Oznamy

Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Členská schôdza ZO JDS Zimná  20.marec 2018 o 14:00 hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov. Program schôdze je na nástenke v SIC na Zimnej ul.   Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva  na prednášku Školy zdravia Etno medicína fyzioterapia našich predkov 7. marec 2018 o 14:30 hod. DK Ružinov   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva na koncert pre seniorov Slávne muzikály Anka Repková 28. marec 2018 o 14:30 v DK Ružinov  
JARNÉ UPRATOVANIE 2018

JARNÉ UPRATOVANIE 2018

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) formou triedeného zberu objemného odpadu - v zberových dvoroch - pre každú obytnú časť zvlášť dňa 10.03.2018 – sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - parkovisko – roh Komárnická ul. - Herlianska ul. TRNÁVKA - Banšelova ul. - parkovisko pri autobazáre   dňa 17.03.2018 – sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. PRIEVOZ - parkovisko – ul. Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka TRÁVNIKY - parkovisko - Rezedová ul. výjazd na Ďatelinovú ul.   dňa 24.03.2018– sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko - ul. Priekopy RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29 NIVY - roh Kvačalova – Koceľova - Košická-Oravská-Trenčianska V prípade veľkorozmerového odpadu žiadame občanov o spoluprácu, aby takýto odpad doviezli priamo na adresu: Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Grantová komisia pozýva na workshop o grantovom programe 19.3.2018 o 17:00 hod. Veľká zasadačka na miestnom úrade, Mierová 21   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. MAREC od 16:00 hod. do 18:00 hod. Reštaurácia Planétka, Drieňová 37   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 7. 3. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Anna Reinerová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   14. 3. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Jozef Matúšek MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov   21. 3. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Attila Horváth MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ružová dolina   28. 3. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Ferák MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky  
Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Rubrika: Oznamy
RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s. Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti č. UK GR-L-1-82/2017 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku, a to: 1. motorové vozidlo zn. LIAZ, 18.23KB06 s nosičom kontajnerov JNK 8050, rok výroby 2005, výkon 170kW, počet km 494374, užitočná hmotnosť 8170 kg, nepojazdný, primeraná cena je 1346,- € s DPH. 2. pracovný stroj UN-053.1, rok výroby 1986, 3595cm3, výkon 47kW, nepojazdný, nekompletný, bez predných kolies a 1. zadného, príslušenstvo: podkopové zariadenie, drenážna lopata, 2x zdvíhacie zariadenie, drapák, primeraná cena je 1214,-€ s DPH. 3. pracovný stroj UNC-060, rok výroby 1984, 2697 cm3, výkon 34,2 kW, nepojazdný, porucha zdvíhacieho valca, na stroji je umiestnená bezzubá lopata, primeraná cena je 706,-€ s DPH. Celková suma spolu: 3.266,-€ Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk . Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.   Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti č. UK GR-L-1-83/2017 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku, a to: 1. súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL Celková suma spolu: 8.982,-€ Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk . Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie. Foto: ilustračná foto https://www.rpvps.sk/  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Oznam o verejnej obchodnej súťaži Mestská časť Bratislava- Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu – Dom kultúry Bulharská 60, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA -m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor za minimálnu výšku nájomného 2481,60,- €/rok a investície 300.000,- € na dobu 25 rokov. Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 26.01.2018 alebo osobne do podateľne úradu najneskôr 29.01.2018 do 12.00 hod. Na neskoro podaný návrh sa neprihliada. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava- Ružinov a internetovej stránke www.ruzinov.sk.   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  na Verejné zhromaždenie a diskusiu k územným plánom zón, stavebným uzáverám a investičným zámerom v Ružinove 31. januára 2018 od 17:30 hod. do 19:30 hod. veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21   Výročná členská schôdza ZO JDS Štrkovec bude dňa 6. 3. 2018 o14:00 hod. v malej sále DK Ružinov ZO JDS Štrkovec bude vyberať členské na rok 2018 vo februári každú stredu v čase od 14.00 do 16.00 na SIC Zimnej 1   ZO JDS Štrkovec pozýva seniorov na výlet dňa 14.2.2018 do Starého Smokovca a na Hrebienok do ľadového domu. Zraz účastníkov o 5:30 pred hlavnou stanicou, odchod vlaku o 6:03 hod. Každý účastník musí byť primerane vybavený obuv, oblečenie, občerstvenie, palice, poprípade lieky. Užite si cestovanie vlakom a potešte sa pohľadom na krásu našich hôr. inf. Tencerová 0905 870250   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. FEBRUÁR od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Mierová 46   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 31. 1. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Petra Palenčárová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   7. 2. 2018 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   14. 2. 2018 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   21. 2. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky   28. 2. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Novoročný Koncert Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva ružinovských seniorov na novoročný koncert "Na vlnách swingu" dňa 10. 1. 2018 o 14:30 hod. účinkuje La Jana & Her cats   Ples Ružinovčanov 7. ročník Plesu Ružinovčanov v štýle rock´n roll 13. január 2018 o 19:00 hod. v DK Ružinov. Cena vstupenky je 40 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni DK Ružinov od 3. decembra 2017 od 11:00 hod. V cene vstupenky je zahrnuté: prípitok, prvá a druhá večera, dezert, káva, nealko a ½ fľaše vína.   Leto pri mori v Chorvátsku alebo v Taliansku Pobyt pri mori je relax, ktorý prináša aj liečebné bonusy. V staršom veku nastáva problém, s kým sa k moru vybrať, k čomu pribúda výber spoľahlivej cestovnej kancelárie. Tieto skutočnosti sformulovali mnohí do otázky – nie je možné zorganizovať spoločný zájazd k moru? Odpoveď na otázku dá záujem tých, ktorí by sa v lete rozhodli ísť na zájazd do Chorvátska alebo Talianska. Nikto sa nemusí báť, že by sa cítil osamotený, Príjemný hotel, kvalitná strava, plážový servis, výlet do okolia vytvorí pohodu a aj priateľstvá. Prípadných záujemcov pozývame na informatívne stretnutie, na ktorom sa poskytnú všetky informácie (destinácia, doprava, cena, strava a pod.) dňa 17. januára 2018 o 14.00 hod. v zasadačke č. B1 na prízemí ružinovského miestneho úradu. Účasť na zájazde nie je podmienená statusom dôchodcu. Vítané sú aj mladšie ročníky, rovnako aj vnuci so starkým(kou). Podmienky sú aj pre medzigeneračnú dovolenku. Jana Miklovičová, koordinátorka Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy  
Príprava regulácie v lokalite Pálenisko-Prístav

