Spravodajstvo

Ružinovskí poslanci: Anketa: Áno alebo Nie byty pre ľudí bez domova

Ružinovskí poslanci: Anketa: Áno alebo Nie byty pre ľudí bez domova

Rubrika: Spravodajstvo
Podľa informácií zverejnených hlavným mestom sa na území Bratislavy nachádza viac ako dvetisíc ľudí bez domova, z toho približne tristo detí. S cieľom pomôcť tejto zraniteľnej skupine ľudí pripravil magistrát pilotný projekt dostupného bývania so sociálnou podporou založený na princípoch “housing first” (bývanie ako prvé). Housing first je prístupom, ktorý ukazuje najlepšie výsledky v riešení bezdomovectva s úspešnosťou nad deväťdesiat percent, ktorý úspešne pilotovalo napríklad Brno. Vo Fínsku je housing first základom národnej politiky voči bezdomovectvu. Opýtali sme sa preto ružinovských poslancov: Súhlasili by ste s tým, aby mestská časť (prostredníctvom bytovej komisie) na rovnakom princípe (ako popisuje hlavné mesto) poskytla byt, resp. byty ľuďom bez domova?  
Pripravujeme pre vás: Rekonštrukcie a opravy 2022

Pripravujeme pre vás: Rekonštrukcie a opravy 2022

Rubrika: Spravodajstvo
Viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov. Predstavte si tú vzdialenosť – je to ako od Štrkovca až do Nitry. Presne toľko ciest a priľahlých chodníkov máme v našej mestskej časti. Aj keby sme veľmi chceli, opraviť všetky výtlky či zničenú dlažbu, nie je vôbec jednoduché. Chce to nielen čas, ale aj financie. Napriek tomu máme na tento rok naplánovaných niekoľko zásadných rekonštrukcií a opráv. Ktoré to sú? Pýtate sa, čo sa chystá tento rok? A či bude opravená aj vaša ulica alebo neďaleké parkovisko? Odpoveď nájdete v nasledujúcom prehľade plánovaných rekonštrukcií: Ulice ■ Mlynské luhy – v 1. etape sa uskutoční prestavbapodľa nového technického riešenia križovatky Mlynské luhy - Gagarinova, v 2. etape rekonštrukcia povrchu vozovky a dobudovanie chodníka v úseku až po ulicu Na piesku ■ Kladnianska – rekonštrukcia povrchu ulice vrátane výškovej úpravy - zdvihnutia vozovky v úseku križovatiek ■ Prešovská - rekonštrukcia povrchu ulice a priľahlých chodníkov ■ Exnárova popri autoškole - oprava povrchu ■ Na piesku - zabezpečenie pre chodcov a cyklistov ■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú ■ Exnárova od Kerametalu popri garážach - cesta, oprava povrchu ■ Bielkova ■ Trnavská cesta - pred Kulla, oprava povrchu cesty bez parkovacích miest ■ Čaklovská - oprava povrchu ■ Mokráň - Záhoň k lodenici - rozsiahlejšia oprava výtlkov ■ DI Haburská za Dedom - oprava povrchu, chodník prerastený koreňmi ■ Súhvezdná za zastávkou MHD – oprava chodníka   Parkoviská a vnútrobloky ■ parkoviská Súmračná pri Ružinovskej – oprava povrchu ■ parkoviská Jesenná a Mesačná – oprava povrchu ■ Banšelova 6 - 8 - zrušené pieskovisko, prebudovanie na parkovisko ■ Štefunkova - oprava parkoviska ■ Borodáčova/Seberíniho - úprava plochy na dočasné parkovanie ■ Prievozská 23 – 27 – plánovaná rekonštrukcia zničeného vjazdu do vnútrobloku   Chodníky ■ Ľanová - Nevädzová - v úseku od Parku A. Hlinku po Sedmokráskovu, oprava povrchu ■ Rovníková 10 - 12 – oprava zničeného chodníka ■ Sputniková 8 k parku - oprava povrchu chodníka ■ Tomášikova pri ING Steel – oprava povrchu chodníka ■ Narcisová - vjazd, chodníky, oprava povrchu ■ Sedmokrásková - chodníky v blízkosti DI, oprava povrchu ■ vnútroblokový chodník - cesty Starý Ružinov - lokálne opravy výtlkov v rozsiahlejšej miere ■ Budovateľská - vybudovanie nového chodníka v stredovom páse zelene   Križovatky ■ križovatka Seberíniho - stavebná úprava križovatky  
Architektonická súťaž: Nová plaváreň pre Ružinov

Architektonická súťaž: Nová plaváreň pre Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Obyvatelia Ružinova majú už opäť o krok bližšie k tomu, aby si oddýchli v novom plaveckom bazéne len na skok od Štrkovca a Rohlíka. Mestská časť totiž koncom roka zverejnila vo vestníku verejného obstarávania a európskom vestníku výzvu na súťaž architektonických návrhov na novú plaváreň, rekonštrukciu hokejového štadióna a dostavbu nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov. Záujemcovia môžu svoje návrhy predkladať do 31. marca 2022. Nová plaváreň by mala vzniknúť oproti Štrkoveckému jazeru, vedľa nášho zimného štadióna. Teda v prostredí, kde sa už dnes zdržiavajú a chodia relaxovať denne stovky ľudí. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia zimného štadióna a návrh čo najlepšej energetickej technológie, ktorá umožní úsporne chladiť štadión a zároveň vyhrievať plaváreň. Súťaž pripravila mestská časť v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a väčšina členov poroty sú odborníci, ktorí sú nezávislí od mestskej časti. Posudzovať sa bude komplexné riešenie novej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Prvým krokom k tomu, aby bolo vôbec možné o takomto projekte čo i len uvažovať, bolo získanie pozemkov. Tie sa podarilo získať v roku 2019 vďaka zámene pozemkov s ministerstvom zdravotníctva. Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela Ružinovu vláda Slovenskej republiky grantom vo výške 600-tisíc eur. Výsledky budú zverejnené začiatkom mája.  
Urbanistické štúdie: Ako budú vyzerať domové role a nové záhrady?

Urbanistické štúdie: Ako budú vyzerať domové role a nové záhrady?

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov sa rozrastá a miesta, okolo ktorých sme ešte nedávno len prechádzali, sú dnes zaujímavé ako pre developerov, tak aj pre potenciálnych nových obyvateľov mestskej časti. Obe spomínané lokality sú naozaj rozľahlé a je o to dôležitejšie dôkladne naplánovať reguláciu výstavby v týchto oblastiach. Urbanistická štúdia zisťuje, ako by mala vyzerať a bude východiskom pre tvorbu záväzného územného plánu. Až do 15. marca môžete dať aj vy vedieť, čo si myslíte o budúcnosti týchto dvoch lokalít. Mestská časť Bratislava – Ružinov oznamuje, že podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 1. februára 2022 do 15. marca 2022 prerokovanie návrhu zadania pre urbanistickú štúdiu Domové role a návrhu zadania pre urbanistickú štúdiu Nové záhrady (podklad pre budúci územný plán). Vyjadriť sa k nim môžete aj vy. Návrhy zadaní sú zverejnené na stránke www.ruzinov.sk (miestny úrad/ územné plánovanie/ urbanistické štúdie). Svoje pripomienky môžete posielať poštou na adresu Miestneho úradu v Ružinove (Odbor územného plánu a dopravy, Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava) alebo e-mailom na adresu alexandra.szokeova@ruzinov.sk (Domové role), resp. patricia.rusnakova@ruzinov.sk (Nové záhrady).  
Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove. Čo znamenajú značky?

Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove. Čo znamenajú značky?

Rubrika: Spravodajstvo
V priebehu tohto roka budú postupne pribúdať zóny regulovaného parkovania nielen v Ružinove, v oblasti Nív, ale aj v iných častiach Bratislavy. Prečo vlastne vznikajú? Čo má priniesť regulované parkovanie? Budem môcť ako rezident jednoduchšie zaparkovať? Ako to bude vo vnútroblokoch? Pripravili sme odpovede nielen na tieto otázky, ale zároveň vám prinášame aj prehľad dopravného značenia, s ktorým sa budete v zónach regulovaného parkovania stretávať.  Zóny regulovaného parkovania vznikajú najmä kvôli zlepšeniu možností parkovania pre rezidentov a mali by priniesť aj celkové zníženie množstva áut, ktoré parkujú v danej lokalite. V prípade, že v danej lokalite nemáte trvalý pobyt, nebudete si tam môcť svoje auto odparkovať tak ako doposiaľ. V zóne regulovaného parkovania budú preferovaní rezidenti. Tí budú mať oprávnenie na parkovanie na základe povolenia, ktoré bude vydávať mestská časť Bratislava - Ružinov. Koniec divokého parkovania Regulácia má aj ďalší význam. Má zabrániť porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Ako? Definitívne sa nebude dať parkovať na miestach, kde to zákon neumožňuje, teda napr. v križovatkách, kde vozidlá bránia výhľadu a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, na chodníkoch a pod. Zóny regulovaného parkovania budú vyznačené príslušným dopravným značením podľa aktuálne platnej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Pri vjazde do zóny bude umiestnená dopravná značka označujúca začiatok zóny s regulovaným parkovaním, v ktorej státie vozidiel bude dovolené len na vyznačených miestach (ZÓNA „P“). Spolu s touto tzv. parkovacou zónou bude vyznačený aj začiatok zóny, v ktorej bude zakázané jazdiť vyššou rýchlosťou ako 30 km/h (ZÓNA 30), čo prispeje k bezpečnosti najmä chodcov a cyklistov (obr. 1). Pri výjazde zo zóny bude umiestnená príslušná dopravná značka, ktorá bude označovať koniec parkovacej zóny a koniec zóny s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h. Špecifické vnútrobloky Takmer v každej zóne Ružinova sa nachádzajú vnútrobloky, ktoré svojim charakterom umožňujú vjazd vozidiel a ich zastavenie a státie. V rámci novej parkovacej zóny bude vjazd do vnútroblokov obmedzený len na dopravnú obsluhu (vrátane rezidentov), pričom samotné státie vo vnútrobloku bude povolené len vozidlám rezidentov. Pri každom vjazde do vnútrobloku budú pre tento účel osadené dopravné značky (obr. 2). Dopravné prieskumy Mestská časť Bratislava - Ružinov pokračuje v tomto roku v príprave projektov organizácie dopravy pre regulované parkovanie aj v ostatných lokalitách. V novembri 2021 prebehla v lokalitách Trnávka, Prievoz a Slovnaft prvá etapa dopravných prieskumov. Pasportizáciou sa zisťuje celková parkovacia kapacita hodnoteného územia. Celoplošné sčítanie motorových vozidiel je spojené aj so záznamom evidenčných čísiel vozidiel. Popis charakteru územia poskytuje informáciu pre účely komplexného posúdenia jeho aktuálnych a budúcich potrieb z hľadiska dopravy. Na základe prevedenej pasportizácie parkovacích kapacít a charakteristiky územia bude spracovaná analýza dopravy v pokoji.  
Novela zákona: Parkovanie na chodníkoch. Čaká nás zmena?

Novela zákona: Parkovanie na chodníkoch. Čaká nás zmena?

Rubrika: Spravodajstvo
Chodci vs. majitelia áut – komu patria chodníky? Novela zákona o cestnej premávke, ktorú parlament schválil koncom uplynulého roka, určil pravidlá jasne. Od 1. marca sa už na chodníkoch nebude môcť parkovať. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa však niektorí poslanci pre médiá vyjadrili, že túto zmenu schválili omylom v pozmeňovacom návrhu predloženom na poslednú chvíľu, a tak je možné, že táto téma ešte nie je definitívne uzatvorená. Dovtedy však zákaz bude platiť. Doteraz mohli vodiči aut na chodníku zaparkovať prakticky kedykoľvek, len museli stáť na jeho okraji pri vozovke a chodcom museli ponechať minimálne 1,5 metra. Od 1. marca to tak už nebude, možnosť parkovať na chodníku poslanci zrušili. Ten bude patriť len chodcom a cyklistom za určitých podmienok. Výnimkou budú iba miesta, kde to vyslovene povolí dopravné značenie. Dramatický nárast áut Divoké parkovanie na každom voľnom kúsku je pre väčšie mestá ako Bratislava typické. Súvisí to s obrovským nárastom počtu áut, ktorému sa obce nemajú ako prispôsobiť. Množstvo osobných áut v hlavnom meste za polstoročie narástlo tridsaťnásobne a po tunajších cestách dnes jazdí vyše 400-tisíc áut. Kým v roku 1965 malo auto len asi desaťtisíc Bratislavčanov, v roku 2008 ich bolo 200-tisíc a o ďalších dvanásť rokov ich bolo viac ako 325-tisíc. K tomu však treba pripočítať mimobratislavské autá, ktorých majitelia tu žijú v prenajatých bytoch, ľudí, ktorí za prácou denne dochádzajú, turistov a tranzit. Čo chcú samosprávy? Princíp, ktorý chce presadiť nový zákon, práve preto neodmietajú ani samosprávy. Určenie vhodných miest na parkovanie je aj jedným zo základných prvkov pripravovanej parkovacej politiky v Bratislave. Nie je však možné zrealizovať ho za štyri mesiace od schválenia v parlamente do dňa účinnosti. Parkovacie miesta sa totiž neurčujú len jednoduchým nakreslením čiar a osadením značky. Potrebný je prieskum a následne sa vyžaduje spracovanie dopravného projektu a jeho schválenie dopravným inšpektorátom, čo pri obrovskom množstve dopravných projektov rôzneho typu, aké sa v hlavnom meste riešia, trvá istý čas. Nezanedbateľným faktorom je aj to, že počas zimy sa kvôli poveternostným podmienkam čiary nevyznačujú. Viacerí starostovia a primátori preto žiadajú odloženie účinnosti zákona. Bicykle a motorky Aj keď o tom, či bude termín 1. marca pre parkovanie na chodníku konečný alebo nie, sa ešte bude diskutovať, ďalších zmien v zákone sa to netýka. Tie platia. Predkladatelia umožnili jazdiť na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Bicykle, motorky, prípadne kolobežky môžu na chodníkoch parkovať aj naďalej, avšak ako doteraz musia nechať pre chodcov 1,5 metra.   
Hodnotenie škôl: ZŠ Ostredková je medzi najlepšími

Hodnotenie škôl: ZŠ Ostredková je medzi najlepšími

Rubrika: Spravodajstvo
Dvadsiata najlepšia na Slovensku a tretia najlepšia v Bratislavskom kraji. Takéto skvelé umiestnenie získala jedna z našich základných škôl v rebríčku INEKO. Uznanie je o to väčšie, že tento výsledok sa im podarilo v konkurencii viac ako dvetisíc škôl na Slovensku. Vzdelanie je základ budúcnosti – zvykne sa hovoriť, keď sa hovorí o školstve a deťoch. Preto by sme im mali venovať čas a energiu. V Ružinove táto snaha priniesla svoje ovocie. V našej mestskej časti robíme všetko preto, aby deti v 9 základných a 12 materských školách dostali to najlepšie vzdelanie, ktoré im otvorí brány do života a tiež, aby mohli tráviť čas zaujímavými a prospešnými mimoškolskými aktivitami. Snahu učiteľov aj nepedagogických zamestnancov na základných školách ocenili aj v INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), ktorý zverejnil hodnotenie Základných škôl SR za školský rok 2020/2021. ZŠ Ostredková v ňom získala výborné 20. miesto. Skvelé umiestnenie dosiahli aj ďalšie naše školy, najmä Mierová, Medzilaborecká, Drieňová, Nevädzová a Vrútocká. Odborníci pritom hodnotili výsledky žiakov v povinných testovaniach, ale napr. aj nezamestnanosť absolventov daných škôl.   
Grant na výstavbu: Milióny pre školu na Medzilaboreckej

Grant na výstavbu: Milióny pre školu na Medzilaboreckej

Rubrika: Spravodajstvo
Koncom roka získali Ružinovčania predčasný vianočný darček – grant viac než 2,7 milióna eur na výstavbu novej školy s telocvičňou v areáli školy na Medzilaboreckej. Mestská časť tak nebude musieť stavbu financovať z vlastných zdrojov.  Poslednú základnú školu v Ružinove postavili v čase, keď do prvého ročníka nastupovali deti, ktoré sa narodili v čase, keď sa začínal stavať Berlínsky múr. Len za posledné polstoročie však u nás pribudlo viac ako 30-tisíc obyvateľov a nová masívna výstavba vo viacerých lokalitách Ružinova ich len v najbližších rokoch prinesie ďalšie tisíce. Výstavba novej školy na Medzilaboreckej je druhý zo štyroch projektov rozširovania kapacít škôl v Ružinove. Prvým bolo získanie budovy niekdajšej modelovej školy ministerstva školstva pre ZŠ Borodáčova (v areáli gymnázia Tomášikova), ktorá funguje od začiatku tohto školského roka. Druhým je spomínané rozšírenie ZŠ Medzilaborecká o nový pavilón a telocvičňu, kde už prebiehajú stavebné práce a noví žiaci by mohli zasadnúť do jej lavíc v budúcom školskom roku. Tretím bude rozšírenie ZŠ Ostredková o celý nový pavilón vrátane telocvične a štvrtým bude prístavba nového pavilónu k ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mohla stavať už v roku 2023.  
Nový stavebný zákon: Súboj obcí s developermi ide do finále

Nový stavebný zákon: Súboj obcí s developermi ide do finále

Rubrika: Spravodajstvo
V polovici januára vláda prekvapivo schválila znenie novej stavebnej legislatívy, ktorá teraz smeruje na rokovanie parlamentu. Viaceré organizácie upozorňujú, že ak by Národná rada na jar nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní schválila v súčasnom znení, zo Slovenska by sa stal raj pre developerov a stavebníkov a ľudia, mestá a obce by stratili veľkú časť svojich práv. Úplne najhoršie by na tom pritom boli práve mestské časti Bratislavy – Ružinov, Petržalka, Staré Mesto a ďalšie podľa pripravovaného zákona nemajú mať vplyv na výstavbu na ich území. Proti návrhu novej stavebnej legislatívy preto intenzívne protestujú Združenie miest a obcí Slovenska, rovnako ako aj Únia miest Slovenska. Na problémy návrhu intenzívne upozorňuje aj nezávislá organizácia Via Iuris. Novinky v zákone Čo sa mení v návrhu novej stavebnej legislatívy oproti súčasnému stavebnému zákonu? Úplne všetko, aj veci, ktoré doteraz fungovali. Podľa jeho autora, podpredsedu vlády Štefana Holého, je cieľom zrýchliť stavebné konanie a odbyrokratizovať ho. „To je určite vznešený cieľ, no rýchlosť konania nie je všetko. Celý nový stavebný zákon je len o tom, aby sa dalo stavať hocičo a hocikde, čo najrýchlejšie. Úplne v ňom chýba ochrana verejného záujmu či ochrana kvality prostredia pre život. Práva susedov, všetkých Ružinovčanov, sú silno ohrozené. Ak tento zákon prejde, v Ružinove môže vznikať obrovské množstvo zahusťovačiek na sídliskách, kde by sme to my nikdy nedovolili. Ak by si tento zákon napísali samotní developeri, nevyzeral by inak,“ upozorňuje starosta Ružinova Martin Chren, ktorý zároveň vedie expertnú skupinu ZMOS k stavebnej legislatíve. Výstavba na Duláku? Podľa návrhu novej stavebnej legislatívy už všetky konania budú prebiehať len elektronicky. Je to síce moderné, no zároveň sa mnohí ľudia už ani nemusia dozvedieť, že sa v ich susedstve chystá nejaká stavba – stačí, že nebudú sledovať web nového štátneho úradu. Developeri ako majitelia pozemkov si sami budú môcť navrhovať zmeny územného plánu vo svoj prospech. Napríklad Dulovo námestie v Ružinove je súkromný pozemok – a podľa nového zákona si jeho majiteľ teoreticky môže na ňom navrhnúť výstavbu domu – a poslanci budú povinní o takomto návrhu rokovať. Navyše, ak aj obec odmietne nejakú výstavbu kvôli jej nesúladu s územným plánom, štátny úrad si môže jej územný plán vyložiť po svojom a napriek nesúhlasu mesta stavbu schváliť. Developeri tak budú môcť získať stavebné povolenie aj napriek tomu, že ho primátor či starosta odmietne. Bez šance na odvolanie Ak sa vo vašom okolí chystala výstavba, doteraz ste ju mohli pripomienkovať a namietať na stavebnom úrade. Mnohí Ružinovčania vedia, aké ťažké je bojovať s developermi. ZMOS však upozorňuje, že po novom už má pripomienky a námietky verejnosti a susedov vyhodnocovať priamo developerom platený projektant a ten nebude strážiť záujmy verejnosti, ale toho, kto mu platí – čiže developera. Navyše, projektant nie je orgánom štátu, a preto sa proti jeho postupu už nebude dať odvolať, ani ho nechať preskúmať prokurátorom. Rozhodne parlament Šancou ako tento proces zvrátiť je v tejto chvíli len hlasovanie poslancov parlamentu. „Tento zákon pokladám za chaotický nedorobok, ktorý si presadili oligarchovia, ktorí sú za veľkými developerskými projektmi. Ani po určitých úpravách, na ktoré sme spolu s kolegami poslancami za OĽANO už vyše roka tlačili, by nebol pomocou, ale zabijakom občianskej výstavby na Slovensku. Pomohol by len veľkým investorom, aj to zrejme len niektorým,“ povedal napríklad predseda hospodárskeho výboru parlamentu a poslanec OĽaNO Peter Kremský. Stotožňuje sa s ním aj ružinovská poslankyňa parlamentu Monika Kozelová, ktorá rovnako tento „prodeveloperský“ návrh zákona odmieta.  
Novoročný vandalizmus: Zničili 67 stĺpikov na psom výbehu

Novoročný vandalizmus: Zničili 67 stĺpikov na psom výbehu

Rubrika: Spravodajstvo
Komu to mohlo prekážať? Táto otázka iste napadla mnohým ľuďom, keď zbadali, čo napáchal zatiaľ neznámy útočník len niekoľko dní po začiatku nového roka. Na pripravovanom psom výbehu pri Haburskej ulici zničil až 67 stĺpikov.  Aj keď začiatok nového roka býva v hlavnom meste a aj v našej mestskej časti pokojnejší, navyše po uliciach chodí menej áut a nie všetci ľudia musia hneď ísť do práce, nájdu sa bohužiaľ aj takí, ktorým akosi prekáža pokojná posviatočná atmosféra. Svoju energiu navyše venujú negatívnym veciam a ničia všetko, čo im príde pod ruku. Zničil spoločný majetok Zatiaľ neznámy páchateľ sa krátko po Novom roku pustil do pripravovaného oplotenia na novom psom výbehu pri Haburskej ulici. Napriek tomu, že bola chladná noc a chcelo to iste aj mnoho sily, poohýbal a vylámal až 67 stĺpikov. Podľa svedkov malo ísť o muža vo veku vyše 50 rokov, so šedivými vlasmi, oblečenú mal mať čiernu bundu, hovoriť po anglicky a mal byť aj pod vplyvom alkoholu. To bol zrejme tiež dôvod, prečo si potreboval vybiť zlosť na našom spoločnom majetku, aj keď úplne nezmyselne. Bude nás to stáť čas, energiu aj peniaze. Ak viete, kto by to mohol mať na svedomí, dajte nám to vedieť. Za každú informáciu budeme vďační. Informovaná je už aj polícia. Nebol to jediný prípad Naši kolegovia výbeh opravia, znamená to však zbytočnú dvojnásobnú prácu. Sústrediť sa pritom mohli čisteniu ulíc, či odstraňovaniu nelegálnych skládok, o čo nás denne žiadate. Zvýšené finančné náklady si vyžiadala aj oprava vianočnej výzdoby okolo fontány v Parku Andreja Hlinku. Aj tam úradovali vandali. Rozbili elektrické prípojky, pozhadzovali káble zo stromov a potrhali ich. Komu výzdoba prekážala, tiež nie je známe. Na niekoľko dní však páchateľ pokazil radosť stovkám ľudí, najmä malým deťom. Naši kolegovia však hneď zasiahli. Výzdobu opravili a momentálne funguje naplno. Svietiť bude až do oficiálneho konca vianočného obdobia, teda do Hromníc.   
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v prvom rade mi dovoľte zaželať vám všetko najlepšie v novom roku 2022. Najmä pevné zdravie, veľa osobného šťastia a dobré vzťahy. Pevne dúfam, že tento nový rok bude aj koncom pandémie a koncom rozdeľovania a odcudzovania sa celej spoločnosti, ktoré sa stalo príznačným pre posledné roky. Naozaj mám pocit, že si znovu potrebujeme nájsť cestu jeden k druhému, posilňovať komunity, a vedieť spolu aj nesúhlasiť, ale civilizovane a kultúrne. Na našom úrade bude tento rok v znamení prípravy veľkých projektov, o ktorých financovanie sa budeme uchádzať z fondov Európskej únie. Takzvané nové programové obdobie, v rámci ktorého Slovensko získa miliardy eur z európskeho rozpočtu, je aj pre nás šancou konečne získať zdroje na veľké investície, aké už roky potrebujeme. Posledné roky sme sa maximálne snažili pomáhať nášmu županovi Jurajovi Drobovi, ktorý v Bruseli loboval aj za Bratislavský región. Sám som s ním do centra európskej administratívy cestoval, aby som pomohol presviedčať, že bratislavský región je síce na papieri bohatý, ale verejné investície u nás - do škôl, ciest, nemocníc - sú často v horšom stave, než v iných krajoch, ktoré v minulosti eurofondy čerpať mohli. Zdá sa, že dosiahneme úspech a aj náš kraj konečne nebude od macochy. Prvou lastovičkou je zmluva na takmer tri milióny eur, ktoré sme získali na výstavbu rozšírenia základnej školy na Medzilaboreckej. Na miestnom úrade sme pripravili zásobník projektov za takmer 90 miliónov - na parky, nové školy, plaváreň, obnovu detských ihrísk či domovov seniorov a na ďalšie investície. Držte nám palce - čím viac peňazí vybojujeme z fondov EÚ, tým viac ušetríme aj vaše dane. Váš starosta  
Čo je nové v Ružinove? Zrekonštruované priestory úradu, nezabúda sa ani na „Dulák“

Čo je nové v Ružinove? Zrekonštruované priestory úradu, nezabúda sa ani na „Dulák“

Rubrika: Spravodajstvo
Aj keď je ešte len polovica prvého mesiaca nového roka, aktivít v našej mestskej časti je viac ako dosť. Starostlivosť o verejný priestor si vyžaduje plné nasadenie. A to aj v prípade, že situáciu komplikujú tí, ktorým až tak na priestore, kde žijú, zrejme až tak nezáleží.   Denné centrá sú opäť otvorené Nové opatrenia priniesli aj možnosť v obmedzenom režime opätovne otvoriť denné centrá pre seniorov. Otvorené budú od 20. januára 2022 a to v režime OP, kapacitne maximálne 6 osôb. Denné centrá v Ružinove: - Kaštieľska 30 (Prievoz) - Páričkova 17 (Nivy) - Zimná 1 (Ostredky) - Ružinovská 28/ DK Ružinov(Pošeň) - Na úvrati 52 (Trnávka)   Plné ohrádky V posledných dňoch ste nám napísali veľa správ so sťažnosťami, že sa vo vašom okolí nachádzajú preplnené ohrádky na použité vianočné stromčeky. Tie však nerieši naša mestská časť, ale mestský podnik OLO – Odvoz a likvidácia odpadu. Keďže však nestíhali, pomohol aj Ružinovský Podnik. Ak sa vo vašom okolí nachádza plná ohrádka, môžete napísať na zakazka@olo.sk alebo zatelefonovať na číslo 02/50 110 111, tieto podnety sa riešia v čo najkratšom čase.   Upratuje sa celý Ružinov V našej mestskej časti sa však sústredíme na to, aby bol poriadok v celej mestskej časti. Často sa pýtate, prečo nie je upravené okolie Štrkovca či Dulovo námestie. Aj tieto lokality sa však čistia v pravidelných intervaloch. Faktom však je, že častokrát sú opätovne znečistené už krátko po odchode partie, ktorá sa postarala o verejný poriadok. Pri týchto aktivitách vznikajú však aj úsmevné príhody. To, čo je jeden môže považovať za potrebnú vec, druhý zase na odpad. Čo však vtedy, ak na strome pred panelákom pristane oblečenie? Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť pred vchodom.   Už ničia nové smetné nádoby Smutné však je, že nie všetkým občanom a návštevníkom Ružinova záleží na prostredí, v ktorom žijú a v ktorom sa pohybujú. Nové smetné koše, ktoré sa postupne inštalujú v našej mestskej časti, sa už stali terčom vandalov. Snahou je poškodené opraviť a ďalšie postupne distribuovať. Obdržali sme ďalšiu zásielku smetných nádob aj držiakov na sáčky na psie exkrementy. Veríme, že bude dlho slúžiť!   Lavičky za fľaštičky Verejný priestor v Ružinove čoskoro skrášli aj piknikové sedenie z recyklovaného plastu v celkovej hodnote 2 100 eur od spoločnosti BILLA. V projekte zberu plastových fliaš „Ružinovské lavičky za plastové fľaštičky“ sa totiž podarilo vyzbierať až 13 954 fliaš. A kde budú nové lavičky umiestnené? Zabodovali tri lokality .   Malá ochutnávka z rekonštrukcie úradu Ešte pred rokom vstupné priestory Miestneho úradu v Ružinove dýchali takmer historickou atmosférou. Postupne sa však menia. Aj preto je vstup cez vchod B. Pozrite sa, ako postupuje rekonštrukcia. Informácie vám budeme postupne prinášať.  
Vandali zničili červené kontajnery na elektroodpad

Vandali zničili červené kontajnery na elektroodpad

Rubrika: Spravodajstvo
13.01.2022   Hrozí, že ich z ulíc budú musieť úplne stiahnuť. Ťažko rozložiteľný odpad ako je drobný elektroodpad je síce bežnosťou súčasťou života, do komunálneho odpadu však nepatrí. V Ružinove bolo preto rozmiestnených šesť špeciálnych nádob, ktoré boli na to určené. V poslednom týždni sa však stali terčom zlodejov.    Vandali v uplynulých dňoch zničili až polovicu recykloboxov, ktoré boli umiestnené v našej mestskej časti.  Na úpravu musia ísť aj tie tri, ktoré im odolali. Nestojí to len čas, ale oprava si vyžaduje aj veľké finančné náklady. Naša mestská časť sa bez nich bude musieť zaobísť minimálne v prvom štvrťroku tohto roka. Ak sa však takáto situácia bude opakovať, kontajnery budú musieť z Ružinova stiahnuť úplne, na čo doplatia najmä slušní občania, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú.        Ak máte informácie, ktoré by mohli napomôcť k odhaleniu výtržníkov, dajte nám vedieť, alebo kontaktujte políciu.  
Prvé dni nového roka v Ružinove: Vandalizmus, návrat do škôl aj dozvuky sviatkov

Prvé dni nového roka v Ružinove: Vandalizmus, návrat do škôl aj dozvuky sviatkov

Rubrika: Spravodajstvo
Pandémia koronavírusu síce aj v minulom roku úradovala naplno, spomalila mnohé stavebné a rekonštrukčné práce či obmedzila fungovanie našich škôl. Napriek tomu máme v Ružinove na pláne mnoho investícií či bohatú dennú agendu. Čím žil Ružinov v prvých dňoch nového roka?   Smutný úvod roka Zdalo by sa, že úvod roka môže byť v hlavnom meste pokojný. Cesty sú voľnejšie, mnoho ľudí ešte nechodí do práce. Nájdu sa však aj výnimky. Aj keď nepracujú v prospech, ale neprospech našej mestskej časti. V úvode roka svoju hlúposť predviedli neznámi vagabundi, ktorí zničili náš spoločný majetok. Za obeť najskôr padla vianočná výzdoba okolo fontány v Parku Andreja Hlinku. Potom tiež neznámy páchateľ vylámal a poohýbal 67 stĺpikov na pripravovanom novom psom výbehu pri Tomášikovej ulici. Podľa svedkov malo ísť o muža vo veku vyše 50 rokov, so šedivými vlasmi, oblečenú mal mať čiernu bundu, hovoriť po anglicky a viditeľne pod vplyvom alkoholu. Na oprave sa už pracuje, je však nutné počkať na to, kým budú vyššie teploty. Ak však máte informácie, ktoré by mohli pomôcť odhaliť páchateľa, dajte nám vedieť.   Otvorené školy a škôlky Kto má radosť z otvorených škôl? Len zrejme málo školákov by povedalo áno, viac by bolo iste rodičov. Po vianočných sviatkoch, ktoré ovplyvnila pandémia koronavírusu, sa deti vrátili do vzdelávacích zariadení aj v Ružinove. Tie by mali fungovať podľa školského semaforu. Ak sa zistí pozitivita u pedagóga či žiaka, zatvárať by sa mali triedy a nie celá škola. Zodpovednosť je však aj na rodičoch. Určite nepúšťajte do škôlky či školy dieťa, ktoré má príznaky choroby a ak už ochorejú, kontaktujte učiteľov či riaditeľov.   Nové koše v Ružinove Všetkým v Ružinove určite zleží na tom, aby sme žili v prostredí, kde sa budeme cítiť príjemne. Aj preto sme sa pustili do kompletnej výmeny starých, škaredých zelených pastových košov za nové, celokovové a estetickejšie. Na detských ihriskách budú postupne pribúdať aj zábavné koše na separovaný odpad, aby sa deti už od útleho veku učili, že plasty, papier a sklo nehádžeme do jedného koša, ale ich separujeme.   Zber stromčekov K poriadku v mestskej časti patrí aj povianočná otázka – kam so stromčekom? Aby ste ich nemuseli hádzať do smetných košov, ktoré máte pri panelákoch, spolu s mestom sme pripravili špeciálne ohrádky. Ujali sa už minulý rok, priestor okolo panelákov aj smetných nádob  bol čistý a stromčeky tak dostali druhú šancu – na materiálové zhodnotenie s ďalším využitím. Urobiť tak môžete do 11. februára 2022. Stromčeky bude OLO zbierať podľa harmonogramu uvedeného priamo na tabuľke príslušnej ohrádky, v Ružinove to bude vždy v utorok týždenne v období do spomínaného termínu.   Zimná údržba Zimné mesiace v úvode nového roka prinášajú aj šancu, že budú sprevádzané snežením. Je viac ako pravdepodobné, že sa mu nevyhneme ani v Ružinove. Deti síce môžu mať z prípadnej bielej pokrývky radosť, horšie to však je v prípade vodičov ale aj chodcov. Mestská časť musí zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti. Úprimne však musíme povedať, že jednoduché to nie je. Zamestnanci VPS sú v pohotovosti prakticky stále. Keď nasneží, spia len minimálne. Veď si predstavte, že vtedy treba odpratať sneh na takom úseku, ako keby ste chceli prejsť od Štrkovca až do Nitry. Nezaháľajú ani vtedy, keď nesneží. V uliciach je stále čo robiť. Každý deň od vás dostávame podnety na odstránenie nelegálnych skládok, pílenie konárov či vyčistenie ulíc.   Nenechajme a nenechajte si teda znepríjemniť nový rok len preto, že sa nájde aj niekoľko zlých ľudí. Čo teda mestská časť plánuje na tento rok? Na programe je výstavba školských zariadení, rekonštrukcia ciest, renovuje sa požiarna zbrojnica aj mestský úrad. To je však len zlomok. Na niektoré z tém sa pozrieme o týždeň.  
Ružinovskí poslanci - Anketa: Podporili by odstránenie sôch Šmidkeho a Hlinku a premenovanie niektorých ulíc?

Ružinovskí poslanci - Anketa: Podporili by odstránenie sôch Šmidkeho a Hlinku a premenovanie niektorých ulíc?

Rubrika: Spravodajstvo
Počas uplynulých troch rokov sme na našich stránkach postupne predstavili poslancov miestneho zastupiteľstva. V nasledujúcich mesiacoch budeme klásť jednu otázku všetkým poslancom a oni nám na ňu dajú stručnú odpoveď – áno/ nie/ neviem (v prípade, že sa nevyjadrili do termínu uzávierky, bude to tiež uvedené). Nový formát môže na prvý pohľad pôsobiť jednoduchšie, ale v skutočnosti v sebe obsahuje zložitosť poslaneckej práce. Hlasovanie v zastupiteľstve je totiž omnoho zložitejšie ako siahodlhé diskusie na sociálnych sieťach. Tentokrát sme sa poslancov pýtali, či by podporili návrh na odstránenie sochy Šmidkeho a Hlinku z Parku Andreja Hlinku, prípadne aj premenovanie niektorých ulíc pomenovaných po osobnostiach symbolizujúcich komunistický režim ako Stachan.  
Detské jasle na Palkovičovej: Rodičia, neprehliadnite. Ešte sú voľné miesta

Detské jasle na Palkovičovej: Rodičia, neprehliadnite. Ešte sú voľné miesta

Rubrika: Spravodajstvo
Potrebujete nastúpiť do práce a nemáte komu zveriť vaše malé dieťatko? Niektorým rodičom pomôžu starí rodičia, iným súkromné opatrovateľky, možnosťou sú však aj detské jasle. V ružinovskom zariadení pre najmenšie ratolesti sú ešte voľné kapacity.  Doba je rýchla a náklady na život vysoké. Aj preto si mnohé mamičky, ale aj niektorí oteckovia, nemôžu dovoliť ostať s dieťaťom na materskej dávke či rodičovskom príspevku celé tri roky. Pre mnohých z nich môžu byť výbornou pomocou detské jasle. 11 voľných miest Tie na Palkovičovej ulici v Ružinove sú určené pre deti od 18 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Ak teda potrebujete nastúpiť do práce, vedzte, že v ružinovskom zariadení sú ešte voľné miesta. Momentálne ich je 11. Môžete sa pritom spoľahnúť, že vaše dieťa bude v tých najlepších rukách. Naviac vy v tom čase môžete pokojne pracovať. Žiadosť môžete podať počas celého roka, aj keď deti prijímajú do jaslí najčastejšie k 1. septembru kalendárneho roka. Tlačivo nájdete na stránke www.ruzinov.sk, po vyplnení ho môžete podať osobne alebo písomne priamo v podateľni na miestnom úrade. Čo potrebujete? Okrem samotnej spomínanej žiadosti budete potrebovať aj potvrdenie matky, otca dieťaťa o pracovnom pomere. Ak tak v súčasnej situácii nemôžete urobiť, stačí ich vyplniť písomne a doložiť dodatočne. Ak už vaše dieťa prijali, vyplniť musíte aj evidenčný list dieťaťa v jasliach, tiež treba doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve. Čo jasle ponúkajú V ružinovskom zariadení máme tri oddelenia - I. oddelenie mladšie batoľatá, II. oddelenie mladšie batoľatá a III. oddelenie staršie batoľatá. Odborný a kvalifikovaný personál sa postará nielen o to, aby bolo vaše dieťatko spokojné, ale tiež o jeho harmonický rozvoj, čiže sa nielen zahrá, ale bude sa aj vzdelávať (adekvátne k jeho veku). V programe je napríklad rozvoj reči, koordinácia pohybov tela, rozvoj jemnej motoriky a pod. Dbáme tiež na stravovanie a jedlo pripravujeme vo vlastnej kuchyni. Otváracie hodiny sú nastavené tak, aby ste si ako rodičia mohli plniť svoje pracovné úlohy. Detské jasle sa otvárajú už o 6:30, čo iste vyhovuje najmä tým, ktorých pracovná doba sa začína už takto skoro. K dispozícii sú do 17:00. Teda aj tí rodičia, ktorí majú pracovný čas iný, môžu byť stále pokojní, že ich dieťa má tú najlepšiu starostlivosť.  
Servis pre seniorov: Ako vybaviť starobný dôchodok

Servis pre seniorov: Ako vybaviť starobný dôchodok

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Žiadosť o priznanie starobného dôchodku sa spisuje na pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu, teda Ružinovčania na Záhradníckej 153). Pripravili sme prehľad dokladov, ktoré budete potrebovať k spísaniu žiadosti.  ■ doklad o ukončení vzdelania (prípadne potvrdenie školy obdobie trvania štúdia, ak nebolo ukončené predpísaným spôsobom) ■ vojenská knižka (ak sa vás to týka) ■ potvrdenie o všetkých obdobiach, kedy bol občan evidovaný v evidencii nezamestnaných, resp. poberal podporu v nezamestnanosti ■ hodnoverný doklad o jednotlivých zamestnaniach ■ potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení ■ rodné listy detí Práca v zahraničí Aby mohol byť posúdený nárok na minimálny dôchodok konkrétneho uchádzača, budete (ak ho máte) potrebovať aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume, ktorá vám bola vyplácaná z cudziny a tiež potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia, ktoré ste získali v cudzine (ak sa tak stalo).     
Príspevky a povinnosti: Dôležité dátumy pre Ružinovčanov

Príspevky a povinnosti: Dôležité dátumy pre Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Pomoc pre rodiny so deťmi, ale aj dane za štvornohých miláčikov. Popri výhodách, ktoré môžu získať obyvatelia Ružinova, netreba zabúdať ani na svoje povinnosti. Pripravili sme preto prehľad všetkého, na čo by ste v budúcom roku (ak sa vás to týka) nemali zabudnúť.  RODINY S DEŤMI Príspevok pri narodení dieťaťa Dokedy oň môžete požiadať? Do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na tento príspevok zaniká. Príspevok pre prváčikov Dokedy oň môžete požiadať? Do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu. SENIORI Príspevok na stravovanie Kto oň môže požiadať? Nepracujúci dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur. V akej výške sa vypláca? Príspevok sa vypláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed. Opatrovateľská služba Kto o ňu môže požiadať? Seniori so stupňom odkázanosti minimálne II. Čo ponúka? Pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz obeda, pomoc pri osobnej hygienie a pri stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len o dovoz obedov. RUŽINOVČANIA V NÚDZI Príspevok na letný tábor pre deti v hmotnej núdzi Kedy oň môžete požiadať? Zvyčajne od polovice mája do polovice júna. Príspevok v náhlej alebo hmotnej núdzi Kto oň môže požiadať? Obyvateľ s trvalým pobytom v Ružinove (za presne špecifikovaných podmienok) môže požiadať o poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 100 eur, resp. 160 eur v prípade, že ide o rodinu s deťmi. RUŽINOVČANIA S POSTIHNUTÍM Prepravná služba Kto o ňu môže požiadať? Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie (po splnení podmienok definovaných vo VZN). V akej výške sa vypláca? Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,60 eura/km. Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie prepravnej služby si fyzická osoba dohodne s poskytovateľom prepravnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. NA ČO NEZABUDNÚŤ Daň za psa Povinnosť prihlásiť psa je do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Týka sa tých, ktorí doposiaľ daň ešte neplatili. Uhradiť ju však nemusíte do konca januára, ale zaplatíte ju na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou platnosťou. To, že máte daňovú povinnosť, oznámte mestu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za vaše zviera. Prihlášky do MŠ a ZŠ Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na ďalší školský rok sa podávajú v mesiaci máj, konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí zverejňuje riaditeľ/-ka materskej školy po dohode so zriaďovateľom na verejnosti dostupnom mieste materskej školy, vrátane webového sídla materskej školy. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa v súlade s platným VZN koná v priestoroch základných škôl spravidla druhý aprílový týždeň. Povinne sa ho zúčastnia všetky deti, ktoré k 1. 9. príslušného školského roka dovŕšili vek 6 rokov. Aktuálne informácie môžete nájsť na www. ruzinov.sk. Daň z nehnuteľnosti a za smeti V prípade, že ste sa počas tohto roka stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie – daň z nehnuteľnosti. Túto daň však nespravuje mestská časť, ale magistrát. Rovnako je to aj v prípade, že poplatky za odvoz odpadu neplatíte prostredníctvom správcu vo vašom dome. Podrobnejšie informácie nájdete na www.bratislava.sk.  
Servis pre občanov: Hnedé nádoby aj nové koše v uliciach

Servis pre občanov: Hnedé nádoby aj nové koše v uliciach

Rubrika: Spravodajstvo
Viac muziky za rovnaké peniaze, dalo by sa povedať o zbere kuchynského odpadu. Mesto Bratislava má túto povinnosť od prvého januára 2023. Keďže však ide o veľký projekt, naplno ho v jednotlivých mestských častiach rozbehne už počas budúceho roka. Za službu si však priplácať nebudete.  Aj keď mnohé domácnosti si už vedia poradiť s veľkým množstvom odpadu kompostovaním, nie všetok odpad, ktorý sa vyprodukuje v kuchyni, je vhodný vhodiť do bežného domáceho kompostéra. Pokazené a plesnivé potraviny, mliečne výrobky či kosti patria do kuchynského odpadu. Ak bývate v paneláku, vaša domácnosť dostane jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks kompostovateľných vreciek na rok. Po naplnení vrecko vynesiete do hnedej zbernej nádoby, ktorá bude pred bytovým domom na kontajnerovom stojisku. Ak bývate v rodinnom dome, dostanete aj 20 l hnedú zbernú nádobu, ktorú vyložíte k zmesovému odpadu. Ak ste si mysleli, že vás to bude stáť ďalšie peniaze, nie je tomu tak. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvyšovať nebude. Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu? Cieľom nás všetkých by malo byť odstrániť ho zo zmesového odpadu, lebo práve bioodpad je najväčším tvorcom skleníkových plynov, znečisťovateľom vôd, pôdy a ovzdušia. Nové koše v uliciach V našej mestskej časti sa budú v najbližšom období vymieňať smetné koše, ktoré budú vyhotovené z kvalitnejších materiálov, namiesto plastu bude použitý kov. Umiestnené budú na križovatkách chodníkov, aby čo najviac slúžili okoloidúcim. V zahustenejších oblastiach bude košov viac.    
Pozitívne výsledky behaviorálneho projektu: Ohorkov na Štrkovci ubudlo

Pozitívne výsledky behaviorálneho projektu: Ohorkov na Štrkovci ubudlo

Rubrika: Spravodajstvo
Aj keď mnohí ľudia tvrdia, že im na ich okolí záleží, aj tak je voľne pohodený odpad pre mestá a obce stále veľkým problémom. Spôsob, ako naučiť ľudí, aby sa správali zodpovednejšie, sa však našiel. Aj vďaka tomu je okolie jazera Štrkovec omnoho čistejšie a väčšina ohorkov končí v smetných košoch. Odborníci, ktorí sa venujú verejnej politike a behaviorálnym projektom, sa spojili a po zmapovaní lokality potvrdili, že v okolí Štrkoveckého jazera v našej mestskej časti je problém najmä s cigaretovými ohorkami. Aj keď toto miesto patrí v Ružinove k tým čistejším, predsa len, problém existuje aj tu. Znečistenie spôsobujú najmä tí, ktorí lokalitou prechádzajú. Odborníci však našli riešenie, ktoré obmieňali 11 týždňov, od jari až do jesene. Čo sa dialo na Štrkovci? Prvý typ inštalácie bol pri Lodenici, kde nálepky na zemi upozorňovali fajčiarov na blízkosť koša. V ďalšej fáze sa pridal hlasovací kôš na odhadzovanie ohorkov. Skúmala sa však aj druhá strana jazera. Najskôr pozornosť fajčiarov upriamili na problém množstva cigaretových ohorkov na chodníkoch, ďalšia technika zase upozorňovala na toxicitu a zloženie ohorkov. Fajčiari totiž veľakrát nevnímajú ohorok ako odpad. Niekedy si dokonca myslia, že sa v prírode rýchlo rozloží, čo však nie je pravda. „Aj keď sa na Štrkovci nachádza pomerne dostatočné množstvo košov, k znečisteniu prostredia prispievajú do veľkej miery aj fajčiari, ktorí ohorky hádžu na zem. Tie sa hromadia najmä pri lavičkách a popri chodníkoch. Preto sme uvítali, že sa projekt realizoval aj na Štrkovci. Postupne sme registrovali aj pozitívne výsledky v podobe zníženia množstva ohorkov v sledovaných lokalitách,“ povedal starosta Martin Chren. Ľudia si na "nálepky" zvykli a rešpektovali ich. Aké sú výsledky a čo ďalej? Výsledky ukázali, že behaviorálne projekty majú naozaj zmysel. Nemožno ich však aplikovať plošne, ale musia sa prispôsobiť danej lokalite. Aj vďaka tým, ktoré boli presne mierené na Štrkovec, odpadkov v okolí Štrkoveckého jazera ubudlo. Čísla sú viac ako potešujúce. V okolí Lodenice sa množstvo ohorkov znížilo o 61 %, na opačnej strane dokonca až o 74 %. Odborníci aj mestská časť chcú v aktivitách pokračovať. Výskumom sa totiž potvrdilo, že časť ľudí má tendenciu vrátiť sa k pôvodnému správaniu, a tak je nutné nové návyky utvrdzovať. V prvom rade musí však každý začať sám od seba. Len v okolí Štrkoveckého jazera je umiestnených 16 odpadkových košov, 14 z nich má aj popolník na ohorky. A tak je na každom fajčiarovi, či ho hodí na zem, prispeje k neporiadku, alebo s ním zájde ku košu. (Projekt realizovali OZV ENVI – PAK s odborníkmi z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a inštitútom Behavioural Insight Team z Londýna).