedno dieťa. Oprávnenou osobou na využitie príspevku je v zmysle § 27 všeobecne záväzného nariadenia Ružinova č. 13/2016 zákonný zástupca, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, ak ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle § 3 a príslušného zákona, ak ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle § 7, ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo ak ide o rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle § 27 predmetného nariadenia.no dieťa.
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Navrhnite osobnosti Ružinova Poznáte niekoho, kto prispel k lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu miestneho úradu na Mierovej 21 s označením Oceňovanie. Termín nominácií je od 15. apríla do 15. mája 2018.     Výzva na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu opatrovateľ/ka detí v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Ružinov Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č 448/2008 alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín Kritériá výberu: samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti, pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov, schopnosť tímovej spolupráce, vhodná aj pre absolventa Predpoklady na prijatie do zamestnania : spôsobilosť na právne úkony, splnenie kvalifikačného predpokladu, spoľahlivosť Znalosti: základná znalosť Microsoft Office - Word, Outlook Express Možnosť nástupu: dohodou , najneskôr september 2018 Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15. 5. 2018 Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii Voľné pracovné miesta     Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove.  9. MÁJ od 16:00 hod. do 18:00 hod. Hlavná budova ZŠ Borodáčova 2     Stretnutia poslancov s obyvateľmi  Poslanecké stredy na miestnom úrade: 2. 5. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Vladimír Sloboda MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   9. 5. 2018 16:30 - 17:30 PhDr. Patrik Guldan MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   16. 5. 2018 16:30 - 17:30 JUDr. Daniela Šurinová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky   23. 5. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Igor Adamec MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   30. 5. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Tatiana Tomášková MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   Stretnutie s obyvateľmi mimo ružinovského úradu   16. 5. 2018 17:00 Dr. Pavol Jusko Seniorské informačné centrum, Zimná 1, Ostredky  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Navrhnite osobnosti Ružinova Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu miestneho úradu na Mierovej 21 s označením Oceňovanie. Termín nominácií je od 15. apríla do 15. mája 2018.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. APRÍL od 16:00 hod. do 18:00 hod. SD Nivy, Súťažná 22 (malá sála,1.poschodie)   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy namiestnom úrade: 4. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Peter Hrapko MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   11. 4. 2018 16:30 - 17:30 JUDr. Martin Vojtašovič MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   18. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. arch. Lucia Štasselová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   25. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Martin Patoprstý MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov