Spravodajstvo

V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb začal jarnú vlnu blokového čistenia komunikácií. Po skúsenostiach z minulého roku, keď mnohí vodiči nerešpektovali dočasné dopravné značenie, RPVS vyzýva vodičov motorových vozidiel, aby počas blokového čistenia rešpektovali dočasné dopravné značenie umiestňované spravidla 3 dni pred začiatkom akcie a umožnili tak pracovníkom vykonať čistenie v celom rozsahu.   Termíny, v ktorých sa bude čistiť vaša ulica: 29. apríla (pondelok) Palkovičova, Prešovská, Bajzova 30. apríla (utorok)  Koceľova, Rastislavova, Kvetná 6. mája (pondelok) Kulíškova, Kvačalova, Daxnerovo nám. 7. mája (utorok)  Budovateľská, Súťažná, Revúcka 13. mája (pondelok) Oravská, Zvolenská, Tekovská 14. mája (utorok) Trenčianska, Gemerská 20. mája (pondelok) Trenčianska, Zvolenská, Oravská 21. mája (utorok) Pavlovova, Niťová, Velehradská 27. mája (pondelok) Teslova, Haburská, Sabinovská 28. mája (utorok) Jadrová, Ostredková, Rovníková 3. júna (pondelok) Radarová, Kozmonautická, Zimná, Jesenná 4. júna (utorok) Nezábudková, Rumančeková 10. júna (pondelok) Muškátova, Šalviova, Papraďova 11. júna (utorok) Narcisova, Astrová, Ľanová    
Príspevok na letný tábor

Príspevok na letný tábor

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť poskytne tento rok príspevok 200 eur pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Poslanci aj tento rok podporili v rozpočte vytvorenie položky, vďaka ktorej sa môžu deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín zúčastniť letných táborov – či už denných alebo pobytových. Podmienkou priznania finančného príspevku na letný tábor je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa na území mestskej časti a vek dieťaťa, ktorému je finančný príspevok na letný tábor určený, od 7 do 14 rokov.  
Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prijímanie do škôlok, prideľovanie nájomných bytov a čierne, alebo prinajmenšom kontroverzné, stavby patria v Ružinove medzi najcitlivejšie témy. Práve preto je potrebné stanoviť jasné a zrozumiteľné pravidlá. Poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. apríla (pozn. – po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa) rokovali o návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Všetky predkladané VZN mali možnosť v stanovenej lehote pripomienkovať aj občania. So znením návrhov sa môžu občania zoznámiť na webovej stránke mestskej časti. Ide o návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016, zo dňa 21.6.2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred. Návrh VZN o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41. Návrh VZN o prijímaní na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. VZN v podobe, v akej boli schválené, budú zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk  
Granty: Ružinov podporuje dobré nápady

