Spravodajstvo

Právna poradňa CENTRA PRÁVNEJ POMOCI

Právna poradňa CENTRA PRÁVNEJ POMOCI

Rubrika: Spravodajstvo
Vy sa pýtate, my odpovedáme „Mám dve deti, syn a nevesta sa o mňa starajú, ale dcéra s rodinou sa o mňa po smrti manžela vôbec nezaujíma. Nechcem, aby po mne dedila, ale nechcem ani, aby sa s ňou syn musel ťahať po súdoch. Čo mám urobiť?“ S ohľadom na vyššie uvedený právny problém by sme na úvod čitateľke odporučili zvážiť prerozdelenie majetku za života. Z našej praxe máme častú skúsenosť, že takéto situácie a správanie zo strany rodinných príslušníkov býva dočasné a veľmi často sa zvyknú meniť. Ak by však čitateľka aj naďalej trvala na takomto radikálnom riešení, jednou z možností je darovanie nehnuteľnosti. V prípade, ak by sa čitateľka rozhodla pre tento spôsob, je potrebné, aby sa v darovacej zmluve nachádzalo tzv. zriadenie vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti (bytu, domu, apod.). Zriadenie vecného bremena je určitou zábezpekou a istotou pre čitateľku, aby po darovaní nehnuteľnosti neprišla o strechu nad hlavou a mohla v danom byte a dome bývať až do svojej smrti. Keďže však ide o zložitý právny úkon, odporúčame čitateľke, v prípade, že sa rozhodne spísať darovaciu zmluvu, aby sa obrátila na odborníka – napr. advokáta alebo notára. Samozrejme, spísanie darovacej zmluvy nie je podmienené zaplatením si služieb advokáta alebo notára, avšak pri neodbornom spísaní darovacej zmluvy častokrát dochádza k rôznym problémom, ako napr. v konaní pred katastrálnym úradom, prípadne nezriadením vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti a tým zároveň aj k strate strechy nad hlavou. Upozorňujeme všetkých čitateľov, že každý jeden právny problém a prípad je nevyhnutné posudzovať individuálne a bez posúdenia všetkých relevantných dokladov a špecifík nie je možné použiť jedno rovnaké univerzálne riešenie pre všetky prípady. Ak potrebujete právnu radu, objednajte sa na konzultáciu do Centra právnej pomoci na telefónnom čísle 0650 105 100. Všetky potrebné kontakty nájdete na www.centrumpravnejpomoci. sk alebo na Facebookovej stránke s názvom Centrum právnej pomoci. Právne rady poskytuje Centrum právnej pomoci výlučne osobne. V prípade, že nemôžete čakať na termín a plynie Vám lehota, je možné prísť osobne v konzultačné dni pondelok alebo stredu v úradných hodinách. V Bratislave sídli Centrum právnej pomoci v centre mesta na Námestí slobody 12, úradné hodiny Centra: pondelok: 08:00 – 15:00 hod. utorok: 08:00 – 15:00 hod. streda: 08:00 – 15:30 hod. štvrtok: 08:00 – 15:00 hod. piatok: 08:00 – 12:00 hod.   e-mailový kontakt: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk    
Erasmus - Sme šikovnejší ako technológie

Erasmus - Sme šikovnejší ako technológie

Rubrika: Spravodajstvo
Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave získala v tomto školskom roku dvojročný grant vo výške 25 000 € na projekt We are smarter than technology (Sme šikovnejší ako technológie), na ktorom budú spolupracovať so školami v Nórsku, Macedónsku, Taliansku, Rumunsku a Turecku. V marci žiaci navštívili Taliansko a práve sa vrátili z projektovej návštevy z nórskeho mesta Bryne, na cesty sa vydalo 8 pedagógov a 8 žiakov, ktorí bývali v rodinách. Projekt je zameraný na prospešné využívanie nových technológií na vyučovaní a získanie správnych návykov pri komunikácii na Internete a sociálnych sieťach, čo je v dnešnej dobe veľmi užitočná a potrebná vec. Škola pripravila niekoľko nových videí, slovníky a spolupracuje na tvorbe projektovej stránky. Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ Foto: ZŠ Drieňová  
Aktívni rodičia na ZŠ Ostredková

Aktívni rodičia na ZŠ Ostredková

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prvú májovú zamračenú sobotu prišli do areálu Základnej školy na Ostredkovej ulici celé rodiny spolu s deťmi, aby sa zapojili do brigády a skrášľovania okolia. Rodičia žiakov našej školy, spolu s pánom vicestarostom Ing. Martinom Patoprstým a poslancami z našej Rady školy Mgr. Marošom Mačuhom a Ing. Vladimírom Sirotkom, ale najmä mnohí pedagógovia a zamestnanci školy opravili oplotenie ihriska, upravili terén a nasadili novú trávu, ruže, okrasné kríky, stromčeky, namaľovali záhradnú búdku, naložili opadané lístie zo stromov, orezali kríky a vyhrabali priestor pod nimi, ktorý sa stal pre nedisciplinovaných okolochodiacich obyvateľov odpadkovým košom, odstránili i staré pneumatiky, ktoré boli porozhadzované v areáli Športovej školy na Ostredkovej ulici a špatili vstup do priestorov školského areálu aj našim žiakom a rodičom. Na záver si všetci pochutili na výbornom guláši v školskej jedálni. Radosť, dobrá nálada, skvelé pracovné nasadenie, priateľská atmosféra a dobrovoľné priloženie rúk k úspešnému spoločnému dielu. Milí rodičia, pán vicestarosta, učitelia, žiaci, pán školník, pani kuchárky, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM ! PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy  
Drieňová za veľkou mlákou

Drieňová za veľkou mlákou

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Žiaci základnej školy na Drieňovej ulici mali tento rok v rámci zahraničného výletu možnosť navštíviť New York. Aprílového výletu sa zúčastnilo 48 účastníkov a navštívili sme okrem Sochy slobody, Time Square, Madison Square Garden, WTC mrakodrap či Coney Island. Škola organizuje zahraničné zájazdy každý rok a navštívili sme metropoly ako Londýn, Paríž, Rím či Dublin. Už teraz rozmýšľame kam sa vydáme na skusy o rok. Poradíte nám? gk  
Prázdninové integračné pobyty

Prázdninové integračné pobyty

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov prispeje počas letných prázdnin 2019 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodom. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu. Výška príspevku do 350 Eur. Doklady, ktoré je potrebné predložiť: platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove, rodný list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy a preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /ŤZPS/. Potrebné je predložiť aj predfaktúru alebo zálohovú faktúru s tým, že po ukončení pobytu najneskôr do 31.8.2018 predložíte kópiu konečnej faktúry. Medzi potrebné doklady patria aj akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo, ktoré môže mestská časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o takéto príspevky na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, v zmysle platného VZN, na referáte sociálnych služieb, č. tel. 02/48284285,48284452, kde získate aj bližšie informácie o oboch príspevkoch.  
Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 40 eur

Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 40 eur

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2019/2020 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 40 €. Ako ho získať? Prvák z ružinovskej školy Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október 2019 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských základných škôl, zriadených mestskou časťou Ružinov, na základe zoznamov poskytnutých školami. Kam si prísť po peniaze? Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni ružinovského miestneho úradu na Mierovej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa Prvák zo školy zriadenej iným subjektom V prípade, že dieťa je zapísané do školy zriadenej iným zriaďovateľom či už v Ružinove alebo mimo Ružinova, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj„Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu, ako oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ružinove. Kto má nárok na získanie príspevku? Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je: - ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti, - rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, - osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Ďalšie informácie: Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel: 02/ 48 284 285, email: jana.morgosova@ruzinov.sk  
Parkovanie v Bratislave potrebuje férové pravidlá

Parkovanie v Bratislave potrebuje férové pravidlá

Rubrika: Spravodajstvo
Snaha zaparkovať v okolí vlastného bytu je v niektorých častiach Ružinova prakticky nemožná už niekoľko rokov. Jednou z najkritickejších oblastí sú Nivy, najmä oblasť 500 bytov, ktorá je v tesnom susedstve viacerých komplexov administratívnych budov. Lepšie to však nie je ani inde. Autá so značkami z celého Slovenska, ktoré stoja pri domoch bez pohnutia celé dni alebo dokonca aj týždne. Stovky áut zamestnancov biznis centier, ktorí prichádzajú denno-denne do práce a namiesto parkovania v garážach alebo používania MHD stoja na každom kúsku voľnej plochy a bez problémov zaparkujú aj vo vnútroblokoch. Situácia vo viacerých častiach Ružinova je kritická a napríklad obyvatelia zóny 500 bytov už celé roky žiadajú o zavedenie rezidenčného parkovania. S pribúdajúcou výstavbou, ktorá často nezohľadňuje dopravu zamestnancov do práce, a pri stavebnom zákone, ktorý ani pri nových stavbách nedáva podmienku, že minimálne v husto obývaných oblastiach musí byť parkovacie miesto nedeliteľnou súčasťou bytu, sa bez zavedenia parkovacej politiky bude situácia len zhoršovať. Hlavné body návrhu – budú doň ešte zapracované pripomienky mestských častí a občanov obyvateľ parkuje na rezidentskú kartu vo svojej zóne (zvýhodnení sú len obyvatelia zóny, ktorí v nej majú trvalé bydlisko) rezident musí mať k vozidlu právny vzťah (vlastník vozidla, firemné auto na súkromné účely, na vlastnú živnosť alebo firmu, nájomná zmluva) na 1 byt sa budú vydávať maximálne 3 rezidentské karty (sumy sú na rok) 1. auto – 39 eur (parkovanie vo vlastnej zóne, 100 hodín parkovania ročne v zóne pre návštevy) + 10 eur (2 hodiny parkovania denne v inej zóne) 2. auto – 150 eur (parkovanie vo vlastnej zóne) 3. auto – 500 eur (parkovanie vo vlastnej zóne) auto vo vlastnej garáži – 10 eur (150 hodín ročne pre návštevy, 2 hodiny denne parkovania mimo vlastnej zóny) spoplatnené nebude celé mesto a stále (regulované budú tie zóny a v tých časoch, kedy v nich pretrváva problém s parkovaním) Čo žiada Ružinov? 2 roky prechodné obdobie na vyhradené parkovania – povolenia vydané pred zavedením parkovacej politiky by neboli predčasne zrušené možnosť využívať kartu rezident – garáž 2 hodiny denne aj vo vlastnej zóne vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom (napr. niektoré vnútrobloky a pod.) dobudovať parkovacie kapacity tam, kde by boli k termínu zavedenia parkovacej politiky nedostatočné (napr. parkovacie domy) Parkovacia politika má zaistiť, aby rezidenti dokázali po návrate z práce zaparkovať v okolí svojho bytu. Obmedzenie parkovania mimo tejto zóny však vyžaduje posilnenie MHD a vybudovanie záchytných parkovísk. V súvislosti s tým magistrát oznámil, že do roku 2021 výrazne podporí dostupnosť verejnej dopravy. Vznikne 22 kilometrov nových bus pruhov a 39 križovatiek s prednosťou pre MHD – aby autobusy a trolejbusy nestáli v zápchach, dopravný podnik zavedie 80 nových kĺbových autobusov a pribudne aj 8 expresných liniek MHD a 4 expresné regionálne linky BID. Fakty o autách v Bratislave • počet áut registrovaných v Bratislave stúpol zo 165.075 v roku 2004 na 312.793 v prvej polovici roku 2019 • 36% domácností nemalo v roku 2015 žiadne auto, 47% má jedno auto, 15% má dve autá, 2% má 3 a viac áut a 80% áut parkuje na verejnom priestranstve (zdroj: Územný generel dopravy 2015, MV SR) Foto: Milan Stanislav Ako sa parkuje inde? Viedeň: V centrálnych častiach Viedne je zavedené krátkodobé platené parkovanie. Rezidenti môžu parkovať v rámci svojej zóny bez časového obmedzenia. Praha: Modré zóny sú určené len na parkovanie pre rezidentov s dlhodobou parkovacou kartou, oranžová a zelená zóna na krátkodobé platené parkovanie návštevníkov (oranžová zóna – max. 2 hodiny, zelená - max. 6 hodín).  
Druhá kosba alebo prečo nekosíme všetko

Druhá kosba alebo prečo nekosíme všetko

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovčanov trápi vysoká tráva pri Rohlíku a pri cestách. Keď sme tento rok začínali kosiť, viacero ľudí sa nás pýtalo, prečo tak skoro. Teplé počasie s dažďom však spôsobilo, že za niekoľko dní tráva narástla o viac ako desať centimetrov. V Ružinove sa staráme o približne 160 hektárov zelených plôch, čo je rozloha viac ako 220 futbalových štadiónov podľa pravidiel FIFA. Rozdiel je  v tom, že nekosíme rovné, súvislé a prázdne plochy. Práve preto trvá kosba niekoľko týždňov.   
EU dotuje WiFi

EU dotuje WiFi

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ružinov získal eurodotáciu 15 tisíc Eur na rozvoj verejnej WiFi siete. Európska komisia oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá bola od 4. do 5. apríla. Spolu 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, zdravotných stredísk, verejných parkov alebo námestí. Z bratislavského kraja bolo úspešných 23 uchádzačov. „Rozhodovalo sa podľa princípu kto prvý príde, ten prvý berie. Preto som rád, že aj naše obce zabojovali a zapojili sa do výzvy. Výsledkom je hotspot Wi-Fi pre 6 mestských častí a 17 obcí v Bratislavskom kraji,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.  
Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Obyvatelia mestskej časti môžu požiadať o niekoľko typov finančných príspevkov. V tomto období sú to napríklad príspevky na letné tábory alebo pri nástupe do školy.  • príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – 40 eur/ dieťa • príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín – do 200 eur/ dieťa – s možnosťou výberu denného alebo pobytového tábora • príspevok na integračný tábor pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom – do 350 eur/ dieťa – liečebné zariadenie podľa vlastného výberu žiadateľa  
Tragédia v ubytovni na Mlynských luhoch

Tragédia v ubytovni na Mlynských luhoch

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Koncom apríla zažil Ružinov obrovskú tragédiu. Pri požiari ubytovne na ulici Mlynské luhy zomreli traja ľudia. Na mieste ihneď zasahovali záchranné zložky a prakticky okamžite prišiel na miesto aj starosta mestskej časti Martin Chren. Situáciu, kedy sa množstvo ľudí z minúty na minútu ocitlo na ulici, sa podarilo riešiť vďaka spolupráci viacerých inštitúcií, organizácií a zástupcov tretieho sektora. Ďakujeme všetkým policajtom, hasičom a záchranárom. Rovnako aj krízovému výjazdu z okresného úradu a zamestnancom ružinovskej civilnej ochrany, ktorí koordinovali starostlivosť o ľudí z ubytovne. Červenému krížu a duchovnému od hasičov, ktorí prišli dobrovoľne pomáhať, ubytovni De Paul, ktorá sa postarala o ďalších ľudí z ubytovne a spoločnosti Slovnaft, ktorá tiež pomáhala pri ubytovávaní rodín. Našej mestskej polícii a špeciálne Jaroslavovi Tulejovi, veliteľovi z Bratislavy II, ktorý zostal koordinovať evakuáciu s odborníkmi do poslednej chvíle. Organizácii Modrý anjel a množstvu ľudí ako Monike Kozelovej, ktorá organizovala zbierku ľudí z ubytovne. Ubytovní ako je táto je v Bratislave niekoľko a samospráva nemá možnosť vykonávať v nich kontroly. Práve preto magistrát okamžite zorganizoval koordinačné stretnutie všetkých inštitúcií, ktoré majú možnosť vykonávať kontroly, ktoré by podobným tragédiám zabránili.  
Ružinov dá na projekty občanov 223 tisíc

Ružinov dá na projekty občanov 223 tisíc

Rubrika: Spravodajstvo
Aktívni občania doručili v tomto roku grantovej komisii na posúdenie 81 projektov z oblastí: Šport, vzdelávanie, rozvoj komunitného života, ochrana a tvorba životného prostredia. Podporu poslancov získalo 57 projektov a uchádzačom rozdelili celkovo 223.727,04 eur. Z posudzovania bolo vyradených 18 žiadostí a dostatočnú podporu nezískalo 6 žiadateľov.
Nové a transparentné pravidlá pre materské škôlky

Nové a transparentné pravidlá pre materské škôlky

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Záujem o miesta v ružinovských škôlkach každý rok stúpa. Čím viac ľudí sem dochádza za prácou, tým je požiadaviek viac. Rozvoj Ružinova a výstavba biznis centier, kam dochádzajú za prácou desaťtisíce ľudí, so sebou prináša aj viacero komplikácií. Nie je to len problém s parkovaním, ale riešiť treba aj očakávania rodičov, pre ktorých je praktickejšie umiestniť dieťa do škôlky čo najbližšie pri kancelárii. Platné zákony nedovoľujú prijímať do škôlok výlučne deti z Ružinova. Mestská časť nemôže ani riaditeľom prikázať, ktorým deťom majú dať prednosť. Práve preto poslanci v novom VZN určili transparentný a hlavne zrozumiteľný bodovací systém, ktorý má odporúčací charakter, ale ktorý bude ľahko kontrolovateľný. Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov. Prednosť majú vždy tie, ktoré k 31. augustu dovŕšia piaty rok alebo majú odložený nástup do prvého ročníka. Ďalšími kritériami, ktoré sa budú zohľadňovať, sú napríklad trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti škôlky, to, či sú rodičia zamestnaní, či majú súrodenca v rovnakej škôlke, posudzuje sa aj sociálna situácia rodiny, ale do úvahy sa budú brať aj tzv. prípady hodné osobitného zreteľa ako napr. dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, dieťa týraného rodiča apod. Za posledný polrok pribudlo v našej mestskej časti takmer sto miest. V pláne je vybudovať ešte ďalších niekoľko sto, ale tomu musí predchádzať precízna projektová príprava, výber vhodnej lokality, prípadné vysporiadanie pozemkov a následne proces obstarávania. Požiadavka na budovanie škôlok, ale aj základných škôl, je v tejto dobe už aj súčasťou rokovaní s developermi.    
Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
hlavnou témou komunálnej debaty v týchto dňoch je parkovacia politika. Všetci vieme, že s parkovaním treba niečo robiť. Desiatky rokov odkladania riešení nás doviedli až do situácie, ktorá je kritická. Parkovanie je v Ružinove problémom číslo jedna. Každý deň k nám prichádzajú desiatky tisíc áut návštevníkov či zamestnancov našich podnikov a bizniscentier. A každý večer sa domov vracajú tisíce obyvateľov našich sídlisk bez trvalého pobytu. Ružinovčania tak majú vo väčšine našej štvrte problém zaparkovať počas celého dňa. Parkovacia politika nám umožní v Ružinove vytvárať rezidentské zóny, aké poznáme zo Starého Mesta - s miestami, vyhradenými len pre Ružinovčanov, a so spoplatnením v určitých dňoch a hodinách pre tých, ktorí na danej ulici nebývajú. Všetci s rozumom si však uvedomujeme, že samotné zóny problém nevyriešia. Preto intenzívne pracujeme na skutočných riešeniach. Už dnes u nás na úrade, a samostatne aj v spolupráci s magistrátom, pripravujeme projekty parkovacích domov a nových parkovacích miest na sídliskách. Je to ťažká úloha - každý chce parkovacie domy, ale takmer nikto ich nechce pod svojim oknom. Preto hľadáme kompromisy a najvhodnejšie lokality. Osobne budem presadzovať aj projekt výstavby veľkých, záchytných garážových domov pri zjazdoch z obchvatu Bratislavy. Ideálne miesto sa javí byť pod Prístavným mostom, kde by mohli zaparkovať ľudia prichádzajúci od Senca aj od Šamorína - a prestúpiť na MHD, ideálne na novú električku, ktorá by ich rýchlo previezla do práce. Tým by sme nám, Bratislavčanom, ušetrili aj parkovacie miesta, aj státie v zápchach. V parkovaní doplácame najmä na obrovský rozmach nášho mesta v poslednom desaťročí, ku ktorému nebola vytváraná adekvátna infraštruktúra - či ide o cesty, o parkovacie miesta, ale aj o školy a o škôlky. A s každou novou budovou je stále ťažšie a ťažšie nájsť priestor na nové električkové trate, bus pruhy, či vôbec rozmýšľať nad výstavbou metra. Zmeniť to je asi najťažšou úlohou, aká dnes pred nami stojí. Včera som sa dočítal v novinách, že nový ukrajinský prezident vyzval úradníkov, aby do svojich kancelárií nevešali jeho portrét. Aby tam namiesto neho zavesili fotky svojich detí a vždy, keď budú robiť nejaké rozhodnutie, pozreli sa im do očí. Nič pravdivejšie som v poslednej dobe nepočul. Aj pri parkovacej politike sa musíme v prvom rade rozhodovať zodpovedne - aby sme nezostali poslednou generáciou, ktorá tu, v našom krásnom Ružinove, bude chcieť žiť. Martin Chren starosta Ružinova  
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) V súčasnosti je na národnej úrovni realizovaný zaujímavý projekt, ktorý má veľkú spoločenskú dôležitosť. Vychádza totiž z požiadaviek cieľových skupín i celej spoločnosti. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie služieb obetiam trestných činov, pričom veľkú pozornosť venuje aj predchádzaniu rôznej kriminality. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a aktuálne je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude projekt zaoberať, je aj mládež. Za zmienku stojí aj fakt, že ide o pilotný projekt, ktorý v takomto rozsahu doposiaľ nerealizoval žiaden členský štát EÚ. Slovenská republika má teda v tejto oblasti prvenstvo. Projekt vychádzal z faktu, že doteraz boli služby pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýbalo ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam, bolo preto vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov. Kontaktné body, ktoré sú zriadené v každom krajskom meste, poskytujú občanom viaceré služby – špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre pracovné sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci. Kontaktný bod v Bratislave má už za sebou viaceré prípady, počas ktorých pomohol svojim klientom vymaniť sa z veľkých životných problémov. Za zmienku stojí nedávny prípad, kedy po nahlásení domáceho násilia páchaného na seniorovi, bol páchateľ vďaka rýchlemu konaniu do troch dní predvedený a umiestnený do vyšetrovacej väzby. Úspechom bol aj nečakaný pozitívny zvrat v prípade, ktorý na začiatku vyzeral v neprospech podvedeného seniora. Okrem uvedených vzorových prípadov uskutočnili pracovníci Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR, množstvo preventívnych besied pre cieľové skupiny. O tom, že práca je odvádzaná na kvalitnej úrovni, svedčia pozitívne spätné väzby od všetkých oslovených. Úlohou pracovníkov Kontaktného bodu je totiž aj aktívna práca v teréne, čo prakticky znamená, že ich pôsobiskom je celý Bratislavský kraj. Adresa: Kontaktný bod Bratislava Okresný úrad Bratislava - Klientske centrum Tomášikova 46, 832 05 Bratislava Po – Pia: 07:30 – 15:30-hod., Tel.: 09610 46 014 Pozn. O podrobnostiach budeme informovať v nasledujúcom čísle. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. POZVÁNKA PRE SENIOROV Ako sa nestať obeťou trestných činov Kde? malá sála DK Ružinov Kedy? 18. júna 2019 o 10:00 Vstup voľný
Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Náplňou Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly je najmä: Konštatovať platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu. Sledovať a vyhodnocovať účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení. Zisťovať podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca. Konštatovať zánik mandátu poslanca a nastupujúceho náhradníka v zmysle § 192 ods. 1, 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Navrhovať zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Navrhovať zmluvy a dodatky k zmluvám predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Navrhovať zakladacie dokumenty subjektov s právnou aj bez právnej subjektivity, ktoré mestskej časti Bratislava-Ružinov plánuje založiť, prípadne zriadiť a zmeny týchto dokumentov (napr. obchodné spoločnosti, organizačné zložky, záujmové združenia a pod.). Sledovať dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva, v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení. Posudzovať z hľadiska právnej a legislatívno – technickej úpravy a) návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, b) návrhy doplnkov a  zmien k rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. V rámci kontrolnej činnosti pôsobiť ako koordinačný a iniciatívny orgán spolupracujúci s miestnym kontrolórom, na základne kontrolných zistení má právo miestnemu zastupiteľstvu navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. Spolupracovať pri analýze problémov v oblasti organizácie, riadenia a kontroly verejného poriadku, spolupracovať v danej oblasti s útvarmi miestneho úradu. Sledovať stav verejného poriadku a navrhovať konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie. V spolupráci s útvarom miestneho kontrolóra sa zúčastňovať na kontrole vo vybraných oblastiach. Vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania. Zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu. Zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN. Predsedníčka komisie: JUDr. Michaela Biharyová   Členovia: Mgr. Ivan Kraszkó, JUDr. Matúš Méheš Ing. Katarína Šimončičová  
Ťažké dedičstvo minulosti

Ťažké dedičstvo minulosti

Rubrika: Spravodajstvo
O výstavbe, ktorá dnes v Ružinove prebieha, sa často rozhodlo už pred rokmi V žiadnej inej mestskej časti sa nestavia tak intenzívne ako dnes v Ružinove. Najväčšie developerské projekty, ako Eurovea, Nuppu či Nové Nivy, prinášajú tisíce nových bytov. Obyvateľom však najviac vadia tie stavby, ktoré ich pripravujú o zeleň, parkoviská, a zahusťujú už existujúce sídliská. Medzi najväčšie stavby, ktoré v Ružinove čoskoro pribudnú, patria napríklad pokračovanie Eurovea, projekt Ovocné sady pri letisku alebo Zwirn na Nivách. O územné rozhodnutie už požiadal aj developer Apollo biznis centra. Budúcnosť Hirošimy Dobrou správou azda je to, že na lepšie časy svitá ružinovskej Hirošime. Nový majiteľ už začal s čistením tohto priestoru. Jeho ďalšie plány zatiaľ nepoznáme, požiadavka starostu Martina Chrena však bola jednoznačná - architektonicka súťaž a to, aby nové budovy neboli vyššie, než okolitá zástavba. „Územie Hirošimy je najcennejším centrom Ružinova. Nechceme tam žiadne nové Retro či Central,“ hovorí starosta. Električky, parkovacie domy a cyklotrasy Mestská časť spolu s magistrátom intenzívne pracujú aj na riešeniach dopravy. Veľkou témou pravidelných rokovaní je výstavba nových električkových tratí v Ružinove či cyklotrás. Nová cyklotrasa by mala tento rok pribudnúť medzi Ružinovom a Vrakuňou, aj na ulici Ivana Horvátha. Pripravuje sa obnova celej ružinovskej električkovej trate a aj projekt predĺženia električky na Súhvezdnú ulicu, kde by pri dnešnej konečnej autobusu 39 mala vzniknúť nová vlaková zastávka. Ružinov skúma aj miesta na výstavbu parkovacích domov, ale tak, aby neprekážali obyvateľom. Väčšina kontroverzných stavieb v Ružinove má svoje korene v ďalekej minulosti. Často sa stavia na pozemkoch, ktoré predtým vlastnil štát alebo mesto. Takto na Ostredkoch vzniká novostavba Sputnik na pozemku, za ktorého predaj hlasoval aj bývalý starosta. Podobne sa do rúk developerov dostal pozemok pod jednou z najkontroverznejších stavieb – pod parkoviskom na Hraničnej ulici v Prievoze. Predali ho mestskí poslanci pred viac ako desiatimi rokmi.   Najkontroverznejšie stavby v Ružinove Medzi ružinovskými developerskými projektmi, o ktorých sa najviac hovorí alebo vyvolali najväčšiu nevôľu verejnosti, sú napríklad tieto: Prima Park II Developerská spoločnosť Cresco Ružinov plánuje výstavbu 8 poschodového domu s takmer 90 bytmi na parkovisku vedľa bývalej budovy banky na Jašíkovej ulici. Proti výstavbe tohto domu obyvatelia zozbierali petíciu s viac ako tritisíc podpismi. Projekt má, žiaľ, viacnásobne potvrdené súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta, ktorého platnosť už potvrdil aj nový primátor Matúš Vallo. Práve poslanci z jeho tímu, Jana Poláčiková a Peter Herceg, najaktívnejšie namietajú túto stavbu. Spoločne so starostom sa už stali aj predmetom hnevu developera, ktorý ich napadol na prokuratúre a vyhráža sa im ďalšími právnymi krokmi. Tvrdia, že projektu chýba viacero posudkov, napríklad posúdenie dopravného vplyvu na Jašíkovu ulicu alebo výrubové povolenie. Spis sa aktuálne nachádza na okresnej prokuratúre. Developer sa už snaží obísť ružinovský stavebný úrad a požiadal okresný úrad, ako nadriadený orgán, aby vydal územné rozhodnutie namiesto neho. Bytový dom Hraničná Spoločnosť Supreme development sa stala majiteľom pozemku pod parkoviskom na konci Hraničnej ulice. Hoci bolo vybudované ako súčasť priľahlých domov v 70-tych rokoch, mestskí poslanci odpredali pozemok pod ním súkromnému developerovi. Súhlasné stanovisko napriek nesúhlasu mestskej časti a petícií podpísanej viac ako 4500 obyvateľmi vydal ešte primátor Milan Ftáčnik. Okresný úrad v januári napomenul Ružinov, aby nerobil prieťahy v konaní. Aj v tomto prípade už dal developer podanie na prokuratúru a domáha sa vydania územného rozhodnutia. Podľa názorov z miestneho úradu však nie je jasné, či môže stavať na pozemku, na ktorom už stojí iná stavba – parkovisko – ktorá by mala byť stále vo vlastníctve hlavného mesta. Starosta Chren preto požiadal primátora Matúša Valla, aby hlavné mesto zasiahlo a zastavilo výstavbu, alebo podalo na súd určovaciu žalobu, ktorá potvrdí jeho vlastníctvo stavby parkoviska. Century Residence Štyri bytové domy s výškou 34, 21 a 2 x 8 podlaží vyrastú v zahustenej lokalite pri Jégého ulici. Projekt pod názvom „Nová Cvernovka – Century Residence“ odkúpila developerská spoločnosť Finep, ktorá stavala napríklad aj bytové domy známe pod menom Jégého alej. Projekt má územné rozhodnutie platné už od roku 2008, a ak pozitívne dopadne jeho prehodnotenie v rámci zisťovacieho procesu EIA, jeho výstavbe sa už nebude dať zabrániť. V projekte vznikne približne 500 menších bytov a dopravne bude napojený priamo z Trnavského mýta.   Územné plány zón a stavebné uzávery v ohrození metodickým usmernením ministerstva Azda najhoršou je správa z konca minulého roka. Ministerstvo dopravy vydalo usmernenie, na základe ktorého hrozí, že budú zrušené obstarávania niekoľkých územných plánov zón a stavebných uzáver v celom meste. Opiera sa o rozsudok súdu, podľa ktorého mestské časti nemôžu robiť územné plány zón v lokalitách, ktoré nie sú presne vymedzené vo veľkom územnom pláne mesta. V Ružinove sú tým ohrozené územné plány na Štrkovci, Pošni, Ostredkoch aj v Prievoze. „Museli sme dočasne spomaliť naše práce na týchto územných plánoch zón. Veľmi intenzívne komunikujeme s našimi poslancami, ktorí sa o túto tému zaujímajú, aj s novým primátorom, ktorý urgentne pripravuje zmenu územného plánu mesta, v ktorom naše zóny presne vymedzí, a tým odpadne výhrada ministerstva", opísal boj za územné plány zón v Ružinove starosta Chren.   Takto prebieha povoľovanie stavieb Vydanie povolenia na výstavbu trvá celé mesiace. V rôznych fázach sa do neho môžu zapojiť aj občania a pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a zastaviť stavbu v procese jeho vydávania je takmer nemožné. 1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a okresné úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok pre ňu. 2. Vydanie záväzného stanoviska – Osvedčenie o súlade navrhovanej stavby s územným plánom vydáva primátor hlavného mesta. Ak dá kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a osvedčí tým, že stavba je v súlade s územným plánom. Preskúmať by predtým mal nielen jej veľkosť, ale aj vplyv na dopravu a celé územie. 3.Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko. 4. Vydanie stavebného povolenia – V stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v tejto fáze procesu je už len minimálna. 5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky normy, zákony a požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať.    
Napísali ste nám

Napísali ste nám

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Medzi nami žije obrovské množstvo sťažovateľov Medzi nimi vynikajú tí, čo sa sťažujú na všetko. Prekážajú im psi v byte, psi na dvore, psi v lese, psi na poli, psi na lúke, psi na Marse, detský plač v paneláku, detský krik pred barákom, deti na ihrisku, ihrisko vo dvore, ihrisko na druhej strane cesty. Centrom ich pozornosti sú nepretržite aj pachy z reštaurácie 100 metrov od ich domu, vypúšťanie pary zo Slovnaftu, prekáža im malá cukráreň pod barákom, čistiareň vo vedľajšom vchode, alebo, že je zastávka autobusu príliš ďaleko, inokedy je zastávka príliš blízko. Nesmierne vadí sused Róm. To akože fest! Mexičan v podnájme vo vedľajšom vchode vadí tiež. A Arab vadí kdekoľvek. V akomkoľvek paralelnom vesmíre. Takýto jedinec je vyslovene darček pre celý panelák, ulicu, ba priam pre celú štvrť a nepomôže mu nič. Ani presťahovať sa na dedinu. Lebo kohúty kikiríkajú, jelene ručia a susedove kôstkové čerešne im padajú cez plot do záhrady. A navyše v jednom kuse niekto v sobotu kosí a v nedeľu rúbe drevo. No katastrofa! Takíto jedinci majú nesmiernu smolu, ale že nesmiernu, lebo sa v podstate nemajú kam odsťahovať. V Afrike sú černosi, v Ázii šikmookí a v Berlíne homosexuáli. Na Marse pristá- vajú sondy, na mesiaci kozmonauti a na slnku je horúco. Ako východisko vidím nejaký nový startup, ideálne s podporou ministerky Lubyovej a jej fondov, lebo zadara to nebude. Ten by mohol vyvinúť nejakú osobnú bublinu, kde by bol tento jedinec všestranne chránený. V nej by si jedinec či rodinný kolektív dokázal nastaviť celý život tak, ako mu vyhovuje. Kohúty budú kikiríkať výlučne len od 9,00 do 9,05 v molovej tónine hlavnú melódiu z filmu Vtedy na západe. V sobotu a v nedeľu budú ticho. Autobusy chodiace po pravidelnej trase by sa okolo bubliny zdvihli do vzduchu, aby nerobili hluk. Vietor by vial zásadne od bubliny, aby k nej nedoľahli žiadne pachy, okrem tých vlastných. To by bola aká paráda! A nielen pre nich, ale najmä a v prvom rade pre nás, normálnych, ktorí vedia, že keď sa deti hrajú, tak kričia, keď sa psi rozprávajú, tak štekajú, keď sme hladní, potrebujeme reštauráciu a keď sa chceme voziť na autách, potrebujeme benzín. Aspoň zatiaľ. Monika Kozelová  
Napísali ste nám

Napísali ste nám

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Vážený pán starosta, vážená redakcia, rád by som reagoval na fakty uvedené v článku a objasnil situáciu z pohľadu obyvateľa. V prvom rade vysoko hodnotím pokus niečo s parkovaním v našej lokalite urobiť. Roky trpíme vďaka politike parkovania Starého Mesta. Nakoľko tu nie je možné ľubovoľne parkovať, nerezidenti si zvykli 500 bytov využívať ako parkovisko svojich áut počas ich pracovnej doby. A ten kúsok prejdú peši, prípadne MHD. A majú to zdarma. Neraz dokonca nie sú ochotní si zaplatiť ani symbolický príspevok za parkovanie v podzemných garážach, ktoré mnohé firmy svojim zamestnancom poskytujú. Nepáči sa mi ako uvedený článok vyznieva. Ono to vyzerá, že sa katastrofický scenár nenaplnil a vlastne ľudia nemajú záujem ....To však nie je pravda a ten scenár trvá stále už roky. A hlavne to je nepochopenie problému. Problém nie je parkovanie cez noc, to už pracujúci odchádzajú a po 18,00 to už nebýva až taký problém. Témou je dostupnosť bytu v priebehu dňa. Od rána sú miesta obsadené a obyvateľ sa nedostane k bytu. A to býva komplikácia hlavne v prípade, keď potrebujete odviezť staršieho obyvateľa k lekárovi, urobiť mu väčší nákup. Tak isto v prípade potreby naloženia materiálu z bytu, alebo do bytu, nehovoriac o prerábke a akýchkoľvek činnostiach súvisiacich s opravami. V týchto prípadoch, ktoré sú akútne, nepomôže ani dobrá idea súčasného parkoviska. Viem, že realizácie je asi nemožná ale pomohla by presne opačná idea. A to síce, aby cezpoľní mali v 500 bytoch zakázané parkovať a oni by prechodne mohli zaparkovať na vymedzenom parkovisku. S úctou! Ing. Marian Marek  
ECHO sa pýta za vás

ECHO sa pýta za vás

Rubrika: Spravodajstvo
Napísali nám Milan a Zuzana zo Šalviovej ulice: "Keď sa pozrieme cez balkón z domu na Šalviovej na Nevädzovú ulicu, tak sme teraz na jar zistili, že nám vyschlo 6-10 stromov na Nevädzovej ulici. Asi pred 5 rokmi nám dali sadenice stromov pod balkóny a všetky sa neujali. Stojí to peniaze." ECHO sa pýta: Ako je v Ružinove zabezpečený systém následnej starostlivosti o vysadené stromy? Odpovedá Mgr. Tatiana Tóthová, riaditeľka útvaru pre styk s verejnosťou: Stromy, o ktorých hovoríte, boli vysadené pred piatimi rokmi v rámci náhradnej výsadby. Sú to vzrastlejšie druhy a to, ako sa ujmú, závisí od miesta, kde sú posadené. Mestská časť preto zabezpečuje výmenu takýchto drevín za iné, ktoré sú vhodnejšie do konkrétneho prostredia. Nie všetky stromy, ktoré sa teraz zdajú suché, však takými naozaj sú. Niektoré majú len neskorší termín pučania.