Oznamy

Slávnosť ružinovských jubilantov

Slávnosť ružinovských jubilantov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pozvánka Stredu, 19. septembra 2018 o 10.00 hodine sa bude v Dome kultúry Ružinov konať SLÁVNOSŤ JUBILANTOV, ktorí sa v mesiacoch júl, august, september 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestnom úrade v čase úradných hodín najneskôr do piatka 14. septembra 2018. V prípade doprovodu prosíme nahlásiť počet osôb. Bližšie informácie na tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email: darina.molnarova@ruzinov.sk.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR L-1-53/2018) - súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL a 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 3.998,-€. Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením„NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk. Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. SEPTEMBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14   Stretnutie poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade, Mierová 21, prízemie B2 5. 9. 2018 16:30 - 17:30  Mgr. Igor Adamec, Pošeň 12. 9. 2018 16:30 - 17:30  PaedDr. Mária Barancová, Prievoz 19. 9. 2018 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer, Štrkovec 26. 9. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík, Ostredky  
Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Poznáte seniora, ktorí robil a stále robí dobré meno hlavnému mestu? Nominujte ho na cenu Senior roka, a to do 10. augusta 2018. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlásil výzvu na podávanie návrhov na toto významné samosprávne ocenenie.  Návrhy na cenu Senior roka je potrebné posielať v elektronicky na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo v písomnej forme poštou na adresu Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť do podateľne magistrátu osobne do 10. augusta 2018. V návrhu musia byť: meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail), kontaktné údaje navrhovateľa a stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov v danej aktivite, v ktorej navrhovaný reprezentuje mesto v oblasti spoločensko-občianskej, kultúrnej, športovej či vedeckej, a to aj v seniorskom veku (60+). Nominovaný je tak zároveň aj príkladom aktívneho starnutia. Titul Senior roka sa udeľuje primátor Bratislavčanom, ktorí počas aktívnej profesie prispievali a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta, či jeho prezentovaniu na Slovensku i v zahraničí. (red)  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Mestská čast Bratislava - Ružinov oznamuje - Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Prievoz – východ. Podklady a podnety k oznámeniu je možné podať písomnou formou v termíne do 30. 06. 2018 do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát územného plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava.   Mestská čast Bratislava - Ružinov oznamuje - Začatie prerokovania Návrhov zadaní Územného plánu zóny Pošeň - sever a Územného plánu zóny Pošeň - juh v termíne od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018. Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát územného plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava. V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 19. 06. 2018 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke ružinovského miestneho úradu.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM  a hovorte s ním o Ružinove 12. JÚN od 16:00 hod. do 18:00 hod.  Jedáleň ZŠ Nevädzová 2   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade Mierová 21, prízemie B2: 6. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová Nivy   13. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Tomáš Alscher Starý Ružinov   20. 6. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martina Fondrková Ružová dolina   27. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Slavomír Drozd Trávniky  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  seniorov na bezplatnú prednášku Kobukrav - účinná a jednoduchá sebaobrana pre seniorov v podaní lektora Tibora Skluta 24.5.2018 od 10:30 – 11:30 hod. Veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva mamičky seniorky z Ružinova na predstavenie TUČNIACI 11.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  mladé mamičky z Ružinova na predstavenie KUBO 18.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály   Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva  svojich členov na výlet vlakom v utorok 29.5.2018 do Ledníc. Odchod 6.16 hod, a príchod o 19.43 hod. Každý účastník potrebuje 90 Kč na autobus. Zraz pri stánku so sušeným ovocím o 5.50 hod. Inf. 0905 870 250. Zároveň upozorňujeme našich členov, ktorí ešte nemajú uhradené členské na rok 2018, že tak môžu urobiť každú prvú stredu v mesiaci v Informačnom centre na Zimnej ulici.
Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Rubrika: Oznamy
spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR-L-1-41/2018) – súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 5.197,-€. Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk. Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie. Foto: ilustračná foto https://www.rpvps.sk/  
Spoločnosť RP VPS, a.s. hľadá

Spoločnosť RP VPS, a.s. hľadá

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) ženy a mužov na upratovanie, hrabanie a kontrolu verejných priestranstiev. Ponúkame prácu na dohodu občanom, ktorým záleží na čistote a poriadku nášho Ružinova. Záujemcovia volajte na tel. číslo 0911 083 883  
Príspevok na letný tábor a integračný pobyt