Príprava regulácie v lokalite Pálenisko-Prístav

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov začala obstarávať Územný plán zóny Pálenisko- -Prístav. Zámerom je nastaviť jasné pravidlá, reguláciu pre uvedenú lokalitu, pričom územný plán zóny podrobnejšie rozpracuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 20117 v znení zmien a doplnkov, ale zároveň musí byť s ním v súlade. Riešené územie je vymedzené zo severu osou železničnej trate Bratislava ÚNS – Bratislava – Petržalka, z východu železničnou vlečkou do areálu Slovnaft, a.s., z juhu severnou hranou prístavného bazéna Vlčie hrdlo v predĺžení po železničnú vlečku do areálu Slovnaft, a.s. a zo západu osou toku Dunaja. Okrem Územného plánu zóny Pálenisko-Prístav obstaráva ružinovská samospráva ďalších 9 územných plánov zón a v jednom prípade ÚPN-Z-Trnávka-stred jeho zmeny a doplnky. (mš)  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Stretnutie so starostom Ružinova ri novoročnom punči DUŠANOM PEKÁROM 9. januára 2018 od 16:00 hod. do 18:00 hod.Reštaurácia Brasserie LaMarine Eurovea Galleria, Pribinova 8   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 6. 12. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Martin Patoprstý MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky   13. 11. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   20. 12. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy  
OZNAM: Obchodná verejná súťaž

