Reportáže

Šanca na návrat do normálu

Šanca na návrat do normálu

Rubrika: Reportáže
Už dlhšie ako rok zažívame situáciu, akú sme doteraz nepoznali a akú si, verím, už ani nikdy nezopakujeme. Celé mesiace všetci rozprávame o tom, ako nám chýbajú veci, na ktoré sme boli zvyknutí. Teraz máme príležitosť to zmeniť. Očkovanie sa naplno rozbieha a v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa už očkovali aj ľudí nad štyridsať rokov. To, že vakcína je naša jediná šanca na návrat do normálu, nie je názor, je to vedecký fakt. Záleží na nás, ako chceme žiť. Či chceme opäť stretávať svoju rodinu a priateľov bez strachu, že by sme ich mohli nakaziť, alebo že by oni mohli nakaziť nás. Či chceme opäť pracovať bez obmedzení. Či chceme cestovať. Či chceme znova pozdraviť blízkych objatím. Alebo či chceme znova vidieť úsmev človeka, ktorý ide oproti nám po ulici. Je to len na nás.  
Právne poradenstvo: Dedičstvo: Je môj majetok naozaj môj?

Právne poradenstvo: Dedičstvo: Je môj majetok naozaj môj?

Rubrika: Reportáže
lIustračná fotografia. (Pixabay.com) Smrť nie je niečo, na čo by sme mysleli radi. Ale aj smutné okamihy života majú svoju praktickú stránku. Najmä v prípadoch, kedy sa naši potenciálni dediči nesprávajú tak, ako by sme od nich čakali. O tom, či môžeme vydediť svoje dieťa, alebo má po našej smrti nárok na náš majetok aj vtedy, ak si to vyslovene neželáme, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Občiansky zákonník umožňuje poručiteľovi prostredníctvom závetu určiť, kto bude dedičom jeho majetku (celého alebo niektorej jeho časti). V záujme ochrany majetkových práv potomkov poručiteľa však zároveň vytvára kategóriu tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorými sú práve deti. Maloletí potomkovia musia dostať aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona a plnoletí polovicu. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k ich vydedeniu. Ak poručiteľ v závete neuviedol ako dedičov svoje deti, je závet v tejto časti relatívne neplatný. Znamená to, že deti poručiteľa sa musia tejto neplatnosti dovolať v dedičskom konaní, inak nadobudne majetok osoba povolaná závetom. Znamená to, že nie je možné úplne „vydediť“ potomka. Jediným spôsobom, ako zamedziť dedeniu potomka, je spísanie listiny o vydedení. Vydedením sa rozumie jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať zákonom dané náležitosti. V prípade listiny o vydedení zákon vyžaduje splnenie rovnakých podmienok ako pri závete, t.j. môže byť zriadená vlastnou rukou, alebo v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice a zároveň musí byť na listine uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná. Vlastnoručná listina o vydedení musí byť napísaná a podpísaná vlastnou rukou. Ak ju nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými a výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho vôľu. Svedkovia sa musia na listinu podpísať. Odporúčame zriadenie listiny o vydedení vo forme notárskej zápisnice, čo eliminuje riziká jej neplatnosti pre formálne vady. Zároveň ju notár povinne registruje v Notárskom centrálnom registri závetov s pôsobnosťou pre celé Slovensko, vďaka čomu má poručiteľ istotu, že notár, ktorý bude prejednávať dedičstvo, sa k nej dostane. Kľúčovým faktorom pre vydedenie je jasné uvedenie dôvodu. V záujme predchádzaniu neurčitosti a preukázateľnosti existencie dôvodu pre vydedenie je vhodné, aby poručiteľ v listine o vydedení uviedol konkrétny dôvod a neuvádzal len citát zo zákona alebo odkaz na konkrétny paragraf. Vydediť potomka môže poručiteľ len ak: a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život. Rozsah tohto článku nám neumožňuje venovať sa jednotlivým dôvodom podrobne, ale vo všeobecnosti možno povedať, že každý z nich, okrem odsúdenia za trestný čin, môže vydedený potomok spochybniť a v konečnom dôsledku bude o platnosti vydedenia musieť rozhodnúť súd, ktorý na základe vykonaného dokazovania bude posudzovať existenciu dôvodu pre vydedenie. Ak poručiteľ chce vydediť aj svoje vnúčatá, musí to výslovne uviesť v listine o vydedení, v opačnom prípade, ak by vydedený dedič zomrel skôr ako poručiteľ, vydedenie by bolo neúčinné a po smrti poručiteľa by potomkovia zosnulého, neúčinne vydedeného dediča mali nárok na svoj zákonný dedičský podiel. Ak človeku ide o vydedenie potomka, ani závet, ani listina o vydedení neznamenajú istotu, že napokon nič nedostane. A to najmä v prípade, ak sa neopomenuteľný dedič domáha relatívnej neplatnosti závetu alebo vydedený dedič namieta neplatnosť listiny o vydedení. Pokiaľ poručiteľ jednoznačne nechce, aby po ňom potomok dedil, odporúčame, aby majetok daroval alebo predal ešte za svojho života. V prípade jeho smrti už potom nebude predmetom dedičstva žiadny majetok. Samozrejme, keď sa človek rozhodne pre takýto krok, je potrebné myslieť aj na zriadenie vecného bremena doživotného užívania, najmä ak ide o byt, kde býva. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov  
Ekologické projekty: Dažďová záhrada na Nevädzovej

Ekologické projekty: Dažďová záhrada na Nevädzovej

Rubrika: Reportáže
Keď v najbližšej dobe uvidíte kopať jamy na trávniku neďaleko Retra, nemusíte mať obavy. Nič neničia, práve naopak. Na tomto mieste vznikne naša prvá dažďová záhrada, ktorá bude vodu v území zadržiavať a v období sucha postupne uvoľňovať do svojho okolia. Lokalita v okolí Retra je známa aj tým, že sú tu pri búrkach ulice plné dažďovej vody. Problém však nie je len v kanalizačných vpustiach. Celá táto plocha sa nachádza v najnižšom bode ulice a zároveň sem steká voda zo svahu. Jedným z riešení ako riziko zaplavovania obmedziť, je vybudovanie dažďovej záhrady. Ako to funguje? Dažďové záhrady vytvárajú priestor, ktorý uľahčuje vsakovanie vody z prívalových dažďov, ktoré môžu byť mimoriadne nebezpečné a môžu napáchať veľké škody, a sú tak významným vodozádržným prvkom tzv. zelenej infraštruktúry. Aby bola takáto záhrada plne funkčná, je potrebné upraviť jej profil. V prvej fáze sa najskôr odstráni starý trávnik a odstráni zemina do hĺbky 60 cm. Na geotextíliu, ktorá prepúšťa vodu, sa uloží do výšky 30 cm kamenná drvina, na ňu ďalšia vrstva geotextílie a napokon približne 40 cm zeminy. Skutočná záhrada Napriek svojej vodozádržnej funkcii bude toto miesto stále aj záhradnou plochou. O túto funkciu tak určite nepríde. Na 189 m2 totiž vysadíme takmer dvetisíc trvaliek a okrasných tráv a povrch upravíme mulčovacou kôrou. Už čoskoro tu tak pribudnú aj stovky kosatcov, ľalioviek, alchemík, ale napríklad aj echinaceí. Tie iste potešia nielen oko Ružinovčanov, ale človek pri pohľade na ne aj pookreje na duši. Ružinovské predzáhradky V priebehu posledných týždňov ste nás zaplavili množstvom žiadostí o príspevok na skrášlenie vašich predzáhradok. Prví z vás už s prácami aj začali a onedlho nás tak pri prechádzkach čaká pohľad na krásne záhony. Kto má záujem, môže o podporu ešte požiadať. Svoje žiadosti môžete posielať aj naďalej, katalóg rastlín a presné inštrukcie ako postupovať nájdete na www.ruzinov.sk. Takto sa mení predzáhradka na Velehradskej 36.  
Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Rubrika: Reportáže
Trnavská cesta je jedna z najznámejších ciest v Bratislave na rozhraní mestských častí Ružinov a Nové Meste a okresov Bratislava II a Bratislava III. Začína sa pri známom Trnavskom mýte, križuje ulicu Bajkalská a ďalej sa napája na Rožňavskú ulicu. Zároveň táto cesta slúži aj ako dôležitá trolejbusová radiála. Štvorprúdová komunikácia je v súčasnosti plná áut, v minulosti to však tak nebolo, čo dokumentuje aj fotografia z roku 1959. Je na nej zachytený bytový dom na Trnavskej ceste 12, 14 a 16, ktorú sú si iste pamätajú mnohí Bratislavčania. Aj preto je dôležité uchovávať si spomienky. Ak máte aj vy doma nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenové na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.   
Rekonštrukcia úradu: Nové centrum služieb občanov

Rekonštrukcia úradu: Nové centrum služieb občanov

Rubrika: Reportáže
V najbližších mesiacoch čaká klientské centrum výrazná premena. Po desiatkach rokov tak budú priestory miestneho úradu v Ružinove spĺňať podmienky, ktoré na ne v dnešnej dobe kladieme. Ak ste boli v posledných dňoch na miestnom úrade v Ružinove, určite ste si všimli čulý pracovný ruch na terasách v jeho okolí. V polovici apríla začala prvá fáza rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá bude postupne pokračovať v ďalších týždňoch premenou kancelárie prvého kontaktu, podateľne, vrátnice, pokladne, kancelárie overovania podpisov, matriky, ale aj ohlasovne pobytov. Vzniknú tak nové priestory, kde budete môcť vybaviť všetko potrebné s dostatočným priestorom a diskrétne. Na fotografiách môžete vidieť súčasný stav a vizualizáciu vestibulu ako bude vyzerať už na jeseň. Hlavná časť rekonštrukcie, ktorá najviac ovplyvní chod miestneho úradu, sa bude diať počas letných mesiacov, kedy jeho služby využíva štatisticky najmenej občanov. O všetkých obmedzeniach vás budeme včas informovať v ďalších vydaniach Ružinovského Echa, vo vysielaní TVR, ako aj na webe a facebooku miestnej časti.  
Kamera na rybačke

Kamera na rybačke

Rubrika: Reportáže
V našej televízii sa snažíme ulahodiť každému divákovi. Preto aj milovníci rybárčenia si u nás prídu na svoje. Relácia Kamera na rybačke prináša všetko, čo zaujíma nielen rybárov. Bližšie predstavuje techniky rybolovu, skryté zákutia na chytanie rýb, ponúka zaujímavé rozhovory s ľudmi z fachu, ale aj praktické a aktuálne informácie, ktoré by mal určite poznať každý správny rybár. Relácia je určená nielen pre vášnivých rybárov, ale aj pre začiatočníkov, ktorí nevedia, ako a kde začať. Bratislavský kraj totiž ponúka bohaté možnosti športového i komerčného rybolovu. Jazerá, rybníky, či vodné toky. Viac v Kamere na rybačke. Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR  
Servis pre obyvateľov: Projekt pre vás: Ružinovské predzáhradky

Servis pre obyvateľov: Projekt pre vás: Ružinovské predzáhradky

Rubrika: Reportáže
Denno-denne prechádzame okolo predzáhradiek pri bytovkách, ktoré vyzerajú krajšie ako tie okolité. Stále totiž pribúda viac obyvateľov, ktorí sa starajú o to, aby práve tá ich bola upravená a páčila sa aj susedom. Teraz vám pomôže aj mestská časť a zakúpi pre vás všetko potrebné. Posielať svoje žiadosti môžu všetci, ktorí sa starajú o predzáhradku pri svojom dome – na nespevnených plochách na verejnom priestranstve. Väčšinou ide o priestor medzi bytovkou a chodníkom v tesnej blízkosti jednotlivých vchodov do bytového domu. Žiadateľom môže byť jednotlivec ako fyzická osoba, skupina obyvateľov, ktorí budú na predzáhradke spolupracovať, alebo správca bytového domu ako právnická osoba. Podávať ich môžete kedykoľvek počas roka, avšak dodávka rastlín je viazaná len na obdobie výsadbovej sezóny od 15. marca do 15. októbra, ich dostupnosť u dodávateľa a poveternostné podmienky. Ak by ste mali záujem o výsadbu živého plota alebo ruží, je potrebné dohodnúť sa na presný termín, keďže tieto sa sadia na jar alebo na jeseň. Mestská časť podporí na základe žiadosti predzáhradku v rámci jedného vchodu do bytového domu. V prípade, že by o tento druh príspevku mali záujem obyvatelia viacerých vchodov v paneláku, môžu podať jednu spoločnú žiadosť, v ktorej však budú uvedené viaceré zodpovedné osoby. O túto predzáhradku sa už potom nebude starať mestská časť, ale minimálne počas nasledujúcich troch rokov len obyvatelia. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať odbor životného prostredia na predzahradky@ruzinov.sk. AKO POSTUPOVAŤ? Podať žiadosť (dostupná na www.ruzinov.sk) písomne na adresu Odbor životného prostredia MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava, resp. e-mailom na predzahradky@ruzinov.sk. Konzultácia s odborným zamestnancom odboru životného prostredia o detailoch projektu. Výber rastlín z katalógu (dostupný na www.ruzinov.sk) – možnosť vybrať si aj substrát, mulčovaciu kôru, jednoduché opletenie (tzv. neviditeľný obrubník), prípadne drobné záhradnícke náradie. Mestská časť zabezpečí objednávku. Materiál bude odovzdaný žiadateľovi (na základe bezodplatnej dobrovoľníckej dohody uzatvorenej na 3 roky bude žiadateľ zabezpečovať jednotlivé činnosti). Žiadateľ zabezpečí výsadbu a vyhotoví fotodokumentáciu, ktorú zašle odboru životného prostredia. Viac informácií na www.ruzinov.sk    
Urobme to pre nich... Urobme to pre seba

Urobme to pre nich... Urobme to pre seba

Rubrika: Reportáže
Prejdete okolo detského ihriska a vidíte množstvo ľudí bez rúšok. Prihlásite sa na sociálnu sieť a čítate príspevky plné nenávisti, útokov a zľahčovania situácie. Započúvate sa do rozhovorov a nestačíte sa diviť, s akým neuveriteľným dešpektom sa mnohí ľudia vyjadrujú k práci iných, k výskumom renomovaných odborníkov a k nasadeniu ľudí, ktorí riskujú zdravie a životy. A nie sú to len urážlivé komenty na facebooku. Ak chceme zvládnuť toto obdobie, musíme pre seba, ale aj pre druhých niečo urobiť. Napríklad... vyjadrovať sa len k veciam, ktorým rozumieme, nešíriť hoaxy, nekomunikovať agresívne, rešpektovať pravidlá a neriskovať zdravie iných a napokon... Ak je niekto spokojný, nemať poznámky a nezhadzovať ho. Skúsme si nájsť niečo, čo nám robí radosť. Urobíme to nielen pre seba, ale aj pre ostatných.   
Revitalizácia lokality: Pripravujeme krajší Štrkovec

Revitalizácia lokality: Pripravujeme krajší Štrkovec

Rubrika: Reportáže
Okolie jazera Štrkovec patrí medzi najobľúbenejšie miesta v Ružinove. Obyvatelia z okolia už dlho hovorili o jeho nevyužitom potenciáli. Mestská časť sa preto rozhodla vytvoriť tu niekoľko voľnočasových zón, aby si prišli na svoje všetci od rodín s deťmi až po seniorov. Momentálne na Štrkovci prebiehajú prípravné práce a začína sa osádzanie nového mobiliáru. Popri Drieňovej ulici vznikne oddychová zóna, promenáda, pri Ružinovskej funky zóna, pri Areáli hier radosť nájdete prírodnú a pri bežeckej dráhe športovú zónu. Všetky sú navrhnuté tak, aby kopírovali zvyklosti návštevníkov tohto miesta, nemenili ho, ale dali možnosť lepšie využiť. Na promenáde bude osadených hneď na brehu jazera pätnásť lehátok, za lodenicou pribudnú dva stoly so stoličkami a aj dve netradičné lavičky. V oddychovej zóne pribudnú dve piknikové zostavy – stôl s lavicami a tri stolíky, pri ktorých si budete môcť zahrať šach alebo Človeče, nehnevaj sa. Funky zóna pri Ružinovskej ulici bude ozvláštnená farebným a funkčným mobiliárom, ktorý bude slúžiť na posedenie a umiestnené tu budú aj dve lavičky v tvare Z s výhľadom na jazero. Zároveň bude na brehu rozmiestnených desať taburetiek. Nezabúdame ani na tých, ktorí si sem chodia zašportovať. Priamo pri bežeckej trati si časom nájdu dve miesta, kde si budú môcť zacvičiť. Pribudnú tu dve zostavy zamerané na precvičenie vrchnej časti tela a brušných svalov. Rekonštrukcia čaká aj bežecký ovál. Mestská časť požiadala o grant, ale aj v prípade, že by nevyšiel, zrekonštruuje ho Ružinov z vlastných zdrojov. Už o niekoľko týždňov si tak návštevníci tohto obľúbeného miesta budú môcť oddýchnuť na mobiliári, ktorý je nielen krajší a farebnejší, ale aj konštrukčne a materiálovo vhodnejší do tohto prostredia.  
Takýto bol Ružinov: Muškátová ulica

Takýto bol Ružinov: Muškátová ulica

Rubrika: Reportáže
Pamätáte si ešte na Ružinov bez parkov? Keď na zablatenej ploche v priebehu niekoľkých rokov vyrástlo množstvo panelákov, ale okolo bol len chladný betón a asfalt? Túto zaujímavú fotografiu nám poslal Martin Michalík a vidíme na nej pohľad na paneláky na Muškátovej ulici v roku 1965 a dnes. Naši rodičia a starí rodičia si pamätajú úplne iný Ružinov než je ten, aký poznáme dnes. Ak si myslíme, že dnes sa v našom okolí dejú zásadné zmeny, stačí si pozrieť staré fotky, aby sme si uvedomili ako veľmi dnešnú dobu v jej výnimočnosti preceňujeme. Práve preto si však máme uchovávať spomienky. Ak ste doma našli nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenované na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.  
Ružinovská poradňa

Ružinovská poradňa

Rubrika: Reportáže
Na obrazovkách našej televízie môžete pravidelne sledovať aj reláciu Ružinovská poradňa. Venuje sa vám, vašim problémom a otázkam z psychologického hľadiska. Psychológia je totiž súčasťou nášho každodenného života, v mnohých prípadoch si to ani neuvedomujeme. No aj v tomto období pandémie sa otázka duševného zdravia dostáva stále viac do popredia. Ako funguje človek v tomto svete? Kedy možno už vyhľadať odbornú pomoc? Ako budovať vzťahy v rodine? Prečo veríme hoaxom? Ako môže psychológia pomôcť pri zvyšovaní produktivity práce? Prečo je dôležité počúvať? Aj toto sú otázky, na ktoré vám Ružinovská poradňa odpovie. Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR  
Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Rubrika: Reportáže
Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čistenia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov alebo plánovanej výstavby. Väčšina z nich sa pravidelne opakuje a je dôkazom, že pre mnoho ľudí pravidlá stále nemajú veľkú alebo žiadnu hodnotu. Zozbierali sme preto pre vás tie podnety, ktoré sa opakujú najčastejšie. Chystám sa rekonštruovať byt. Kedy potrebujem stavebné povolenie? Stavebné povolenie potrebujete vždy, ak ide o práce, ktoré zasahujú do nosných konštrukcií ako búranie a presúvanie priečok, dobudovávanie terás, výmena ľahšej podlahovej krytiny za ťažšiu (napr. dlažba namiesto pôvodného linolea), výmena okien alebo iné zásahy, ktoré menia vzhľad domu. So samotnými prácami môžete začať až potom ako vám bude toto povolenie udelené. V opačnom prípade vám hrozí aj to, že budete musieť dať byt do pôvodného stavu. Sused rekonštruuje byt aj napriek tomu, že sme teraz všetci v bytovke doma. Urobte niečo a zakážte mu to. Stavebný zákon nepozná pojem mimoriadny, resp. núdzový stav, a tak stavebný zákon nemôže ani v tomto období zasiahnuť ani preto, že je veľká časť ľudí doma. Ak by to urobil, porušil by zákon a zneužil svoje právomoci. Odporúčame vám obrátiť sa na správcu, resp. zástupcov vlastníkov, a požiadať tohto suseda o väčšiu ohľaduplnosť k ľuďom, ktorí bývajú v dome spolu s ním. Veríme, že mu záleží na korektných vzťahoch. Ako ste mohli dovoliť stavbu na parkovisku na Hraničnej? Magistrát, ktorý posudzuje, či stavba je alebo nie je v súlade s územným plánom, teda či sa na konkrétnom mieste niečo také vôbec môže stavať, vydal záväzné stanovisko, v ktorom dal zelenú výstavbe 6-8 poschodovej budovy. Stavebný úrad so stavbou v takejto výške nesúhlasil, ale odvolací orgán tento náš postoj zamietol práve s argumentom, že názor magistrátu je rozhodujúci. Majiteľ čistiarne v našom dome sa rozhodol zavesiť si nad vchod obrovskú reklamu a primontovať k nej ešte mimoriadne nevkusné blikajúce lampy. Urobil to bez vedomia vlastníkov a bez akéhokoľvek povolenia. Dá sa s tým niečo robiť? Ak má reklama viac ako 3 m2 , nestačil by majiteľovi takejto prevádzky ani súhlas spoluvlastníkov, ale potrebuje aj stavebné povolenie. Samozrejme, aj k žiadosti na stavebné povolenie potrebuje doložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny. Ak to neurobí, môže dostať pokutu a ak nedoloží všetky potrebné súhlasy, bude musieť takúto reklamu odstrániť. Už tri hodiny husto sneží a na našej ulici ste ešte stále neodhrnuli sneh. Keď predpoveď hlási mrznutie alebo sneh, solí sa aj preventívne a počas pohotovosti nastupuje do služby približne sedemdesiat kolegov. V Ružinove sa však staráme o 86 km ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, čo je viac ako 500-tisíc m2 plochy. O ďalšie desiatky kilometrov ciest a chodníkov, ktoré patria hlavnému mestu a nie mestskej časti, sa starajú kolegovia z magistrátu. Napriek tomu však nie je reálne, aby odhrnuli všetko a prioritne sa riešia hlavné ťahy a miesta, ktoré sú najviac exponované. Samozrejme, ak sneží bez prestania, chodník odhrnú a o pol hodiny vyzerá, akoby na tom mieste ani neboli.  
Právne poradenstvo: Rodina a práca v čase lockdownu