Príspevok na letný tábor a integračný pobyt

Rubrika: Oznamy
Mestská časť aj tento rok prispeje finančnou čiastkou na letný denný alebo pobytový tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín do výšky 180 eur na jedno dieťa. Oprávnenou osobou na využitie príspevku je v zmysle § 27 všeobecne záväzného nariadenia Ružinova č. 13/2016 zákonný zástupca, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, ak ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle § 3 a príslušného zákona, ak ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle § 7, ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo ak ide o rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle § 27 predmetného nariadenia.no dieťa.
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Navrhnite osobnosti Ružinova Poznáte niekoho, kto prispel k lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu miestneho úradu na Mierovej 21 s označením Oceňovanie. Termín nominácií je od 15. apríla do 15. mája 2018.     Výzva na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu opatrovateľ/ka detí v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Ružinov Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č 448/2008 alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín Kritériá výberu: samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti, pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov, schopnosť tímovej spolupráce, vhodná aj pre absolventa Predpoklady na prijatie do zamestnania : spôsobilosť na právne úkony, splnenie kvalifikačného predpokladu, spoľahlivosť Znalosti: základná znalosť Microsoft Office - Word, Outlook Express Možnosť nástupu: dohodou , najneskôr september 2018 Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15. 5. 2018 Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii Voľné pracovné miesta     Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove.  9. MÁJ od 16:00 hod. do 18:00 hod. Hlavná budova ZŠ Borodáčova 2     Stretnutia poslancov s obyvateľmi  Poslanecké stredy na miestnom úrade: 2. 5. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Vladimír Sloboda MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   9. 5. 2018 16:30 - 17:30 PhDr. Patrik Guldan MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   16. 5. 2018 16:30 - 17:30 JUDr. Daniela Šurinová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky   23. 5. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Igor Adamec MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   30. 5. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Tatiana Tomášková MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   Stretnutie s obyvateľmi mimo ružinovského úradu   16. 5. 2018 17:00 Dr. Pavol Jusko Seniorské informačné centrum, Zimná 1, Ostredky  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Navrhnite osobnosti Ružinova Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu miestneho úradu na Mierovej 21 s označením Oceňovanie. Termín nominácií je od 15. apríla do 15. mája 2018.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. APRÍL od 16:00 hod. do 18:00 hod. SD Nivy, Súťažná 22 (malá sála,1.poschodie)   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy namiestnom úrade: 4. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Peter Hrapko MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   11. 4. 2018 16:30 - 17:30 JUDr. Martin Vojtašovič MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   18. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. arch. Lucia Štasselová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   25. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Martin Patoprstý MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Členská schôdza ZO JDS Zimná  20.marec 2018 o 14:00 hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov. Program schôdze je na nástenke v SIC na Zimnej ul.   Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva  na prednášku Školy zdravia Etno medicína fyzioterapia našich predkov 7. marec 2018 o 14:30 hod. DK Ružinov   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva na koncert pre seniorov Slávne muzikály Anka Repková 28. marec 2018 o 14:30 v DK Ružinov  
JARNÉ UPRATOVANIE 2018

