Spravodajstvo

Servis pre seniorov: Ako vybaviť starobný dôchodok

Servis pre seniorov: Ako vybaviť starobný dôchodok

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Žiadosť o priznanie starobného dôchodku sa spisuje na pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu, teda Ružinovčania na Záhradníckej 153). Pripravili sme prehľad dokladov, ktoré budete potrebovať k spísaniu žiadosti.  ■ doklad o ukončení vzdelania (prípadne potvrdenie školy obdobie trvania štúdia, ak nebolo ukončené predpísaným spôsobom) ■ vojenská knižka (ak sa vás to týka) ■ potvrdenie o všetkých obdobiach, kedy bol občan evidovaný v evidencii nezamestnaných, resp. poberal podporu v nezamestnanosti ■ hodnoverný doklad o jednotlivých zamestnaniach ■ potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení ■ rodné listy detí Práca v zahraničí Aby mohol byť posúdený nárok na minimálny dôchodok konkrétneho uchádzača, budete (ak ho máte) potrebovať aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume, ktorá vám bola vyplácaná z cudziny a tiež potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia, ktoré ste získali v cudzine (ak sa tak stalo).     
Príspevky a povinnosti: Dôležité dátumy pre Ružinovčanov

Príspevky a povinnosti: Dôležité dátumy pre Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Pomoc pre rodiny so deťmi, ale aj dane za štvornohých miláčikov. Popri výhodách, ktoré môžu získať obyvatelia Ružinova, netreba zabúdať ani na svoje povinnosti. Pripravili sme preto prehľad všetkého, na čo by ste v budúcom roku (ak sa vás to týka) nemali zabudnúť.  RODINY S DEŤMI Príspevok pri narodení dieťaťa Dokedy oň môžete požiadať? Do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na tento príspevok zaniká. Príspevok pre prváčikov Dokedy oň môžete požiadať? Do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu. SENIORI Príspevok na stravovanie Kto oň môže požiadať? Nepracujúci dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur. V akej výške sa vypláca? Príspevok sa vypláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed. Opatrovateľská služba Kto o ňu môže požiadať? Seniori so stupňom odkázanosti minimálne II. Čo ponúka? Pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz obeda, pomoc pri osobnej hygienie a pri stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len o dovoz obedov. RUŽINOVČANIA V NÚDZI Príspevok na letný tábor pre deti v hmotnej núdzi Kedy oň môžete požiadať? Zvyčajne od polovice mája do polovice júna. Príspevok v náhlej alebo hmotnej núdzi Kto oň môže požiadať? Obyvateľ s trvalým pobytom v Ružinove (za presne špecifikovaných podmienok) môže požiadať o poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 100 eur, resp. 160 eur v prípade, že ide o rodinu s deťmi. RUŽINOVČANIA S POSTIHNUTÍM Prepravná služba Kto o ňu môže požiadať? Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie (po splnení podmienok definovaných vo VZN). V akej výške sa vypláca? Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,60 eura/km. Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie prepravnej služby si fyzická osoba dohodne s poskytovateľom prepravnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. NA ČO NEZABUDNÚŤ Daň za psa Povinnosť prihlásiť psa je do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Týka sa tých, ktorí doposiaľ daň ešte neplatili. Uhradiť ju však nemusíte do konca januára, ale zaplatíte ju na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou platnosťou. To, že máte daňovú povinnosť, oznámte mestu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za vaše zviera. Prihlášky do MŠ a ZŠ Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na ďalší školský rok sa podávajú v mesiaci máj, konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí zverejňuje riaditeľ/-ka materskej školy po dohode so zriaďovateľom na verejnosti dostupnom mieste materskej školy, vrátane webového sídla materskej školy. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa v súlade s platným VZN koná v priestoroch základných škôl spravidla druhý aprílový týždeň. Povinne sa ho zúčastnia všetky deti, ktoré k 1. 9. príslušného školského roka dovŕšili vek 6 rokov. Aktuálne informácie môžete nájsť na www. ruzinov.sk. Daň z nehnuteľnosti a za smeti V prípade, že ste sa počas tohto roka stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie – daň z nehnuteľnosti. Túto daň však nespravuje mestská časť, ale magistrát. Rovnako je to aj v prípade, že poplatky za odvoz odpadu neplatíte prostredníctvom správcu vo vašom dome. Podrobnejšie informácie nájdete na www.bratislava.sk.  
Servis pre občanov: Hnedé nádoby aj nové koše v uliciach

Servis pre občanov: Hnedé nádoby aj nové koše v uliciach

Rubrika: Spravodajstvo
Viac muziky za rovnaké peniaze, dalo by sa povedať o zbere kuchynského odpadu. Mesto Bratislava má túto povinnosť od prvého januára 2023. Keďže však ide o veľký projekt, naplno ho v jednotlivých mestských častiach rozbehne už počas budúceho roka. Za službu si však priplácať nebudete.  Aj keď mnohé domácnosti si už vedia poradiť s veľkým množstvom odpadu kompostovaním, nie všetok odpad, ktorý sa vyprodukuje v kuchyni, je vhodný vhodiť do bežného domáceho kompostéra. Pokazené a plesnivé potraviny, mliečne výrobky či kosti patria do kuchynského odpadu. Ak bývate v paneláku, vaša domácnosť dostane jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks kompostovateľných vreciek na rok. Po naplnení vrecko vynesiete do hnedej zbernej nádoby, ktorá bude pred bytovým domom na kontajnerovom stojisku. Ak bývate v rodinnom dome, dostanete aj 20 l hnedú zbernú nádobu, ktorú vyložíte k zmesovému odpadu. Ak ste si mysleli, že vás to bude stáť ďalšie peniaze, nie je tomu tak. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvyšovať nebude. Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu? Cieľom nás všetkých by malo byť odstrániť ho zo zmesového odpadu, lebo práve bioodpad je najväčším tvorcom skleníkových plynov, znečisťovateľom vôd, pôdy a ovzdušia. Nové koše v uliciach V našej mestskej časti sa budú v najbližšom období vymieňať smetné koše, ktoré budú vyhotovené z kvalitnejších materiálov, namiesto plastu bude použitý kov. Umiestnené budú na križovatkách chodníkov, aby čo najviac slúžili okoloidúcim. V zahustenejších oblastiach bude košov viac.    
Pozitívne výsledky behaviorálneho projektu: Ohorkov na Štrkovci ubudlo

Pozitívne výsledky behaviorálneho projektu: Ohorkov na Štrkovci ubudlo

Rubrika: Spravodajstvo
Aj keď mnohí ľudia tvrdia, že im na ich okolí záleží, aj tak je voľne pohodený odpad pre mestá a obce stále veľkým problémom. Spôsob, ako naučiť ľudí, aby sa správali zodpovednejšie, sa však našiel. Aj vďaka tomu je okolie jazera Štrkovec omnoho čistejšie a väčšina ohorkov končí v smetných košoch. Odborníci, ktorí sa venujú verejnej politike a behaviorálnym projektom, sa spojili a po zmapovaní lokality potvrdili, že v okolí Štrkoveckého jazera v našej mestskej časti je problém najmä s cigaretovými ohorkami. Aj keď toto miesto patrí v Ružinove k tým čistejším, predsa len, problém existuje aj tu. Znečistenie spôsobujú najmä tí, ktorí lokalitou prechádzajú. Odborníci však našli riešenie, ktoré obmieňali 11 týždňov, od jari až do jesene. Čo sa dialo na Štrkovci? Prvý typ inštalácie bol pri Lodenici, kde nálepky na zemi upozorňovali fajčiarov na blízkosť koša. V ďalšej fáze sa pridal hlasovací kôš na odhadzovanie ohorkov. Skúmala sa však aj druhá strana jazera. Najskôr pozornosť fajčiarov upriamili na problém množstva cigaretových ohorkov na chodníkoch, ďalšia technika zase upozorňovala na toxicitu a zloženie ohorkov. Fajčiari totiž veľakrát nevnímajú ohorok ako odpad. Niekedy si dokonca myslia, že sa v prírode rýchlo rozloží, čo však nie je pravda. „Aj keď sa na Štrkovci nachádza pomerne dostatočné množstvo košov, k znečisteniu prostredia prispievajú do veľkej miery aj fajčiari, ktorí ohorky hádžu na zem. Tie sa hromadia najmä pri lavičkách a popri chodníkoch. Preto sme uvítali, že sa projekt realizoval aj na Štrkovci. Postupne sme registrovali aj pozitívne výsledky v podobe zníženia množstva ohorkov v sledovaných lokalitách,“ povedal starosta Martin Chren. Ľudia si na "nálepky" zvykli a rešpektovali ich. Aké sú výsledky a čo ďalej? Výsledky ukázali, že behaviorálne projekty majú naozaj zmysel. Nemožno ich však aplikovať plošne, ale musia sa prispôsobiť danej lokalite. Aj vďaka tým, ktoré boli presne mierené na Štrkovec, odpadkov v okolí Štrkoveckého jazera ubudlo. Čísla sú viac ako potešujúce. V okolí Lodenice sa množstvo ohorkov znížilo o 61 %, na opačnej strane dokonca až o 74 %. Odborníci aj mestská časť chcú v aktivitách pokračovať. Výskumom sa totiž potvrdilo, že časť ľudí má tendenciu vrátiť sa k pôvodnému správaniu, a tak je nutné nové návyky utvrdzovať. V prvom rade musí však každý začať sám od seba. Len v okolí Štrkoveckého jazera je umiestnených 16 odpadkových košov, 14 z nich má aj popolník na ohorky. A tak je na každom fajčiarovi, či ho hodí na zem, prispeje k neporiadku, alebo s ním zájde ku košu. (Projekt realizovali OZV ENVI – PAK s odborníkmi z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a inštitútom Behavioural Insight Team z Londýna).   
Pozor na podvodníkov: Ružinovčanku pripravili o tisíce eur

Pozor na podvodníkov: Ružinovčanku pripravili o tisíce eur

Rubrika: Spravodajstvo
Sviatočné obdobie podvodníkom priam nahráva. Rok čo rok sú správy plné informácií o tom, ako cez Vianoce klopú ľuďom na dvere falošní smetiari a pýtajú si od nich peniaze za to, že pracujú cez tieto dni. Pribúdajú aj takí, ktorí žiadajú o pomoc vraj pre deti či vnúčatá samotných seniorov. Ale našli si aj úplne nový spôsob...  Starší spoluobčania sú mimoriadne zraniteľnou skupinou, na ktorú často útočia novodobí šmejdi. A tak potom, čo ich lákali na nekvalitné hrnce či matrace, drahé bundy, ktoré v skutočnosti kvalitnými nikdy neboli, snažia sa im najnovšie nanútiť opravu chodníkov či ciest, ktoré vedú popred ich domami či panelákmi. Môžeme vás však len varovať, aby ste sa nedali oklamať. Vymyslieť si príbeh je totiž pre nich veľmi jednoduché a podvodníci majú skutočne bohatú fantáziu. Vy však môžete na to kruto doplatiť a prísť aj o celoživotné úspory. Búrali bez povolenia O neúctivom ba až odpornom správaní takýchto pofidérnych majstrov sa presvedčila aj jedna ružinovská obyvateľka, ktorú prednedávnom kontaktovali neznámi robotníci s tým, že prišli opraviť chodník pred jej rodinným domom. Zamýšľať sa nad tým, či ju táto ponuka potešila, už teraz naozaj netreba. Isté však je, že ich služby si nikto neobjednal, ani ich o to nik nepoprosil. Oni však zobrali veci do vlastných rúk - rozbúrali asfalt a vraj opravovali. Všetko zaklincovali tým, že následne si vypýtali niekoľko tisíc eur za opravu. Bohužiaľ, dôverčivá pani im naletela. Prišla tak o svoje úspory a navyše – vraj opravený - chodník je v katastrofálnom stave. Asfalt je hrbolatý a prostrediu vizuálne skôr ublížil ako pomohol. Buďte opatrní, volajte políciu Takíto pochybní robotníci a falošné partie sa momentálne pohybujú najmä na Trnávke a v Prievoze. Aj keď sa vás snažia presvedčiť o tom, že ich prácu "potrebujete", nie je to tak. Na opravy chodníkov či ciest navyše nemajú žiadne povolenie. Preto prosíme občanov, aby boli opatrní a nikomu nedávali žiadne peniaze. Mestská časť ani mesto si nikdy nepýtajú peniaze za opravu chodníkov či cesty. V Ružinove momentálne rekonštruujeme niekoľko kilometrov komunikácií. Ak viete o úsekoch, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, napíšte nám na podnety@ ruzinov.sk. Ak sa vám však stane takáto situácia, že od vás niekto bude bezdôvodne pýtať peniaze, neváhajte a volajte políciu na číslo 158. Podvody počas sviatkov Už teraz sa dá predpokladať, že s blížiacimi sa vianočnými sviatkami bude podvodníkov pribúdať. Ohrození sú najmä seniori. Preto buďme všímaví. Aj takýmto spôsobom im môžeme pomôcť. Skúsenosti z minulých rokov naznačujú, že vo väčšej miere sa budú objavovať aj podomoví obchodníci a ponúkať „výhodné” nákupy darčekov. Ak nechcete volať políciu, obráťte sa aspoň na príbuzných a overte si, či to, čo od vás chcú, je naozaj pravda.  
COVID-19: Červená Bratislava: Aké sú nové pravidlá?

COVID-19: Červená Bratislava: Aké sú nové pravidlá?

Rubrika: Spravodajstvo
Tisíce pozitívnych prípadov každý deň a nemocnice na pokraji kolapsu. Väčšina územia Slovenska je na covid semafore už čierna. Bratislava má stále žolíka. Na základe počtu zaočkovaných ľudí však už aj tak svieti na červeno. Čo to znamená a aké opatrenia odsúhlasil parlament? Aj keď zdravotníci doslova prosia ľudí, aby sa dali zaočkovať, veľký účinok ich slová nemajú. Obyvatelia Bratislavy sa k pandémii postavili zodpovednejšie a hlavné mesto si tak môže aspoň trochu vydýchnuť vďaka vysokému počtu zaočkovaných obyvateľov. Ani tak to však neznamená, že sa nás netýkajú žiadne obmedzenia. Všade v režime OTP Ak budete chcieť chodiť do práce, budete sa musieť pri vstupe do zamestnania preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Takýto režim by mal platiť aj v prevádzkach. Ak odmietnete preukázať svoju totožnosť, do prevádzok či na hromadné podujatie sa nedostanete. Návrh už odobrila vláda, parlament urobil rovnako. Dokonca v zrýchlenom legislatívnom procese. Testovanie zamestnancov Ak ste zamestnancom, testovanie si môžete zabezpečiť sami, môžete však o to požiadať aj zamestnávateľa. V tom prípade to hradí on a práve bude tento proces bezplatný. Nič na tom nezmenila ani kritika zo strany zamestnávateľov, ktorí poukazujú na zvýšené náklady. Ak test odmietnete, bude sa to považovať za prekážku na vašej strane, a tak podľa platnej právnej normy môžete zostať aj bez mzdy. Je teda na zvážení, ako sa k tomu postavíte. Navyše otázne je aj to, ako sa k celému problému postaví váš zamestnávateľ a či vám vyjde v ústrety. Má na to viacero možností - môže vás poslať dovolenkovať, prípadne vám prácu nastaviť inak. Spoliehať sa však na takéto riešenie určite nie je stávkou na istotu. Ak navyše pracujete pre štát (policajti, colníci, vojaci), takúto šancu - s náhradou od zamestnávateľa - nedostane vôbec. Budete mať služobné voľno bez nároku na plat. Uzatvorenie prevádzok Krízová situácia dáva nové možnosti zdravotnému dozoru či polícii. Počas krízovej situácie môžu z dôvodu koronavírusu uzatvoriť prevádzku. Kto v takomto prípade poruší nariadenia, môže dostať nie zanedbateľný trest - prevádzku mu môžu zatvoriť až na 30 dní. Policajt vás ako zákazníka môže dokladovať – žiadať potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia Covid-19 alebo negatívny test. Po skúsenostiach z posledných mesiacov zákon pamätá aj na agresiu voči strážcom zákona a zdravotníkom. Tentokrát už môže vyjsť poriadne draho. Pokuty za urážanie zdravotníkov Útoky na zdravotníkov sa v posledných týždňoch stali akýmsi nepríjemným trendom a pribúda ich čoraz viac. Ten, kto urazí zdravotníkov, sfalšuje covid pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže dostať pokutu až do 1000 eur. To však nie je všetko. Ak by sa situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku podstatne zhoršila a bola by vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav, môže sa spomínaná pokuta vyšplhať až na 1500 eur. Špekulácie okolo pandemickej PN sa tiež neoplatia. Faktom však je, že pandemická PN by sa mala dostať na úroveň tej štandardnej. Doteraz bola podstatne výhodnejšia.   
Pýtali ste sa.. Čo sa bude diať s Hirošimou?

Pýtali ste sa.. Čo sa bude diať s Hirošimou?

