Spravodajstvo

Rozhodnuté: Takto budeme parkovať v Bratislave

Rozhodnuté: Takto budeme parkovať v Bratislave

Rubrika: Spravodajstvo
Mestskí poslanci podporili návrh primátora Matúša Valla Všetkých 45 mestských poslancov zahlasovalo za zavedenie parkovacej politiky v hlavnom meste. Po rokoch, kedy diskusie na túto tému končili neúspechom, budú od januára 2021 platiť v meste jasné pravidlá.  
Recyklovanie je ľahké: Nevytvárajme čierne skládky

Recyklovanie je ľahké: Nevytvárajme čierne skládky

Rubrika: Spravodajstvo
Len nedávno vyvolal rozhorčenie väčšiny Bratislavčanov škandalózny prípad manželskej dvojice, ktorá sa rozhodla zameniť si prírodu v Dúbravke za zberný dvor. Svedok tejto ich akcie odovzdal polícii video, tá na základe ŠPZ zistila majiteľa vozidla a jeho údaje poskytla mestskej polícii, ktorá ďalej konala. Dôkazom toho, že takéto správanie nie je vôbec ojedinelé, sú aj podnety na stránke Odkaz pre starostu. Vidieť pri smetných košoch matrace alebo staré kuchynské spotrebiče, ktoré tam ležia celé týždne, už dnes, žiaľ, neprekvapuje.  
Konopná residence:  Argumenty odporcov projektu zabrali

Konopná residence: Argumenty odporcov projektu zabrali

Rubrika: Spravodajstvo
Obyvatelia v okolí bývalej administratívnej budovy AXA na Konopnej ulici v Prievoze žijú mnoho rokov v neistote, čo im pred ich rodinnými domami vyrastie. Teraz si konečne môžu vydýchnuť. Aspoň do momentu, kedy developer predstaví prerobený projekt Konopná residence. Magistrát totiž nedávno vydal nesúhlasné záväzné stanovisko voči ich zámeru. Predchádzajúce dva roky sme ako o.z. Náš Prievoz upozorňovali a pripomienkovali projekt firiem YIT Slovakia a Immocap, ktorý rátal s 50 bytmi a 90 apartmánmi uprostred stabilizovaného územia medzi rodinnými domami, v prostredí jednosmerných ulíc, oproti evanjelickému kostolu v Prievoze. Tvoriť ho malo sedem päť až sedem podlažných budov. Po vlne kritiky developer projekt prerobil. Objekt mali tvoriť 3 byty a 107 apartmánov - určených na prechodné bývanie. Ani takto prerobený projekt nebol pre obyvateľov Prievozu akceptovateľný. Požadovali sme väčší odstup od súčasnej zástavby, nižšiu podlažnosť, menšiu hmotu, vyriešenie dopravného napojenia, zväčšenie plochy bytov na prevažne 3 až 4 - izbové byty, čím by sa znížil počet nových obyvateľov, a tak aj celková záťaž na stabilizované územie. Zámer YIT je totiž pre dané stabilizované územie nevhodný a o.z. Náš Prievoz, mestská časť Ružinov i angažovaná verejnosť mu vytýkali nesúlad s územným plánom. Vo februári minulého roka developer prerobený projekt posunul na posúdenie na magistrát, kde požiadal o vydanie záväzného stanoviska. Magistrát vydal nesúhlasné stanovisko a napísal: Umiestnenie stavby je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou – v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. To len potvrdzuje to, čo deklaroval primátor Vallo, že apartmány sa nebudú rátať do občianskej vybavenosti. Stanovisko magistrátu potvrdilo i ďalšie výhrady dotknutých strán voči predloženému zámeru: “Návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast medzi jestvujúcou a navrhovanou zástavbou a neúmerné zaťaženie pozemku. V neposlednom rade navrhovaná stavba nepredstavuje celkové zvýšenie kvality prostredia ...” Po dlhých mesiacoch domáhania sa informácií a rozhodnutia, konečne máme odpoveď. Investor má projekt prekresliť a my, ako aj ostatní Prievozčania, čakáme, či si zoberie pripomienky k srdcu. OZ Náš Prievoz Ilustračná fotografia. (Archív RE)
Hudobné akcie na Zlatých pieskoch

Hudobné akcie na Zlatých pieskoch

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Počas leta budú Zlaté piesky dejiskom niekoľkých hudobných akcií. Sezónu odštartoval tesne pred prázdninami, teda 28.-30. júna, hip-hopový festival a ukončí ju 23. - 25. augusta Uprising. Práve v súvislosti s tými akciami dostávame často veľmi podobné otázky. Prečo vydala mestská časť povolenie na konanie takejto akcie? Ružinov na tieto akcie povolenia nevydáva. Organizátori úradu len doručujú oznámenie o konaní akcie. Kto organizátorom koncertov prenajíma tieto priestory? Areál spravuje spoločnosť STaRZ (http://bit.ly/2KlT1kH), čo je príspevková organizácia hlavného mesta (teda nie mestskej časti). Bude sa nejako kontrolovať úroveň hluku? Predstavitelia STaRZ-u na stretnutí mestskej a štátnej polície s predstaviteľmi mestskej časti informovali, že bude zabezpečená kontrola hlasitosti a vykonávať ju budú za účasti príslušníkov polície.  
Príspevky mestskej časti:  Čo môžu získať ružinovskí školáci?

Príspevky mestskej časti: Čo môžu získať ružinovskí školáci?

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Zápis na základné školy potvrdil trend, ktorý je zrejmý v celej spoločnosti. Nastupujú populačne silné ročníky a samosprávy sa musia pripraviť na vyšší záujem o prijatie. Ružinov má deväť základných škôl a najzložitejšia bola tento rok situácia na ZŠ Nevädzová. Po prerobení priestorov, ktoré pôvodne slúžili na poobedňajšie aktivity, sa podarilo vytvoriť ďalšiu novú triedu. Budúci ružinovskí prváci dostanú od mestskej časti príspevok vo výške 40 eur. Podmienkou jeho poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Rodičia sa nemusia obávať, že by na niečo zabudli. Miestny úrad im  v priebehu septembra a októbra pošle na základe zoznamov prijatých oznámenie o poskytnutí tohto príspevku, ktorý si do 30 dní môžu vyzdvihnúť v podateľni miestneho úradu. V prípade, že dieťa bude chodiť do školy, ktorej zriaďovateľom nie je mestská časť, ale ide napríklad  o cirkevnú alebo súkromnú školu, prípadne školu mimo Ružinova, zákonný zástupca môže o príspevok požiadať.   Príspevok na letný tábor Rodičia detí zo sociálne slabších alebo viacdetných rodín môžu požiadať o príspevok na denný alebo pobytový tábor až do výšky 200 eur za každé dieťa. V prípade, že ide o zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom, príspevok mestskej časti je až do výšky 350 eur na dieťa.   Ďalšie informácie: Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov tel.: 02/ 48 284 285 email:jana.morgosova@ruzinov.sk
Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
vo chvíli, keď vám píšem tieto riadky, som veľmi šťastný. Pred pár minútami mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu,  vďaka ktorej získame pozemky okolo ružinovskej nemocnice - pri jazere Rohlík a v okolí nášho zimného štadiónu. 
Komisia finančná a podnikateľských činností

Komisia finančná a podnikateľských činností

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Náplňou Komisie finančnej a podnikateľských činnosti je najmä: ● vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania, ●  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, ●  vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, k prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Ružinov, ●  zaujímať stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom štátu prenechaným mestskej časti Bratislava-Ružinov na dočasné hospodárenie, ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľať sa na kontrole hospodárenia s ním, ●  prerokovávať návrhy majetkových účastí mestskej časti Bratislava-Ružinov na podnikaní iných právnických a fyzických osôb, ●  vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov, ●  vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, ●  zaujímať stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, ● riešiť otázky zriaďovania, zrušenia a kontroly hospodárenia podnikov mestskej časti Bratislava-Ružinov, rozpočtových a príspevkových organizácií, ● posudzovať návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti v rámci regionálnych a záujmových združení obcí, ● posudzovať návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, - riešiť otázky vlastnej investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mestskej časti, ● vypracovávať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady z hľadiska zabezpečenia potrieb obyvateľov mestskej časti vo sfére obchodu a služieb, ● zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN. Predseda komisie: Ing. Vladimír Sirotka, PhD.členovia: Mgr. Kamil Bodnár, Mgr. Martin Ferák, Ing. Michal Gašaj, PhD. , Mgr. Ivan Kraszkó, Mgr. Maroš Mačuha, PhD. Informácie o rokovaní komisií MZ a zápisnice z rokovania nájdete na http:// www.ruzinov.sk/sk/content/view/komisie-miestneho-zastupitelstva  
Študentky z Ružinova učia deti žiť bez internetu

Študentky z Ružinova učia deti žiť bez internetu

Rubrika: Spravodajstvo
Rozhodli sa bojovať s rastúcim vplyvom a často až závislosťou detí na internete. Vasilija Jovanovič a Rebeka Farkašová, študentky psychológie z Paneurópskej vysokej školy v Ružinove, učia deti komunikovať „po starom“. Bez elektronických zariadení a internetu, tak aby sa deti opäť naučili komunikovať medzi sebou osobne, nie cez sociálne siete. To je hlavná myšlienka agentúry eDetox, ktorú založili študentky spoločne. Obe mali podobný pohľad na vec. „Organizujeme letné tábory „Áno letu bez netu“, interaktívne prednášky pre základné školy o nadmernom využívaní internetu, o možných nástrahách, ktoré na nás na internete číhajú a o zdravých hraniciach pri používaní internetu. Plánujeme aj školy v prírode a zimné výlety. Ukázalo sa, že deti sú väčšinou nadšené z našej myšlienky a radi by si pobyty vyskúšali. S dospelými je to už ťažšie, byť bez elektronických zariadení je pre nich väčší problém, čo vieme podľa teambuildingov pre firmy, ktoré sme organizovali.“ Pomohlo im Národné podnikateľské centrum Na začiatku bol skvelý nápad, no absolútne žiadne skúsenosti, ako ho reálne priviesť k životu. „Vďaka školskej exkurzii do Národného podnikateľského centra (NPC) sme sa dozvedeli o službách, ktoré ponúka. A potom to už išlo rýchlo. Získali sme bezplatné konzultácie s odborníkom Andrejom Rybovičom, ktorý nám pomohol s rozbehom nášho projektu. Prebral s nami všetko do najmenších detailov. V NPC sme navštevovali workshopy a semináre, v lete sme absolvovali Letnú školu v NPC, spoznali sme viacero lektorov a konzultantov, ktorí nás mnohému naučili. Získali sme mnoho zručností, ktoré potrebujeme pri podnikaní. Ako prezentovať projekt, ako si nájsť a vybrať cieľovú skupinu, ako robiť marketing. Všetko sú to veľmi podstatné a užitočné veci. Neskôr sme boli pozvané ako hostky na Deň otvorených dverí v NPC, aby sme o svojom podnikaní porozprávali druhým,“ spomínajú si na časy nedávno minulé obe, dnes už podnikateľky. „Za necelých 5 mesiacov sa z nápadu stala fungujúca firma. Bez pomoci NPC by sme o niečom podobnom možno stále len premýšľali. Takže bez váhania poviem, že ak niekto má dobrú myšlienku a nevie ako začať, nech to skúsi v Národnom podnikateľskom centre. Začínajúcim i skúsenejším podnikateľom ponúka užitočné a bezplatné služby. Sme za to veľmi vďačné.“ Všetky služby ponúka NPC prostredníctvom viacerých programov. Pre podrobnejšie informácie stačí kliknúť na stránku www.npc.sk a vybrať si. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: FCB-@SlovakBusinessAgency Twitter - @SBAgentura Instagram - @slovak_business_agency LinkedIn - Slovak Business Agency (SBA)  
Právna poradňa CENTRA PRÁVNEJ POMOCI

Právna poradňa CENTRA PRÁVNEJ POMOCI

Rubrika: Spravodajstvo
Vy sa pýtate, my odpovedáme „Mám dve deti, syn a nevesta sa o mňa starajú, ale dcéra s rodinou sa o mňa po smrti manžela vôbec nezaujíma. Nechcem, aby po mne dedila, ale nechcem ani, aby sa s ňou syn musel ťahať po súdoch. Čo mám urobiť?“ S ohľadom na vyššie uvedený právny problém by sme na úvod čitateľke odporučili zvážiť prerozdelenie majetku za života. Z našej praxe máme častú skúsenosť, že takéto situácie a správanie zo strany rodinných príslušníkov býva dočasné a veľmi často sa zvyknú meniť. Ak by však čitateľka aj naďalej trvala na takomto radikálnom riešení, jednou z možností je darovanie nehnuteľnosti. V prípade, ak by sa čitateľka rozhodla pre tento spôsob, je potrebné, aby sa v darovacej zmluve nachádzalo tzv. zriadenie vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti (bytu, domu, apod.). Zriadenie vecného bremena je určitou zábezpekou a istotou pre čitateľku, aby po darovaní nehnuteľnosti neprišla o strechu nad hlavou a mohla v danom byte a dome bývať až do svojej smrti. Keďže však ide o zložitý právny úkon, odporúčame čitateľke, v prípade, že sa rozhodne spísať darovaciu zmluvu, aby sa obrátila na odborníka – napr. advokáta alebo notára. Samozrejme, spísanie darovacej zmluvy nie je podmienené zaplatením si služieb advokáta alebo notára, avšak pri neodbornom spísaní darovacej zmluvy častokrát dochádza k rôznym problémom, ako napr. v konaní pred katastrálnym úradom, prípadne nezriadením vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti a tým zároveň aj k strate strechy nad hlavou. Upozorňujeme všetkých čitateľov, že každý jeden právny problém a prípad je nevyhnutné posudzovať individuálne a bez posúdenia všetkých relevantných dokladov a špecifík nie je možné použiť jedno rovnaké univerzálne riešenie pre všetky prípady. Ak potrebujete právnu radu, objednajte sa na konzultáciu do Centra právnej pomoci na telefónnom čísle 0650 105 100. Všetky potrebné kontakty nájdete na www.centrumpravnejpomoci. sk alebo na Facebookovej stránke s názvom Centrum právnej pomoci. Právne rady poskytuje Centrum právnej pomoci výlučne osobne. V prípade, že nemôžete čakať na termín a plynie Vám lehota, je možné prísť osobne v konzultačné dni pondelok alebo stredu v úradných hodinách. V Bratislave sídli Centrum právnej pomoci v centre mesta na Námestí slobody 12, úradné hodiny Centra: pondelok: 08:00 – 15:00 hod. utorok: 08:00 – 15:00 hod. streda: 08:00 – 15:30 hod. štvrtok: 08:00 – 15:00 hod. piatok: 08:00 – 12:00 hod.   e-mailový kontakt: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk    
Erasmus - Sme šikovnejší ako technológie

Erasmus - Sme šikovnejší ako technológie

Rubrika: Spravodajstvo
Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave získala v tomto školskom roku dvojročný grant vo výške 25 000 € na projekt We are smarter than technology (Sme šikovnejší ako technológie), na ktorom budú spolupracovať so školami v Nórsku, Macedónsku, Taliansku, Rumunsku a Turecku. V marci žiaci navštívili Taliansko a práve sa vrátili z projektovej návštevy z nórskeho mesta Bryne, na cesty sa vydalo 8 pedagógov a 8 žiakov, ktorí bývali v rodinách. Projekt je zameraný na prospešné využívanie nových technológií na vyučovaní a získanie správnych návykov pri komunikácii na Internete a sociálnych sieťach, čo je v dnešnej dobe veľmi užitočná a potrebná vec. Škola pripravila niekoľko nových videí, slovníky a spolupracuje na tvorbe projektovej stránky. Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ Foto: ZŠ Drieňová  
Aktívni rodičia na ZŠ Ostredková

Aktívni rodičia na ZŠ Ostredková

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prvú májovú zamračenú sobotu prišli do areálu Základnej školy na Ostredkovej ulici celé rodiny spolu s deťmi, aby sa zapojili do brigády a skrášľovania okolia. Rodičia žiakov našej školy, spolu s pánom vicestarostom Ing. Martinom Patoprstým a poslancami z našej Rady školy Mgr. Marošom Mačuhom a Ing. Vladimírom Sirotkom, ale najmä mnohí pedagógovia a zamestnanci školy opravili oplotenie ihriska, upravili terén a nasadili novú trávu, ruže, okrasné kríky, stromčeky, namaľovali záhradnú búdku, naložili opadané lístie zo stromov, orezali kríky a vyhrabali priestor pod nimi, ktorý sa stal pre nedisciplinovaných okolochodiacich obyvateľov odpadkovým košom, odstránili i staré pneumatiky, ktoré boli porozhadzované v areáli Športovej školy na Ostredkovej ulici a špatili vstup do priestorov školského areálu aj našim žiakom a rodičom. Na záver si všetci pochutili na výbornom guláši v školskej jedálni. Radosť, dobrá nálada, skvelé pracovné nasadenie, priateľská atmosféra a dobrovoľné priloženie rúk k úspešnému spoločnému dielu. Milí rodičia, pán vicestarosta, učitelia, žiaci, pán školník, pani kuchárky, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM ! PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy  
Drieňová za veľkou mlákou

Drieňová za veľkou mlákou

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Žiaci základnej školy na Drieňovej ulici mali tento rok v rámci zahraničného výletu možnosť navštíviť New York. Aprílového výletu sa zúčastnilo 48 účastníkov a navštívili sme okrem Sochy slobody, Time Square, Madison Square Garden, WTC mrakodrap či Coney Island. Škola organizuje zahraničné zájazdy každý rok a navštívili sme metropoly ako Londýn, Paríž, Rím či Dublin. Už teraz rozmýšľame kam sa vydáme na skusy o rok. Poradíte nám? gk  
Prázdninové integračné pobyty

Prázdninové integračné pobyty

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov prispeje počas letných prázdnin 2019 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodom. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu. Výška príspevku do 350 Eur. Doklady, ktoré je potrebné predložiť: platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove, rodný list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy a preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /ŤZPS/. Potrebné je predložiť aj predfaktúru alebo zálohovú faktúru s tým, že po ukončení pobytu najneskôr do 31.8.2018 predložíte kópiu konečnej faktúry. Medzi potrebné doklady patria aj akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo, ktoré môže mestská časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o takéto príspevky na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, v zmysle platného VZN, na referáte sociálnych služieb, č. tel. 02/48284285,48284452, kde získate aj bližšie informácie o oboch príspevkoch.  
Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 40 eur

Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 40 eur

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2019/2020 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 40 €. Ako ho získať? Prvák z ružinovskej školy Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október 2019 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských základných škôl, zriadených mestskou časťou Ružinov, na základe zoznamov poskytnutých školami. Kam si prísť po peniaze? Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni ružinovského miestneho úradu na Mierovej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa Prvák zo školy zriadenej iným subjektom V prípade, že dieťa je zapísané do školy zriadenej iným zriaďovateľom či už v Ružinove alebo mimo Ružinova, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj„Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu, ako oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ružinove. Kto má nárok na získanie príspevku? Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je: - ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti, - rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, - osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Ďalšie informácie: Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel: 02/ 48 284 285, email: jana.morgosova@ruzinov.sk  
Parkovanie v Bratislave potrebuje férové pravidlá

Parkovanie v Bratislave potrebuje férové pravidlá

Rubrika: Spravodajstvo
Snaha zaparkovať v okolí vlastného bytu je v niektorých častiach Ružinova prakticky nemožná už niekoľko rokov. Jednou z najkritickejších oblastí sú Nivy, najmä oblasť 500 bytov, ktorá je v tesnom susedstve viacerých komplexov administratívnych budov. Lepšie to však nie je ani inde. Autá so značkami z celého Slovenska, ktoré stoja pri domoch bez pohnutia celé dni alebo dokonca aj týždne. Stovky áut zamestnancov biznis centier, ktorí prichádzajú denno-denne do práce a namiesto parkovania v garážach alebo používania MHD stoja na každom kúsku voľnej plochy a bez problémov zaparkujú aj vo vnútroblokoch. Situácia vo viacerých častiach Ružinova je kritická a napríklad obyvatelia zóny 500 bytov už celé roky žiadajú o zavedenie rezidenčného parkovania. S pribúdajúcou výstavbou, ktorá často nezohľadňuje dopravu zamestnancov do práce, a pri stavebnom zákone, ktorý ani pri nových stavbách nedáva podmienku, že minimálne v husto obývaných oblastiach musí byť parkovacie miesto nedeliteľnou súčasťou bytu, sa bez zavedenia parkovacej politiky bude situácia len zhoršovať. Hlavné body návrhu – budú doň ešte zapracované pripomienky mestských častí a občanov obyvateľ parkuje na rezidentskú kartu vo svojej zóne (zvýhodnení sú len obyvatelia zóny, ktorí v nej majú trvalé bydlisko) rezident musí mať k vozidlu právny vzťah (vlastník vozidla, firemné auto na súkromné účely, na vlastnú živnosť alebo firmu, nájomná zmluva) na 1 byt sa budú vydávať maximálne 3 rezidentské karty (sumy sú na rok) 1. auto – 39 eur (parkovanie vo vlastnej zóne, 100 hodín parkovania ročne v zóne pre návštevy) + 10 eur (2 hodiny parkovania denne v inej zóne) 2. auto – 150 eur (parkovanie vo vlastnej zóne) 3. auto – 500 eur (parkovanie vo vlastnej zóne) auto vo vlastnej garáži – 10 eur (150 hodín ročne pre návštevy, 2 hodiny denne parkovania mimo vlastnej zóny) spoplatnené nebude celé mesto a stále (regulované budú tie zóny a v tých časoch, kedy v nich pretrváva problém s parkovaním) Čo žiada Ružinov? 2 roky prechodné obdobie na vyhradené parkovania – povolenia vydané pred zavedením parkovacej politiky by neboli predčasne zrušené možnosť využívať kartu rezident – garáž 2 hodiny denne aj vo vlastnej zóne vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom (napr. niektoré vnútrobloky a pod.) dobudovať parkovacie kapacity tam, kde by boli k termínu zavedenia parkovacej politiky nedostatočné (napr. parkovacie domy) Parkovacia politika má zaistiť, aby rezidenti dokázali po návrate z práce zaparkovať v okolí svojho bytu. Obmedzenie parkovania mimo tejto zóny však vyžaduje posilnenie MHD a vybudovanie záchytných parkovísk. V súvislosti s tým magistrát oznámil, že do roku 2021 výrazne podporí dostupnosť verejnej dopravy. Vznikne 22 kilometrov nových bus pruhov a 39 križovatiek s prednosťou pre MHD – aby autobusy a trolejbusy nestáli v zápchach, dopravný podnik zavedie 80 nových kĺbových autobusov a pribudne aj 8 expresných liniek MHD a 4 expresné regionálne linky BID. Fakty o autách v Bratislave • počet áut registrovaných v Bratislave stúpol zo 165.075 v roku 2004 na 312.793 v prvej polovici roku 2019 • 36% domácností nemalo v roku 2015 žiadne auto, 47% má jedno auto, 15% má dve autá, 2% má 3 a viac áut a 80% áut parkuje na verejnom priestranstve (zdroj: Územný generel dopravy 2015, MV SR) Foto: Milan Stanislav Ako sa parkuje inde? Viedeň: V centrálnych častiach Viedne je zavedené krátkodobé platené parkovanie. Rezidenti môžu parkovať v rámci svojej zóny bez časového obmedzenia. Praha: Modré zóny sú určené len na parkovanie pre rezidentov s dlhodobou parkovacou kartou, oranžová a zelená zóna na krátkodobé platené parkovanie návštevníkov (oranžová zóna – max. 2 hodiny, zelená - max. 6 hodín).  
Druhá kosba alebo prečo nekosíme všetko

Druhá kosba alebo prečo nekosíme všetko

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovčanov trápi vysoká tráva pri Rohlíku a pri cestách. Keď sme tento rok začínali kosiť, viacero ľudí sa nás pýtalo, prečo tak skoro. Teplé počasie s dažďom však spôsobilo, že za niekoľko dní tráva narástla o viac ako desať centimetrov. V Ružinove sa staráme o približne 160 hektárov zelených plôch, čo je rozloha viac ako 220 futbalových štadiónov podľa pravidiel FIFA. Rozdiel je  v tom, že nekosíme rovné, súvislé a prázdne plochy. Práve preto trvá kosba niekoľko týždňov.   
EU dotuje WiFi

EU dotuje WiFi

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ružinov získal eurodotáciu 15 tisíc Eur na rozvoj verejnej WiFi siete. Európska komisia oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá bola od 4. do 5. apríla. Spolu 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, zdravotných stredísk, verejných parkov alebo námestí. Z bratislavského kraja bolo úspešných 23 uchádzačov. „Rozhodovalo sa podľa princípu kto prvý príde, ten prvý berie. Preto som rád, že aj naše obce zabojovali a zapojili sa do výzvy. Výsledkom je hotspot Wi-Fi pre 6 mestských častí a 17 obcí v Bratislavskom kraji,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.  
Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Obyvatelia mestskej časti môžu požiadať o niekoľko typov finančných príspevkov. V tomto období sú to napríklad príspevky na letné tábory alebo pri nástupe do školy.  • príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – 40 eur/ dieťa • príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín – do 200 eur/ dieťa – s možnosťou výberu denného alebo pobytového tábora • príspevok na integračný tábor pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom – do 350 eur/ dieťa – liečebné zariadenie podľa vlastného výberu žiadateľa  
Tragédia v ubytovni na Mlynských luhoch

Tragédia v ubytovni na Mlynských luhoch

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Koncom apríla zažil Ružinov obrovskú tragédiu. Pri požiari ubytovne na ulici Mlynské luhy zomreli traja ľudia. Na mieste ihneď zasahovali záchranné zložky a prakticky okamžite prišiel na miesto aj starosta mestskej časti Martin Chren. Situáciu, kedy sa množstvo ľudí z minúty na minútu ocitlo na ulici, sa podarilo riešiť vďaka spolupráci viacerých inštitúcií, organizácií a zástupcov tretieho sektora. Ďakujeme všetkým policajtom, hasičom a záchranárom. Rovnako aj krízovému výjazdu z okresného úradu a zamestnancom ružinovskej civilnej ochrany, ktorí koordinovali starostlivosť o ľudí z ubytovne. Červenému krížu a duchovnému od hasičov, ktorí prišli dobrovoľne pomáhať, ubytovni De Paul, ktorá sa postarala o ďalších ľudí z ubytovne a spoločnosti Slovnaft, ktorá tiež pomáhala pri ubytovávaní rodín. Našej mestskej polícii a špeciálne Jaroslavovi Tulejovi, veliteľovi z Bratislavy II, ktorý zostal koordinovať evakuáciu s odborníkmi do poslednej chvíle. Organizácii Modrý anjel a množstvu ľudí ako Monike Kozelovej, ktorá organizovala zbierku ľudí z ubytovne. Ubytovní ako je táto je v Bratislave niekoľko a samospráva nemá možnosť vykonávať v nich kontroly. Práve preto magistrát okamžite zorganizoval koordinačné stretnutie všetkých inštitúcií, ktoré majú možnosť vykonávať kontroly, ktoré by podobným tragédiám zabránili.  
Ružinov dá na projekty občanov 223 tisíc

Ružinov dá na projekty občanov 223 tisíc

Rubrika: Spravodajstvo
Aktívni občania doručili v tomto roku grantovej komisii na posúdenie 81 projektov z oblastí: Šport, vzdelávanie, rozvoj komunitného života, ochrana a tvorba životného prostredia. Podporu poslancov získalo 57 projektov a uchádzačom rozdelili celkovo 223.727,04 eur. Z posudzovania bolo vyradených 18 žiadostí a dostatočnú podporu nezískalo 6 žiadateľov.