OZNAM: Obchodná verejná súťaž

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Mestská časť Bratislava-Ružinov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka týmto v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy časti nehnuteľností za ďalej uvedených podmienok:
Pozvánka na VIANOČNÚ VEČERU

Pozvánka na VIANOČNÚ VEČERU

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na VIANOČNÚ VEČERU 24. 12. 2017 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14 Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 08. 12. 2017 na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu. Bližšie informácie: 02/48 284 285  
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017

Rubrika: Oznamy
Kedy? Sobota 4. novembra 2017 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Koho volíme? Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za Ružinov (6 poslancov) Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta 2. Jozef Danko, JUDr., 45 r., podnikateľ, Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát 3. Juraj Droba, Mgr., MA, MBA, 46 r., poslanec NR SR (SaS), manažér, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Strana maďarskej komunity –Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 4. Pavol Frešo, Ing., 48 r., predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát 5. Milan Ftáčnik, Doc. RNDr., CSc., 61 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát 6. Natália Hanulíková, Mgr., 28 r., psychologička, predsedníčka Strany zelených Slovenska, Bratislava - Karlova Ves, Strana zelených Slovenska 7. Ľubomír Huďo, PhDr., 54 r., novinár Bratislava – Dúbravka, nezávislý kandidát 8. Martin Jakubec, PhDr., PhD., 33 r. manažment riadenia, generálny manažér, pedagóg, podnikateľ Bratislava - Nové Mesto, nezávislý kandidát 10. Daniel Krajcer, Mgr., 48 r., publicista, Bratislava - Staré Mesto, MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených 11. Rudolf Kusý, Mgr., 41 r., starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Bratislava – Nové Mesto, nezávislý kandidát 12. Marián Leinerovič, Mgr., 67 r., pedagóg, Stupava, NOVÝ PARLAMENT 13. Milan Lopašovský, PharmDr., 54 r., farmaceut, Bratislava - Staré Mesto, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 14. Ján Mrva, Ing., 48 r., starosta mestskej časti Bratislava – Vajnory, Bratislava – Vajnory, nezávislý kandidát 15. Lukáš Parízek, Mgr., 31 r., štátny tajomník MZVaEZ SR, Bratislava – Vajnory, Slovenská národná strana 16. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 51 r., prekladateľ, Pezinok, Komunistická strana Slovenska 17. Andrej Trnovec, RNDr., 54 r., kultúrnoosvetový pracovník, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 18. Jozef Uhler, JUDr., Mgr., 41 r., IT špecialista, Bratislava – Jarovce, nezávislý kandidát Kandidatúry na predsedu BSK sa vzdali Ľubomír Kolárik a Rastislav Blaško.   Kandidáti na poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (volebný obvod 2) Na hlasovacom lístku označíme 6 kandidátov 1. Igor Adamec, Mgr., 53 r., riaditeľ TVR a RE,s.r.o., Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 2. Tomáš Alscher, Ing., MPH., 33 r., ekonóm, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS –Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 3. Marián Andel, PhDr., 67 r., dôchodca, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana 4. Dagmar Bednáriková, Ing., PhD., 55 r., daňová poradkyňa, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana 5. Sylvia Beňová, Ing. 40 r., generálna riaditeľka sekcie, ekonomiky, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 6. Kristína Biháriová, 28 r., invalidný dôchodca, Bratislava – Ružinov, Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov 7. Roman Blanár, 53 r. prevádzkar v reštauračnom zariadení, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 8. Kamil Bodnár, Mgr., 37 r., dátový analytik, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 9. Ján Buocik, Mgr., 40 r. advokát, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 10. Petra Demková, Mgr., 39 r., živnostníčka, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 11. Slavomír Drozd, Ing., 52 r., dizajnér, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 12. Martina Fondrková, Mgr., 43 r. poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 13. Marián Gajdoš, MVDr., 58 r., zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, #SIEŤ 14. Natália Grausová, MUDr., 63 r., poslankyňa NR SR, Bratislava – Ružinov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 15. Adam Greksa, Mgr., 32 r., podnikateľ, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 16. Danka Hevierová, 63 r., ekonómka Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana 17. Ján Höher, 69 r., tenisový tréner, Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT 18. Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 43 r., manažér, Bratislava – Ružinov, SME RODINA – Boris Kollár 19. Dušan Hruška, Ing., 57 r., živnostník, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 20. Martin Chren, Ing., 36 r., ekonóm, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 21. Pavol Jusko, PhDr., 53 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár 22. Branislav Kaliský, Ing. arch., 49 r., architekt, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 23. Monika Kozelová, Mgr., 56 r., dramaturg, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 25. Daniel Kučera, Bc., 43 r., technický manažér - zriaďovateľ školy, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana 26. Marcela Kulifajová, Ing., 42 r., koordinátor v oblasti odborného vzdelávania stredných odborných škôl, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 27. Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 44 r., SZČO, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 28. Marek Machata, Mgr. et, Mgr., 34 r., projektový manažér, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 29. Jozef Matúšek, Mgr., 70 r., učiteľ na dôchodku, občiansky aktivista, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 30. Silvester Minarovič, JUDr., 79 r., právnik, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana 31. Robert Műller, 60 r., zdravotne ťažko postihnutý, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 32. Ondrej Noskovič, 59 r., administratívny pracovník, Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT 33. Petra Palenčárová, Mgr., 36 r., manažérka, Bratislava - Ružinov, nezávislý kandidát 34. Martin Patoprstý, Ing. ,32 r., občiansky aktivista, Bratislava - Ružinov, nezávislý kandidát 35. Dušan Pekár, Mgr. Ing., 53 r., starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 36. Pavol Petrovič, Ing., 53 r., podnikateľ, Bratislava – Ružinov, ŠANCA 37. Denisa Pilotto, Ing. arch., 41 r., architektka, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár 38. Vladimír Randa, Ing., 78 r., živnostník, Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT 39. Anna Reinerová, Ing. ,59 r., ekonómka, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 40. Erika Reinoldová, 35 r., občianska aktivistka, Bratislava – Ružinov, Nezávislosť a Jednota 41. Patrik Riszdorfer, Mgr., 48 r., mediálny poradca, Bratislava – Ružinov, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 42. Branislav Saga, 52 r., živnostník, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 43. Anton Savitský, 67 r., pracovník bezpečnostnej služby, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 44. Vladimír Sloboda, Ing., 38 r., manažér kvality, Bratislava - Ružinov Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 45. Ľubomír Ščasný, Ing., 57 r., ekonóm, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 46. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 68 r., psychologička, expertka pre obete trestných činov, Bratislava - Ružinov Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar, Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 47. Ladislav Špánik, 64 r., dôchodca, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 48. Lucia Štasselová, Ing. arch., 59 r., poslankyňa Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 49. Michal Vicáň, Bc., 33 r., projektový manažér, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár 50. Štefan Zima, Mgr. art., 68 r., dôchodca, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana Kandidatúry na poslanca BSK sa vzdala Petra Krištúfková  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 7. NOVEMBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ, Ružová dolina 29   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 8. 11. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Ferák MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky   15. 11. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Peter Hrapko MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   22. 11. 2017 16:30 - 17:30 JUDr. Martin Vojtašovič MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   29. 11. 2017 16:30 - 17:30 Ing. arch. Lucia Štasselová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   Poslanecké stretnutie mimo miestneho úradu 30.10.2017 o 14:30 Dr. Pavol Jusko Seniorské informačné centrum, Zimná 1 Ostredky  
Jesenné upratovanie 2017