Právne poradenstvo: Rodina a práca v čase lockdownu

Rubrika: Reportáže
Pandémia so sebou priniesla množstvo situácií, ktoré zasahujú ako náš pracovný, tak aj osobný život. O tom, na čo si treba dávať pozor, ktoré nariadenia nás ochraňujú a ktoré by sme si rozhodne nemali vykladať len podľa vlastnej svojvôle, sme sa rozprávali s JUDr. Luciou Krošlákovou z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Sme rozvedení a deti máme v striedavej starostlivosti. Manžel mi už druhýkrát odmietol odovzdať deti (býva v susednom okrese) a argumentuje, že sa nemôže cestovať medzi okresmi. Ak rozsudok súdu upravuje zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti s povinnosťou rodiča odovzdať dieťa druhému rodičovi v mieste bydliska druhého rodiča, porušenie tejto povinnosti je nerešpektovaním súdneho rozhodnutia, ktoré má aj závažné následky. V prvom rade môže druhý rodič požiadať súd o nútený výkon rozhodnutia, v dôsledku ktorého dôjde k odňatiu dieťaťa a jeho odovzdaniu oprávnenému rodičovi. Tento úkon sa realizuje za asistencie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý môže požiadať o súčinnosť aj políciu, ak hrozí, že by mohlo dôjsť k fyzickému násiliu alebo ak povinný rodič odmieta súčinnosť. Uvedený postup môže zanechať negatívne následky najmä na psychike dieťaťa. Odmietnutím rešpektovania súdneho rozhodnutia sa povinná osoba taktiež dopúšťa trestného činu marenia výkonu súdneho rozhodnutia s trestnou sadzbou jeden až päť rokov. Počas prvého lockdownu výnimky zo zákazu vychádzania nepokryli všetky životné situácie - vrátane problematiky odovzdávania detí (čo bolo vzhľadom na novosť situácie pochopiteľné), avšak neustále sa meniace pravidlá zákazu vychádzania už reflektujú aj na túto situáciu. Uznesenie vlády SR č. 77/2021 zo dňa 05.02.2021 v bode 18 zaviedlo výnimku, podľa ktorej sa zákaz vychádzania nevzťahuje „na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť“. Nie je teda porušením zákazu vychádzania, ak idete odovzdať dieťa druhej osobe, ktorá má v zmysle rozsudku súdu právo na styk s dieťaťom. Zamestnávateľ nám nariadil home-office, absolútne však nerešpektuje pracovnú dobu, zoom porady máme bežne do ôsmej večer a často telefonuje aj potom. Má na to právo? V prvom rade je potrebné povedať, že aktuálny home-office (práca na doma nariadená zamestnávateľom z dôvodu pandémie) nie je domáckou prácou alebo teleprácou, ale ide o prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma (upravené v ust. § 52 ods. 5 Zákonníka práce), pričom druh práce musí umožňovať výkon práce z domu. Zamestnávateľ však musí dodržať množstvo povinností súvisiacich najmä s ochranou zdravia zamestnanca, a to aj pri práci vykonávanej zamestnancom z domu (napríklad zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce, zabezpečiť, aby klávesnica bola od monitoru oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám, atď.). Čo sa týka pracovného času, zamestnávateľ je oprávnený určiť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, vykonávať prácu a plniť povinnosti uvedené v pracovnej zmluve, a to v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce (§ 85 a nasl.). Určenie pracovného času nesmie byť v rozpore s pracovnou zmluvou a Zákonníkom práce. Aj pri práci na doma sa uplatňuje práca nadčas, to znamená, že ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas, za túto mu patrí príslušná odmena. V prípade, ak výkon práce vyžaduje komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi alebo kolegami prostredníctvom telefonických hovorov alebo konferenčných videohovorov (realizovaných napr. cez aplikáciu zoom, teams, atď.), je zamestnanec v dohodnutom alebo určenom pracovnom čase povinný využívať tieto pracovné prostriedky na výkon práce. Samozrejme, aj pri práci z domu je zamestnávateľ povinný rešpektovať prestávky zamestnanca na odpočinok, jedenie, ako aj prestávky pri práci. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania pozastavené.  
Anketa: Vyberte nové meno pre Hirošimu

Anketa: Vyberte nové meno pre Hirošimu

Rubrika: Reportáže
Presne pred rokom sme vám prvýkrát predstavili projekt známeho českého architekta Jakuba Ciglera, ktorý vyrastie na mieste asi najdesivejšej ruiny v bratislavskom Ružinove – v neslávne známej Hirošime. Nový projekt si preto zaslúži nové meno a to môžete vybrať práve vy – Ružinovčania, ľudia z okolia a čitatelia nášho časopisu. Miesto, ktoré poznali a navštevovali ľudia z celého okolia, sa pred viac ako desaťročím začalo meniť na ruinu, ktorá lákala len bezdomovcov a slúžiť mohla nanajvýš ako kulisa pre hororové filmy. Za posledné dva roky investor, spoločnosť MiddleCap, pozostatky bývalého obchodného domu vyčistil a vyviezol desiatky ton odpadu, predstavil víťazný architektonický návrh, na ktorého výbere sa podieľali aj zástupcovia mestskej časti, ružinovských poslancov a magistrátu, a momentálne pracuje na získaní všetkých potrebných povolení. Zároveň sa pracuje na finálnej podobe projektu, ktorá by zahŕňala aj pripomienky zástupcov Ružinova v hodnotiacej komisii. Nové miesto si však zaslúži aj nové meno a to môžete navrhnúť aj vy. Stačí, ak nám do stredy 10. marca 2021 pošlete svoj návrh na adresu hirosima@ruzinov.sk. Pre desiatich vyžrebovaných máme pripravené aj darčeky... aby ste už nič neprehliadli. Píšte nám do 10. marca svoje návrhy a desiati z vás môžu získať cenu od Fokus očnej optiky: vyšetrenie zraku zadarmo, 70% zľava na okuliarový rám a k tomu 10% zľava na okuliarové šošovky značky Nikon.    
Dlhá cesta pred nami

Dlhá cesta pred nami

Rubrika: Reportáže
 Už je to rok, odkedy riešime úplne iné témy, než sme boli zvyknutí. Rok s rúškami, testovaniami, rok bez cestovania, večierkov s priateľmi a pravidelných návštev u kaderníka. Rok, odkedy netušíme, ako sa môže situácia zmeniť, či to naše podnikanie zvládne a udržíme si prácu. Rok, odkedy naše deti školu takmer nevideli. Rok, odkedy si omnoho viac vážime prácu ľudí v prvej línii. Bolo to ťažké a pred nami je ešte dlhá cesta k normálnemu životu. Všetci sme už unavení. Ale ak k sebe nebudeme ohľaduplní a ak sa nebudeme o našich blízkych skutočne zaujímať, možno sa vrátime do reštaurácií a na futbalové štadióny, ale nie k životu, v ktorom by sme sa cítili dobre. Foto: Alex Adamica  
Štrkovecké jazero: Chráňme prírodu...ale naozaj!

Štrkovecké jazero: Chráňme prírodu...ale naozaj!

Rubrika: Reportáže
Zviera nie je vec. Nie je to hračka na rozptýlenie detí alebo dospelých. Okolo Štrkoveckého jazera máme desiatky tabuliek, ktoré hovoria o tom, ako sa máme a ako nemáme správať – nehádzať kamene, nepúšťať psy do vody alebo nekŕmiť voľne žijúce zvieratá. Napriek tomu tam vidíme denne desiatky ľudí, ktorí tieto nariadenia ostentatívne porušujú. „Podpisujeme petície, na profilové fotky si pridávame označenia, že „zviera nie je vec“, ale keď vidíme v jazere kačky alebo labute, hneď vytiahneme kus chleba a necháme deti, aby ich kŕmili. Čo tam po tom, že médiá a sociálne siete sú plné inštrukcií o tom, že to robiť nemáme. Hlavne, že je dieťa pár minút spokojné. Takýchto pravidiel je milión, no a čo, že ho poruším, veď nie som jediná.“ Toto je len malá ukážka toho, ako vyzerajú diskusie pod článkami, ktoré vysvetľujú, prečo nemáme voľne žijúce zvieratá kŕmiť potravou určenou pre ľudí a najmä nie pečivom, čo sa deje najčastejšie. A ukazujú, ako máme, alebo skôr nemáme, úctu k dodržiavaniu pravidiel. Na obrázku vidíme, ako môže dopadnúť zviera, ktoré pre svoj „dobrý pocit“ počas prechádzok popri rieke alebo jazere kŕmime kúskami pečiva. Tomu, čo vidíte, sa hovorí „anjelské krídla“. Napriek mimoriadne romantickému názvu nejde o nič príjemné. Ochorenie sa prejavuje deformáciou krídel, ktorá im spôsobuje vážne problémy pri lietaní. Vyvoláva ju práve nedostatok živín v strave. Navyše nespotrebovaný mazľavý chlieb okrem hromadenia zlých živín spôsobuje aj nežiadúci nárast rias a šírenie chorôb.  
Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Rubrika: Reportáže
Ružinov, to nie sú len budovy a parky, ale najmä ľudia, ktorí tu žijú. Túto krásnu fotku nám poslala Veronika Maťová a ukazuje nám Štrkovec v roku 1962. Práve v tom roku sa začala táto časť stavať a do dvoch rokov tu vyrástlo sídlisko pre 15-tisíc obyvateľov, ako prvé v našej mestskej časti. Výstavba sa strieda s búraním a história sa opakuje. Trvalo celé roky, kým sa Ružinov zazelenal a stal sa tou mestskou časťou, na ktorú sme dnes hrdí a kam sa sťahujú ľudia z celej Bratislavy a Slovenska. Naše mesto sa mení doslova zo dňa na deň. Práve preto je dôležité, aby sme si uchovávali spomienky ako pre seba, tak aj pre druhých. Ak ste doma našli nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenované na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.  
Omše u vás doma

Omše u vás doma

Rubrika: Reportáže
Televízia Ružinov prichádza s ďalšou novinkou. Keďže aktuálna pandemická situácia so sebou priniesla aj uzavorenie brán kostolov, rozhodli sme sa prinášať vám priame prenosy omší z kostola sv. Vincenta de Paul. Každú nedeľu 9:30 ich môžete prostredníctvom našej televízie bezpečne sledovať z pohodlia vašich domovov a neprídete ani o posolstvo sviatočnej nedele. Ak to situácia dovolí, a kostoly sa opäť otvoria, budeme s prenosmi v našej televízii pokračovať aj naďalej, zmenili by sa len časy omší. O všetkých novinkách vás však budeme pravidelne informovať vo vysielaní a budeme ich aktualizovať v rograme a na našej webovej stránke. Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR  
Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Rubrika: Reportáže
Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čistenia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov. Zozbierali sme pre vás tie, ktoré sa opakujú najčastejšie a prinášame vám odpovede na ne. Posielam vám fotografiu auta, ktoré zaparkovalo na chodníku pri našom dome a nevieme prejsť s kočíkom... V takýchto prípadoch treba kontaktovať priamo mestskú políciu (159), ktorá má právomoc v týchto prípadoch konať, musí však previnilca „prichytiť pri čine“. Ak chcete takýto prípad riešiť, treba im telefonovať okamžite. Polícia nemôže konať len na základe fotografie. Mestská časť v týchto prípadoch nemá právomoc konať a nemá právomoc vydávať polícii príkazy. Prečo ste len tak vyrúbali ten strom? Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len tak“. Ak nejde o invazívne dreviny s menším obvodom, koná sa riadne výrubové konanie, je vždy zverejnené na úradnej tabuli a verejnosť má možnosť vyjadriť sa k nemu. Samozrejmosťou je aj odborný posudok o zdravotnom stave stromu. To, že je strom zelený, žiaľ, neznamená, že je automaticky aj zdravý. Kúpil som si vlani v Ružinove byt. Komu z vášho úradu mám poslať daňové priznanie kvôli dani z nehnuteľnosti? Správu dane z nehnuteľnosti má na starosť magistrát, teda mesto a nie mestské časti. Vyplnené tlačivo treba doručiť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Všetky informácie nájdete na www.bratislava.sk (chcem vybaviť – dane a poplatky). Prečo už konečne nevybudujete kanalizáciu na našej ulici? O vybudovaní kanalizácie a o tom, kedy sa to udeje, rozhoduje Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá spadá pod magistrát hlavného mesta, nie pod mestské časti. Okolo nášho smetiaka je neporiadok, matrace, mikrovlnka, ... Príďte to odpratať. Zodpovednosť za poriadok v okolí kontajnerového stojiska má zo zákona príslušný správca domu a ten sa musí na vlastné náklady postarať o to, aby takýto odpad odpratal. V prípade, že to neurobí, môže mu mestská časť udeliť pokutu (VZN 14/2016). Lampa pred mojim domom nesvieti, dokedy tu bude taká tma? Mestská časť nemá v správe verejné osvetlenie v Bratislave. O budovanie nového osvetlenia sa stará magistrát hlavného mesta a o celkovú údržbu existujúceho osvetlenia sa stará spoločnosť Siemens.  
Právne poradenstvo: Pozor na bytovú mafiu!

Právne poradenstvo: Pozor na bytovú mafiu!