Granty: Ružinov podporuje dobré nápady

Rubrika: Spravodajstvo
Aj tento rok mestská časť podporila projekty Ružinovčanov, ktorým záleží na tom, aby sa nám v našej mestskej časti žilo lepšie.  Do piatku 29. marca mohli Ružinovčania posielať žiadosti o grantové príspevky vo výške až do 5-tisíc eur, tentokrát s dôrazom na podporu a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporu voľnočasových a mimoškolských aktivít a činností detí a mládeže.    
Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Primátor Matúš Vallo predstavil návrh novej jednotnej parkovacej politiky v hlavnom meste. Podľa nej by mali na území Bratislavy pribudnúť zóny, v ktorých bude zvýhodnené parkovanie pre miestnych obyvateľov. Rezidenti si síce budú musieť – ako je tomu vo všetkých mestách s parkovacou politikou na Slovensku – zakúpiť rezidentskú kartu, tá im však umožní bezplatné parkovanie v zóne ich bydliska, 100 hodín bezplatného parkovania pre ich návštevy, a dve hodiny parkovania v inej zóne. Tento návrh však neznamená, že sa spoplatní parkovanie v celej Bratislave. Jednotlivé mestské časti sa rozhodnú, či začnú nové parkovacie zóny zavádzať a v akých hodinách budú platiť. Ide teda o podobný systém, aký dnes poznáme napríklad v Starom Meste, kde všetci okrem obyvateľov musia platiť parkovné v pracovných dňoch medzi od 8.00 do 16.00 h. Podobné zóny budú po novom môcť postupne zaviesť aj iné mestské časti. Ružinov plánuje zavedenie takéhoto rezidenčného parkovania v prvom rade na sídlisku 500 bytov, následne v ďalších častiach v oblasti Nív a neskôr i Starého Ružinova. Ak by malo v najbližších rokoch dôjsť aj vytvoreniu zón na najväčších sídliskách – ako sú Ostredky, Štrkovec, Pošeň či Trávniky, išlo by zrejme najmä o zregulovanie parkovania vo večerných a nočných hodinách cez pracovný týždeň, ktoré by uprednostnilo domácich obyvateľov s trvalým pobytom. Mestskí poslanci by mali návrh parkovacej politiky schváliť na zastupiteľstve v júni, zavádzať sa však zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici v roku 2020.  
Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
po prvých štyroch mesiacoch zisťujem, aké je to, dostať sa do súboja s developermi, ktorí by najradšej zastavali každý kúsok nášho Ružinova. Napriek tomu, že veľmi dôsledne dbáme na to, aby sme pri každom jednom rozhodovaní na stavebnom úrade dôsledne dodržiavali zákon, už dvaja developeri na nás podali podanie na prokuratúru. Zhodou okolností to sú tí istí, ktorí by radi stavali stavby, proti ktorým máme my, Ružinovčania, najväčšie výhrady. 
Seniori relaxovali v termálnej vode

Seniori relaxovali v termálnej vode

Rubrika: Spravodajstvo
Február patrí už tradične v kalendári zájazdov pre seniorov termálnemu kúpalisku vo Veľkom Mederi. O tento zájazd je vždy veľký záujem a seniori si pochvaľujú možnosť zohriať sa a zrelaxovať po únavnej zime v teplej vodičke. Termálna voda z dvoch miestnych prameňov má totiž blahodarné účinky na choroby pohybového ústrojenstva.
Pôstne plátno v kostole na Trnávke

Pôstne plátno v kostole na Trnávke

Rubrika: Spravodajstvo
Až do Bielej soboty 20. apríla bude v priestore nad oltárom farského kostola sv. Jána Bosca na Trnávke, ktorý tento rok oslavuje 80. rokov od vysvätenia, nainštalované pôstne plátno. Zmyslom je pomôcť objaviť silu, krásu a charakter priestoru kostola.  
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Komisia je zriadená podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Náplňou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je najmä: - sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, - informovať miestne zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, - v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, - zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN, - vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania, - zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu. Predseda komisie: Mgr. ET Mgr. Marek Machata Členovia komisie: JUDr. Michaela Biharyová Mgr. Kamil Bodnár Ing. Monika Ďurajková Nikolaj Gečevský Ing. Peter Strapák Mgr. Michal Vicáň  
Verejnoprospešný podnik čistí Ružinov

Verejnoprospešný podnik čistí Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Už viac ako mesiac Ružinovský podnik VPS čistí celý Ružinov. Zamestnanci hrabú lístie, zbierajú odpadky, odstraňujú z trávnikov kamene a konáre, aby sa nám neskôr o ne nekazili stroje pri kosení. Po skúsenostiach z minulých rokov venujeme veľa času aj čisteniu dažďových vpustí. A keďže meteorológovia očakávajú teplejší marec, aj na samotné kosenie sa tento rok miestny úrad pripravuje skôr, než inokedy. Po zime sme už urobili inventúru zariadení, všetky ich preventívne preskúšali a čoskoro by mali pribudnúť aj nové.
Ružinovské ECHO sa pýta za vás

Ružinovské ECHO sa pýta za vás

Rubrika: Spravodajstvo
Do redakcie nám zatelefonovala pani Gregorová z Babuškovej ulice so sťažnosťou na rozfúkané obaly a materiál zo stavby vždy, keď zafúka silný vietor. Keďže stavebný ruch v Ružinove je rozsiahly, opýtali sme sa na miestnom úrade aké majú stavby povinnosti pri zabránení roznášania odpadu z nich na verejné priestranstvá?  
Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Detské ihriská v Prievoze Máme dve malé deti (4 a 2 ročné), bývame v Prievoze kde je nedostatok detských ihrísk. Chodíme aj do iných mestských častí, najmä Nové Mesto, kde majú krásne veľké ihriská oplotené čo je veľká výhoda pri malých deťoch. Myslím si, že aj v Prievoze sú miesta kde by sa dali vybudovať nové ihriská alebo aspoň tie existujúce rozšíriť a oplotiť. Jana Karpjakova Balážiková   Chodím po tme domov ... v 21. storočí. Pracujem v Auparku a robím do 21.00. Ak vystúpim na Gagarinke o 21, 45, prechádzam najprv cez Osvetovú, verejné osvetlenie nefunguje, už asi veľmi dlho. Veľmi krátky úsek ulice niekedy osvetľuje iba bodové svetlo policajnej stanice. Keď odbočím z Mierovej pri Rapide, na Hrachovej nie je žiadne osvetlenie od čísla 4 až po našu bytovku na 16. Ak odbočím pri požičovni náradia Betis, tam síce lampy sú, ale bez označenia, asi neskolaudované od postavenia bytovky? A ešte prosba, či by ste pri našej bytovke nemohli zriadiť prechod pre chodcov na Mierovej a veľmi by potešila aj zástavka MHD pod obchvatom. A možno niekedy umiestniť pri jarnom upratovaní veľkorozmerný kontajner pred našu bytovku - viac ako 150 bytov - pod obchvatom je dostatok miesta. Vždy býva iba v Prievoze. Obyvateľka Hrachovej Katka   Vážení čitatelia, milí Ružinovčania, do tejto rubriky nám môžete každý mesiac do 15. dňa napísať čo vás trápi, prekáža vám, alebo aj čo sa vám v Ružinove páči. Staňte sa spoluautormi nášho spoločného časopisu.  
Z pohľadu poslanca: Premnožené potkany zaplavili Ružinov

Z pohľadu poslanca: Premnožené potkany zaplavili Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
MČ Ružinov má viac než 70 tisíc obyvateľov a vraví sa, že potkanov hnedých je ešte viac. Žiadne sčítanie potkanov, vtákov, ploštíc a inej hávede ešte nikto neurobil. Ak si zavčasu neurobíme poriadok, tak si ony poradia s nami. Potkany využívajú priestor, za ktorý zodpovedajú jednotliví správcovia, a tiež svojou disciplínou a čistotou samotní obyvatelia.
Centrum právnej pomoci je tu pre ľudí v materiálnej núdzi

Centrum právnej pomoci je tu pre ľudí v materiálnej núdzi

Rubrika: Spravodajstvo
Nemôžete si dovoliť právnika? Nechcete riskovať, že podpíšete nevýhodnú zmluvu? Môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.
Policajti z Trnávky sú pre našich škôlkarov hrdinovia

Policajti z Trnávky sú pre našich škôlkarov hrdinovia

Rubrika: Spravodajstvo
Tento príbeh je jeden z tých, aké kolujú po sociálnych sieťach s titulkom – „po tomto znova začnete veriť v dobro v ľuďoch“. A teraz je to dokonca príbeh z Ružinova. Keď počas jarných prázdnin zlodeji ukradli deťom z areálu materskej škôlky na Vietnamskej ulice drevený domček, zdalo sa, že ho už nikdy neuvidia. Prišla polícia, vykonali obhliadku, spísali záznam, ale deti ho už oplakali. Prešlo niekoľko dní a polícia stratený domček vypátrala. A nielen to. Keďže bol poničený, policajti z Trnávky ho pre deti aj opravili, aby bol ako nový. (to)    
Jasle, škôlky a školy: Kedy treba podať prihlášky?