Jesenné upratovanie 2017

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov opäť organizuje bezplatný zber väčšieho odpadu dňa 14.10.2017 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, - zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. – parkovisko TRNÁVKA - Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre   dňa 21.10.2017 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová výjazd - na Ďatelinovú ul.   dňa 28.10.2017 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul. Priekopy RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou - Ružová dolina 29 NIVY - roh Kvačalova-Koceľova - Košická-Oravská-Trenčianska Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. žiada občanov o spoluprácu, aby veľkorozmerný odpad doviezli priamo na adresu: Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava  
Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017

Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Knižnica Ružinov v spolupráci s mestskou časťou, Ružinovským echom a Televíziou Ružinov vyhlásila začiatkom jari literárnu výzvu s názvom Príbeh mojej knihy, v ktorej sa spomína Ružinov. Výzvy sa mohli zúčastniť autori s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku, poslanou na emailovú adresu knižnice do 31. mája 2017. Svoju kreativitu ukázali nielen ružinovskí dospelí čitatelia, ale aj šikovné deti z ružinovských škôl. Porota zložená z odborných pracovníkov a riaditeľky Knižnice Ružinov vybrala 3 najlepšie poviedky, ktoré si môžete prečítať v októbrovom, novembrovom a decembrovom čísle Ružinovského echa. (red)
Fotografická súťaž

Fotografická súťaž

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) MESTSKÁ CAST BRATISLAVA  RUŽINOV VYHLASUJE 12. ROCNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚTAŽE UZÁVIERKA SÚTAŽE: 20. októbra 2017 SÚTAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotografia VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov 2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov 3. kategória - dospelí nad 21 rokov CENY: v každej kategórii budú udelené ceny podľa odporúčania odbornej poroty OSOBITNÁ CENA: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej časti Bratislava – Ružinov TÉMA SÚTAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí súčasná podoba mesta a jeho okolia vzťah obyvateľov k verejnému priestoru PRIHLÁSENIE: Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotografie alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, vek, adresu, názov fotografie. Práce treba doručiť do 20. októbra 2017 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21, s označením Referát životného prostredia - REF 2017 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fotografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 28x20 cm. Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti v priestoroch OC Eurovea dna 2. novembra 2017. Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/. INFORMÁCIE: ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Okrsková volebná komisia MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017, aby sa prihlásili do 5. 10. 2017 osobne na miestnom úrade, Mierová 21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 48 284 338/48 284 318. Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. OKTÓBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Medzilaborecká 11   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 4. 10. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Vladimír Sloboda MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   11. 10. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Anna Reinerová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   18. 10. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Jozef Matúšek MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov   25. 10. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Attila Horváth MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ružová dolina  
Oznamy a pozvánky