JARNÉ UPRATOVANIE 2018

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) formou triedeného zberu objemného odpadu - v zberových dvoroch - pre každú obytnú časť zvlášť dňa 10.03.2018 – sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - parkovisko – roh Komárnická ul. - Herlianska ul. TRNÁVKA - Banšelova ul. - parkovisko pri autobazáre   dňa 17.03.2018 – sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. PRIEVOZ - parkovisko – ul. Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka TRÁVNIKY - parkovisko - Rezedová ul. výjazd na Ďatelinovú ul.   dňa 24.03.2018– sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko - ul. Priekopy RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29 NIVY - roh Kvačalova – Koceľova - Košická-Oravská-Trenčianska V prípade veľkorozmerového odpadu žiadame občanov o spoluprácu, aby takýto odpad doviezli priamo na adresu: Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Grantová komisia pozýva na workshop o grantovom programe 19.3.2018 o 17:00 hod. Veľká zasadačka na miestnom úrade, Mierová 21   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. MAREC od 16:00 hod. do 18:00 hod. Reštaurácia Planétka, Drieňová 37   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 7. 3. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Anna Reinerová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   14. 3. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Jozef Matúšek MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov   21. 3. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Attila Horváth MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ružová dolina   28. 3. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Ferák MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky  
Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Rubrika: Oznamy
RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s. Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti č. UK GR-L-1-82/2017 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku, a to: 1. motorové vozidlo zn. LIAZ, 18.23KB06 s nosičom kontajnerov JNK 8050, rok výroby 2005, výkon 170kW, počet km 494374, užitočná hmotnosť 8170 kg, nepojazdný, primeraná cena je 1346,- € s DPH. 2. pracovný stroj UN-053.1, rok výroby 1986, 3595cm3, výkon 47kW, nepojazdný, nekompletný, bez predných kolies a 1. zadného, príslušenstvo: podkopové zariadenie, drenážna lopata, 2x zdvíhacie zariadenie, drapák, primeraná cena je 1214,-€ s DPH. 3. pracovný stroj UNC-060, rok výroby 1984, 2697 cm3, výkon 34,2 kW, nepojazdný, porucha zdvíhacieho valca, na stroji je umiestnená bezzubá lopata, primeraná cena je 706,-€ s DPH. Celková suma spolu: 3.266,-€ Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk . Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.   Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti č. UK GR-L-1-83/2017 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku, a to: 1. súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL Celková suma spolu: 8.982,-€ Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk . Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie. Foto: ilustračná foto https://www.rpvps.sk/  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Oznam o verejnej obchodnej súťaži Mestská časť Bratislava- Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu – Dom kultúry Bulharská 60, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA -m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor za minimálnu výšku nájomného 2481,60,- €/rok a investície 300.000,- € na dobu 25 rokov. Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 26.01.2018 alebo osobne do podateľne úradu najneskôr 29.01.2018 do 12.00 hod. Na neskoro podaný návrh sa neprihliada. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava- Ružinov a internetovej stránke www.ruzinov.sk.   Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  na Verejné zhromaždenie a diskusiu k územným plánom zón, stavebným uzáverám a investičným zámerom v Ružinove 31. januára 2018 od 17:30 hod. do 19:30 hod. veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21   Výročná členská schôdza ZO JDS Štrkovec bude dňa 6. 3. 2018 o14:00 hod. v malej sále DK Ružinov ZO JDS Štrkovec bude vyberať členské na rok 2018 vo februári každú stredu v čase od 14.00 do 16.00 na SIC Zimnej 1   ZO JDS Štrkovec pozýva seniorov na výlet dňa 14.2.2018 do Starého Smokovca a na Hrebienok do ľadového domu. Zraz účastníkov o 5:30 pred hlavnou stanicou, odchod vlaku o 6:03 hod. Každý účastník musí byť primerane vybavený obuv, oblečenie, občerstvenie, palice, poprípade lieky. Užite si cestovanie vlakom a potešte sa pohľadom na krásu našich hôr. inf. Tencerová 0905 870250   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. FEBRUÁR od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Mierová 46   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 31. 1. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Petra Palenčárová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   7. 2. 2018 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   14. 2. 2018 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   21. 2. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky   28. 2. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Novoročný Koncert Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva ružinovských seniorov na novoročný koncert "Na vlnách swingu" dňa 10. 1. 2018 o 14:30 hod. účinkuje La Jana & Her cats   Ples Ružinovčanov 7. ročník Plesu Ružinovčanov v štýle rock´n roll 13. január 2018 o 19:00 hod. v DK Ružinov. Cena vstupenky je 40 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni DK Ružinov od 3. decembra 2017 od 11:00 hod. V cene vstupenky je zahrnuté: prípitok, prvá a druhá večera, dezert, káva, nealko a ½ fľaše vína.   Leto pri mori v Chorvátsku alebo v Taliansku Pobyt pri mori je relax, ktorý prináša aj liečebné bonusy. V staršom veku nastáva problém, s kým sa k moru vybrať, k čomu pribúda výber spoľahlivej cestovnej kancelárie. Tieto skutočnosti sformulovali mnohí do otázky – nie je možné zorganizovať spoločný zájazd k moru? Odpoveď na otázku dá záujem tých, ktorí by sa v lete rozhodli ísť na zájazd do Chorvátska alebo Talianska. Nikto sa nemusí báť, že by sa cítil osamotený, Príjemný hotel, kvalitná strava, plážový servis, výlet do okolia vytvorí pohodu a aj priateľstvá. Prípadných záujemcov pozývame na informatívne stretnutie, na ktorom sa poskytnú všetky informácie (destinácia, doprava, cena, strava a pod.) dňa 17. januára 2018 o 14.00 hod. v zasadačke č. B1 na prízemí ružinovského miestneho úradu. Účasť na zájazde nie je podmienená statusom dôchodcu. Vítané sú aj mladšie ročníky, rovnako aj vnuci so starkým(kou). Podmienky sú aj pre medzigeneračnú dovolenku. Jana Miklovičová, koordinátorka Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy  
Príprava regulácie v lokalite Pálenisko-Prístav

Príprava regulácie v lokalite Pálenisko-Prístav

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov začala obstarávať Územný plán zóny Pálenisko- -Prístav. Zámerom je nastaviť jasné pravidlá, reguláciu pre uvedenú lokalitu, pričom územný plán zóny podrobnejšie rozpracuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 20117 v znení zmien a doplnkov, ale zároveň musí byť s ním v súlade. Riešené územie je vymedzené zo severu osou železničnej trate Bratislava ÚNS – Bratislava – Petržalka, z východu železničnou vlečkou do areálu Slovnaft, a.s., z juhu severnou hranou prístavného bazéna Vlčie hrdlo v predĺžení po železničnú vlečku do areálu Slovnaft, a.s. a zo západu osou toku Dunaja. Okrem Územného plánu zóny Pálenisko-Prístav obstaráva ružinovská samospráva ďalších 9 územných plánov zón a v jednom prípade ÚPN-Z-Trnávka-stred jeho zmeny a doplnky. (mš)  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Stretnutie so starostom Ružinova ri novoročnom punči DUŠANOM PEKÁROM 9. januára 2018 od 16:00 hod. do 18:00 hod.Reštaurácia Brasserie LaMarine Eurovea Galleria, Pribinova 8   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 6. 12. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Martin Patoprstý MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky   13. 11. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   20. 12. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy  
OZNAM: Obchodná verejná súťaž

OZNAM: Obchodná verejná súťaž

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Mestská časť Bratislava-Ružinov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka týmto v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy časti nehnuteľností za ďalej uvedených podmienok:
Pozvánka na VIANOČNÚ VEČERU

Pozvánka na VIANOČNÚ VEČERU

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na VIANOČNÚ VEČERU 24. 12. 2017 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14 Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 08. 12. 2017 na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu. Bližšie informácie: 02/48 284 285