Jasle, škôlky a školy: Kedy treba podať prihlášky?

Rubrika: Spravodajstvo
Prijímanie detí do škôlok je jednou z najcitlivejších tém. Aby sme zabránili pochybnostiam, vypracoval miestny úrad sériu kritérií, vďaka ktorým by mal byť tento proces maximálne transparentný, a predložili ho na rokovanie školskej komisie. Snažíme sa tiež zvyšovať kapacitu našich škôlok a čo najviac tak vyjsť z domu našim matkám malých detí. Na Miletičovej ulici pribudla trieda pre 18 detí a už čoskoro by sme mohli mať k dispozícii triedy pre 44 detí na MŠ Borodáčova a na ďalších podobných projektoch.
Parkovisko Bazová zíva prázdnotou

Parkovisko Bazová zíva prázdnotou

Rubrika: Spravodajstvo
Katastrofické scenáre o parkovaní v lokalite 500 bytov sa nenaplnili. Za mesiac mestská časť vydala len 58 parkovacích preukazov a ani tie sa takmer vôbec nevyužívajú. V noci by ste autá na parkovisku Bazová spočítali na prstoch jednej ruky a ani cez deň ich tu neuvidíte oveľa viac. A to všetko napriek tomu, že na stretnutí občanov tejto lokality s primátorom Matúšom Vallom, starostom Martinom Chrenom a zástupcom HB Reavis bola problematika parkovania najsilnejšou témou.
Parkovanie počas MS v hokeji

Parkovanie počas MS v hokeji

Rubrika: Spravodajstvo
V okolí štadióna zaparkujú len domáci a tí, ktorí budú mať nárok na parkovaciu kartu. Majstrovstvá sveta v hokeji sú udalosťou, ktorú sledujú fanúšikovia v desiatkach krajín na všetkých kontinentoch. Byť hostiteľským mestom však najmä pre ľudí z bezprostredného okolia znamená značné komplikácie. Aby sa zabránilo kolapsu pri parkovaní, aj teraz, rovnako ako pri šampionáte v roku 2011, budú v lokalite pre vjazd platiť prísne obmedzenia. Budú môcť návštevníci hokejových majstrovstiev parkovať v uličkách v okolí štadióna? Nie, na okolitých uliciach budú môcť parkovať len ľudia, ktorí tam majú trvalý pobyt, prenajatý byt alebo vlastnia prevádzku.   Od kedy do kedy budú platiť tieto obmedzenia? Obmedzenia budú platiť v čase trvania majstrovstiev, tj. od piatka 10. do nedele 26. mája. 2019.   Ktorých ulíc sa týka tento špeciálny režim? Týka sa všetkých ulíc v MČ Bratislava- Ružinov v lokalite ohraničenej Jégeho, Trnavskou, Bajkalskou, Záhradníckou.   Ako sa bude kontrolovať? Autá bude pri vstupe do zóny kontrolovať polícia a zároveň bude mestská polícia robiť aj ďalšie pravidelné kontroly.   Aké doklady bude polícia kontrolovať ? Parkovať v zóne môžu len obyvatelia s trvalým pobytom (tým stačí občiansky preukaz) a tí, ktorí budú mať preukaz vydaný špeciálne pre túto príležitosť.   Kto si môže požiadať o vydanie preukazu a čo na to potrebujem? O vydanie preukazu môže požiadať aj človek, ktorý má v lokalite prenajatý byt, resp. tam vlastní prevádzku. Okrem občianskeho preukazu však musí priniesť na nahliadnutie aj nájomnú zmluvu, resp. list vlastníctva (ak tam nemá trvalý pobyt, ale vlastní nehnuteľnosť).   Odkedy sa budú preukazy vydávať kde si oň môžem požiadať? Preukazy sa budú vydávať od pondelka 1. apríla 2019 v čase úradných hodín v kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu na Mierovej 21.  
Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu

Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu

Rubrika: Spravodajstvo
Svojich zástupcov do Bruselu si budeme voliť v poslednú májovú sobotu – 25. mája 2019.   Od kedy do kedy sa dá ísť voliť? Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 25. mája od 7:00 do 22:00.   Ako mám vedieť, kde je moja volebná miestnosť? Informáciu o tom, kde presne nájdete vašu volebnú miestnosť, nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii„voľby“. Ak ste volili v prezidentských alebo predtým v komunálnych voľbách, je to na rovnakom mieste.   Aký doklad potrebujem, ak volím vo svojom okrsku? Volebná komisia bude na overenie totožnosti a trvalého bydliska potrebovať váš občiansky preukaz.   Aký doklad potrebujem, ak volím mimo svojho okrsku? Okrem občianskeho preukazu potrebujete aj hlasovací preukaz.   Ako si môžem vybaviť hlasovací preukaz? Voliči, ktorí nebudú v čase konania volieb do Európskeho parlamentu v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Stačí, aby svoju žiadosť doručili na miestny úrad (podľa trvalého pobytu) listom (na adresu Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava) alebo e-mailom na volby@ruzinov.sk do 3. mája 2019. Osobne je možné vybaviť si preukaz až do posledného pracovného dňa pred voľbami, tj. do 24. mája do 12:00.   Kde nájdem tlačivo, ktoré treba vyplniť, ak chcem hlasovací preukaz? Tlačivo nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“.   Musím si hlasovací preukaz vyzdvihnúť osobne? Na prebratie preukazu môžete splnomocniť aj inú osobu, musí ho ale vyzdvihnúť priamo na úrade.   Ako môžem hlasovať, ak som občanom SR, ale nemám trvalý pobyt na Slovensku? Ak žijete mimo Slovenska, ale máte občianstvo SR, môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete pas a čestné prehlásenie (to odovzdáte komisii) o tom, že trvalý pobyt máte mimo Slovenska. Tlačivo nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Okrsková komisia vás dopíše do zoznamu voličov, do pasu vám zapíše, že ste volili.   Môže vo voľbách do EP voliť aj občan iného štátu EÚ, ak má trvalý pobyt na Slovensku? Áno, takéhoto občana zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má trvalý pobyt na základe žiadosti a vyhlásenia, ktoré sú dostupné na www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Potrebné dokumenty musí predložiť najneskôr 15. apríla, inak mu toto právo zaniká.   Je možné objednať si prenosnú volebnú urnu? Prídu za mnou kdekoľvek? Ak zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžete ísť odvoliť vo volebnej miestnosti vo svojom okrsku, môže požiadať o hlasovanie mimo nej. Zástupcovia komisie však za vami prídu len v rámci vášho okrsku. Pokiaľ máte hlasovací preukaz, príde za vami komisia z okrsku, kde sa práve budete nachádzať. Urnu si môžete objednať aj počas týždňa, aj v deň voľby na tel. číslach 48 284 318 alebo 48 284 338.   Môžem si objednať urnu aj na presný čas? Nie, z kapacitných dôvodov to nie je možné.   V prípade, že si potrebujete overiť, či bol Váš e-mail doručený a Váš hlasovací preukaz odoslaný, kontaktujte nás kvôli výlučne na VOLBY_KONTROLA@RUZINOV.SK alebo na čísle 0904 260 600  
Milí susedia, vážení Ružinovčania,

Milí susedia, vážení Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
pred niekoľkými dňami to bolo presne sto dní, odkedy som prevzal starostovskú funkciu. A bolo to náročných sto dní. Mali sme však dosť času na to, aby sme zistili, že je dosť vecí, ktoré musíme zmeniť. Ale aj to, že máme na úrade veľmi veľa ľudí, ktorým na ich práci záleží a ktorí nehľadajú výhovorky ako sa niečo nedá, ale prinášajú riešenia. Ľudí, ktorí sa neboja povedať svoj názor.