Rubrika: Spravodajstvo
Dokedy ešte bude Ružinovčanov strašiť skelet bývalého obchodného domu na Pošni, ktorý ľudia z okolia poznajú skôr ako Hirošimu? Prečo ešte nie je zbúraná a čo musí investor spraviť, aby toto miesto opäť žilo a nebolo tou časťou mesta, ktorej sa za tmy radšej vyhnete? Hirošima kazí okolie už viac ako desaťročie. Napriek viacerým pokusom sa kvôli komplikovaným majetkovo-právnym vzťahom nedarilo so situáciou pohnúť až do konca roku 2018, kedy do projektu vstúpil nový investor, spoločnosť MiddleCap. Minulý rok sa verejnosť zoznámila s víťazným návrhom, a potom sa začali práce na získaní všetkých potrebných povolení. V čom je problém? Na tomto mieste je ešte stále platné stavebné povolenie pre veľký obchodný dom Yosaria Plaza, takže ak by sa postupovalo podľa týchto plánov, vyrástlo by nákupné centrum podobné ako Vivo (známe ešte s pôvodným názvom Polus). Tento koncept však odmietali nielen obyvatelia, ale aj mestská časť. Zničená kostra stavby, ktorá ešte stále stojí, mala byť súčasťou novej stavby, a preto nie je možné len tak ju zbúrať, než bude mať stavebník v rukách nové stavebné povolenie. Dohoda na pravidlách Na tom, ako bude nová výstavba vyzerať, sa investor dohodol s členmi komisie, ktorú tvorili ako zástupcovia mestskej časti, tak aj magistrátu. Zadefinovali sa tak maximálne regulácie pre toto územie. Prvou podstatnou zmenou v porovnaní s pred rokmi schváleným stavebným povolením je oveľa menšie množstvo hmoty, a postaví sa toho teda menej. Nevyrastie tu ani výšková dominanta podobná Retru. Nová výstavba Víťazný projekt vzišiel z medzinárodnej súťaže a jeho autorom je český architekt Jakub Cígler. Na základe návrhu jeho kancelárie sa bude rekonštruovať napríklad aj spodná časť pražského Václavského námestia. Projekt počíta približne s dvesto bytmi a občianskou vybavenosťou. Pôvodný plán hovoril o asi 1200 autách, dnes je to už len 600. Hlavný vstup do areálu bude z Tomášikovej a nie z Obilnej, aby jej obyvatelia netrpeli zhoršenou dopravnou situáciou. Čo pribudne? Cyklisti získajú novú cyklotrasu a pribudne aj svetelná križovatka. Na základe rokovaní so stavebníkom tento investuje do bezprostredného okolia približne 10 miliónov eur, a kompletná obnova tak čaká napríklad aj Papánkovo námestie. Celkovo tak stavebník investuje do verejných priestorov asi 15 percent celkovej sumy projektu. V tejto chvíli už investor potrebuje len posledné dva súhlasy a začne povoľovací proces. Pokiaľ nenastanú nepredvídateľné okolnosti, počas leta začne Hirošima miznúť.  
Župný výjazd: Ružinov predstavil projekty za 90 miliónov

Župný výjazd: Ružinov predstavil projekty za 90 miliónov

Rubrika: Spravodajstvo
Koncom októbra navštívila počas výjazdového dňa Ružinov delegácia poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom stretnutia bolo odprezentovať im najvýznamnejšie projekty, na ktorých Ružinov pracuje, a ktoré by mali byť z veľkej časti financované zo zdrojov Európskej únie. Napriek tomu, že v drvivej väčšine prípadov nie je bratislavský región oprávnený čerpať fondy EÚ, pretože je, zjednodušene, „príliš bohatý“, existujú také, ktoré dokážeme využiť na rozvoj verejnej infraštruktúry aj u nás. Poslanci župy si tak pozreli miesta, kde by mohli vyrásť tie najvýznamnejšie z projektov v celkovej hodnote 90 miliónov eur. Bez eurofondov to nepôjde Keďže ročný rozpočet Ružinova je približne 45-50 miliónov eur, z ktorých väčšina ide na chod škôl, škôlok, domovov dôchodcov, údržbu ciest, chodníkov a zelene a zabezpečenie fungovania úradu, na vybudovanie takýchto projektov by mestská časť potrebovala takmer 50 rokov. Čo má teda mestská časť v pláne? Absolútnou nevyhnutnosťou je rozšírenie kapacít základných škôl. Problém sa totiž presúva z materských škôl na ďalší stupeň vzdelávania. V tejto chvíli už prebieha výstavba na ZŠ Medzilaborecká, obstaráva sa kompletný nový pavilón na Ostredkovej a projektuje sa prístavba na ZŠ Vrútocká. Najdrahšie projekty Roky sa neriešil ani schátraný areál na Vietnamskej ulici v Trnávke, ktorý preto výrazne spustol. Práve jeho revitalizácia patrí spolu s rekonštrukciou Domu kultúry Bulharská ku kľúčovým prioritám mestskej časti Ružinov v oblasti získavania financovania zo zdrojov Európskej únie. Len v týchto dvoch prípadoch sa totiž výška nutnej investície šplhá až na úroveň 25 miliónov eur. Areál na Vietnamskej bude slúžiť len na dve veci – školstvo a zabezpečenie základnej občianskej vybavenosti pre priľahlé sídlisko, kde dodnes toto základné zabezpečenie chýba. Pribudnúť by tu mali nové školy, detské ihrisko, psí výbeh, parčík, multifunkčná športová hala a veľká škôlka. Pre lepší život Jedným z projektov, na ktorých sa už pracuje a ktoré budú mať celomestský dosah, je rekonštrukcia Trhoviska Miletičova, na ktorej mestská časť spolupracuje s Metropolitným inštitútom Bratislavy. S témou celomestskej parkovacej politiky sa ukazuje ako nevyhnutné dobudovávanie parkovacích kapacít. Župní poslanci si pozreli prvé plány ekologického garážového domu na Štrkovci a zoznámili sa aj s víziou obnovy detského ihriska na Štrkovci – v Areáli hier Radosť, ktoré by malo byť zrekonštruované do podoby celoročného ihriska, kde by sa mohli deti vďaka čiastočnému prekrytiu hrávať aj v zime. Na Štrkoveckom jazere o pár mesiacov pribudne tartanová bežecká dráha a už čoskoro sa začne architektonická súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna a výstavbu novej plavárne.    
Rok 2021 v číslach: Bilancia uplynulých 12 mesiacov v Ružinove