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podobných príbehov sú už roky plné noviny – nejaký „dobrák“ si vyhliadne človeka v núdzi a vmanipuluje ho do situácie, kedy naňho tento prepíše svoj byt alebo dom. Má pocit, že sa nový majiteľ oňho postará, ale ani sa nenazdá a skončí na ulici, prípadne v lacnej ubytovni, ktorú si ešte aj sám musí platiť. O tom, na čo si treba dávať pozor, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Pani Eva má po šesťdesiatke a žije sama v štvorizbovom byte neďaleko centra. Nemá žiadnu rodinu, zato dosť problémov, takže na svoj vek vyzerá značne spustnuto. Dlhší čas už vychádza z bytu v obnosených veciach len sporadicky, na drobný nákup do potravín. Smutný príbeh Suseda z jej vchodu sa už nedokáže len nečinne prizerať a rozhodne sa jej aspoň trocha pomôcť. Občas jej nakúpi, prinesie lieky, ale keď vidí, v akom hroznom neporiadku žije, a že sa sotva pohybuje, pochopí, že to sama nezvládne. Skontaktuje sa s domovom dôchodcov a našťastie natrafí na pracovníčky, ktoré jej ponúknu pomoc a dočasné ubytovanie v domove pre pani Evu. Zároveň jej pomôžu vybaviť doklady a dokonca aj doplatenie dôchodku za niekoľko rokov. Pravidelne s ňou cvičia a trénujú potrebné zručnosti a stav pani sa výrazne zlepšuje. Postupne však za pani Evou začala chodiť na návštevy mladá vysokoškoláčka, dcéra susedov z bytu oproti. Po veľmi krátkom čase jej pani Eva podpísala „univerzálnu“ plnú moc a o niekoľko týždňov na ňu previedla aj svoj byt, hoci s právom dožitia. Suseda po celý čas pani Evu uisťovala, že sa o ňu postará. Keď však prišiel čas, aby sa pani Eva vrátila do bytu, ktorý síce už nebol jej, ale mala v ňom pokojne dožiť, mladá suseda začala robiť všetko preto, aby v domove ostala. Je darovanie bytu navždy? Bohužiaľ, uvedený príbeh sa s väčšími či menšími obmenami opakuje veľmi často, a preto vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré súvisia s darovaním nehnuteľnosti a právom ich doživotného užívania. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Toto svoje právo musí darca uplatniť v premlčacej dobe troch rokov odkedy došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov zo strany obdarovaného. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, je potrebné, aby darca vo vyššie uvedenej lehote podal žalobu o vrátenie daru na súd. Za hrubé porušenie dobrých mravov súdna prax považuje najmä správanie vyznačujúce sa značnou intenzitou alebo sústavnosťou (opakovanosťou), pričom jeho vonkajším prejavom môžu byť fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Naopak za hrubé porušenie dobrých mravov nemožno považovať bežné prejavy nevďačnosti, nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí alebo predaj darovanej veci tretej osobe. Žiadať vrátenie daru môže len darca počas svojho života (nie jeho dedičia po smrti darcu) a iba od obdarovaného. Keď obdarovaný byt daruje V prípade, ak obdarovaný dar previedol na tretiu osobu, je obdarovaný povinný poskytnúť darcovi namiesto vrátenia daru peňažnú náhradu, ktorá zodpovedá hodnote daru. Pre úspešné domáhanie sa vrátenia daru alebo peňažnej náhrady od obdarovaného na súde je nevyhnutné, aby bol darca schopný relevantným spôsobom preukázať hrubé porušenie dobrých mravov, t.j. aby mal o tomto konaní dostatočné dôkazy (napr. listinné dôkazy alebo výpovede svedkov). Preukazovanie hrubého porušenia dobrých mravov na súde býva častokrát veľký problém a domáhanie sa vrátenia daru môže stroskotať práve na nedostatku dôkazov alebo nepresvedčivých výpovediach svedkov. V prípade darovania nehnuteľnosti, v ktorej chce darca naďalej bývať preto určite odporúčame zriadenie vecného bremena doživotného užívania spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (tzv. vecné bremeno in rem). Dá sa predať byt s ťarchou? Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa, tzn. že ten, kto získal byt darom ho môže predať alebo darovať inej osobe, ale ťarcha doživotného užívania prechádza spolu s bytom na nového vlastníka. Nový vlastník je povinný strpieť právo oprávneného z vecného bremena (pôvodného darcu bytu) byt doživotne užívať. Právo užívať byt však majú obaja, t.j. vlastník aj oprávnený z vecného bremena. Vlastník môže byt napríklad v rámci výkonu svojho vlastníckeho práva aj prenajať a v byte tak môže bývať súčasne nájomca ako aj oprávnený z vecného bremena. Dobrá zmluva je základ Aby sa zabránilo budúcim nezhodám, odporúčame v zmluve o zriadení vecného bremena vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán, najmä rozsah užívania bytu (konkretizovať, ktoré miestnosti majú byť prenechané na bývanie výlučne osobe oprávnenej z vecného bremena), a tiež upraviť finančné povinnosti týkajúce sa úhrad za užívanie bytu, nákladov spojených s opravami a pod. V prípade darovania bytu s právom doživotného užívania je možné taktiež zakotviť v zmluve povinnosť obdarovaného zaplatiť darcovi peňažnú náhradu v dohodnutej výške, ak obdarovaný prenajme, predá alebo daruje byt tretej osobe, čo môže odradiť obdarovaného od nakladania s bytom spôsobom, ktorý by mal negatívny dopad na užívanie bytu oprávneným z vecného bremena (darcom). Je vecné bremeno navždy? Nie. Vecné bremeno doživotného užívania spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti zaniká smrťou oprávnenej osoby a je možné ho zrušiť len zmluvou alebo rozhodnutím súdu, ak sú splnené zákonom určené podmienky. Z tohto dôvodu je potrebné byť veľmi opatrný pri podpisovaní plnej moci, aby neobsahovala napríklad právo uzatvoriť zmluvu o zrušení vecného bremena k bytu, v dôsledku čoho by právo doživotného užívania zaniklo. Riziká plnej moci Práve prostredníctvom plných mocí, ktoré oprávňujú tretie osoby na nakladanie s nehnuteľnosťami, dochádza najčastejšie k podvodom, na základe ktorých starší ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania pozastavené.