Spravodajstvo

Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
som naozaj veľmi rád, že sme po ťažkom koronovom roku mohli v uplynulých dňoch osláviť 30. výročie Ružinova ako samostatnej mestskej časti a 60 rokov od začiatku výstavby našich sídlisk. Festival Symfónia umenia z dielne Cultusu Ružinov priniesol do celého Ružinova 30 koncertov a kultúrnych akcií. Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať koncerty aj na Trnávke, Ostredkoch a ďalších sídliskách, či sprístupniť záhradu Csákyho kaštieľa v Prievoze. A zo záverečných koncertov symfonického orchestra pod holým nebom mám ešte stále zimomriavky. Festivalom Symfónia umenia sme pozdvihli kultúrne aktivity Ružinova a nebojím sa povedať, že sme tento rok ponúkli najkvalitnejší kultúrny program v celom meste. Nesmierne si vážim talentovaných ľudí. A to bez ohľadu na to, či je to talentovaný umelec, učiteľ, ktorý dokáže deti nadchnúť pre poznanie, pani, ktorá urobila úchvatnú kyticu, ktorú som minule niesol mojej lepšej polovičke domov k narodeninám, alebo ľudia, ktorí vymýšľajú technologické vychytávky, ktoré nám šetria množstvo času. Tak, ako sa mení celý svet, mení sa aj mesto, v ktorom žijeme. Väčšina z nás dnes býva na miestach, kde ešte nie tak dávno boli polia. Na mieste, kde ešte celkom nedávno žili len stovky ľudí, je nás dnes takmer sto tisíc. Je však niečo, čoho sa nemusíme vzdať ani vo veľkom meste, akým sa už Ružinov stal. Komunity a dobrých vzťahov. Aby sme tu nielen žili, ale aby sa nám tu aj žilo dobre. A som hrdý Ružinovčan práve preto, lebo Ružinov je plný aktívnych občanov, ktorí sa svojimi rôznymi talentami o zveľaďovanie prostredia, v ktorom žijeme, neustále usilujú. Váš starosta  
Parkovanie v Bratislave: Nové zóny a koniec parkovania na chodníkoch

Parkovanie v Bratislave: Nové zóny a koniec parkovania na chodníkoch

Rubrika: Spravodajstvo
Pravidlá celomestskej parkovacej politiky už budú platiť aj v ďalších častiach Ružinova – od konca letných prázdnin medzi regulované zóny pribudne Klingerova kolónia a finišujú aj prípravy spustenia zóny Štrkovec. Vodiči áut sa už však musia pripraviť aj na október, kedy začne platiť tzv. chodníková novela. Po spustení regulovanej zóny parkovania RU 1 Nivy mestská časť pripravuje v tomto roku reguláciu časti zóny RU 2 – Prístav a časti zóny RU 3 – Ružinov stred. Parkovanie v regulovaných zónach je zvýhodnené pre rezidentov (t.j. obyvateľov danej lokality) a parkovať je možné už len na vyznačených miestach. Klingerova kolónia V priebehu letných mesiacov bola vyznačená a spustená časť zóny RU 2 – Prístav, konkrétne časť so zástavbou prevažne rodinných domov Klingerova kolónia. Časová regulácia v tejto zóne je v pracovné dni od 08:00 do 24:00, v tejto časti bola situácia s parkovaním dlhodobo komplikovanejšia z dôvodu blízkosti polyfunkčných a administratívnych objektov v lokalite Mlynských nív. Zóna Štrkovec Druhou pripravovanou zónou v tomto roku je zóna RU 3 – Ružinov stred, konkrétne časť Štrkovec. Táto zóna bude vo výsledku tvorená sídliskami Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň, časová regulácia bude v pracovné dni od 12:00 do 24:00. Projekt organizácie dopravy bol počas mesiaca jún participovaný s verejnosťou, po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok bol projekt predložený na vyjadrenie Krajskému dopravnému inšpektorátu a jeho platnosť určená Hlavným mestom SR Bratislava. Aktuálne prebieha realizácia dopravného značenia, preto prosíme všetkých vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť. Samotné spustenie zóny je naplánované koncom mesiaca október. O presnom termíne spustenia a možnosti zakúpiť si parkovaciu kartu budú obyvatelia zóny informovaní vopred prostredníctvom parkovacích novín doručených do schránok. Ďalšou pripravovanou časťou zóny RU 3 – Ružinov stred, ktorej spustenie plánujeme na budúci rok je sídlisko Trávniky, pre ktoré aktuálne pripravujeme projekt organizácie dopravy.   PRIPRAVUJEME O niekoľko týždňov vznikne v DK Ružinov klientské centrum PAAS, ktoré bude k dispozícii obyvateľom zóny RU 3. O presnom termíne otvorenia budeme informovať v nasledujúcom čísle Ružinovského Echa.   1. OKTÓBER: KONIEC PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH Od októbra čakajú vodičov na Slovensku zmeny pri parkovaní. Do platnosti vstupuje novela cestného zákona, ktorá zavedie celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Povolené bude len parkovanie na označených miestach. Výnimka, ktorá umožňovala odstaviť auto na chodníku, ak ostalo aspoň 1,5 metra už platiť nebude. Pri parkovaní na chodníku hrozí vodičom od 1. októbra 2023 pokuta v rozmedzí od 50 eur do 100 eur. Aká je situácia v Ružinove? V niektorých prípadoch, ak je dostatočná šírka vozovky, tak sa parkovanie presunulo priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch bolo riešením aj kompletné zrušenie chodníka, ktorý sa využije na parkovanie, ak na druhej strane cesty existuje adekvátna náhrada – iný dostatočne široký a vyhovujúci chodník. DÔLEŽITÉ! Ak od 1. 10. 2023 na chodníkoch nebude vyznačené parkovacie miesto (čiarami alebo dopravnou značkou), parkovať sa na ňom nesmie. Pravidlo platí aj počas víkendov, sviatkov, návštev v reštauráciách a aj vtedy, ak v okolí vodič nenájde voľné parkovacie miesto.  
Územné plány zón: Ako bude vyzerať Ružinov

Územné plány zón: Ako bude vyzerať Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Počúvame to všetci často – „je to môj pozemok, chcem tu stavať a mám na to právo“. Ale potom tu máme pohľad z druhej strany ako napríklad „my sme tu parkovali vždy, máme na to nárok“. Kto alebo čo teda rozhoduje o tom, či sa niekde bude môcť stavať alebo nie? Akú úlohu v tomto procese majú územné plány? A kto a ako môže ovplyvniť ich podobu? Súlad s územným plánom je prvou a nevyhnutnou podmienkou preto, aby na nejakom pozemku vyrástla akákoľvek stavba (a stavbou sa rozumie aj parkovisko). Ak je niektorá časť definovaná ako lokalita pre zeleň, stavať sa tam nemôže. Existujú však aj opačné situácie. Predstavme si situáciu, že na mieste, ktoré desiatky rokov slúžilo ako park alebo parkovisko, má zrazu vyrásť desaťposchodová budova. Zabrániť sa tomu nedá, ak je pozemok určený na zastavanie a nie ako zeleň. Preto je dôležité mať kvalitné územné plány. V prípade Bratislavy to znamená územný plán hlavného mesta, ktorý definuje funkčné využitie (napr. bývanie, zeleň, zmiešané územie, výroba, občianska vybavenosť a pod.) a územné plány zón, ktoré detailne popisujú pravidlá pre konkrétne lokality (napr. tu môže byť parkovisko, vedľa obchod, škola, park a bytovka). Mestská časť Bratislava-Ružinov ako orgán územného plánovania zabezpečuje spracovanie a schválenie územných plánov zón, ktoré sú územnoplánovacím nástrojom na reguláciu územného rozvoja mestskej časti na zonálnej úrovni (v mierke 1:1000). Aktuálne mestská časť obstaráva na svojom území nasledovné územné plány zón: ■ UPN Z Zlaté piesky, záhradkárska osada - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Líščie nivy - Palkovičova - prerokované Zadanie UPN Z ■ UPN Z Miletičova trhovisko - prerokované Zadanie UPN Z ■ UPN Z Ostredky - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Bajkalská, Drieňová - spracovanie Návrhu riešenia ■ UPN Z Štrkovecké jazero - spracovanie Návrhu riešenia ■ UPN Z Pošeň - sever - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Pošeň - juh - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Prievoz - východ - koncept riešenia - prerokovanie ■ UPN Z Prievoz - západ - koncept riešenia - prerokovanie ■ UPN Z Strojnícka - Na piesku - prípravné práce ■ UPN Z Mlynské Nivy - prípravné práce Právnické a fyzické osoby, vlastníci nehnuteľností aj verejnosť majú možnosť sa v jednotlivých etapách obstarania územného plánu zóny zapojiť do procesu prerokovania a v stanovenej lehote písomne podať svoje pripomienky a podnety k prerokovávanému materiálu. O prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie sú v zmysle ustanovení stavebného zákona verejnosť a vlastníci informovaní najmä prostredníctvom Oznámenia o prerokovaní formou verejnej vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli a na webe mestskej časti. Zároveň je zverejnený aj prerokovávaný materiál a minimálna dĺžka prerokovania (možnosť doručiť pripomienky a podnety) je v zmysle stavebného zákona 30 dní resp. podľa lehoty stanovenej v Oznámení o prerokovaní. Kde nájdete podrobnejšie informácie ku všetkým projektom? Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk (v časti miestny úrad/ oblasti záujmu/ územné plánovanie/ územné plány zón/ obstarávané) a na úradnej tabuli (úradná tabuľa), kde sú zverejňované aktuálne oznámenia o prerokovaní.   
Aktuálne: Parlamentné voľby: Informácie pre voličov

Aktuálne: Parlamentné voľby: Informácie pre voličov

Rubrika: Spravodajstvo
V sobotu 30. septembra čakajú Slovensko parlamentné voľby. V Ružinove budeme mať otvorených 70 volebných miestností, ktoré budú otvorené od 7:00 do 22:00. Prinášame vám základné informácie o tom, ako sa pripraviť na tento deň a na čo nezabudnúť, kým sa vyberiete do volebnej miestnosti. Oznámenia o čase a mieste konania volieb budú distribuované do domácností (nie na meno voliča) najneskôr do 5. septembra. Voliči tiež dostanú zoznam kandidátov, ktorí si tak budú mať možnosť v dostatočnom predstihu preštudovať. Odporúčame to najmä preto, aby sa zefektívnil samotný akt voľby. V prípade, že ste oznámenie alebo zoznam nedostali do domácností, napíšte nám na adresu volby@ruzinov.sk. Informácie o tom, kde máte svoju volebnú miestnosť ako aj zoznam kandidátov do NR SR nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii Voľby do NR SR 2023. Voliči, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a budú chcieť voliť v inom okrsku, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu troma spôsobmi: ■ osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude tzv. námietková kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie), ■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 8. 9.), ■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023). A na záver... Nezabudnite si skontrolovať platnosť občianskeho preukazu, voliť s pasom (ako dokladom totožnosti) totiž nie je možné. Viac na www. ruzinov.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
školstvo je svojim rozsahom asi najdôležitejšou oblasťou, ktorej sa naša mestská časť vo svojej každodennej práci venuje a smeruje tam viac ako polovica nášho rozpočtu. Staráme sa o deväť základných škôl a 13 škôlok, ktoré majú spolu 27 pracovísk. Pracuje v nich viac ako tisíc zamestnancov a navštevuje ich takmer 6-tisíc detí. A som naozaj veľmi hrdý, že vám môžem oznámiť dve prelomové správy. V septembri budeme po 55 rokoch rokoch otvárať dve nové plnohodnotné budovy základných škôl, na Ostredkovej a na Medzilaboreckej ulici. Podarilo sa nám ich postaviť vďaka využitiu fondov Európskej únie. Vytvoria priestor pre ďalšie stovky detí v našich školách. A v oboch prípadoch pribudnú aj úplne nové telocvične, tá na Ostredkovej dokonca s kapacitou až päťsto ľudí. Nekončíme však: aktuálne už obstarávame stavebné práce na prístavbu nového pavilónu na ZŠ Vrútocká na Trnávke a plánujeme vznik novej školy v rozvíjajúcej sa oblasti Mlynských Nív. skvelou správou je, že po rokoch nedostatku miest v škôlkach sme tento rok dokázali v našich materských školách umiestniť všetky ružinovské deti, staršie ako tri roky, ktorých rodičia prejavili o škôlku záujem. Dokonca nám ešte zostáva pár voľných miest v novej škôlke na Trnávke, ktorú otvárame od 1. septembra. Stále ešte v tejto oblasti bojujeme s mnohými problémami, aktuálne asi najsilnejším je nedostatok učiteľov a učiteliek. Mnohé naše školy a škôlky patria medzi najlepšie na Slovensku, avšak priestor na zlepšovanie sa je takmer neobmedzený. A ide o to najdôležitejšie, o čo sa môžeme starať: o budúcnosť našich detí. Váš starosta  
Manuál pre občanov: Pozor na rekonštrukcie bez povolenia

Manuál pre občanov: Pozor na rekonštrukcie bez povolenia

Rubrika: Spravodajstvo
Zrušenie priečok, zväčšenie kuchyne či rekonštrukcia kúpeľne – to sú najčastejšie stavebné úpravy, ktoré robia majitelia vo svojich bytoch. Samotná rekonštrukcia nie je problém, pokiaľ ste si predtým splnili všetky povinnosti a máte všetky potrebné súhlasy. Prečo je to nevyhnutné? To, čo pre vás znamená krajší interiér, môže znamenať vážne poškodenie statiky domu a ohrozenie majetku, zdravia a životov ostatných. Prednedávnom prebehla na sociálnych sieťach správa o tom, ako nechal majiteľ bez povolení zrekonštruovať svoj byt vrátane vybúrania viacerých, aj nosných, priečok. Prípad sa síce ťahal niekoľko rokov, ale neskončil pokutou ako väčšina diskutujúcich očakávala. Majiteľ musí vrátiť byt do jeho pôvodnej dispozície. Ako trefne napísal aj jeden z čitateľov, „niekoľko sto eur fyziku neporazí“ . A práve to je dôvod, prečo je pri rekonštrukcii (s výnimkou udržiavacích prác ako napríklad maľovanie, oprava rozvodov, výmena vane, obkladačiek – pozor, netýka sa to dlažby, okien, toalety alebo kuchynskej linky) dôležité overiť si, či stačí pred začatím prác ohlásenie na stavebný úrad, alebo či je potrebné aj stavebné povolenie. Dôležitá poznámka – ani pri ohlásení nestačí poslať list na stavebný úrad a začať s prácami, treba počkať na odpoveď. Presuny a búranie priečok, zmena veľkosti okien, ale aj výmeny ľahkých podlahových krytín za možno estetickejšie, ale mnohonásobne ťažšie, totiž predstavuje zásah do statiky domu. Je totiž obrovský rozdiel, či v byte s rozlohou 70 m2 je na podlahe vinyl s hmotnosťou povedzme 35 kg, alebo dlažba, ktorá váži 350 kg. Takýto zásah do budovy totiž môže znehodnotiť celú nehnuteľnosť, minimálne však stav bytov susedov pod vami. Dôležité je myslieť aj na to, že rekonštrukcia bez potrebných povolení predstavuje aj porušenie pravidiel poistných zmlúv a škody, ktoré sa stanú vám, ako aj tie, ktoré spôsobíte iným, budete musieť platiť z vlastného. Rekonštrukcie a stavebné úpravy rodinných domov majú tiež pravidlá a podľa rozsahu prác je tiež potrebné splniť ohlasovaciu povinnosť, alebo požiadať o stavebné povolenie. PODOZRENIA A POKUTY Stavebné práce vyvolávajú medzi ľuďmi asi najviac konfliktov. V záujme korektných susedských vzťahov je preto dôležité o rekonštrukciách oboznámiť aj ostatných obyvateľov domu. Ak takúto informáciu nemáte, obráťte sa v prvom rade na svojho správcu. Ak aj potom máte pochybnosti, či majú v poriadku všetky povolenia, môžete na stavebnom úrade podať oficiálnu žiadosť o vykonanie štátneho stavebného dohľadu. V prípade, že bolo nutné rekonštrukciu ohlásiť a neurobili ste tak, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 330 eur. Ak ste potrebovali stavebné povolenie a nemáte ho, pokuta môže byť ešte o 500 eur vyššia (pre právnické osoby sú pokuty mnohonásobne vyššie). Ďalšou možnosťou, ktorá je však podstatne drahšia, je povinnosť navrátiť vec do pôvodného stavu.  
Zložité témy jednoducho: Výstavba a rozširovanie škôlok

Zložité témy jednoducho: Výstavba a rozširovanie škôlok

Rubrika: Spravodajstvo
To, aké dopady majú rozhodnutia vlády a parlamentu na fungovanie obcí a bežný život obyvateľov, nie je nikdy cítiť viac ako v situácii, keď spoločnosť čelí krízam. Zvyšovanie cien energií, potravín a následne aj všetkých ďalších služieb, sa nevyhnutne muselo odraziť aj na fungovaní samosprávy. Prinášame vám odpovede na postrehy, ktoré sa v poslednom čase objavujú na sociálnych sieťach. Najčastejšou témou posledných týždňov sú škôlky. Peniaze z fondu obnovy sa dajú využiť aj na výstavbu škôlok. Postavené však musia byť do dvoch rokov. Dá sa to? V prípade, že má obec k dispozícii pozemok a vypracovaný aspoň základný zámer, trvalo by vybudovanie novej škôlky približne tri roky. Pre lepšiu predstavu - 1 mesiac – zadanie, 2 mesiace - obstaranie projektanta, 4 mesiace - zhotovenie projektu, 9 mesiacov - inžiniering a získanie povolení (môže to byť menej aj viac v závislosti od procesu - či treba aj územné rozhodnutie, alebo stačí len stavebné, a pod.), 4 mesiace - obstaranie zhotoviteľa, 12 mesiacov – výstavba a 2 – kolaudácia. V ideálnej situácii môže celý proces trvať aj trochu kratšie, ale rovnako aj omnoho dlhšie, všetko závisí od množstva odvolaní v rámci verejného obstarávania a pri povoľovaní a takisto môže nastať meškanie dodávateľov. Vzhľadom na to, že samospráva musí na rozdiel od súkromných firiem všetko obstarávať a dodržiavať všetky zákonné lehoty, výraznejšie skrátenie času nie je možné. Čo komplikuje zavedenie princípu „škôlka pre každého“? Podľa nového zákona budú mať obce o dva roky povinnosť prijať do materskej školy všetky deti staršie ako tri roky. Prvým problémom je to, že obce nemajú k dispozícii pozemky, na ktorých by ich mohli stavať. Riešením by mohlo byť, ak by bol štát schopný previesť vhodné pozemky na obce. Aj v Bratislave sú lokality, ktoré patria štátu a na ktorých by bolo vo verejnom záujme možné vybudovať škôlky. Ďalšou zásadnou komplikáciou je to, že v Bratislave chýba množstvo učiteľov. Vzhľadom na to, že škôlky sú originálnou kompetenciou samospráv, bude to predstavovať aj výrazný odliv peňazí z rozpočtu na úkor ďalších služieb, ktoré poskytuje obec. Ministerstvo zdravotníctva upravilo normy pre vznik škôlok, namiesto napr. doterajších 4 m2 na dieťa, už budú stačiť len 3 m2 a nepožaduje sa ani mať pre deti zároveň k dispozícii ihrisko. Zvýšia sa tak kapacity? Čiastočne áno, doteraz sa totiž obce museli vysporiadavať so sprísňovaním kritérií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nemožno však predpokladať, že táto úprava prinesie výrazné posuny v množstve prijímaných detí. V triede môže byť maximálne 20 až 22 detí (podľa veku). Vybudovať škôlku vyžaduje stále nutnosť splniť množstvo kritérií – napr. na 5 detí musí byť 1 malý záchodík, malé umývadielko na 10 detí. Pokiaľ tieto veci nie je možné pridať, pretože nie je kam, nebude možné ani prijať viac detí. Problémom však do budúcnosti môže byť práve zmena, podľa ktorej škôlka nemusí mať vlastný školský dvor. Bez toho sa doteraz škôlka otvoriť nedala. Teraz však bude treba počítať s tým, že deti z týchto zariadení budú chodiť na verejné detské ihriská a mamičky s deťmi budú mať problém dostať sa tam. Otázkou tiež je, kto ponesie zodpovednosť za hygienické riziko pri takomto zdieľaní detského ihriska.     
Vraky v Ružinove: Ako miznú z ulíc dlhodobo odstavené vozidlá

Vraky v Ružinove: Ako miznú z ulíc dlhodobo odstavené vozidlá

Rubrika: Spravodajstvo
360 z 399 dlhodobo odstavených vozidiel bez STK a EK, ktoré špatili Ružinov, dokázal miestny úrad z ulíc odstrániť. Je to až 90 percent všetkých "vrakov" na komunikáciách v správe mestskej časti. Podľa štatistík je najviac takýchto vozidiel nahlasovaných na Štrkovci, Trávnikoch a Trnávke. Najviac odťahov sa robí na Trnávke a Štrkovci, výzvy najlepšie zaberajú na Trávnikoch. Ďalším zaujímavým faktom, ktorý vyplynul z porovnania, je aj vplyv zavedenia parkovacej politiky. Počty evidovaných vozidiel v Starom Ružinove, na Nivách a v Ružovej doline klesli na minimum, ale celkové množstvo v rámci mestskej časti sa nezmenilo. Je teda zrejmé, že niektorí majitelia ich len presunuli o niekoľko ulíc ďalej – teda do iného obvodu alebo mestskej časti. Pre upresnenie – mestská časť môže riešiť odťahy len na komunikáciách, ktoré má v správe. V prípade, že ide o komunikáciu hlavného mesta, rieši to magistrát (info@bratislava.sk) a ak je to súkromný pozemok (resp. pozemok, ktorý patrí inej inštitúcii), zodpovednosť za riešenie má jeho majiteľ. Neplatí teda často rozšírený názor, že miestny úrad musí vyriešiť všetko, čo sa deje na území mestskej časti. V prípade, že si nie ste istí, radšej napíšte na podnety@ruzinov.sk. Ako teda treba postupovať? V prvom rade je dôležité rozlišovať medzi vrakom (nemá ŠPZ) a dlhodobo odstaveným vozidlom (má ŠPZ, ale nemá platnú TK a EK). Len to, že auto je špinavé alebo na mieste stojí dlho bez pohybu, nie je dôvod na jeho odtiahnutie. Takúto situáciu neumožňuje žiadny zákon a inštitúcie musia postupovať podľa platných právnych noriem. Prečo aj potom všetkom odťahy trvajú tak dlho? V prípade, že má auto platnú ŠPZ, ale neplatné EK a TK dlhšie ako šesť mesiacov, nalepíme na vozidlo výzvu so 60-dňovou lehotou na riešenie. Majiteľ vozidla vtedy obyčajne toto odstráni sám, alebo absolvuje STK a EK, čím je problém vyriešený. V opačnom prípade môžeme riešiť odťah na vrakovisko. Termín však určujú odťahovacie firmy samotné a realizácia závisí od kapacít jednotlivých autovrakovísk.  
Majme oči otvorené:Kampaň EÚ na pomoc obetiam násilia

Majme oči otvorené:Kampaň EÚ na pomoc obetiam násilia

Rubrika: Spravodajstvo
Každý rok sa podľa štatistík až 15 percent Európanov stane obeťou trestného činu. Či už ste sa stali obeťou vy, či poznáte niekoho, kto sa obeťou násilia stal alebo, naopak, máte pocit, že vám sa niečo podobné stať nemôže, kampaň Európskej únie je tu pre všetkých. Cieľom projektu Majme oči otvorené je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete takýchto činov.  „Každá obeť trestného činu má v rámci Európskej únie právo na pomoc a podporu, bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo za akých okolností k trestnému činu došlo. Mnohé obete si však stále neuvedomujú svoje práva, ani to, ako si ich môžu uplatniť,” vysvetľuje Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Majme preto oči otvorené a všímajme si rôzne trestné činy, ktoré môžu byť páchané v našom okolí. Štatistiky sú smutným dôkazom, že obeťou sa môže stať ktokoľvek z nás. Obťažovanie: nežiadúce správanie s cieľom alebo dôsledkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, znevažujúceho alebo urážlivého prostredia. Napadnutie: ublíženie inej osobe (fyzicky alebo psychicky). Lúpež: odňatie majetku inej osoby prostredníctvom násilia alebo pod hrozbou násilia. Vražda: usmrtenie jednej osoby druhou osobou. Práva obetí v Európskej únii ■ právo na ochranu a na individuálne posúdenie: Účelom je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou. ■ právo zúčastniť sa trestného konania ■ právo na podporné služby: Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred začiatkom trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení. ■ právo porozumieť a byť pochopený: všetka komunikácia musí byť jednoduchá a zrozumiteľná ■ právo na informácie: Obeť má právo na informácie o tom, aká podpora je k dispozícii, ako sa k nej dostať, o odškodnení, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo. ■ práva rodinných príslušníkov obetí STALI STE SA OBEŤOU TRESTNÉHO ČINU? Pomoc a usmernenie nájdete v informačných kanceláriách pre obete trestných činov v Bratislave v Klientskom centre na Tomášikovej 46, tel.: 0961/046 014 alebo 0908 794 281. Viac informácií na www.prevenciakriminality.sk  
História: Ružinovský krásavec spred storočia

História: Ružinovský krásavec spred storočia

Rubrika: Spravodajstvo
Kedysi nebola Bratislava preplnená autami a tých zopár, ktoré jazdili v hlavnom meste v 30. rokoch, s parkovaním problém rozhodne nemalo. Na ulici Líščie nivy sa pred vchodom do rodinného domu vynímal aj tento krásavec - Škoda 645. Tento model sa vyrábal v rokoch 1929 – 1934 v Mladej Boleslavi v celkovom počte 758 kusov. Objem motora mal 2,5 litra, 45 koní, jazdil maximálnou rýchlosťou 90 km za hodinu. O túto fotografiu sa s nami podelila niekdajšia dlhoročná profesorka Gymnázia Metodova, pani Kveta Šramková Grofová. Ďakujeme. Ak máte aj vy doma podobné historické zábery či fotografie z Ružinova, pošlite nám ich na adresu fotky@ruzinov.sk. Veľmi radi ich uverejníme v niektorom z ďalších čísel časopisu Ružinovské Echo.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Spravodajstvo
 APRÍL 5. apr. Poslanecké stredy: Marek Pokrývka (Nivy) 12. apr. Poslanecké stredy: Michal Páleník (Starý Ružinov) 19. apr. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina) 26. apr. Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky) 26. apr. 10:00 - 11:00 Vítanie detí do života   MÁJ 3. máj Poslanecké stredy: Matúš Méheš (Pošeň) 10. máj Poslanecké stredy: Monika Ďurajková (Prievoz) 17. máj Poslanecké stredy: František Fabián (Štrkovec) 24. máj Poslanecké stredy: Martin Patoprstý (Ostredky) 31. máj Poslanecké stredy: Dávid Staruch (Trnávka) 31. máj 10:00 - 11:00 Vítanie detí do života Upozornenie Poslanecké stredy: Stretnutia s poslancami sú v miestnosti na prízemí, konkrétnu informáciu poskytne službukonajúci informátor.  
Užitočné webstránky: Koho je to pozemok?

Užitočné webstránky: Koho je to pozemok?

Rubrika: Spravodajstvo
Riešite, prečo sa niektorý pozemok nekosí alebo prečo sa kosí inokedy ako ten, ktorý je len o pár desiatok metrov ďalej? Alebo prečo mestská časť niektorý vrak odtiahnuť môže a iný nie? Prečo je vôbec pri podnetoch dôležité vedieť, komu patrí ktorý pozemok? Odpoveď je jednoduchá – mestská časť, prípadne hlavné mesto, môžu riešiť len to, čo sa nachádza na pozemkoch v ich vlastníctve alebo v ich správe. Týka sa to všetkých služieb, ktoré zabezpečujú obce – od čistenia komunikácií, cez kosenie, údržbu zelene až po rekonštrukcie. Ako sa dá teda rýchlo a jednoducho zistiť, komu patrí ktorý pozemok? Stačí zájsť na stránku zbgis.geodesy.sk, napísať do vyhľadávača hľadanú adresu. Hneď vedľa je farebné okienko, kde si môžete zvoliť, aký typ údajov chcete získať – v tomto prípade to je kataster nehnuteľností (v ružovej farbe). Na ľavej strane sa potom rozroluje informácia o vlastníkoch pozemku tak, ako to môžete vidieť aj na obrázku pri tomto článku. Pokiaľ pozemok nie je v majetku hlavného mesta, nemôže byť ani v správe mestskej časti. Svoje podnety pre hlavné mesto adresujte na info@bratislava.sk, pre mestskú časť na podnety@ruzinov.sk. V prípade, že budú určené niekomu inému, dostanete informáciu, na koho sa môžete obrátiť.  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov je jedným z najlepších miest pre život nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Svedčí o tom aj to, že za posledné roky práve v našej mestskej časti pribudol najvyšší počet obyvateľov zo všetkých miest a obcí v celej krajine. Kým tisíce miest a obcí na Slovensku pomaly vymierajú, u nás podľa výsledkov posledného sčítania ľudu pribudlo viac ako 12-tisíc Ružinovčanov. To všetko však pred nás kladie mnohé výzvy. Viac obyvateľov znamená plnšie školy a škôlky, viac áut, menej miesta pre nás všetkých. Boj o ochranu sídlisk, kde je každý voľný priestor lákadlom pre developerov, je veľmi náročný. Najintenzívnejšie sa rozvíja nový bratislavský "downtown" na Nivách - priestor okolo ulice Mlynské Nivy, od Košickej až po Hraničnú v Prievoze. Práve tu má hlavné mesto na stole desiatky developerských projektov, ktoré by spolu mohli priniesť bývanie až pre 30-tisíc nových obyvateľov. Pre porovnanie, na tomto malom území môže pribudnúť toľko obyvateľov, ako má celý Liptovský Mikuláš alebo dvakrát toľko ako Senec. Hoci výškovú výstavbu v tejto lokalite plánovali už za socializmu, takýto prudký rast je veľmi nebezpečný. Nie je možné, aby vznikli tisíce nových bytov bez toho, aby zároveň vznikli nové školy, škôlky, dopravné riešenia vrátane nových električkových trás, kultúrne a športové priestory, či dokonca nový kostol. Preto začalo hlavné mesto pripravovať miestnu urbanistickú štúdiu, vrátane dopravných riešení, ktoré zaručia, že tisíce nových Ružinovčanov v budúcnosti nespôsobia dopravný kolaps. Je mi ľúto, že takéto plánovanie neprišlo už o desať či dvadsať rokov skôr. Za Ružinov vám však môžem sľúbiť, že budeme v celom procese dbať nielen na rozvoj, ale najmä na ochranu záujmov vás, súčasných obyvateľov Ružinova. Váš starosta  
Ružinovský klub pre tínedžerov: Všetko, čo si chcel vedieť... a bál si sa opýtať

Ružinovský klub pre tínedžerov: Všetko, čo si chcel vedieť... a bál si sa opýtať

Rubrika: Spravodajstvo
Chceš vedieť, aké sú tvoje silné stránky a potrebuješ pomoc pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu? Alebo by si si chcel s kamarátmi len tak pozrieť dobrý film? To všetko nájdeš v Ružinovskom klube pre tínedžerov, ktorý je prvým takýmto klubom v celom hlavnom meste. Zabudni na nekonečné prepínanie televíznych kanaláv a nezmyselné potulovanie sa po meste. TÍN KLUB je tu aj pre teba. Ak si z našej mestskej časti, máš 11-15 rokov, môžeš prísť každý pracovný deň v týždni od 16:00 do 19:00 do DK Ružinov na Ružinovskú 28. Otvorený je od marca do júna a od októbra do decembra 2023. V klube sa stretneš s vysokoškolákmi, ktorí študujú psychológiu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a môžu ti tak poradiť. Sú pripravení s tebou debatovať o aktuálnych otázkach, ale aj o vzťahoch alebo ti formou psychologických hier ukážu, aké sú tvoje silné stránky. Ak máš teda pocit, že sa nemáš s kým porozprávať o svojich problémoch alebo chceš len zmysluplne tráviť svoj čas, si vítaný  
Recyklujeme: Nevyhadzujte funkčné veci do odpadu!

Recyklujeme: Nevyhadzujte funkčné veci do odpadu!

Rubrika: Spravodajstvo
Nadbytočné predmety môžu dostať druhú šancu na využitie aj vďaka tomuto skvelému projektu. Nejde o nejakú krátkodobú akciu, ale o stabilné centrum určené všetkým, ktorým záleží na lepšom životnom prostredí, ktorí chcú predchádzať vzniku ďalšieho odpadu alebo aj čo to ušetriť. Od októbra minulého roku funguje v prevádzke v areáli OC Korzo neďaleko bratislavského letiska KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia. KOLO slúži ľuďom ako nástroj predchádzania vzniku odpadov v duchu hesla „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“. Je miestom, kam môžete priniesť nielen svoje nepotrebné, ale zachovalé veci z domácnosti, ako napríklad drobný nábytok, dekoračné predmety, knihy, platne, hračky, kuchynské potreby a pod. a dať tak veciam druhú šancu. Do KOLO môžete zájsť aj vtedy, ak máte záujem o takéto veci z druhej ruky a za pár eur si obohatiť svoju domácnosť. KOLO slúži v podstate ako bazár, kam môžu nepotrebné veci z domácnosti priniesť nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska a to bez akéhokoľvek poplatku. Súčasťou KOLO je aj HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia. KOLO spolupracuje tiež s neziskovým sektorom a organizáciami pomáhajúcimi sociálne slabším a znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Odpovedá Mgr. Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO: Akí ľudia navštevujú centrum opätovného použitia KOLO? KOLO navštevujú ľudia s rôznym zámerom. Prichádzajú k nám obyvatelia, ktorí v tom vidia environmentálnu hodnotu a vedia, že veci z druhej ruky sú IN, a že tým prispievajú k zlepšeniu životného prostredia a predchádzaniu vzniku odpadu. Ďalší prichádzajú aj z ekonomických dôvodov, nakoľko odporúčané príspevky predmetov v KOLO sú v nižších cenových reláciách. V neposlednom rade nás navštevujú ľudia, ktorí hľadajú jedinečné, unikátne alebo retro predmety. To všetko dokazuje, že myšlienka reuse je už prítomná naprieč všetkými vekovými a sociálnymi skupinami. Keďže KOLO nie je klasický obchod, v ktorom si kúpime tovar, ale platíme odporúčaným príspevkom za veci, ktoré si chceme odniesť. Kam putujú tieto vyzbierané peniaze? Návštevníci počas otváracích hodín môžu formou príspevku do verejnej zbierky získať veci z druhej ruky, ale aj priniesť tie, ktoré im už v domácnosti neslúžia. Predmety na ďalšie použitie sa odovzdávajú bezodplatne, neodkupujeme ich. Všetky vyzbierané peniaze sú evidované ako príspevky do verejnej zbierky. Nezisková organizácia KOLO vyhlásila verejnú zbierku pod názvom „Dajme veciam druhú šancu 2” s transparentným osobitným účtom zriadeným pre túto zbierku a vedeným v SLSP č. IBAN: SK91 0900 0000 0051 9436 9123. Výťažok bude použitý na účel zbierky – ochrana a tvorba životného prostredia – environmentálne projekty v hlavnom meste. Čo sa stane s predmetmi, ktoré u vás budú ležať dlhšie? Posúvate ich niekam ďalej? Veríme, že každý predmet, ktorý k nám do KOLO príde, si nájde svojho budúceho majiteľa. Niektoré predmety, ktoré síce sú opotrebovanejšie, ale stále plnia svoj účel, posúvame na ďalšie použitie za zlomok ceny. Rovnako postupujeme pri veciach, ktorých máme na sklade väčšie množstvo, napr. hrnčeky.  Taktiež spolupracujeme s organizáciami z tretieho sektora. Aký najzaujímavejší predmet sa k vám dostal? Prípadne čoho máte v KOLO najviac? Najviac k nám návštevníci nosia knihy, ktorých máme už viac ako 15 000 kusov a následne je to sklo a keramika v počte cca 7 200 kusov. Z tých zaujímavejších predmetov sa k nám dostali krásne porcelánové súpravy alebo obrazy. Prečo prísť do KOLO? • Dostali ste vázu ako darček, ale nepáči sa vám? • Máte poháre, ktoré sa vám už opozerali, ale nemáte miesto pre nové? • Neviete čo z prečítanými knihami? • Nemáte už kam ukladať hračky? Prineste ich do KOLO. • Nasťahovali ste sa do prenájmu, ale nechcete investovať veľa peňazí do zariadenia? • Chcete kávovú súpravu za málo peňazí? • Hľadáte knihu alebo učebnicu, ktorá sa už nedá zohnať? Všetko toto nájdete v KOLO. Do KOLO môžete priniesť: • nečalúnený nábytok • knihy, časopisy, CD, DVD a platne • spoločenské hry a hračky • detský sortiment • kuchynské potreby • domáce a záhradkárske potreby • kancelárske a školské potreby • chovateľské potreby • športové potreby • bicykle, kolobežky, odrážadlá • hudobné nástroje, dekorácie • tašky, ruksaky a kabelky Do KOLO nenoste: • oblečenie a obuv • čalúnený nábytok • posteľné matrace, paplóny a deky • zaváraninové poháre, fľaše na pitie, nádoby na prepravu a skladovanie potravín • farby, čistiace prostriedky, prípadne chemikálie • veci, ktoré spĺňajú svoju funkčnosť jedine ako súčasť celku, ako napríklad kľučky na dvere, vodovodné batérie, súčiastky, náhradné diely a pod. Zber vecí počas otváracích hodín po: zatvorené ut - pia: 10:00 - 18:00, so - ne: 10:00 - 17:00    
Servis pre vodičov: Čo znamená táto značka?

Servis pre vodičov: Čo znamená táto značka?

Rubrika: Spravodajstvo
Parkovacia politika priniesla do ulíc aj nové dopravné značky. Mnohé z nich však evidentne robia problémy aj dlhoročným šoférom. Často zastavia na mieste, kde je to zakázané, alebo parkujú tam, kde môžu len rezidenti a prináša to nemálo konfliktov. Na základe množstva vašich podnetov sme preto pripravili tých najčastejších značiek aj s vysvetlením, čo dovoľujú alebo zakazujú. Parkovanie len pre rezidentov 24/7 Túto značku nájdete v Ružinove najčastejšie pri vstupe do vnútroblokov, ale často napríklad aj v Starom Meste. Čo znamená? Ak v tej konkrétnej zóne nie ste rezidenti a zároveň nemáte vydanú kartu rezidenta, parkovať tu nemôžete. Toto pravidlo platí počas celého týždňa – takže aj doobeda a cez víkendy. Dôležité je upozorniť svoje návštevy a klientov prevádzok, že v takto označených častiach nemôžu parkovať ani vtedy, ak si zaplatia parkovné. Vjazd je povolený aj pre vozidlá, ktoré spadajú pod dopravnú obsluhu. V danej zóne je možné zastaviť na dobu nevyhnutnú na vyloženie a naloženie nákladu (alebo osôb), ale nemôžete tam ostať stáť ak nie ste rezident. Rezident neplatí, ostatní áno Kombinácia týchto značiek označuje začiatok parkovacej zóny, v ktorej platí regulácia. A to nasledovne: V pracovných dňoch, v čase od 14:00 do 6:00 je pre nerezidentov parkovanie spoplatnené. Vo všeobecnosti platí, že parkovať nemôžete na miestach, ktoré nie sú vyznačené a to 24 hodín denne, celý týždeň. Nezabúdajte, platí to rovnako pre rezidentov ako aj pre návštevy. Rezident môže parkovať, návštevy len zastaviť! Dopravné značky označujú vnútroblok a začiatok parkovacej zóny, v ktorej môže parkovať iba rezident, nikto iný. Ak tento status nemáte a ste návštevou bez rezidentskej karty, zastaviť v tejto zóne môžete iba na dobu nevyhnutnú na vyloženie a naloženie nákladu a prepravovaných osôb. Na tomto mieste však ako návšteva nemôžete parkovať. Parkovať je možné len na vyznačených miestach - rovnako to platí aj pre rezidentov. Tu nemôžete stáť! Značka vyznačuje priestor, do ktorého nemôžete vojsť, čiže na ňom vôbec nemôžete zastaviť a teda ani stáť. Ak porušíte tieto pravidlá, hrozí vám pokuta. Cik-cak čiara Len na naloženie a vyloženie tovaru. Miesto vyznačené „cik-cak“ čiarou slúži prioritne pre zásobovanie na naloženie a vyloženie tovaru (prípadne osôb). Dostávame od vás podnety, kedy na týchto miestach parkujú autá susediacich prevádzok s odôvodnením, že je to ich zásobovacie auto. Takéto využitie miesta nie je možné a aj rezident s kartou za to môže dostať pokutu. Slúži výlučne na nakladanie s tovarom na dobu nevyhnutnú, alebo pre potreby prepravovaných osôb. Viac o parkovacej politike na paas.sk  
Pýtali sme sa: Výmaz z listu vlastníctva

Pýtali sme sa: Výmaz z listu vlastníctva

Rubrika: Spravodajstvo
Odkúpili ste si pred rokmi byt od mestskej časti, teraz ho chcete predať, ale na liste vlastníctva máte zapísané záložné právo na nesplatenú časť ceny v prospech mestskej časti? Poradíme vám, čo s tým. Tí z vás, ktorí si pred rokmi odkúpili od mestskej časti svoj „štátny“ byt (ten, ktorý ste mali v minulosti pridelený), máte v liste vlastníctva poznámku o záložnom práve k bytu na obdobie 10 rokov. Zriaďovalo sa na zabezpečenie peňažnej pohľadávky záložného veriteľa (obce/mesta) voči záložcovi (kupujúci-nájomca bytu) z dôvodu poskytnutej zľavy z kúpnej ceny v zmysle zákona. Ak by kupujúci chcel byt predať skôr ako o desať rokov, musel by túto cenu doplatiť. Ako treba postupovať po týchto 10 rokoch? Po uplynutí lehoty odporúčame vyžiadať si od mestskej časti potvrdenie o zániku záložného práva, ktorého originál alebo overená fotokópia sa doloží k návrhu na výmaz záložného práva na kataster. Výmaz sa vykoná záznamom, správny poplatok sa neplatí. Tlačivo - žiadosť o súhlas k výmazu záložného práva - je zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti, www.ruzinov.sk, v časti „tlačivá“, príp. akékoľvek informácie v danej veci poskytne aj Oddelenie nájomných bytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov – p. Jana Klöcklerová, tel. č. 02/ 48 28 42 27, prípadne e-mailom na adrese bytove@ruzinov.sk.  
Novinky v doprave: Zmeny v Bratislavskej doprave

Novinky v doprave: Zmeny v Bratislavskej doprave

Rubrika: Spravodajstvo
Rok 2023 priniesol viacero noviniek aj v oblasti dopravy - či už sa to týka vodičov a cyklistov, ale aj tých, ktorí využívajú na presuny mestskú hromadnú dopravu. Tou prvou novinkou je zavedenie "zelenej šípky" na semafore a tou druhou zmena pri nastupovaní a vystupovaní do/ z vozidla MHD - zastávky sú už totiž podľa nových pravidiel na znamenie. ZASTÁVKY NA ZNAMENIE Dopravný podnik zaviedol od polovice februára pravidlo, podľa ktorého sú zastávky MHD na znamenie. Novinka sa týka autobusovej a trolejbusovej dopravy, električky aj naďalej zastavujú na každej zastávke. Pri čakaní na zastávke na znamenie je cestujúci povinný stáť na zastávke tak, aby ho mohol vodič prichádzajúceho vozidla včas uvidieť a zastaviť. Prichádzajúce vozidlo automaticky zastaví na zastávke na znamenie aj v prípade, ak už pred ním na zastávke stojí iný spoj. Cestujúci, ktorý sa chystá na ďalšej zastávke vystúpiť, musí to v dostatočnom predstihu pred zastávkou signalizovať vodičovi stlačením tlačidla STOP alebo DVERE. Ak to až urobí tesne pred zastávkou, alebo na jej úrovni, vodič nezastaví, pretože už nie je v jeho silách vozidlo bezpečne zastaviť. V takomto prípade môže cestujúci vystúpiť až na nasledujúcej zastávke. ŠÍPKA NA SEMAFORE Na slovenských cestách ste sa mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením – čo znamená?. Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.   
Čo ste nevedeli: Zelené štatistiky o Ružinove

Čo ste nevedeli: Zelené štatistiky o Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Najviac podnetov, ktoré zaznamenáva samospráva, sa týka zelene a neporiadku na verejnom priestranstve. Čistenie ulíc, odhrabávanie lístia, kosenie, orezy stromov a kríkov, výsadba a údržba kvetinovej výsadby, starostlivosť o psie výbehy, výmena piesku na ihriskách, opravy hracích prvkov, odstraňovanie čiernych skládok a dočisťovanie plôch, rozvoz pitnej vody, odhrabávanie snehu, osádzanie tabúľ – to je len zlomok toho, čo denne riešia na pozemkoch vo vlastníctve a správe mestskej časti zamestnanci Verejno-prospešných služieb Ružinov. ■ za rok 2022 pozametala pojazdná zametačka za čistý čas takmer 1 200 km ciest a chodníkov (len pre lepšiu predstavu, je to ako by zametali celú trasu od Štrkovca až do Ríma) ■ len za november 2022 sa vyzbieralo 225,41 ton lístia – bolo to o 2,43 tony viac ako v novembri 2021 ■ v januári tohto roku však výdatný dážď a rozmočená pôda znemožňovali odstránenie popadaného lístia z trávnatých plôch a tento čas využilo osem samostatných tímov na ručného čistenie pevných plôch - celkovo 185 ulíc ■ hneď v prvý pracovný deň v roku 2023 sa zamerali na čistenie verejného priestranstva po silvestrovských oslavách - zbierali vybuchnutú pyrotechniku, fľaše od alkoholu a rôzny nezáhradný odpad, v posledný deŃňroka 2022 bolo zničených vyše 20 smetných košov ■ v prípade snehovej či ľadovej pokrývky sa tímy zamestnancov Ružinovského podniku rozmiestnia do každej časti Ružinova, aby ošetrili všetky kľúčové komunikácie (prioritne okolie škôl, domovov sociálnych služieb, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam) - zvyčajne pri takýchto zásahoch miernej zimy ide do terénu 9 zásahových skupín na ručné solenie, 4 traktory, 3 pluhy a dve malé zametačky prestrojené na zimnú údržbu Aktuálny harmonogram prác nájdete na webe www.vpsr.sk Mýtus...Všetko, čo je v Ružinove, rieši (upratuje a opravuje) miestny úrad? Nie, nie je to pravda. Pozemky, cesty, chodníky, ale aj detské ihriská môžu mať rôznych vlastníkov (resp. môžu byť v správe rôznych subjektov) – nielen mestskej časti, ale aj hlavného mesta, štátu, ministerstiev, verejných inštitúcií, súkromných vlastníkov, ale aj cirkvi a pod. Zodpovednosť za údržbu a rekonštrukcie má vlastník, resp. ten, kto ich má v správe.  
Aktuálne: Mestské časti z celej Bratislavy zvyšujú poplatky za škôlky a družiny

Aktuálne: Mestské časti z celej Bratislavy zvyšujú poplatky za škôlky a družiny

Rubrika: Spravodajstvo
Prudký rast nákladov za energie a finančná sekera, ktorú do hospodárenia samospráv zaťal štát svojimi nekoncepčnými opatreniami (najmä financovaním zvýšeného daňového bonusu z rozpočtov miest a obcí), významne zasiahli do chodu obcí na celom Slovensku a podpisujú sa aj pod zvyšovanie poplatkov. Rovnaká situácia je vo všetkých sedemnástich mestských častiach Bratislavy, ktoré v týchto mesiacoch postupne schvaľujú svoje rozpočty na tento rok. Kvôli zvýšeniu daňového bonusu a zdvojnásobeniu rodinných prídavkov, získa každá ružinovská rodina, v ktorej spoločná hrubá mzda rodičov prekračuje 850 eur mesačne, každý mesiac sto eur v čistom navyše. Týchto sto eur však nedáva štát: vzal ich mestám a obciam z peňazí, z ktorých sa platia škôlky a školské družiny. Samosprávy na celom Slovensku tak majú len dve možnosti: buď budú škôlky zatvárať, lebo si viac nemôžu dovoliť ich prevádzku, alebo zvýšia poplatky, a časť peňazí tak od rodičov získajú naspäť. Dôvody úpravy Povinné zvyšovanie platov pre učiteľky o 17 percent, ani zvýšenie daňového bonusu, predstavitelia miest a obcí vo svojich vyjadreniach v princípe nepovažujú za zlé opatrenia. Ako starostovia a primátori z celého Slovenska viackrát opakovali, učiteľky v škôlkach si zaslúžia lepšie mzdové ohodnotenie a rodiny si zaslúžia viac peňazí. Náklady na škôlky Ročné náklady na jedno dieťa v ružinovskej škôlke sú približne 4 000 eur. Pri doterajšom 27-eurovom poplatku to pre rodičov predstavovalo necelých 10 percent nákladov na fungovanie škôlky, zvyšok dotovala mestská časť zo svojho rozpočtu. Avšak potom, čo štát odčerpal obciam ďalších 840 eur ročne na jedného škôlkara, nariadil zvyšovať mzdy a nijako sa nepodieľa na platení za drahšie kúrenie či elektrinu v škôlkach. Pre to už mestská časť nedokáže rovnakým spôsobom, ako doposiaľ, platiť za prevádzku škôlok. To je dôvod, pre ktorý všetky mestské časti Bratislavy pristúpili k zvyšovaniu poplatkov. Situácia v meste Poplatky za obecné materské školy v Bratislave sa tak budú tento rok pohybovať od 50 eur do 90 eur mesačne. Ružinov, podobne ako iné väčšie mestské časti – Petržalka či susedné Nové Mesto – schválil zvýšenie mesačného poplatku z 27 na 75 eur. Po započítaní zvýšeného daňového bonusu (+ 70 eur mesačne) a zvýšených rodinných prídavkov (+ 30 eur mesačne), tak bude mať každá rodina stále viac peňazí než vlani a zároveň sa - po uskutočnení viacerých úsporných opatrení - podarí udržať prevádzku všetkých existujúcich ružinovských škôlok. Kompenzácie Ružinov zároveň schválil adresnú sociálnu pomoc pre rodičov, ktorí majú doma viacerých škôlkárov, či pre rodiny v sociálnej núdzi. Poplatky za druhé a ďalšie dieťa v škôlke preto budú výrazne nižšie. Rodičia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus, môžu mať poplatok za škôlku dokonca úplne odpustený. V takomto prípade treba kontaktovať priamo riaditeľku zariadenia, ktorá rodičov na základe ich situácie informuje o tom, ako treba ďalej postupovať. Nižší mesačný poplatok na úrovni 50 – 60 eur mesačne prijímajú najmä menšie mestské časti, ktoré už dnes majú dostatok škôlkarských kapacít a nemusia budovať nové. Naopak, väčšie mestské časti, ktoré stále musia budovať nové škôlky, boli nútené schváliť vyššie poplatky na úrovni medzi 70 a 80 eurami mesačne. Napriek zvýšeniu mesačného poplatku budú rodičia stále uhrádzať len asi 20 percent celkových nákladov na prevádzku škôlok. Zvyšných 80 percent bude stále znášať mestská časť zo svojho rozpočtu. Obedy len dočasne Zvýšenie, tentokrát však vyplývajúce z aktualizovanej vyhlášky ministerstva školstva, sa dotkne aj platieb za obedy v školách a v škôlkach. Dobrou správou pre rodičov školákov však je, že budú platiť len v mesiaci apríl – keďže od mája začne opäť platiť program obedov zadarmo, pri ktorom štát prepláca všetky priame náklady na potraviny. Rodičia tak za obedy budú platiť len réžiu na energie a platy kuchárok vo výške 16 eur mesačne. V prípade škôlok sa dotácia na obedy zadarmo dotkne rodičov predškolákov, ktorí ušetria za náklady na obed, ďalej však budú musieť platiť (nižšie) náklady na réžiu a na prípravu raňajok a olovrantu, keďže v škôlkach sa strava podáva viackrát denne a program „obedy zadarmo“ sa týka len výdaja obedov. Školské družiny Ďalšie zvýšenie sa týka poplatkov za školské družiny. V tomto prípade bol Ružinov nútený zvýšiť mesačný poplatok za ŠKD na úroveň 40 eur mesačne. Pre vysvetlenie - je to poplatok, aký je vo viacerých iných mestských častiach bežný už roky, a že týmto zvýšením sa poplatok za ŠKD v Ružinove dostáva len na úroveň, akú iní bratislavskí rodičia platia už dávno. Doplácať nebudete Aj po odrátaní vyšších poplatkov za stravu a za škôlku, však každá ružinovská rodina s jedným dieťaťom vďaka daňovému bonusu a zvýšeniu rodinných prídavkov, bude mať stále mesačne o 63 eur viac, než mala v decembri minulého roku. V prípade rodiny s dvoma deťmi to je dokonca o 85 a s troma deťmi o 108 eur navyše. Pri školákoch je to ešte viac. Rodina s jedným školákom, aj po zvýšení poplatku za družinu a po zdražení obedo, bude stále mať mesačne o 106 eur viac ako vlani.