Rok 2021 v číslach: Bilancia uplynulých 12 mesiacov v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Nové školy, zrekonštruované cesty a ďalšie zrealizované aj naplánované projekty. Taký bol rok v našej mestskej časti, kde opäť pribudli stovky nových občanov. Aj to je dôvod, prečo sú nutné miliónové investície. Čo sme postavili, opravili, zrealizovali?  Pozemky, ktoré získal Ružinov Kúpou pozemkov v okolí Štrkoveckého jazera mestská časť zabránila výstavbe v tejto lokalite. Navyše vďaka tomu, že sme odkúpili asi tretinu územia Ostredkov, sa už obyvatelia tejto časti Ružinova nemusia obávať neprimeraného zahusťovania. Ihriská V Ružinove máme desiatky detských ihrísk, rekonštrukcie čakajú viaceré z nich. Z nových ihrísk sa môžu tešiť obyvatelia Sedmokráskovej či Medzilaboreckej a pracuje sa aj na rekonštrukcii ihriska Albrechtova. Nezanikne ani futbalové ihrisko v Ružovej doline, keďže mestská časť ho získala do svojho vlastníctva. Aj naďalej má slúžiť ako športovisko. Tamojší obyvatelia sa tak nemusia obávať, že im pred oknami vyrastie monštrózna polyfunkčná budova, ktorá im bude brániť vo výhľade. Nové školy Žiaci už chodia do vynovenej ZŠ Borodáčova, na ďalších školách sa zároveň rozširovali kapacity a vznikli nové triedy – pochváliť sa môžu napr. na Ostredkovej. Nové priestory sa budujú aj na Medzilaboreckej, obstaráva sa nový pavilón na Ostredkovej, projektuje sa prístavba na ZŠ Vrútocká a nová škola, jedna z najmodernejších na Slovensku vznikla na Tomášikovej ulici v areáli gymnázia. Významná je aj rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Ružová dolina. Nové škôlky a zelené projekty Pribúdajúci počet malých občanov Ružinova si vyžaduje aj investície do nových vzdelávacích zariadení. Škôlka vznikne prestavbou knižnice na Tomášikovej ulici a usilujeme sa o vznik takýchto zariadení aj v developerských projektoch Nuppu a Ovocné sady na Trnávke. Tzv. „zelené projekty“ sa realizovali na MŠ Haburská 6, kde je zelená strecha a vodozádržné opatrenia boli vybudované na ZŠ Vrútocká. Nemožno opomenúť ani projekt zateplenia budovy MŠ Bancíková. Ulice Ružinov má viac ako 110 kilometrov ciest a chodníkov. Za posledný rok sa zrekonštruovalo (príp. ešte rekonštruuje) 10 588 m2 komunikácií (napr. Polárna, Haburská, Na Paši, Chlumeckého, Železná, Ružová dolina, Západná). Momentálne sa okrem iných opravuje 750 metrov dlhý úsek ulice Dr. Clementisa od Ružinovskej po Trnavskú cestu aj 175 metrov dlhý úsek Pavlovičovej od Staničnej po ulicu Na križovatkách. Regulované parkovanie V rámci lokality Starý Ružinov-východ je podľa prieskumov 1283 parkovacích miest (aj s vnútroblokmi). V tejto časti je v tejto chvíli vyznačených cca 635 parkovacích miest (v rámci parkovacích pásov a samostatných parkovacích boxov) a vo vyznačovaní sa pokračuje naďalej. Vnútroblokové spevnené plochy a komunikácie poskytnú parkovanie cca 591 vozidlám. Mestská časť zatiaľ vydala približne 1600 elektronických povolení v rámci zóny regulovaného parkovania (zóna 500 bytov, Starý Ružinov-východ, Starý Ružinov-západ), obyvatelia sa môžu stále registrovať na www.ruzinov.sk. Vraky Tento rok sme dostali vyše 160 podnetov na dlhodobo odstavené vozidlá. 110 sme buď vyriešili dohovorom, a odpratali si ich majitelia sami, alebo ich mestská časť dala odtiahnuť. Z parkovísk, chodníkov a ciest tak zmizli. Asi 20 vozidlám plynie lehota, takže majitelia ešte majú šancu odstrániť ich sami. Zvyšné vozidlá aktívne riešime. Škôlkari Do škôlok nastúpilo tento rok 2203 detí, venujeme sa im v 108 triedach. V nadväznosti na legislatívne zmeny boli niektoré deti, pre ktoré sa predprimárne vzdelávanie stalo od septembra povinným, z materských škôl odhlásené. Uvoľnené miesta sa postupne dopĺňajú. Prváci V septembri 2021 do základných škôl nastúpilo 5047 žiakov. Otvorilo sa 225 tried 1. až 9. ročníka s 5047 žiakmi (z toho na prvom stupni 116 tried s 2563 žiakmi a 109 tried na druhom stupni s 2484 žiakmi). Školský klub detí začalo navštevovať 2394 detí/ žiakov v 106 oddeleniach. Noví obyvatelia Ružinov sa rozrastá a pribúdajú aj ľudia, ktorí si tu nahlasujú trvalý pobyt. Do polovice novembra evidujeme takmer 4400 prihlásení trvalých pobytov (ako občanov SR, tak i cudzincov). Čo sa týka nových malých Ružinovčanov, počet prihlásených detí na trvalý pobyt (ako občanov SR, tak i cudzincov) bol k spomínanému dátumu takmer 900. Za rovnaké obdobie sa z Ružinova odsťahovalo približne 2800 ľudí. Zber odpadu Odpad z kosenia a hrabania zelených plôch, odpad z malých smetných košov či odpad z výrubov a orezov – aj to sú problémy, ktoré musí riešiť mestská časť. Do konca októbra sme sa v Ružinove vysporiadali s vyše dvetisíc tonami. Len odpad z čistenia ulíc mal hmotnosť vyše 375 ton. Ružinovské predzáhradky V rámci projektu sme vybavili 112 žiadostí, občanom sme poskytli 4 010 ks trvaliek a 483 kríkov, 665 m plôtika a 522 m plastového obrubníka, vysadené boli aj desiatky stromov. Čistotu v uliciach denne zabezpečujú 4 zametačky, pred tromi rokmi nebola k dispozícii ani jedna. Vodozádržné opatrenia Na jar 2021 sme zrealizoval dva projekty založené na vodozádržných opatreniach - vytvorenie dažďovej záhrady na Nevädzovej ulici a vybudovanie vsakov pri chodníku pri parku na Ostredkoch. Špeciálnym projektom bolo vybudovanie vodozádržných opatrení a vsakov aj na MŠ Haburská 6. Iné projekty Aby ste sa cítili komfortne pri návšteve miestneho úradu v Ružinove, momentálne sa pracuje aj na rekonštrukcii priestorov centra služieb občanom a terás pri budove. Kompletnou rekonštrukciou prechádza aj hasičská zbrojnica a mestská časť tiež tento rok konečne odkúpila radnicu v Prievoze, ktorú tiež čaká obnova. 
Služby magistrátu: Nová firma na verejné osvetlenie

Služby magistrátu: Nová firma na verejné osvetlenie

Rubrika: Spravodajstvo
Upozornenia na nefungujúce osvetlenie máme na stole takmer každý deň. Aj my sme však bezmocní, riešenie je totiž v rukách hlavného mesta a súkromnej spoločnosti Siemens, s ktorou má hlavné mesto uzatvorenú zmluvu. Zmeniť by to mohol zámer o vzniku novej firmy, a čas na nápravu by sa tak mohol podstatne skrátiť, čo by iste potešilo všetkých občanov.  Za posledné dva roky sa výrazne zvýšil počet podnetov, v ktorých nás upozorňujete na nefungujúce pouličné osvetlenie. Pribúda e-mailov aj telefonátov, v ktorých sa sťažujete na tmavé ulice. Dožadujete sa, aby sme pristúpili k problému zodpovedne a konali. Problém je v zimnom období ešte badateľnejší, keďže sa stmieva skôr ako v lete. Mestská časť by určite tieto podnety riešila rada, avšak nemôže. Riešiť tento problém totiž nie je v kompetencii mestskej časti, ale magistrátu a spoločnosti Siemens. Práve preto na vaše otázky musíme často odpovedať negatívne. Koniec zmluvy V celej tejto situácii sa vynára aj ďaľší problém. Dodávateľovi služby sa už pred rokmi skončila zmluva a dlhodobo sa nedarilo obstarať novú spoločnosť. Zdá sa však, že už svitá na lepšie časy. O osvetlenie by sa mala starať nová mestská firma – Technické siete Bratislava. Jej vznik sa už črtá. Okrem toho, že riešenie problémov by malo byť flexibilnejšie, keďže mesto bude mať odpoveď vo vlastných rukách, malo by zároveň aj ušetriť poriadny balík financií. Nebude totiž musieť doplácať na sprostredkovateľské provízie. Ďalšie projekty Popri verejnom osvetlení sa do pozornosti dostávajú aj ďalšie významné projekty ako mestská optická sieť, či skutočnosť, že lampy by mali byť prepájané dátovými káblami. Mali by sa tak dať využívať ako senzory a do hry sa dostáva aj napojenie bezpečnostných kamier na mestskú políciu, čo by výrazne malo zvýšiť aj bezpečnosť v uliciach nielen našej mestskej časti. Mesto, a teda aj naša mestská časť, by mali byť viac osvetlené bez nebezpečných tmavých opustených zákutí. Večerné prechádzky či neskoré návraty z práce by tak mali byť aj v zimných mesiacoch pokojnejšie. Keďže však ide o skutočne veľký projekt, ktorý si vyžaduje milióny eur, na jeho realizáciu je treba aj viac času. Už ho však odobrila mestská rada, odsúhlasiť ho ešte musí mestské zastupiteľstvo. (štvrtok 18.11. 2021, pozn. red. - výsledok hlasovania tak nebol do uzávierky mesačníka známy). Potom sa môže začať so samotnou realizáciou. To by teda malo byť pozitívnou správou hlavne pre občanov.  
Detské ihrisko na Štrkoveckom jazere: Areál do rúk Ružinova

Detské ihrisko na Štrkoveckom jazere: Areál do rúk Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Najväčšie detské ihrisko v Bratislave prejde konečne do vlastníctva mestskej časti. Ministerstvo vnútra, ktoré je vlastníkom pozemkov, sa s mestskou časťou dohodlo na odpredaji za 10 percent trhovej ceny. Kúpu ešte musia potvrdiť poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. Na prvý pohľad sa to môže zdať jednoduché – samospráva sa stará o detské ihrisko, ktoré už takmer polstoročie stojí na pozemku niektorej zo štátnych inštitúcií. Prečo je teda dnes ihrisko v takomto stave? Rekonštrukcia ihriska Keďže Ružinov pozemok nevlastní, nemohol na ňom robiť žiadne väčšie rekonštrukčné práce. Rekonštruovať by ho totiž smel len v takom prípade, ak by vlastník pozemku nebol známy, čo však v tomto prípade neplatí. Rokovanie s ministerstvom „Pôvodne sme rokovali len o pozemkoch pod Areálom hier Radosť, pod amfiteátrom a detským ihriskom, pod našimi športoviskami. Podarilo sa nám do toho však pridať aj zvyšné pozemky, ktoré ministerstvo vlastnilo v okolí jazera. Trhovú cenu tohto pozemku znalci určili na 6,03 milióna eur, ministerstvo nám ju ponúka za desať percent hodnoty, teda 603-tisíc eur,“ vysvetľuje starosta Martin Chren. Ako ďalej... Po získaní pozemkov bude môcť mestská časť začať pracovať na jeho obnove a predpokladá sa, že na rekonštrukciu bude možné využiť peniaze z fondov Európskej únie. Neplánuje sa tu žiadna výstavba, naopak, charakter lokality má byť zachovaný, čo sa jednoznačne uvádza aj v zmluve s ministerstvom vnútra.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v čase, keď držíte v rukách tento výtlačok Ružinovského Echa, sa rok 2021 pomaly chýli ku koncu. Pevne verím, že sa nám ho podarí zavŕšiť jedným špeciálnym darčekom pre všetkých, ktorým na Ružinove a jeho najvzácnejších miestach záleží: po viac ako desiatich rokoch rokovaní nám konečne ministerstvo vnútra ponúklo pozemky okolo jazera Štrkovec: pod detským ihriskom a športovým areálom, ako aj väčšinu zelene v jeho okolí. Ak ružinovskí poslanci v decembri schvália predložené uznesenie, mestská časť bude mať pod kontrolou už v podstate celý Štrkovec (s výnimkou severnej strany, kde sú v súkromných rukách hotel Junior a minigolf). Tým definitívne zabezpečíme, že detské ihrisko a športoviská si navždy zachovajú svoju funkciu a nikdy tam nevznikne nejaký development - a konečne budeme môcť začať pripravovať ich rekonštrukciu a obnovu. Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru, no posledné týždne pred nimi bývajú často presným opakom tejto charakteristiky: snaha pred koncom roka dohnať termíny a všetko zameškané, kombinovaná so zháňaním darčekov a zúraciou epidémiou, to všetko je niekedy náročnejšie, než bol celý predchádzajúci zvyšok roka. "Predvianočný predpríbeh” dokáže dať každému z nás poriadne zabrať. Napriek tomu dúfam, že si nájdete čas aj na seba a na tých, ktorých máte radi a toto krásne predvianočné obdobie si vychutnáte spolu s nimi. Dovoľte mi zapriať Vám čo najviac pokoja nielen počas sviatkov, šťastie, pohodu a v ťažkej dobe najmä zdravie a dobré vzťahy - dve najdôležitejšie veci, ktoré určujú skutočnú kvalitu nášho života. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Život na prahu tretej vlny pandémie

Ružinovskí poslanci: Život na prahu tretej vlny pandémie

Rubrika: Spravodajstvo
Napriek tomu, že pri prechádzkach po meste to tak nevyzerá, čísla sú neúprosné. Je koniec septembra a my stojíme na prahu tretej vlny pandémie. Koronavírus ovplyňuje životy ľudí na celom svete už asi rok a pol. To, aké obmedzenia budú v najbližšom období platiť, záleží podľa Covid automatu najmä od úrovne zaočkovanosti. Nepríjemným faktom však je, že počet pozitívnych prípadov koronavírusu sa každý deň zvyšuje. Opýtali sme sa preto našich poslancov, aký odkaz by v tejto chvíli dali Ružinovčanom.   Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky) Pojem Covid-19 poznáme už skoro dva roky. Za ten čas stihol tento vírus najskôr ľudí spojiť, keď sme si navzájom pomáhali so šitím rúšok, nosením potravín pre starších osamelých spoluobčanov, až nás začal čím ďalej viac rozdeľovať, či už z dôvodu rôzneho pohľadu na opatrenia, ale aj očkovania. Prestali sme byť ľuďmi, ktorí si pomáhajú, ale mnoho z nás zazerá na tú ,,druhú skupinu ľudí", len preto, lebo majú iný názor. Môj odkaz Ružinovčanom je, aby sme si spomenuli na jar 2020 ako sme si navzájom pomáhali, na súdržnosť a spolupatričnosť. Neodsudzujme ľudí, ak sa dali zaočkovať, alebo keď sa naopak očkovať nechcú, alebo sa boja. Ale chráňme sa, nevystavujme riziku nákazy ani seba, ani svoje okolie. Keď máme pocit, že sme chorí, ostaňme doma a vyliečme sa. Zdravie máme len jedno a to si musíme chrániť. Buďme, prosím, znovu ľuďmi a pomáhajme si navzájom, lebo len spoločne sa nám podarí vyhrať nielen nad vírusom, ale aj nad akoukoľvek ďalšou nástrahou. Svet sa už asi stále bude deliť na pred korounou a po korone, ale je na nás aby sme ho spravili lepším, ale musíme začať od seba.   Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky) Informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa na nás valia zo všetkých strán, a ľudia majú celého tohto humbuku už plné zuby. Preto si myslím, že otváranie témy, ktorá by mala byť výsostne parketou odborníkov, mám na mysli tých ozajstných, na pôde RE nie je úplne šťastný nápad. Napriek tomu by som chcela Ružinovčanom odkázať toto. V poslednej dobe vnímam, že arogancia, násilné prezentovanie vlastného názoru, totálny neúcta voči autoritám a vlastne všetkému, čo ma nejakým spôsobom obmedzuje, bez ohľadu na to, či moje správanie neobmedzuje práva niekoho iného, drzé, výsmešné a často urážlivé vyjadrenia na adresu ľudí s odlišným názorom, vyhrážky a pod. naberá na obrátkach a stalo sa akýmsi národným športom. A preto, akýkoľvek je Váš názor na tému koronavírusu a s tým súvisiace témy, akýkoľvek je váš politický názor, lebo korona žiaľ JE politická téma, buďte k sebe navzájom tolerantní, ohľaduplní. Neubudne z Vás, verte mi. Láskavosť je voľba. Zvoľme si ju. Lebo inak to tu môžeme rovno zabaliť.   Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka) V prvom rade by som sa chcel poďakovať lekárom, sestrám, zdravotníckemu a administratívnemu personálu, ktorý pomohol zvládnuť nielen prvé dve vlny pandémie, ale aj obrovský nápor na očkovacie kapacity v Bratislave. S tým súvisí moje druhé poďakovanie – viac ako 60% občanov u nás je dnes očkovaných aspoň jednou dávkou, pri občanoch starších ako 50 rokov je to dokonca viac ako 70% zaočkovaných. Práve vďaka nim dnes v Ružinove zatiaľ nezažívame obmedzenia spojené s príchodom tretej vlny pandémie. Koniec leta a začiatok jesene tradične prináša viacero kultúrnych či športových podujatí, na ktoré sme dlho čakali, či poskytuje možnosť využiť posledné voľné dni na relax v prírode či posedenia s rodinou a priateľmi. Tretej vlne pandémie sa zrejme nevyhneme, môžeme ju však zvládnuť oveľa lepšie. Chcel by som preto poprosiť tých, ktorí váhajú, aby zvážili možnosť dať sa očkovať a ochránili tak seba aj svojich blízkych. Buďme opatrní, a dávajme si pozor na to najcennejšie čo máme – zdravie.   Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň) Celé Slovensko je dnes z hľadiska zaočkovanosti takmer presne v polovici. Počet zaočkovaných aspoň prvou dávkou je 2 403 564, na druhej strane k 85% zaočkovanosti, čo je minimálna úroveň, aby sme sa mohli cítiť bezpečne ako spoločenstvo, nám chýba podať ešte 2 403 290 prvých dávok vakcíny. Bratislava je na tom len o niečo lepšie. Dodnes nemáme účinnejšie riešenie v oblasti prevencie proti ochoreniu COVID 19 ako je očkovanie. Je zrejmé, že očkovanie nezabráni, aby nikto neochorel, ale s určitosťou vieme, že očkovanie nás môže výrazne ochrániť pred smrťou v prípade ochorenia na COVID19. Nik dnes nevie povedať, či po tretej vlne pandémie nepríde ďalšia, v zmutovanej podobe. Preto jediné, čo môžeme odporúčať najmä našim spoluobčanom nad 60 rokov, ale nielen im, aby sa určite, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje, dali čo najskôr zaočkovať. A hrozba zbytočnej smrti nie je jediným nebezpečenstvom, ale aj dlhotrvajúce následky po prekonaní ťažkého priebehu ochorenia. Aj voči tomu môže pomôcť práve očkovanie.  
Slušnosť nesmie byť známkou slabosti

Slušnosť nesmie byť známkou slabosti

Rubrika: Spravodajstvo
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých volených zástupcov našej mestskej časti. Dnes starosta Martin Chren.  Máme za sebou rok a pol pandémie a stojíme na prahu tretej vlny. Čo vás toto obdobie naučilo? Myslím, že v prvom rade ukázalo, akých skvelých, šikovných a ochotných ľudí v Ružinove máme. Ani neviem spočítať, koľko všetkých ľudí a firiem pomáhalo, keď to bolo najviac treba. Aj tento rozhovor preto musím začať poďakovaním Ružinovčanom. Ukázalo sa tiež, že samospráva vie niekedy reagovať oveľa lepšie ako vláda. Napríklad tie manévre s plošným testovaním, o ktorých sa veľkí politici týždne handrkovali a my sme ich potom doslova za pár dní museli zorganizovať – a podarilo sa to. Robili sme to nie kvôli vláde, ale kvôli ľuďom, ktorí tu žijú, a bez testov by sa im len ťažko chodilo do práce či kamkoľvek inam. Na letisko, kde sa testovalo z auta, k nám chodila celá Bratislava. Bola to doslova najväčšia logistická akcia v dejinách Ružinova a trvala niekoľko mesiacov, víkend čo víkend. Mnohé rozhodnutia spred rokov zásadne ovplyvňujú to, čo dnes samospráva rieši - nedostatok škôlok, škôl, výstavba (prípadne plánovaná) na miestach ako parkoviská v tesnej blízkosti domov. Dá sa s tým niečo robiť? Samozrejme, len je to niekedy je to komplikované a trvá to dlhšie. Po vyše 50 rokoch začíname konečne stavať dve nové školy a od ministerstva sme získali tretiu. Za ten čas pribudlo vyše 30-tisíc obyvateľov, ale žiadna nová škola. Vytvárame asi sto miest v škôlkach ročne, toľko si vieme dovoliť. To, že dnes musíme do týchto oblastí toľko investovať, je dôsledkom zlých rozhodnutí z minulosti, keď sa obecný majetok predával ako „zbytočný“. Mnohí sa musia pozerať na nové bytovky, lebo ktosi kedysi predal pozemok pred ich oknami. V tomto volebnom období prvýkrát v histórií náš majetok nerozpredávame, ale zveľaďujeme a získavame naspäť. Zachránili sme hektáre pozemkov, napríklad futbalové ihrisko v Ružovej doline, detské ihrisko na Sedmokráskovej, pozemky okolo jazera Rohlík, parkovisko pred reštauráciou u Deda, veľké parkovisko na Štrkovci, budovu starej radnice v Prievoze. Vďaka tomu môžeme opravovať detské ihriská či parkoviská, stavať garážové domy – alebo, čo je tiež dôležité, zaručiť, že na niektorých miestach sa nič stavať nebude. Obrovským problémom je aj modernizačný dlh. Približne 1,5 milióna eur ročne musíme dávať len do údržby a opráv škôl a škôlok, ktorým sa dlho nikto nevenoval. Radi by sme robili samé nové veci, ale nemôžeme to staré nechať padnúť deťom na hlavu. Ďalším príkladom je naša VPS – v minulosti rozkradnutá, ktorú sme prebrali takmer v krachu. Založili sme novú spoločnosť, priamo pod úradom, ktorá robí oveľa viac za rovnaké peniaze. Dnes sú denne v našich uliciach štyri zametačky, predtým nefungovala ani jedna. Doba kosenia sa skrátila takmer o polovicu. Mnohé dôležité veci sú na prvý pohľad „neviditeľné“. Keď zachránime nejaký pozemok a nevyrastie na ňom nová bytovka, nie je to vidieť tak, ako je vidieť opravu cesty či opravu hasičskej zbrojnice. Podarilo sa nám naštartovať čerpanie fondov, a tak Ružinovčania nemusia všetko platiť zo svojich daní. Zatiaľ to sú milióny eur, ale som presvedčený, že v najbližších rokoch som presvedčený, že máme potenciál z európskych fondov získať desiatky miliónov. A to už bude naozaj vidieť. Dnes pripravujeme zásobník projektov za takmer sto miliónov – a okrem vecí ako školy, škôlky, kultúrne domy, verejné priestranstvá, sú tam aj nové veci – plaváreň, nové detské ihriská, či konečne doriešenie problému veľkého areálu na Vietnamskej ulici. A ak sa nám podarí konečne získať aj pozemky na Štrkovci pod detským ihriskom, rád by som pripravil aj projekt veľkej obnovy tohto ihriska a športovísk. Práve fondy nám môžu takéto niečo zafinancovať. Ilustruje to však, čo všetko je treba pre takýto nápad spraviť: získať pozemky, vytvoriť projekt, zohnať peniaze, je to práca v realite na niekoľko rokov. Obrovské kontroverzie, ktoré už celé mesiace sprevádzajú prípravu nových stavebných zákonov, ukazujú, ako veľmi legislatíva, alebo jej absencia, ovplyvňovať fungovanie na všetkých úrovniach štátu. Development a výstavba patria medzi najsilnejšie témy v Ružinove. Sú územia, ktoré sú rozvojové, tam treba výstavbu usmerňovať – a sú miesta, ktoré by nám mali by sväté a musíme ich ochrániť. Svätými sú pre mňa najmä naše existujúce sídliská, vnútrobloky, ktoré majú jasnú urbanistickú koncepciu. Zelená plocha uprostred sídliska na Štrkovci, Pošni či Ostredkoch tam bola ponechaná s nejakým zmyslom, aby sídlisko dýchalo, a nie na to, aby na nej developer postavil ďalšiu zahusťovačku. Vždy hovorím, že najvyšší slovenský mrakodrap, ktorý vzniká na brehu Dunaja, kde v podstate nemá susedov, mi vadí oveľa menej, ako päťposchodový panelák uprostred sídliska, alebo hoci aj trojpodlažný dom v „dedinskej“ časti Prievozu či Trnávky. No a ak sa nejaký minister pokúsi zobrať právo rozhodovať, čo kde môže stáť, potom treba jasne povedať, že je to útok proti všetkým obyvateľom, proti verejnému záujmu a len v prospech developerov. Veľa vecí sa nám v zlom novom stavebnom zákone podarilo zmeniť, ale ešte stále je aktuálny návrh, že Ružinov by vôbec nijako nemal právo ovplyvniť, čo sa bude stavať na našom území. Rokujeme o tom, aby sa to zmenilo, ale zatiaľ stále platí toto. A to je absolútne neprijateľné. Tento rok sa nesie v znamení 30 rokov Ružinova. Aký bude o ďalších 30? Určite väčší. Pritom dúfam, že srdce Ružinova sa meniť veľmi nebude a že si naše sídliská zachovajú svoju tvár. Snažíme sa to zaistiť napríklad cez nové územné plány zón, ktoré sme začali obstarávať pre Pošeň či Prievoz. Časť Nív sa stane novým skutočným centrom celej Bratislavy. Verím, že o 30 rokov sa podarí vyriešiť tie najzložitejšie témy: najmä dopravu a nový nosný dopravný systém. Môže priniesť aj kopu iných, úplne zásadných zmien. Možno budeme všetky zásadné rozhodnutia robiť priamou demokraciou cez nejakú aplikáciu. Najdôležitejšie v živote však pre mňa boli, sú a budú vzťahy, komunitný život a aktivizmus. Vedomie, že slušnosť nie je znakom slabosti. Pretože práve ľudia a aktívne komunity z nás totiž robia, aj keď sme druhý obvod, bratislavskú jednotku.  
Zložitá legislatíva jednoducho: Územné plány: Čo tu dovolíme stavať?

Zložitá legislatíva jednoducho: Územné plány: Čo tu dovolíme stavať?

Rubrika: Spravodajstvo
Na prvý pohľad sa to niekomu môže zdať logické – „je to môj pozemok, chcem tu stavať a mám na to právo“. Ale potom tu máme pohľad z druhej strany ako napríklad „my sme tu parkovali vždy, máme na to nárok“. Kto alebo čo teda rozhoduje o tom, či sa niekde bude môcť stavať alebo nie? A ako sa dá zabrániť tomu, aby na mieste parku vyrástla nová bytovka? Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa sa na webe objavil inzerát, v ktorom majiteľka predávala za takmer deväť miliónov eur pozemok neďaleko Wetzlerovho parku ako stavebný pozemok. Ak by sme sa na to pozerali optikou „môj majetok - moje pravidlá“, mohli by mať obyvatelia vážne obavy. Väčšina tohto pozemku sa totiž nachádza na úrovni cesty a chodníkov na Ružinovskej ulici a priľahlých zelených pásov. Pravidlá výstavby Zákon je však v tomto prípade jednoznačný – pozemok síce môže byť vo vlastníctve súkromnej osoby, ale na prevádzkovanie miestnej komunikácie to nemá absolútne žiadny vplyv. Pravidlá sú určené aj územným plánom. Ak je niektorá časť definovaná ako lokalita pre zeleň, stavať sa tam nemôže. Existujú však aj opačné situácie. Predstavme si situáciu, že na mieste, ktoré desiatky rokov slúžilo ako park alebo parkovisko, má zrazu vyrásť desaťposchodová budova. Zabrániť sa tomu nedá., pozemok je definovaný ako stavebný a nie ako zeleň. Jediný dôvod, prečo sa tam dovtedy nič nestalo bol len ten, že mal viacerých majiteľov a tí sa nedokázali dohodnúť. Ich podiely však skúpil nový majiteľ a rozhodol sa stavať. Stavebná uzávera Najčastejšou požiadavkou obyvateľov v takýchto situáciách býva vydanie stavebnej uzávery. Vydáva ju príslušný stavebný úrad, avšak nie je to automaticky. Prvým krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá musí dokazovať, že plánovaná výstavba sťaží, resp. znemožní obstarávanie budúceho plánu zóny. Nasleduje fáza, v rámci ktorej sa k tomuto návrhu môžu vyjadriť všetci, ktorí majú k danej zóne vlastnícky vzťah – či už tam vlastnia pozemky alebo nehnuteľnosti. A práve veľkosť územia, jeho rozdrobenosť, a teda obrovské množstvo majiteľov (často v tisícoch) sú dôvodom, prečo tieto procesy trvajú často celé roky. Ani v prípade, že obec/ mestská časť, resp. obyvatelia uspejú a stavebná uzávera je vyhlásená, však nemôžeme povedať, že problém je vyriešený. Je len odložený. Stavebná uzávera totiž môže byť len na päť rokov a zákon nedovoľuje predlžovať ju na dlhšie obdobie. Ako sa tvorí plán Práve preto je dôležité mať k dispozícii kvalitné územné plány. V prípade Bratislavy to znamená územný plán hlavného mesta, ktorý v mierke 1:10 000 definuje funkčné využitie (napr. bývanie, zeleň, zmiešané územie, výroba, občianska vybavenosť a pod.) a územné plány zón, ktoré detailne popisujú pravidlá pre konkrétne lokality (napr. tu môže byť parkovisko, vedľa obchod, škola, park a bytovka). Aký plán, také mesto Prijatiu územného plánu predchádza rozsiahle pripomienkovanie dotknutných subjektov, na celý proces (jeho zákonnosť a transparentnosť) dohliada okresný úrad a finálny dokument schvaľuje zastupiteľstvo. Obec má povinnosť každých päť rokov ho preskúmať a v prípade potreby zabezpečiť jeho aktualizáciu (tzv. zmeny a doplnky). Tento proces potom prebieha rovnakým spôsobom ako pôvodný dokument. Záleží aj na nás Územný plán obce je mimoriadne dôležitý dokument, ktorý určuje charakter miesta, kde žijeme. Ak sa v niektorej lokalite počíta s výstavbou a teraz tam nič nestojí, neznamená to, že o pár rokov nemôže byť inak. Práve preto je mimoriadne dôležité nielen využiť možnosť vyjadriť sa k nemu v čase jeho prípravy, ale aj zistiť si, čo sa plánuje alebo neplánuje stavať v lokalite, kde sa chystáme presťahovať. Ak je už titž územný plán schválený, je veľmi ťažké robiť v ňom zmeny a definuje pravidlá rozvoja konkkrétneho územia často až na desaťročia.   
Opäť sa otvorili brány škôl: V Ružinove vítal žiakov aj premiér

Opäť sa otvorili brány škôl: V Ružinove vítal žiakov aj premiér

Rubrika: Spravodajstvo
Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa druhého septembra opäť otvorili brány škôl. Inak tomu nebolo ani v modelovej škole na Tomášikovej ulici v našej mestskej časti. Žiakov tam nevítal – ako to býva tradične - len riaditeľ, ale aj premiér, minister školstva, župan a starosta. V Ružinove máme 9 základných a 12 materských škôl, žiakov však v našej mestskej časti každý rok pribúda. Je to obľúbenosťou mestskej časti, jej infraštruktúrou, dostatkom zelene aj blízkosťou centra. A všetci vieme, že vytvoriť nové miesta v školách je mimoriadne náročné. U nás sa to však podarilo. Kým na niektorých školách v našej mestskej časti mali poriadne rušné leto, rekonštruovalo sa vo veľkom, skrášľovali sa priestory a opravovali potrebné veci (viac na str. 6 – 7), na Tomášikovej ulici vzniklo elokované pracovisko ZŠ Borodáčova. Modelová škola sa môže pochváliť modernými priestormi, v každej triede pritom nechýba ani oddychová zóna pre žiakov, spĺňa tie najprísnejšie normy a dokonca aj módne trendy. Škola má pritom slúžiť ako inšpirácia pre ostatné školy na Slovensku aj ako vzdelávacie centrum pre učiteľov. Moderné zariadenie je priateľské aj ku školákom či pracovníkov s hendikepom. Prístup do školy, ako aj interiér, sú totiž bezbariérové. Deti sa tiež môžu tešiť aj na to, že sa nebudú musieť „bifľovať“. V tejto škole sa majú žiaci naučiť, ako skupinovo riešiť problémy, či sa aktívne zapájať do výučby, ale hlavne – aj na tých predmetoch, ktoré nemajú celkom radi - cítiť sa príjemne. Začiatkom septembra škola na Tomášikovej privítala asi stovku žiakov. Sú tu dve triedy prvákov, dve triedy druhákov a jedna trieda tretiakov. Už pred bránou školy bolo vidieť, že sa po prázdninách tešia na spolužiakov aj pedagógov. A možno práve preto, že sú to ešte stále malé deti, bolo na ich tvárach vidieť nefalšovanú detskú radosť, ktorá im, veríme, vydrží čo najdlhšie. Škola sa páčila aj predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi, ktorý prišiel v prvý deň školského roka privítať školákov, ktorí budú navštevovať toto vzdelávacie zariadenie. Aké to je, učiť sa celé mesiace v domácom prostredí, sám dobre pozná. Premiér je otcom štyroch detí. Aj preto sa poďakoval rodičom, žiakom, ale aj učiteľom, že zvládli uplynulý školský rok, ktorý bol iste mimoriadne náročný. Minister školstva Branislav Gröhling sa vyjadril, že školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. Zaočkovanosť zamestnancov škôl bola podľa neho k začiatku školského roka 68 percent, v niektorých okresoch to bolo 70 až 75 percent. Apeluje však na rodičov aj pedagógov, aby sa dali zaočkovať. Podľa odborníkov je to jediný spôsob, ako môžeme všetci spoločne poraziť pandémiu a aj spôsob, nech sa môžu deti prezenčne vzdelávať. Aby škola na Tomášikovej mohla fungovať, muselo ruku k dielu priložiť veľa ľudí. Starosta Martin Chren pripomenul, že dôležitá bola aj spolupráca so županom Jurajom Drobom, lebo práve vďaka spolupráci so susediacim gymnáziom môže nová škola poskytovať všetky potrebné služby. Vyzdvihol tiež prácu riaditeľa ZŠ Borodáčova Martina Kotyru, pod ktorú pracovisko patrí a zaslúžil sa za jeho otvorenie.   
Návšteva pápeža na Slovensku: Začiatok aj koniec v Ružinove

Návšteva pápeža na Slovensku: Začiatok aj koniec v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Bola slnečná nedeľa, v kalendári dátum 12. september. V hlavnom meste však platili viaceré dopravné obmedzenia. Už to signalizovalo niečo mimoriadne. Na návštevu Slovenska zavítal Svätý Otec. Človek, ktorého poslaním je spájať. Na bratislavskom letisku sa zhromaždili desiatky pozvaných hostí. Nielen predstavitelia štátu ale aj rôznych cirkví. Okolo pol štvrtej popoludní sa zrazu na oblohe zjavilo lietadlo talianskej leteckej spoločnosti. Po dvojnásobnom obletení Veľkého Medera a následnom krátkom rolovaní a za skandovania prítomných desiatok ľudí z neho vystúpil pápež František. S typickým úsmevom na perách zišiel po schodíkoch a vkročil na slovenskú zem, prvé kroky urobil pápež na ružinovskej pôde. Medzinárodné - bratislavské - letisko sa totiž nachádza v našej mestskej časti. „V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento sľub,“ – to boli prvé slová Svätého Otca, ktoré povedal prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá sa ho spýtala, ako sa má. Odpovedal jej, že sa cíti, akoby omladol a táto cesta mu vlieva energiu. Hlava štátu ho vítala v zelených šatách, ktoré symbolizovali nádej a zároveň aj dôležitosť otázky životného prostredia, ktorá spája prezidentku s pápežom. Po zvítaní sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi zamieril na Apoštolskú nunciatúru, kde vystúpil s príhovorom. Pripomenul úlohu chudobných a slabých v spoločnosti... “nech je na stole každého jedného dar Boží,” povedal s odkazom, že len ak na nich nezabudneme, dostaneme sa z pandémie. Rozoberal aj myšlienky slobody či horlivosť kresťanov a výzvu, aby sme vieru nevnímali len cez definície. Časť kresťanského programu sa potom už striedala s tým politickým. Všade však vládli prísne bezpečnostné opatrenia. Aj ateisti sledovali privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia politického aj spoločenského života. Do pamätnej knihy napísal, že ako pútnik v Bratislave objíma s láskou slovenský ľud... „a modlím sa za túto krajinu so starobylými kresťanskými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva a pokoja v srdci Európy.“ Pápež si z Bratislavy odniesol symbolický peceň chleba, knihu, ale aj med z prezidentskej záhrady. Dostal tiež nabíjaciu stanicu pre elektromobily, či medicínske pomôcky na pomoc v chudobných častiach sveta. Neskôr sa Svätý Otec stretol s predsedom parlamentu aj predsedom vlády. Prekvapujúce bolo to, že pápež sa mimo oficiálneho programu stretol s emeritným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom. Keď ho pápež v roku 2012 odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy, vyvolalo to medzi verejnosťou množstvo reakcií. Program Svätého Otca v Bratislave sprevádzali tie najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. V hlavnom meste boli uzatvorené celé ulice, dopravu riadila polícia. Zaobišlo sa to však našťastie bez incidentov. Slováci presvedčili, že ak chcú, vedia byť aj ústretoví a trpezliví. Po dni v Bratislave pápež v utorok ráno odcestoval na východ Slovenska. S rómskou komunitou sa stretol na sídlisku Luník IX., na futbalovom štadióne zase s mladými ľuďmi. Záujem o stretnutie bol pritom taký veľký, že na stretnutie mohli prísť aj tí, ktorí ešte neobdržali oficiálnu pozvánku. Stačil im len potvrdzujúci email. Večer sa pápež vrátil do Bratislavy. V stredu celebroval svätú omšu na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne. Pre túto udalosť si mal dokonca predĺžiť program na Slovensku. V spojitosti s Argentínou, odkiaľ pochádza, si pápež spomína na rôzne ceremónie a podľa zákulisných informácií ich má veľmi rád. 15. septembra sa na Slovensku slávi sviatok Panny Márie Sedembolestnej. Aj keď registrácia, podľa ktorej sa mali pôvodne na slávnosti zúčastniť len očkované osoby, rozdelila národ, napokon sa na nej zúčastnili desaťtisíce ľudí. “Bolo to krásne, v tejto ťažkej dobe to ľuďom dodáva nádej,” povedala jedna z veriacich, ktorá sa na liturgiu s pápežom registrovala už pred niekoľkými týždňami. Krátko na to pápež absolvoval rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave. Jeho návšteva sa tak skončila tam, kde sa aj začala. V našom Ružinove. Následne odletel naspäť do Ríma.   
Anketa

Anketa

Rubrika: Spravodajstvo
Počas uplynulých troch rokov sme na stránkach Ružinovského Echa postupne predstavili všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V nasledujúcich mesiacoch budeme klásť jednu otázku všetkým poslancom a oni nám na ňu dajú stručnú odpoveď – áno/ nie/ neviem (v prípade, že sa nevyjadrili do termínu uzávierky, bude to tiež uvedené). Nový formát môže na prvý pohľad pôsobiť jednoduchšie, ale v skutočnosti v sebe obsahuje zložitosť poslaneckej práce. Je totiž jednoduché siahodlho niečo na sociálnych sieťach vysvetľovať, podstatné je, ako napokon poslankyňa, resp. poslanec zahlasujú, alebo ako sa postavia k zmenám, o ktorých sa diskutuje. Našou prvou otázkou je, čo si myslia o povinnom očkovaní pre niektoré povolania.    
V Bille sa už zálohujú plastové fľaše a plechovky: Ružinovčania dostanú za odmenu lavičky

V Bille sa už zálohujú plastové fľaše a plechovky: Ružinovčania dostanú za odmenu lavičky

Rubrika: Spravodajstvo
Už od 1. januára 2022 sa na Slovensku spúšťa zálohovací systém na nápojové fľaše a plechovky. V Ružinove však na niekoľkých miestach funguje aj dnes. Ak ho využijete, urobíte nielen dobrú, ale aj príjemnú vec pre svoje okolie. V rámci nového projektu „Ružinovské lavičky za plastové fľaštičky“ zriadila spoločnosť BILLA pri svojich dvoch predajniach v Bratislave-Ružinove (na Bajkalskej a Záhradníckej ulici) automaty na zber nápojových obalov z plastu a kovu. Za každý plastový či plechový nápojový obal, ktorý vhodíte v skúšobnej dobe do automatu do 15. decembra, venuje BILLA 15 centov na podporu a rozvoj komunity v našej mestskej časti. Hlasovať môžete na Facebooku v rámci podujatia "Ružinovské lavičky za plastové fľaštičky... a za plechovky tiež". Sedenie z recyklovaného plastu Piknikové sedenie bude symbolicky vyrobené z recyklovaného plastu. O tom, kde bude umiestnené, rozhodnete vy svojim hlasovaním na sociálnej sieti. Okrem toho, že skrášli okolie, vytvorí aj pohodové miesto na stretnutie s rodinou, susedmi a priateľmi, pretože len vtedy, ak sa o zaujímame jeden o druhého, sa budeme spoločne starať aj o miesto, kde žijeme. Zálohové automaty na zber nápojových obalov fungujú na podobnom princípe ako tie so sklom. Dôležité však je, aby ste do automatu vkladali prázdne a nezdeformované PET fľaše či plechovky aj s čitateľnou etiketou. „Automat následne nápojové obaly zlisuje a umiestni do zásobníkov, ktoré budeme pravidelne ekologicky likvidovať ,“ vysvetlil Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA. Kým teraz ide o skúšobnú prevádzku, od januára bude takýto automat pri každej predajni na Slovensku. Plastové fľaše a plechovky už po tomto termíne budú zálohované.   
Rekonštrukcie v Ružinove: Nová škôlka a vynovená knižnica

Rekonštrukcie v Ružinove: Nová škôlka a vynovená knižnica

Rubrika: Spravodajstvo
Knihy sú bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Preto aj knižnice, kde sú uložené, si zaslúžia adekvátne priestory. Taký postupne rekonštrukciou vzniká na Miletičovej ulici. Zmena sa však dotkne aj pobočky na Tomášikovej ulici.  Ružinov je medzi Bratislavčanmi jednou z najobľúbenejších mestských častí. A s tým súvisí aj pribúdajúci počet obyvateľov. Priestory na vzdelávanie Mladí ľudia sa sem radi sťahujú za infraštruktúrou, rodiny zase za zeleňou a príjemným prostredím. S tým však súvisí aj nutnosť hľadať nové priestory pre predškolské a školské zariadenia. Jedno také vznikne na Tomášikovej 25 v budove, kde doposiaľ sídlila knižnica. Vypožičané knihy môžete do konca októbra vrátiť na danej adrese, do biblioboxu pred budovou, alebo na pobočkách Bachova 7, Zimná 1 alebo Na úvrati 52, kam môžete s čitateľským preukazom chodiť aj naďalej. Už sa rekonštruuje Ak ste radi chodili na pobočku na Miletičovej 47, nemusíte zúfať. Zatvorená je len dočasne. Pracujeme totiž na tom, aby ste po rekonštrukcii v týchto priestoroch cítili ešte príjemnejšie. Ak máte zapožičané knihy z tejto pobočky, vrátiť ich môžete do konca októbra do biblioboxu pred budovou, na pobočkách Bachova 7, Zimná 1 alebo Na úvrati 52. Vypožičanie si však môžete aj predĺžiť – sami cez konto v online katalógu, e-mailom na kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk alebo telefonicky na čísle 02/43 33 74 41, 0911 011 985. Veríme, že sa čoskoro stretneme aj pri dobrej knihe!