Spravodajstvo

Pamätná plaketa Ácsa Jánosa putovala do Ružinova

Pamätná plaketa Ácsa Jánosa putovala do Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Už tradične pri príležitosti Dňa mesta Tapolca odovzdáva starosta Zoltán Dobó aj rôzne ocenenia významným osobám za ich zásluhy. Pri tohtoročnom odovzdávaní cien mal aj Ružinov svojho predstaviteľa - starostu Dušana Pekára, ktorý získal Pamätnú plaketu Ácsa Jánosa, a to za rozvoj a podporu vzájomných vzťahov medzi oboma samosprávami. Tapolca je partnerským mestom Ružinov od z 2. mája 2005. 
Uznanie pre pedagógov

Uznanie pre pedagógov

Rubrika: Spravodajstvo
Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal starosta Dušan Pekár ocenenie takmer 40 súčasným i bývalým pedagógom. Na slávnostnom oceňovaní sa zišlo 9. apríla 2018 v Dome kultúry Ružinov takmer 200 hostí. „Oceňovanie súčasných i bývalých učiteľov je u nás už tradíciou. Učitelia si zaslúžia náš úprimný obdiv za to, že siza svoju celoživotnú cestu vybrali vzdelávanie našej mládeže. Toto oceňovanie je zároveň aj poďakovaním za to, že sa svojej práci, ktorá je skôr poslaním, venujú s láskou a pokorou, a že podnecujú svojich žiakov k túžbe po nových vedomostiach a po vzdelávaní,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.
Očami Ružinovčanov: Chamtivosť, nečinnosť, nerešpektovanie zákona

Očami Ružinovčanov: Chamtivosť, nečinnosť, nerešpektovanie zákona

Rubrika: Spravodajstvo
Nič netušiaci obyvatelia Starého Ružinova sa v r. 2002 úplnou náhodou dozvedeli o prenájme (a neskôr v r. 2006 predaji) pozemkov pod verejným parkoviskom a časťou parku na Záhradníckej- Palkovičovej. Nájomnú zmluvu podpísal primátor Moravčík, resp. kúpno-predajnú zmluvu primátor Andrej Ďurkovský (predávajúci - magistrát) a Ladislav Kozmon (kupujúci - firma BK Consulting, a.s.). V priebehu času pozemky zmenili majiteľa a súčasným vlastníkom je firma Danicon Holding, a.s. a firma Zelenka, a.s. Parkovisko bolo ešte chvíľu otvorené. Majiteľ získal stavebné povolenie na obrovskú polyfunkčnú budovu. Obyvatelia sa zmobilizovali, založili Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ďalej ZO), prostredníctvom ktorého sa podarilo súdnou cestou zrušiť stavebné povolenie, ktoré vydal Stavebný úrad MČ Ružinov. Zablokované verejné parkovisko (oficiálne 107, prakticky až 127 parkovacích miest) sa týka celého sídliska, resp. komplikuje život tak mestskej časti ako aj všetkým obyvateľom Bratislavy a Slovenska – návštevníkom nákupného centra s rôznymi prevádzkami a divadlom (Radošinci). Verejné parkovisko je súčasťou aj tohto „domu služieb“. Všetky ulice a chodníky v tejto lokalite sú postihnuté aj masovými podujatiami na zimnom štadióne. Po súdnom procese a zrušení stavebného povolenia vlastník pozemkov prístup na verejné parkovisko zablokoval napriek tomu, že prokurátor vydal upozornenie, na základe ktorého bola MČ povinná verejné parkovisko sprístupniť až do vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov. Miestny úrad toto upozornenie ignoroval. Asi po štyroch rokoch majiteľ pozemkov parkovisko opäť sprístupnil, pretože sa vynorila možnosť zámeny pozemkov, ktorú však poslanci Ružinova neschválili. Vlastník (v tomto prípade už f. Zelenka, a.s.) sa ešte pokúsil sprevádzkovať priestor ako vlastné platené parkovisko, ale nemal potrebné povolenia, a tak celý pozemok oplotil. Súhlas stavebného úradu s touto úpravou (oplotenie pozemku) podpísal starosta Pekár. Oplotením pozemku bol zároveň znemožnený vjazd a výjazd vozidiel na verejné parkovisko. Chamtivosť, nečinnosť a nerešpektovanie zákona spôsobujú takto obyvateľom traumu v podobe devastovaného životného prostredia. Komunikácie sú prehustené a ťažko prejazdné, vnútrobloky sú zapratané parkujúcimi autami, medzi ktorými sa často nedá prejsť (určite nie s kočíkom alebo invalidným vozíkom). Na samotnom parkovisku narastá znečistenie, skládka odpadu a samotná stavba sa znehodnocuje. ZO háji záujmy obyvateľov niekoľkotisícového sídliska, ktorým bolo protiprávne znemožnené parkovanie na verejnom parkovisku, na ktoré by už len podľa zákonných noriem (STN) mali mať nárok. Členovia ZO považujú zmluvu o predaji pozemkov pod parkoviskom a časťou parku za podvodnú. Predajom a hlavne uzatvorením verejného parkoviska boli porušené ústavné práva občanov. Ich majetok bol znehodnotený už len tým, že trhová cena bytov sa uzavretím parkoviska výrazne znížila. Developeri majú v pláne zastavať parkovisko, čo by prinieslo ďalšie znehodnotenie majetku, kvalitu bývania ako aj zhoršenie životného prostredia samotnou výstavbou a jej dôsledkami. A problém parkovania by už nebolo možné riešiť. V kúpno-predajnej zmluve medzi magistrátom a firmou BK Consulting sú ako predmet predaja uvádzané ostatné plochy (takzvané nevyužívané), pričom predané pozemky sú od 80. rokov, kedy bolo sídlisko vybudované, stále vedené v Katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a na liste vlastníctva majú vyznačený spôsob využitia č. 22 - pozemky, na ktorých je postavená inžinierska stavba. Vo všetkých verejných dokumentoch a mapách je na tomto území zakreslené verejné parkovisko. Zaujímavý je postoj súčasného vedenia magistrátu, ktorý aj keby bol predaj pozemkov v súlade so zákonom, je stále vlastníkom stavby – spevnenej plochy (verejného parkoviska). Tú nepredal. Magistrát tvrdí, že parkovisko nemá v evidencii, a preto ho nevlastní (?!). Je síce pravdou, že pod neporiadok v archívoch sa podpísali spoločenské zmeny v 90. rokoch, kedy sa pri sťahovaní „stratilo“ množstvo dôležitých dokumentov. Tento chaos využili niektorí „šikovní“ podnikavci a pripravili takto obyvateľov o verejné priestranstvá na Slovensku. Avšak ZO disponuje množstvom nespochybniteľných dokladov o tom, že parkovisko bolo riadne skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti. Magistrát tvrdí, že len originál kolaudačného záznamu je hodnoverným dôkazom. Obyvatelia majú iný názor. Členovia ZO sa jednoducho nechcú zmieriť s tým, že niekto môže svojvoľne a beztrestne zabrať verejné parkovisko, bez ktorého obyvatelia nemajú kde zaparkovať a vyhlásili zbierku, ktorej cieľom je zabezpečiť právnu ochranu. Všetci obyvatelia môžu takto prispieť na verejný transparentný účet. Paradoxne, ktosi neznámy iniciatívne poroznášal po sídlisku letáky (a neskôr šeky), na ktorých vyzýva v mene ZO obyvateľov, aby na tento účet prispeli. Bohužiaľ, i keď táto neznáma osoba má (možno) dobrý úmysel a chce pomôcť, použila meno ZO ako aj jeho predsedu (navyše s chybami) bez jeho vedomia a súhlasu. Okrem toho forma a obsah tejto svojvoľnej výzvy nie je v súlade so stanoviskom ZO, čím bolo poškodené dobré meno ZO. Je možné, že niekto chcel takýmto spôsobom uškodiť zámerne, ale ZO vychádza z prezumpcie dobrého úmyslu. V každom prípade sa ZO týmto ospravedlňuje všetkým obyvateľom, ktorých zmienená výzva obťažovala. ZO od svojho vzniku v r. 2003 rozposlalo stovky listov na zodpovedné inštitúcie (prokuratúru, políciu, Miestny úrad, Magistrát, ministerstvá, Kanceláriu prezidenta, Úrad vlády, Najvyšší kontrolný úrad, ...), ale bez adekvátnej odozvy a bez uvedenia stavu do súladu so zákonom a ústavnými právami občanov SR. Preto sa členovia ZO rozhodli riešiť svoje práva súdnou cestou. Okrem toho sú presvedčení, že ak sa dokážu aktívni obyvatelia a občianske združenia v Ružinove spojiť, tak dokážu v spolupráci s nezávislými poslancami a nezávislými médiami lepšie chrániť nielen seba, ale aj ostatných, menej aktívnych obyvateľov, ktorí už na zápas o svoje práva rezignovali. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.bojoparkovisko.sk. Foto: archiv www.bojoparkovisko.sk Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova Pozn.: Redakcia osloví v najbližšom čísle aj druhú stranu
Zatepľovanie v plnom prúde

Zatepľovanie v plnom prúde

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v zatepľovaní budov základných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V roku 2018 investuje do týchto rekonštrukcií takmer 900-tisíc eur. Ružinovská samospráva už v minulosti vymenila základným školám okná, zrekonštruovala sociálne zariadenia a priebežne opravuje aj ich elektroinštaláciu. „Logicky sme sa tak pustili aj do zatepľovania budov.
Nájde sa nájomca?

Nájde sa nájomca?

Rubrika: Spravodajstvo
Opustenému spoločenskému domu na Bulharskej ulici by sa už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. Ružinovskí poslanci opäť rozhodli o vyhlásení verejnej súťaže na nového nájomcu. Spoločenský dom na Bulharskej ulici stále zíva prázdnotou. Je to už niekoľko rokov, čo sú brány tohto kultúrneho stánku na Trnávke zatvorené. Je v zlom technickom stave, jeho chátraniu sa ružinovskí poslanci rozhodli dať stop ešte v decembri minulého roka, kedy mestská časť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme tohto objektu.
Počet narodených detí v Ružinove STÚPA

Počet narodených detí v Ružinove STÚPA

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Počet detí narodených v mestskej časti sa už štyri roky po sebe neustále zvyšuje. Kým v roku 2014 sa v narodilo 2 412 detí, o rok neskôr matrika evidovala už 2 461 detí a v roku 2016 ešte o 132 viac. V minulom roku, 2017, sa v Ružinove narodilo najviac detí za posledné roky, a to 2833. Tri najpoužívanejšie dievčenské mená, pre ktoré sa rodičia malých Ružinovčaniek rozhodli, boli Viktória, Sofia a Olívia. Z chlapčenských mien v Ružinove rezonovali mená Oliver, Adam a Jakub. Každé bábätko - nový Ružinovčan - je vítané! Naša mestská časť pravidelne organizuje slávnostné uvítanie najmenších obyvateľov Ružinova. Ružinov podporuje mladé rodiny a ich najnovšie novonarodených aj finančne. V rozpočte rátame s Príspevkom pri narodení dieťaťa aj tento rok, je poskytovaný vo výške 70 €. Rodičia musia o príspevok požiadať do šiestich mesiacov odo dňa narodenia bábätka. Podmienkou na jeho získanie je, aby matka dieťaťa mala trvalé bydlisko v Ružinove. Otec-Ružinovčan môže získať príspevok, ak matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo ak bolo dieťa zverené do jeho výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Oprávnenou osobou na získanie príspevku je aj osoba s trvalým pobytom v Ružinove, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu. Nárok na vyplatenie príspevku zaniká pri jeho neprevzatí do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. V minulom roku takúto podporu prijalo viac ako 860 detí. Ružinov investoval do rodín novonarodených bábätiek viac ako 60-tisíc eur. Žiadosť o poskytnutie príspevku získatena http://www.ruzinov.sk/, http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/13668/ziadost-o-poskytnutiefinancneho-prispevku-pri-narodeni-dietata-iban-1.pdf alebo u p. Bc. Dariny Ščasnej, tel.: +421 2 48284267, email: darina.scasna@ruzinov.sk Anna Reinerová ružinovská poslankyňa  
Očami poslancov: K prezentácii investičného zámeru Ovocné sady v Ružinove

Očami poslancov: K prezentácii investičného zámeru Ovocné sady v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Pri posudzovaní investičných zámerov, zvlášť takých, ktoré sú zaradené do Komisie územného plánovania a životného prostredia sa ich usilujem posudzovať s prihliadnutím na potreby obyvateľov a mestskej časti.
Očami poslancov: Chceme krajší verejný priestor

Očami poslancov: Chceme krajší verejný priestor

Rubrika: Spravodajstvo
Rekonštrukcia zdevastovaných chodníkov na Martinčekovej ulici pri Astre každého veľmi potešila. Zjednotila nerovný terén, prispela k bezpečnosti chodcov, ktorí sa celé roky potkýnali na zbytkoch asfaltu, nesúrodých vrstvách zvetraného betónu a hlbokých jamách. Sme mestu, ktoré rekonštrukciu financovalo a hlavne iniciátorom opravy, vďační. Čo by ešte zlepšilo tento priestor a takmer nič by to nestálo, je odstránenie betónových skruží, ktoré tam vôbec nepasujú ani nepatria. Dávno doslúžili, neplnia svoj účel. 
Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži

Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži

Rubrika: Spravodajstvo
V termíne od 2. mája do 9. mája 2018 bude v ružinovských škôlkach zápis. Miestom podania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude subjekt materskej školy. K žiadosti je potrebné pripojiť aj potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s informáciou o absolvovaných očkovaniach. V prípade jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné, aby rodič so sebou priniesol aj dokumentáciu, ktorú má.
Polícia s novým organizačným poriadkom

Polícia s novým organizačným poriadkom

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská polícia v Bratislave má od marca nový organizačný poriadok. Schválilo ho zastupiteľstvo hlavného mesta. Doterajší organizačný poriadok mestskej polície platil takmer 15 rokov a už nereflektoval na aktuálne témy. „Organizačný poriadok bol už pomerne zastaralý, pracovali sme podľa neho od roku 2003. Doba sa ale značne posunula a nároky, ktoré sú na mestskú políciu v súčasnosti kladené, sú oveľa vyššie ako pred pätnástimi rokmi,“ objasnil Peter Pleva, hovorca MsP hlavného mesta SR Bratislavy. Nový organizačný poriadok zavádza do mestskej polície viaceré zmeny. 
Prievoz bude mať územné plány zón

Prievoz bude mať územné plány zón

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Ružinov má momentálne rozpracovaných viacero územných plánov zón. Čoskoro sa k nim pridajú ďalšie dva, konkrétne tie v Prievoze. Obstarávanie územných plánov zón Prievoz - západ a Prievoz - východ odobrili na marcovom miestnom zastupiteľstve ružinovskí poslanci. „Na základe uvedeného mestská časť začne proces obstarávania týchto územných plánov zón. Prvým krokom bude žiadosť o súhlas hlavného mesta v zmysle štatútu. Potrebujeme totiž od mesta súhlas s obstarávaním predmetných územných plánov zón,“ povedala Alexandra Szökeová, vedúca Odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy na ružinovskom miestnom úrade. 
Ružinov pokračuje v rekonštrukciách

Ružinov pokračuje v rekonštrukciách

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v roku 2018 v kompletných výmenách povrchov ciest a chodníkov, ale aj v budovaní cyklotrás. V rozpočte mestskej časti sú na to vyčlenené prostriedky vo výške 1 300 000 eur. Mestská časť Ružinov začala s kompletnými rekonštrukciami komunikácií ako prvá v Bratislave. „Tieto výmeny povrchov sa nám osvedčili. Je to lepšie riešenie, ako len neustále plátanie výtlkov,“ vysvetlil starosta mestskej časti Dušan Pekár. 
Uvažujete o domove dôchodcov?

Uvažujete o domove dôchodcov?

Rubrika: Spravodajstvo
Kto z nás by nechcel zostať večne mladý? Čas sa však zastaviť nedá, všetci starneme. Keď sa vyrovnáme s vráskami, chorobami či ťažkou životnou situáciou, záleží nám hlavne na tom, aby sme neboli nikomu na obtiaž. Nie všetci seniori majú rodiny, ktoré sa o nich dokážu postarať a práve pre nich sú určené Domov dôchodcov, Domov seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré v Ružinove máme. Vaše úvahy zvážte, ale zbytočne neodkladajte. Podaním žiadosti včas predídete mnohým vážnym problémom a stresovým situáciám. Každé zariadenie má istú, obmedzenú kapacitu a poradie žiadateľa v evidencii podľa dátumu podania žiadosti patrí k rozhodujúcim kritériám pri yaraďovaní žiadostí do evidencie žiadateľov.
Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Dobrý deň, takto devastujú park na Vietnamskej ulici nedisciplinovaní vodiči. Zámková dlažba pod váhou vozidiel klesla a výsledok je na priloženom obrázku. Príjazdový chodník znečisťujú vozidlá z parkoviska polície, ktorý je už viac ako mesiac rozkopaný. Možno sa niečo zmení po zverejnení v Ružinovskom echu. Ja som už oslovil mestskú aj štátnu políciu, ale nič sa nedeje. P.M. (redakcia má k dispozícii meno a kontakt na čitateľa)  
Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Vážená redakcia, preposielam Vám fotografiu, síce nepodarenú, z mobilu viac týždňovej bariny pri zastávke MHD Tomášikova v smere do mesta. Mám 94r. Po poslednej snehovej nádielke a po roztopení snehu sa barina tiahla o celý ten tieň. Choďte sa tam pozrieť. Nastupujúci do predného vozňa električky-mladí preskočia a starí musia cez obrubník vojsť do koľajiska alebo si zamočiť obuv. Opakujem: príďte sa tam pozrieť. A.K. (redakcia má k dispozícii meno adresu čitateľa)  
Zápis prvákov sa blíži

Zápis prvákov sa blíži

Rubrika: Spravodajstvo
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov pre školský rok 2018/2019 bude: 6. 4. 2018 od 14:30 hod. do 18:00 hod. 7. 4. 2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Nová posila medzi okrskármi

Nová posila medzi okrskármi

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov mapuje „napešo“ 6 mestských policajtov. Najnovšie už má svojho okrskára aj oblasť Mlynské Nivy II. Michal Žilák bude v rámci svojich smien okrem hliadkovej činnosti, vykonávať aj prácu okrskára. Dohliadať na poriadok bude v lokalite vymedzenej ulicami Bajkalská, Miletičova, Trnávská-zimný štadión a Prievozská. Okrskári obvodu Bratislava II majú rovnakú mailovú adresu: okrskar.ruzinov@mp.bratislava.sk, každý z nich má ale k dispozícii vlastné telefónne číslo, na ktorom môžu Ružinovčania nahlasovať svoje podnety a problémy v ich okrsku.   Štrkovec Ján Šafár, tel.: +421 914 369 409   Trávniky Zuzana Kubová, tel.: +421 902 921 199   Mlynské Nivy I Karol Harušťák, tel.: +421 902 921 192   Mlynské Nivy II Michal Žilák, tel.: +421 902 921 186   Ostredky Florian Szó, tel.: +421 902 921 183   Trnávka Radovan Hegyi, tel.: +421 914 369 401   Marianna Šebová, foto: autorka  
GRANTOVÝ PROGRAM pre rok 2018

GRANTOVÝ PROGRAM pre rok 2018

Rubrika: Spravodajstvo
MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje grantový program/výzvu na predkladanie projektov pre tých, ktorí svojou činnosťou aktívne, cieľavedome a občiansky prispievajú k rozvoju svojho životného priestoru, chcú sa zapájať do riešenia potrieb mestskej časti Ružinova. Grantový program sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 19/2017 zo dňa 27.6.2017 a zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „VZN") a je zameraný na: 
Príspevky pre viacerých

Príspevky pre viacerých

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov prijal návrh, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.
Doprava má vlastnú komisiu

Doprava má vlastnú komisiu

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ružinovské miestne zastupiteľstvo malo doposiaľ 7 komisií. Od 1. februára 2018 sa tento počet rozšíril o jednu novú. Pôvodne spadala oblasť dopravy pod Komisiu územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Na januárovom zastupiteľstve miestni poslanci schválili zriadenie samostatnej Komisie dopravy. Po novom sa tak územných plánovaním a životným prostredím bude zaoberať jedna komisia a druhá bude mať na starosti riešenie dopravnej situácie v Ružinove. „To že vznikla nová komisia, si vyžiadala situácia. Mesto, žiaľ, k parkovacej politike nejako úspešne nespeje. Tie problémy s parkovaním sa nejakým spôsobom stále zvyšujú, čiže bolo to vyslovene vynútené tou situáciou, ktorá dnes je,“ objasnil zriadenie dopravnej komisie jej predseda Peter Hrapko. Komisia dopravy bude mať na starosti okrem iného aj vyjadrovanie sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a parkovacej politiky na území mestskej časti, ako i navrhovanie realizácie údržby a opráv komunikácií III. a IV. triedy, vrátane chodníkov. Ďalšími členmi Komisie dopravy sú miestni poslanci Marián Gajdoš, Pavol Jusko, Jozef Matúšek, Vladimír Sloboda, Martin Vojtašovič a za občanov Vladimír Košinár. Marianna Šebová