Spravodajstvo

Zelená pre granty

Zelená pre granty

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov opäť podporí desiatky projektov, za ktorými stoja obyvatelia či združenia. Miestni poslanci vyjadrili podporu tohtoročným grantom. Tohtoročný grantový program sa zameriaval na kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia a rozvoj komunitného života.
Kultúrny dom na Trnávke stále bez nájomcu

Kultúrny dom na Trnávke stále bez nájomcu

Rubrika: Spravodajstvo
Budúcnosť kultúrneho stánku na Trnávke je aj naďalej nejasná. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom Domu kultúry na Bulharskej ulici sa u viacerých poslancov nestretli s nadšením. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Dom kultúry Bulharská bol predložený poslancom na stôl na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
Nedôvera starostovi

Nedôvera starostovi

Rubrika: Spravodajstvo
Prevažná väčšina ružinovských poslancov nedôveruje starostovi. Nesúhlas s vedením samosprávy mu vyjadrili na júnovom miestnom zastupiteľstve prijatím uznesenia. Nečakaný krok vzišiel od 17 ružinovských poslancov. Pod uznesenie o potvrdení troch pozastavených uznesení z pokračovania aprílového zastupiteľstva a o vyjadrení nedôvery starostovi sa podpísali Igor Adamec, Tomáš Alscher, Mária Barancová, Slavomír Drozd, Martin Ferák, Martina Fondrková, Attila Horváth, Peter Hrapko, Pavol Jusko, Martin Lazík, Jozef Matúšek, Petra Palenčárová, Martin Patoprstý, Anna Reinerová, Vladimír Sloboda,  Tatiana Tomášková a Martin Vojtašovič.
Prvá zmena rozpočtu

Prvá zmena rozpočtu

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ružinovskí poslanci odsúhlasili návrh prvej zmeny rozpočtu mestskej časti v tomto roku. Vďaka tomu poputujú financie do viacerých oblastí. „Najdôležitejšie, čo v tejto zmene prešlo, je 380-ti- síc eur na revitalizáciu športového areálu pri základnej škole na Ostredkovej. Takúto investíciu my poslanci veľmi radi podporíme,“ priblížil predseda finančnej komisie Martin Vojtašovič. Na radosť mnohých nielen poslancov, ale i obyvateľov, miestne zastupiteľstvo na návrh poslanca Patrika Guldana odsúhlasilo 400-tisíc eur na odkúpenie prievozskej radnice, čím by sa Ružino- vu prinavrátila táto kultúrna pamiatka. Vďaka zmene rozpočtu sa vylepšenia tieňa dočkajú niektoré detské ihriská. „Spolu s poslancom Martinom Pato- prstým sme navrhli, aby Ružinov nainštaloval tienenia na niektoré ihriská. Je to moderný prvok, ktorý je v zahraničí bežný a zároveň veľmi prospešný najmä počas leta,“ objasnila poslankyňa Anna Reinerová. Návrh na zmenu rozpočtu ale poslanci neodsúhlasili jednohlasne. Niektorým sa nepáčili financie smerujúce do spoločnosti Cultus Ružinov. „Mám výhradu k tomu, že sme prinavrátili finančné prostriedky Cultusu. S tým ja samozrejme nesúhlasím, preto som ani nezahlasoval za zmenu rozpočtu,“ uzavrel poslanec Tomáš Alscher. Katarína Kostková  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
máme tu leto. S ním prišiel aj čas dovoleniek, oddychu a pokoja. Boli by sme veľmi radi, keby vám v takýchto dňoch robilo spoločnosť naše dvojčíslo, ktoré sme pre vás opäť s láskou pripravili. Chcel by som vás informovať, že v našom/vašom Echu začala pracovať redakčná rada zložená z troch nezávislých a skúsených novinárov. Sme radi, že prinášajú do redakcie odborné názory. Redakčná rada, v zostave PhDr. Jana Miklovičová, PhDr. Barbora Vitová-Laucká a Mgr. Milan Stanislav, spolupracuje so šéfredaktorkou Mariannou Šebovou na koncepcii Echa ako takého, ale často aj na jednotlivých článkoch. Jej odborné rady si vážime, a preto sme radi, že takúto redakčnú radu máme.
Ružinovčania, užite si leto

Ružinovčania, užite si leto

Rubrika: Spravodajstvo
ubehlo to opäť rýchlo. Prvý polrok je fuč. Obávam sa, po skúsenostiach z posledných rokov, že už v auguste nám budú niektoré veľkoobchody ponúkať vianočné gule. Čas beží neuveriteľne rýchlo. Užime si naplno horúce leto, ktoré máme pred sebou. Školský rok sa skončil. Deti si prevzali vysvedčenia a čakajú ich dva mesiace prázdnin. Rodičov možno starosti ako im zabezpečiť program na osem letných týždňov. To nie je maličkosť. Niektorí pôjdu k moru, iní uprednostnia krásy Slovenska. Mnohí z vás si budú užívať leto tu doma, v Ružinove.
Všade dobre, doma najlepšie

Všade dobre, doma najlepšie

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Snáď každý sa cíti najlepšie doma, vo svojom dôverne známom prostredí, kde má svoje zázemie v lepšom prípade aj svojich blízkych. Ale čo ak niektoré veci nefungujú tak, ako by ste chceli , potrebovali? Zhoršila sa vaša mobilita a zdravotný stava? Nevládzete, nestíhate, príbuzní sú celý deň v práci a vy potrebujete pomoc; ste odkázaný na iného a chcete mať zabezpečený sociálny komfort? Jedným možných z riešení je domáca opatrovateľská služba. Opatrovateľky prídu priamo k vám, do vašej domácnosti. Domáca opatrovateľská služba znamená pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, sprievod k lekárovi, dovoz obeda v určené dni, pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri stravovaní a pod. Ružinov poskytuje takúto sociálnu službu občanom s minimálnym II. stupňom odkázanosti prostredníctvom Domova dôchodcov Pažítková 2. Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu? • Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na ružinovský miestny úrad, treba priložiť fotokópiu Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa a aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku. Na základe zdravotného a sociálneho posudku vám bude vydaný Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. • Keď získate právoplatné rozhodnutie a máte záujem o domácu opatrovateľskú službu poskytovanú Domovom dôchodcov na Pažítkovej ulici 2, kontaktuje priamo: www.ddpazitkova.sk. Tel.:+421 2 433 390 45, +421 905 735 696 (koordinátor opatrovateľskej služby). • Domáca opatrovateľská služba vám bude poskytovaná v zmysle zmluvy, ktorá s vami bude uzavretá. Ak vám zdravotný stav nedovoľuje podať Žiadosť osobne, môže tak urobiť vo vašom mene aj iná osoba. Pracovníci sociálnych služieb vás budú kontaktovať vo veci vydania sociálneho posudku, navštívia vás doma. Lehota na vybavenie žiadosti je do 30 dní. Sociálna služba je zabezpečená v poradí, v akom je žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí . Čakacia lehota na poskytnutie služby je cca 6 mesiacov. Poplatok za opatrovateľskú službu závisí od stupňa odkázanosti. Pri stupni II. a III. je vo výške 1,50 € / za hodinu, pri IV. stupni 1,8 € a pri
V. a VI. je to 2,2 €/ hod. Pri príjme presahujúcom trojnásobok životného minima je výška úhrady za hodinu opatrovateľskej služby 3 €. Všetky informácie o vybavení odkázanosti na sociálnu službu získate aj na MÚ Ružinov v kancelárii prvého kontaktu - sociálne služby. Anna Reinerová, ružinovská poslankyňa  
Očami poslancov: Právna analýza o verejnom parkovisku

Očami poslancov: Právna analýza o verejnom parkovisku

Rubrika: Spravodajstvo
V decembri 2016 poslanci mestského zastupiteľstva schválili na základe petície obyvateľov uznesenie 692/16, kde v bode 4. zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska (ďalej len „parkovisko”)  hlavným mestom SR Bratislavou.  
Ľudové tradície a retro hity

Ľudové tradície a retro hity

Rubrika: Spravodajstvo
Retro majáles v Parku Andreja Hlinku aj tento rok priniesol atmosféru obdobia plného tranzistorov, džínsov, laskoniek a romantických hitov. Deti si zasúťažili napríklad v skákaní vo vreci a svoje nadanie využili aj v tvorivých dielňach. Organizátori, mestská časť a Cultus Ružinov, a.s., sa aj tento rok pokúsili spolu s deťmi a ich rodičmi vytvoriť prvý slovenský rekord, a to v počte čo najviac ľudí kresliacich kriedou počas 30 minút. Májový sprievod, po ktorom nasledovalo stavenie mája, otvorili Ružinovskí hasiči, FS Devín, DFS Trávniček a Dychová hudba Spojár. O ďalší kultúrny program sa postarala legendára súrodenecká dvojica Júlia a Peter Hečkovci a kapela Zenit. Vlnu dobrej zábavy doladila popová skupina Maxim Turbulenc. Ružinovský retro majáles vyvrcholil koncertom prvej romantickej chlapčenskej skupiny v Čechách s názvom Lunetic. mš, foto: sš
Na Drieňovej zakročili proti šikanovaniu

Na Drieňovej zakročili proti šikanovaniu

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Šikanovanie je problém, s ktorým sa stretávajú žiaci a pedagógovia takmer na každej škole, a to či už ide o školu štátnu alebo súkromnú. Každé vedenie školy rieši tieto situácie inak. Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici sa rozhodla najmä pre prevenciu, jeden celý mesiac venovala boju proti šikanovaniu. ,,Za posledný rok sme sa stretli so zvýšenou mierou toho, že si žiaci robia navzájom medzi sebou zle a boja sa to nahlásiť. Majú problém s tým, že, keď že niekedy povedia o tom, kto im robí zle, tak sú potom jednoducho označovaní za takzvaných bonzákov,“ prezradil riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho Gabriel Kalna. A práve aj z tohto dôvodu počas celého mesiaca v spolupráci so psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou prebiehali vo všetkých triedach rôzne prednášky, počas ktorých sa deti dozvedeli, kedy ide o agresivitu, kedy o neslušné správanie, kedy už je to šikanovanie a ako tento problém riešiť. ,,Cieľom bolo, aby žiaci vedeli, že keď vidia, ako sa niekomu robí zle, tak treba to riešiť. Správnym riešením určite nie je zatvorenie očí, otočenia sa a mlčanie,“ doplnil riaditeľ Kalna. V škole na Drieňovej bojujú proti šikanovaniu nie len prevenciou a prednáškami, ale urobili aj iné opatrenia. V školskom poriadku zvýšili tresty za úmyselné fyzické ublíženie a od tohto školského roku bude šikanujúcemu automaticky znížená známka zo správania, vzhľadom k tomu, že na škole nechcú tolerovať akékoľvek fyzické ubližovanie. Šikanovanie zrejme nikdy nevymizne úplne, ale aj takýmto spôsobom sa dá prispieť k tomu, aby ho na školách bolo čo najmenej. Andrea Santajová  
Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) V Ružinovskom echu 5/2018 bol uverejnený v rubrike Očami Ružinovčanov príspevok o parkovisku na Záhradníckej ulici. Redakcia
v záujme zachovania objektivity oslovila spoločnosť ZELENKA, a.s. s možnosťou reakcie. Tu je jej stanovisko: 
Spoločnosť ZELENKA, a.s. ako vlastník pozemku a majiteľ parkoviska nachádzajúceho sa na tomto pozemku v minulosti opakovane zvolala stretnutie so zástupcami mestskej časti, resp. architektom povereným prípravou zonálnej štúdie predmetného územia a Združenia občanov - Líščie Nivy, Palkovičova, menovite p. Matúšeka, za účelom prerokovania možného investičného zámeru a jeho dopadu na obyvateľov priľahlých ulíc. Na týchto stretnutiach im naša spoločnosť ponúkla alternatívu, že v rámci možného investičného zámeru bude pre obyvateľov vyčlenené jedno parkovacie poschodie, ktoré bude kapacitne plnohodnotne nahrádzať parkovacie kapacity terajšieho parkoviska. Toto poschodie by dostali obyvatelia bezodplatne do užívania. Týmto spôsobom by naša spoločnosť obyvateľom priľahlých ulíc nielen zabezpečila parkovanie v rovnakom objeme, ale dokonca zvýšila ich komfort, pretože by sa jednalo o parkovanie pod strechou a teda by obyvateľom napríklad v zimnom období odpadla starosť s odhŕňaním snehu z ich vozidiel a v letnom období nadmerné prehriatie interiérov ich vozidiel. Zároveň by boli vozidlá parkované v uzavretom objekte, kde by boli chránené pred vandalizmom, prípadne ich krádežou. Náklady na vybudovanie podzemného podlažia v uvedenom rozsahu predstavujú 1,5 milióna eur. Bohužiaľ, všetky snahy našej spoločnosti dospieť k dohode so zástupcami Združenia občanov – Líščie Nivy, Palkovičova nebolo možné uskutočniť, nakoľko od zástupcov združenia sme sa nikdy nedo- zvedeli také konkrétne požiadavky, ktoré by sa medzi jednotlivými stretnutiami nemenili, resp. by si neprotirečili, takže aj už vzájomne odsúhlasené kompenzácie poskytnutím parkovacích miest boli po odsúhlasení združením, mestskou časťou a nami nakoniec odmietnuté. Viackrát sme plochu uvoľnili na parkovanie verejnosti bezplatne, ako prejav dobrej vôle. Vždy po takomto kroku došlo zo strany predstaviteľov združenia k napádaniu našich vlastníckych práv. Z tohto dôvodu sa domnievame, že zástupcovia Združenia občanov – Líščie Nivy, Palkovičová, menovite p. Matúšek, nemá reálny záujem situáciu s parkovaním, resp. s dopadmi výstavby vyriešiť, ale má záujem riešiť iba svoje osobné, najmä politické a finančné záujmy podporované umelým konfliktom a poškodzujúce našu spoločnosť a obyvateľov priľahlých ulíc, ktorí sú z jeho strany účelovo, jednostranne a neobjektívne informovaní a zavádzaní. V rokovaniach sme pripravení pokračovať iba v prípade, ak združenie záväzne naformuluje požiadavky a bez účasti predsedu združenia na rokovaniach. V prípade, že nedôjde k dohode, náš zámer zrealizujeme v súlade s platnou reguláciou a zákonmi.  
Kompletná rekonštrukcia Mlynských Nív začala

Kompletná rekonštrukcia Mlynských Nív začala

Rubrika: Spravodajstvo
Výstavba bulváru Mlynské nivy naberá reálne kontúry. Investor HB Reavis Slovakia začal v máji s prvými prácami. Rekonštrukcia Mlynských Nív je súčasťou výstavby Stanice Nivy, na ktorej investor už niekoľko mesiacov pracuje. Obyvatelia sa pri rekonštrukčných prácach obávali úplného uzavretia úseku, k tomu ale nedošlo, zúžili sa jazdné pruhy. Investor totiž bude, po dohode s hlavným mestom a hlavne na naliehanie obyvateľov, pracovať na etapy.  
Ďalší školský areál čaká rekonštrukcia

Ďalší školský areál čaká rekonštrukcia

Rubrika: Spravodajstvo
Pred pár rokmi sa mestská časť Ružinov pustila do rekonštrukcie športovísk pri svojich základných školách. Postupne vynovila takmer všetky športové areály. Začala základnou školou na Nevädzovej, pokračovala na Vrútockej, v Ružovej doline či Kulíškovej ulici, kde sa o nový vzhľad športoviska postaral súkromný investor. Rekonštrukcie sa tento rok dočká ďalší školský areál.  
Bývate v Bratislave? Prihláste sa!

Bývate v Bratislave? Prihláste sa!

Rubrika: Spravodajstvo
Magistrát vyzýva všetkých obyvateľov. Chcete lepšie komunikácie, viac zelene, čistejšie mesto či lepšiu mestskú hromadnú dopravu? Prihlásite sa! Kampaň s názvom „Prihláste sa!“ spustil magistrát, aby motivoval ľudí žijúcich v hlavnom meste bez trvalého pobytu v ňom k zmene tohto stavu. „Mesto je zložitý mechanizmus, my si plníme svoje úlohy, investujeme do infraštruktúry, obnovy verejných priestranstiev, do zelene a čistoty mesta.
Viacerí poslanci trvajú na odvolaní predstavenstva

Viacerí poslanci trvajú na odvolaní predstavenstva

Rubrika: Spravodajstvo
Na pokračujúcom aprílovom zastupiteľstve ružinovskí poslanci vyzvali uznesením starostu na podanie návrhu na odvolanie predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. Išlo už o opakovanú žiadosť zo strany poslancov. Prvýkrát požiadali starostu o zmenu vo vedení spoločnosti v novembri 2016. Dôvodom boli zistenia uvedené v správe miestneho kontrolóra, voči ktorej sa vedenie spoločnosti ohradilo. 
Hľadáme dobrovoľných inšpektorov

Hľadáme dobrovoľných inšpektorov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Udržiavať poriadok a čistotu na takom veľkom území akým je Ružinov, a pri počte jeho obyvateľov nie je vôbec jednoduché. Z toho dôvodu prichádzame s projektom Dobrovoľných inšpektorov životného prostredia (DIŽP). V posledných rokoch starostlivosť o životné prostredie či environmentálne problémy a občiansky aktivizmus sú veľmi populárne a žiadané. Aktívni Ružinovčania neraz nielen upozorňujú na neporiadok, problematické lokality alebo poškodenú zeleň, ale aj priložia ruku k dielu alebo si zorganizujú dobrovoľnícke brigády vo svojom okolí. Práve pre nich je určený projekt DIŽP v Ružinove. Každá lokalita bude mať svojho inšpektora životného prostredia, ktorý vo svojom voľnom čase zverenú lokalitu prejde, zmonitoruje a skontroluje. Okrem toho, že bude dokumentovať neporiadok či poškodenú zeleň a bude posielať podnety, očakáva sa, že drobný bežný odpad aj sám iniciatívne pozbiera. Zároveň bude tento inšpektor životného prostredia zabezpečovať spätnú väzbu výkonu našich zamestnancov v danej lokalite, nakoľko všetky naše práce sú zverejňované na webovej stránke. Od projektu si sľubujeme väčšiu participáciu obyvateľstva v starostlivosti o svoje okolie a životné prostredie a využitie našich aktívnych spoluobčanov, ktorí sú svojou starostlivosťou už známi vo svojom okolí. Zároveň očakávame aj zvýšenie kvality verejno-prospešných služieb pre potreby Ružinova a Ružinovčanov. DIŽP budú mať svoj služobný preukaz a mesačnú odmenu v zmysle pracovnej dohody za vykonanú prácu. Projekt je vhodný aj pre študentov, nezamestnaných či dôchodcov. Jedinou podmienkou je vrelý vzťah k Ružinovu a životnému prostrediu ☺ Deň otvorených dverí sa blíži Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb sa stará už vyše 15 rokov o zeleň a čistotu Ružinova. Neustále sa snažíme zlepšovať a poskytovať pre Ružinov modernejšie a kvalitnejšie služby. Z toho dôvodu aj obnovujeme technické zabezpečenie. Len v minulom roku sme obstarali dve nové multifunkčné technické vozidla, ktoré okrem iného môžu nosiť veľkokapacitné kontajnery, radlicu s násypkou na soľ na korbe, či cisternu s doplnkom na kropenie ciest. Taktiež pribudla do vozového parku nová zametačka s hadicou na čistenie kanalizačných vpustí. Pre ochranu životného prostredia sme sa rozhodli na naše chodníky, parky a ihriská používať namiesto chemických postrekov moderný stroj na likvidáciu buriny horúcou parou. Toto všetko a mnoho iného môžete osobne vidieť dňa 4. 5. 2018, kedy opäť organizujeme Deň otvorených dverí, počas ktorého sa okrem diskusie s odbornými pracovníkmi vyberieme aj do terénu a uvidíte denné činnosti našich zamestnancov priamo pri čistení komunikácií, detských ihrísk či pri kosení alebo orezoch stromov. Ak máte záujem vykonávať činnosť dobrovoľného inšpektora či navštíviť našu spoločnosť na Deň otvorených dverí, píšte na mail: martin.patoprsty@rpvps.sk, príp. na tel. č.: 0903 28 20 80. Všetky informácie o našej spoločnosti nájdete aj na www.rpvps.sk alebo na www.facebook.com/ruzinovskypodnik Tím RP VPS
Očami poslancov: Veci treba riešiť angažovaním sa v teréne

Očami poslancov: Veci treba riešiť angažovaním sa v teréne

Rubrika: Spravodajstvo
Pre orientáciu uvádzam, že Ružinov má 9 (sídliskových) častí, rozlohu takmer 40 km2 a viac než 75-tisíc obyvateľov, čiže je rozlohou väčší než napr. okresné mestá Malacky, Senec, Dunajská Streda a počtom obyvateľov napr. ako Piešťany, Trnava, Trenčín.
Očami poslancov: Domy vežové, cesty deravé

Očami poslancov: Domy vežové, cesty deravé

Rubrika: Spravodajstvo
Komu patrí chodník - cesta v Ružovej doline pri Delfíne pred „Palušovými“ domami? Obyvatelia z okolia sa ma na to často pýtajú. Prečo sa oň nik nestará, neopravuje jamy, hlboké prepadliská, ktorých je tam neúrekom, neláta diery v torzách asfaltu? Lístie od jesene je ešte stále na zemi, nikto ho nepozametal a to už máme jar! Sneh a ľad má na starosti slnko, pracuje spoľahlivo, odprace, vysuší. Chodník je dávno za zenitom.
Budúci prváčikovia majú zápisy už za sebou

Budúci prváčikovia majú zápisy už za sebou

Rubrika: Spravodajstvo
Druhý aprílový víkend ostali brány základných škôl otvorené. Budúci prváčikovia zažili po prvý raz na vlastnej koži atmosféru veľkej školy. Rodičia mali možnosť vybrať si z deviatich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Školy zaevidovali spolu 951 žiadostí, v ktorých mierne dominovali chlapci.
Základné umelecké školy ponúkajú

Základné umelecké školy ponúkajú

Rubrika: Spravodajstvo
V Ružinove našlo svoj domov viacero základných umeleckých škôl. Deťom i dospelým ponúkajú široké spektrum vyučovacích predmetov. Od výučby klasických nástrojov ako je klavír, či husle až po menej tradičné ako je napríklad cimbal. Tak isto si v nich nájdu to svoje aj tí, ktorí skôr preferujú maľbu či dramaticko-literárnu prezentáciu.