Oznamy a pozvánky

Rubrika: Oznamy
Pozvánka Knižnica Ružinov - jubilantka, ktorá si pripomína 45. výročie svojho vzniku, pozýva všetkých Ružinovčanov i širokú verejnosť na výstavu pod názvom „45-ročné poobhliadnutie sa", ktorá bude prístupná v Ústrednej knižnici na Miletičovej 47 od 22. septembra do 31. októbra 2017. Okrem výstavy, venovanej činnosti a tvorbe knižnice, si budete môcť pozrieť aj fotografie, na ktorých sa určite nájdu mnohí návštevníci knižnice a knižničných podujatí. Tím Knižnice Ružinov   Pozvánka na IV. Ročník Ružinovskej jedenástky  Pozývame malých i veľkých futbalových nadšencov na IV. Ročník Ružinovskej jedenástky v nedeľu 24. 9. 2017 o 12:30 hod. Stretneme sa na futbalovom ihrisku na Drieňovej 11/A. Tešíme sa na vás!FK Inter Bratislava   Pozvánka na vernisáž Prvej Ružinovskej galérie  Cultus Ružinov, a.s. a mestská časť Bratislava-Ružinov pozývajú na vernisáž Prvej Ružinovskej galérie s kurátorkou Máriou Horváthovou dňa 21. septembra 2017 o 18:00 hod. na prízemí Domu kultúry Ružinov. Podtitul výstavy Výber z tvorby ružinovských umelcov: Stano Bubán, Ingrid Zámečníková a Ivan Patúc.   Pozvánka na prezentáciu projektu Konopná Residence Vážení občania a susedia projektu Konopná Residence, spoločnosť Konopná Residence s.r.o a starosta Ružinova Ing. Mgr. Dušan Pekár vás srdečne pozývajú na prezentáciu projektu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 7. septembra 2017 o 18:00 hod. v bývalých priestoroch spoločnosti Axasoft na Konopnej ulici. Prípadne otázky alebo pripomienky k projektu pošlite, prosím, ešte pred stretnutím na emailovú adresu: konopna@yit.sk   Pozvánka Mestská časť Bratislava-Ružinov a Ústredný automotoklub Slovenská republika spolu s partnermi pozývajú na III. ročník Automobilovej súťaže rodičov a detí Bratislava tours 2017 (Bratislavou bezpečne) 9. 9. 2017 Viac informácii ako aj prihlášky na www.uamk.sk   Ružinov ocení významné osobnosti Na základe návrhov občanov a po ich posúdení v komisii školstva, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva ružinovskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí schválili udelenie Verejného ocenenia mestskej časti trom významným obyvateľom. Slávnostné udelenie tohto ocenenia bude 21. septembra v Dome kultúry Ružinov. Oceneným bude odovzdaná pamätná plaketa a listina. Súčasťou oceňovania bude i kultúrny program. Viac o tomto oceňovaní ako i ocenených Ružinovčanoch sa dočítate v októbrovom čísle Ružinovského echa. (red)   Pozvánka na výlet ZO JDS Zimná, Bratislava II organizuje pre seniorov výlet do Kvačianskej doliny, ktorý sa bude konať dňa 20. septembra 2017. Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. 1.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. OKTÓBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Medzilaborecká 11   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 6. 9. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Igor Adamec MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   13. 9. 2017 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   20. 9. 2017 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   27. 9. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky   4. 10. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Vladimír Sloboda MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka  
Súťaž Ružinovská ekologická fotografia je tu opäť

Súťaž Ružinovská ekologická fotografia je tu opäť

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje 12. ročník Ružinovskej ekologickej fotografie. Ide o súťaž zameranú na dokumentárnu fotografiu. Uzávierka posielania snímok je 20. októbra 2017. Témami súťaže sú životné prostredie v Bratislave a jej okolí, vzťah obyvateľov k verejnému priestoru a súčasná podoba mesta a jeho okolia. 
Trávniček úspešne reprezentoval v zahraničí a prijíma nových členov

Trávniček úspešne reprezentoval v zahraničí a prijíma nových členov

Rubrika: Oznamy
Detský folklórny súbor Trávniček z Ružinova sa začiatkom júla predstavil na Medzinárodnom folklórnom festivale v Bulharsku. Uviedol tu zo svojho repertoáru čísla pod názvom "Ahoj Bulharsko - pozdrav zo Slovenska". Festivalu sa zúčastnili aj súbory z Kolumbie, Iránu, Turecka, Izraela, Bulharska, Litvy, Ukrajiny, Srbska a ďalších krajín. 
Hľadáme osobných asistentov!

Hľadáme osobných asistentov!

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím formou asistencie. Tá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so ZTP, čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo s človekom so ZTP. Táto práca je veľmi flexibilná. Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78€/hodinu, individuálne prípadná dohoda možná. Naše služby a zápis v agentúre sú bezplatné. Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny. Ak Vás táto ponuka zaujala, ozvite sa. Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976, mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk