Spravodajstvo

Ružinov pomáha: Respirátory pre seniorov

Ružinov pomáha: Respirátory pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Počet obetí koronavírusu sa neustále zvyšuje a každý deň pribudne asi stovka obetí. Vláda v boji proti pandémii zaviedla nové opatrenia, namiesto rúšok je povinné nosenie respirátorov. Najohrozenejšou skupinou stále zostávajú seniori a nezabúda na nich ani mestská časť Ružinov. Dôchodcom sme rozdali takmer 20-tisíc respirátorov a rovnaký počet ochranných rúšok. V našej mestskej časti žije takmer 10-tisíc seniorov nad 75 rokov a každý z nich si v uplynulých dňoch našiel v schránke obálku a v nej dva respirátory a dve rúška. Podmienkou bolo, aby mali trvalý pobyt v Ružinove a označenú schránku. Inak im naši kolegovia nevedeli zásielku doručiť. O tom, že rúško musíme nahradiť respirátorom, rozhodla vláda. Od polovice marca je povinný vo všetkých interiéroch, s výnimkou domácnosti. Ak teda potrebujete ísť do predajne, k lekárovi či do zariadenia sociálnych služieb, musíte mať respirátor. Kam nahlásiť porušenie opatrení Ministerstvo zdravotníctva zriadilo linku, na ktorú môžu občania nahlasovať prípady porušovania protipandemických opatrení (nedodržiavanie karantény, oslavy v interiéri či nedovolené otvorenie prevádzok): 02/ 222 009 11, prípadne môžete využiť e-mail peo@health.gov.sk. Takisto môžete kontaktovať aj priamo políciu. Tá môže v blokovom konaní udeliť pokutu do 1000 eur, v správnom konaní sa môže vyšplhať až na 1659 eur.   
Zložitá legislatíva jednoducho: Sprievodca územným a stavebným konaním

Zložitá legislatíva jednoducho: Sprievodca územným a stavebným konaním

Rubrika: Spravodajstvo
Nestačí, že máte pozemok a na stole projekt ako z Architectural Digest. Predtým ako začnete stavať, potrebujete množstvo súhlasov a povolení, bez ktorých nemôžete s prácami začať. A stavebné povolenie je až na konci tohto dlhého reťazca, predchádza mu územné rozhodnutie, ktoré rieši umiestnenie hlavného objektu na pozemku. 1. Autorizovaný projekt Prvým krokom na ceste k vysnívanej výstavbe (bez ohľadu na to, či ide o veľkú bytovku alebo rodinný dom) je vypracovanie projektu, ktorý musí spracovať autorizovaný stavebný inžinier. Výkres a pravítko vám nebudú stačiť ani pri malých projektoch, projekt totiž musí spĺňať všetky náležitosti, ktoré vyplývajú z vyhlášky a čo je najdôležitejšie, jeho autor zaň nesie aj zodpovednosť. Chyby, ktoré by sa v ňom objavili, totiž môžu mať fatálne následky. 2. EIA V prípade rozsiahlejšej výstavby musí investor požiadať o EIA, teda o posúdenie vplyvu na životné prostredie. Hodnotia sa predovšetkým priame a nepriame vplyvy zámeru na verejné zdravie, životné prostredie a prírodné zdroje. Pripomienky v rámci tejto fázy môže zasielať ktokoľvek, kto má k danému projektu výhrady, takže nielen tí, ktorí sú ním priamo zasiahnutí. O udelení alebo neudelení EIA rozhoduje ministerstvo životného prostredia prostredníctvom príslušného úradu životného prostredia (pozn. – ide o orgán štátnej správy, nie odbor na miestnom úrade). V prípade, že ho staviteľ nezíska, nemôže žiadať o ďalšie súhlasy. 3. Súhlas magistrátu Kľúčovým aktérom pri výstavbe v Bratislave je hlavné mesto. V mnohých prípadoch stavbu nie je možné postaviť bez toho, aby najskôr získala súhlasné záväzné stanovisko magistrátu, ktorý posudzuje súlad návrhu s územným plánom, t.j. či na konkrétnom mieste vôbec môže byť niečo postavené, aká veľká tá stavba môže byť, ale aj to, či to môže byť napr. rodinný dom, alebo len budova, ktorá má slúžiť pre obchod alebo služby. V prípade, že je s ním projekt v rozpore, má stavebník možnosť upraviť ho. Ak úpravy nezapracuje, resp. to charakter návrhu ani neumožňuje, súhlasné záväzné stanovisko nezíska a takáto stavba nevyrastie. Avšak na druhej strane stanovisko, ktorým dáva hlavné mesto výstavbe zelenú, je potom pre stavebné úrady jednotlivých mestských častí záväzné. 4. Stavebný úrad Úrad, o ktorom sa v súvislosti s výstavbou hovorí najviac, vstupuje do celého procesu až v tomto kroku, t.j. vo chvíli, kedy mu investor adresuje návrh na vydanie územného rozhodnutia. Stavebnému úradu musí okrem projektovej dokumentácie predložiť súhlasné záväzné stanovisko magistrátu, stanoviská všetkých dotknutých orgánov, zdokladovať vzťah k pozemku a zaplatiť správny poplatok. V prípade, že nejaký súhlas chýba, vyzve stavebný úrad žiadateľa, aby ho doplnil. Ak to neurobí, resp. nepožiada o predĺženie lehoty na doplnenie, konanie je zastavené. 5. Územné konanie Ak sú podklady kompletné a v poriadku, oznámi stavebný úrad začiatok konania. Takéto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou, prípadne oslovením jednotlivých účastníkov konania. Prakticky pri každej stavbe v Ružinove to dnes predstavuje desiatky, stovky, v niektorých prípadoch až tisíce ľudí a okrem toho, samozrejme, aj zainteresované inštitúcie (ako napr. magistrát, ktorý má v správe susediacu cestnú komunikáciu, dopravný podnik, keďže okolo jazdí električka a pod.). Následne ich pripomienky skompletizuje a každú samostatne vyhodnotí (čo môžu byť opäť desiatky až stovky podnetov). 6. Územné rozhodnutie Pripomienky, ktoré vzišli z tohto procesu, môže stavebný zapracovať do svojho rozhodnutia. Pokiaľ ide o nesúhlasné stanovisko niektorého orgánu, musí požiadať o jeho prehodnotenie. Pokiaľ žiadateľ splnil všetky podmienky definované v zákone a získal všetky potrebné povolenia, stavebný úrad vydá územné rozhodnutie. Z fázy územného rozhodovania sa potom posúvame do fázy stavebného povoľovania. Dôležitým faktom je aj to, že kým v prípade územného rozhodnutia musel navrhovateľ získať len jedno rozhodnutie, stavebných povolení potrebuje hneď niekoľko – okrem hlavnej budovy a prípojok, na vjazdy, spevnené plochy, vodné stavby a pod. – v prípade bytovky ich môže byť aj viac ako päť. 7. Stavebné povolenie Keď má stavebník v ruke právoplatné územné rozhodnutie, môže si podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Ak je neúplné, vyzve ho úrad na doplnenie. V prípade, že to nespraví, resp. nepožiada o predĺženie lehoty na doplnenie, konanie je zastavené. V opačnom prípade stavebný úrad oznámi začiatok konania a informuje o tom všetky dotknuté orgány a osoby a nasleduje proces približne totožný ako ten, ktorý predchádzal územnému rozhodnutiu, vrátane pripomienkovania. Po ich vyhodnotení môže dôjsť buď k zastaveniu konania (vtedy sa má možnosť odvolať na okresný úrad, ktorý je odvolacím orgánom a môže spis vrátiť na nové konanie), alebo, ak sú všetky podmienky splnené, nasleduje vydanie stavebného povolenia. Dôvodom pre nevydanie stavebného povolenia je aj napríklad to, ak stavebník začne s prácami ešte pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. Avšak v prípade, že doloží všetky potrebné súhlasy a povolenia, zákon určuje, že mu stavebný úrad toto povolenie vydať musí a to bez ohľadu na to, či považuje konkrétnu stavbu v danom prostredí za vhodnú alebo nevhodnú a aj vtedy, ak proti nej vystupujú občania zo susedstva. 8. Začiatok stavby Právoplatné stavebné povolenie znamená, že stavebník musí do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia začať s prácami a informovať o tom stavebný úrad. Od tejto chvíle platí dané stavebné povolenie navždy a to aj vtedy, ak by sa rozhodol pozemok predať úplne inej osobe alebo firme. Ak vie, že začať stavať do dvoch rokov z rôznych dôvodov nestihne, môže požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. V opačnom prípade stráca stavebné povolenie platnosť. Pravidlá hovoria aj o tom, za aký čas musí byť stavba dokončená, a spravidla to býva 24 mesiacov. V prípade, že vie, že nestihne stavbu dokončiť do 24 mesiacov, môže požiadať o predĺženie lehoty na dokončenie stavby. 9. Hlásenie katastru Získanie stavebného povolenia so sebou prináša pre stavebníka aj ďalšiu povinnosť – informovať o tom kataster, ktorý následne v liste vlastníctva zmení definíciu napr. zo záhrady na stavebný pozemok. To následne ovplyvňuje aj daňovú povinnosť, keďže nová daň je mnohonásobne vyššia. Katastru však treba hlásiť aj ďalšie stavby, na ktoré ľudia často zabúdajú. V liste vlastníctva totiž musí byť uvedená aj každá, ktorá je väčšia ako 25 m2 , t.j. aj väčší bazén. 10. Kolaudačné rozhodnutie Po dokončení stavby prichádza na rad podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ten musí obsahovať aj všetky potrebné doklady a stanoviská dotknutých orgánov, napr. od hasičov, hygienikov, inšpektorátu práce alebo dopravného inšpektorátu. Ak niektorý z potrebných dokladov alebo stanovísk chýba, vyzve stavebný úrad na jeho doplnenie a preruší konanie, kým stavebník tieto doklady a stanoviská nedoručí. Ten má však v prípade komplikácií možnosť požiadať o predĺženie lehoty na doplnenie. V prípade, že sa nič z toho neudeje, konanie bude zastavené. Ak je, naopak, všetko v poriadku, nasleduje miestne zisťovanie. 11. Miestne zisťovanie V tomto štádiu sa preveruje, či je výsledná stavba v súlade s projektovou dokumentáciou. Ak áno (prípadne sa pri kontrole zistili drobné odchýlky, ktoré nemajú zásadný charakter, vyznačia sa v projektovej dokumentácii), nasleduje vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ak sa však, naopak, zistia výrazné odchýlky (napr. vybudovanie viacerých izieb a tým nárast objemu budovy a pod.), kolaudácia je prerušená do doby vydania dodatočného stavebného povolenia nepovolenej zmeny stavby. Stavebný úrad začne z vlastného podnetu konanie o dodatočnom stavebnom povolení nepovolenej zmeny stavby a stavebník sa vtedy musí vrátiť akoby na začiatok celého procesu a získať od dotknutých orgánov všetky potrebné súhlasy. Pokiaľ ich nezíska, konanie o dodatočnom stavebnom povolení skončí rozhodnutím stavebného úradu o nariadení odstránenia stavby, tzn. stavebník je povinný dať stavbu do pôvodného stavu, resp. do súladu so stavebným povolením . Aj v takomto prípade má možnosť obrátiť sa na odvolací orgán – okresný úrad, ktorého rozhodnutie je konečné. Ak stavebník všetky doklady doloží a stavebný úrad dodatočne povolí nepovolenú zmenu stavby, následne stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. 12. Zmena stavby Zákon dáva stavebníkovi možnosť urobiť zmeny v projekte aj po vydaní stavebného povolenia ak ešte stavba nie je dokončená a robí to prostredníctvom „zmeny stavby pred dokončením“. Práve tento inštitút býva veľmi často nesprávne interpretovaný ako spôsob, ktorým si stavebník nechá požehnať úplne inú stavbu, než mu bola schválená. Zásadným rozdielom je to, že na rozdiel od tohto častého názoru, o ňu musí požiadať ešte pred začiatkom prác na tejto „zmene“, takže nie až potom, ako si napr. pristaví o poschodie navyše. V takom prípade by sa už jednalo o dodatočné stavebné povolenie, čo je úplne iný princíp. Každá budova je súčasťou priestoru, v ktorom žijeme a denne sa v ňom pohybujeme a ktorá bude na svojom mieste stáť desaťročia, možno až storočie. Práve preto výstavbe predchádza komplexný proces schvaľovania, do ktorého vstupuje nielen viacero inštitúcií, ale aj občania. Aj keď sme v tomto sprievodcovi územným, stavebným a kolaudačným konaním hovorili predovšetkým o väčších stavbách, tento proces (okrem EIA) musia absolvovať aj majitelia rodinných domov a to nielen pri novostavbách, ale aj pri budovaní nadstavieb a prístavieb. O tom, na čo si majú dávať pozor oni, ale aj majitelia bytov pri väčších alebo menších prarábkach, či zásahoch do vzhľadu budovy, kde bývajú, prinesieme viac v ďalších číslach Ružinovského Echa.   
Krátke správy: Pýtali ste sa nás..

Krátke správy: Pýtali ste sa nás..

Rubrika: Spravodajstvo
Čierna stavba na jazere Jednou z najviac medializovaných nelegálnych stavieb v Bratislave je výstavba so súkromnou plážou priamo na brehu Zlatých pieskov. Už na jeseň minulého roka stavebný úrad nariadil stavebníčke povinnosť odstrániť túto stavbu. Tá sa voči rozhodnutiu odvolala, avšak len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa odvolací orgán jej odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie mestskej časti. Výstavba na Zlatých pieskoch Najväčšieho bratislavského jazera a obľúbenej letnej lokality ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia sa týka aj ďalšia otázka, ktorá sa v posledných dňoch často opakuje – a tou je ohlásená výstavba nájomných bytov, ktorú chce v tejto atraktívnej lokalite realizovať poisťovňa Kooperatíva. Skôr, než sa na tomto mieste začne akákoľvek výstavba, musí hlavné mesto zmeniť tzv. veľký územný plán, ktorého súčasťou je aj verejné pripomienkovanie a následne musí túto zmenu schváliť aj bratislavské mestské zastupiteľstvo. Seniori, pozor! Polícia upozorňuje seniorov na obozretnosť pri kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa od nich snažia pod vymyslenou legendou alebo zámienkou vylákať finančné úspory. Neverte preto telefonátom, v ktorých sa podvodníci predstavujú ako pracovníci krízového covidového centra, lekári, či iní zamestnanci zdravotníckych organizácií. A neverte ani ich emotívnym príbehom, že niekto z vašej rodiny, príbuzných, či dokonca susedov sú v kritickom stave, na pľúcnej ventilácii a potrebujú očkovaciu vakcínu, za ktorú je potrebné zaplatiť.  
Pripravované zákony: ZMOS odmieta novú stavebnú legislatívu

Pripravované zákony: ZMOS odmieta novú stavebnú legislatívu

Rubrika: Spravodajstvo
Hneď prvá právna analýza z dielne Ružinova, o ktorej rokovalo predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska po návrate mestskej časti do tejto organizácie, získala jednoznačnú podporu združenia. Zástupcovia samospráv z celého Slovenska vyjadrili obrovské znepokojenie a návrh novej stavebnej legislatívy považujú za nebezpečný.  Starosta Martin Chren označil na tlačovej besede po skončení rokovania návrh za zlý, nedokonalý a nebezpečný nezmysel. Považuje ho za pokus ukradnúť kus štátu, legalizovať korupciu, sprivatizovať stavebné konanie a snahu obmedziť práva samosprávam a občanom. Presun kompetencií V súčasnosti fungujú stavebné úrady ako prenesený výkon štátnej správy. To by sa však podľa navrhovanej legislatívy malo zmeniť a tieto kompetencie by mali prejsť na súkromné subjekty licencovaných projektantov. Developeri by si mohli sami spracovať a presadiť zmenu územného plánu na svojom pozemku. Starosta Ružinova preto odmieta tvrdenia, že vďaka novej legislatíve budú mať obce a mestá lepšie možnosti územného plánovania. Návrh v skratke Stavebné úrady sa v tomto návrhu rušia a stavebné konanie už nebude správnym konaním, kde sa občania, obec, alebo iné dotknuté subjekty môžu brániť na nezávislom súde či na prokuratúre. Rozhodnutie bude v rukách toho istého projektanta, ktorý stavbu navrhol. Obec môže hotový a vyhodnotený zámer pripomienkovať, ale jej pripomienky môže pokojne zamietnuť menovaný úradník centrálneho štátneho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a voči takémuto rozhodnutiu sa nebude dať odvolať. Zrušenie stavebných úradov na úrovni obcí (mestských častí) by znamenalo aj to, že informovanie „susedov“ a plánovanej výstavbe ako ho poznáme, keď všetkých dotknutým oznamoval stavebný úrad (podrobný popis nájdete na stranách 6-7), by už bol minulosťou. Informácie o konaniach by sa totiž zverejňovali na jednej centrálnej úradnej tabuli, Ružinov rovnako ako Popudlinské Močidľany alebo Humenné. Občania bez ochrany Ak by bol nový stavebný zákon schválený v tejto podobe, znamenalo by to, že občania by sa nemohli pri výstavbe obrátiť ani na súd, ani na prokuratúru. Samospráva by stratila právomoc ovplyvňovať to, ako budú vyzerať naše mestá a obce. Ich vplyv by sa obmedzil na spracúvanie územných plánov, avšak aj tie môže zvrátiť nadriadený orgán a rozhodnúť o schválení územnoplánovacej dokumentácie aj vtedy, ak ju obec neschválila alebo ak s ňou nesúhlasí. Tvorba územného plánu Spracovať územný plán dnes trvá roky a podstatnú časť tohto času zaberie získavanie všetkých stanovísk zodpovedných štátnych orgánov. Dokonca aj projekty občianskej participácie, ktoré sú dnes vo väčšine miest na Slovensku úplnou samozrejmosťou, keďže ľudia majú právo vyjadriť sa k prostrediu, kde žijú, by už prestali dávať zmysel. Partnerom pre developera by totiž bol už len spomínaný centrálny úrad. Tento úrad by zo zákona získal rozsiahle kompetencie, vrátane kompetencie nahrádzať rozhodnutie obce. Ak si dá developer vypracovať návrh úpravy územného plánu, nebude už o ňom rokovať obec a pripomienkovať ho široká verejnosť, ale predkladá ho na schválenie priamo spomínanému úradu ( §31 navrhovaného zákona o územnom plánovaní). Po prijatí takejto legislatívy by obce stratili možnosť reálne ovplyvňovať výstavbu na svojom území a presadzovať princíp verejného záujmu. Pracovná skupina Vzhľadom na riziká, ktoré návrh predstavuje, rozhodol sa ZMOS vytvoriť pracovnú skupinu a chce rokovať a spolupracovať s ministrom dopravy a výstavby na tvorbe novely stavebného zákona. Združenie priznáva, že tento zákon je potrebné zmeniť, keďže je už „starý“, no nie podľa predloženého návrhu. Zmena áno, ale korektná „Tento návrh totiž dáva možnosť stavať hocikde a hocijako, bez pravidiel. Dokonca ani územný plán obce nemusí byť rešpektovaný, lebo sa navrhuje ústredný stavebný úrad, ktorý môže aj v rozpore s územným plánom vydať rozhodnutie,“ uviedol predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku B. Tréger. Potvrdzuje, že združenie bude posielať štátnym orgánom také návrhy, aby sa dospelo k novele stavebného zákona, ktorá bude v prospech Slovenska. Analýza, ktorú Ružinov predložil predstaviteľom ZMOS-u jasne hovorí, že nová stavebná legislatíva je nevyhnutná. Avšak musí vyriešiť existujúce problémy a zabezpečiť, aby bola korektná a funkčná.  
Sčítanie obyvateľov 2021: Potrebujete pomôcť? Sú tu pre vas asistenti

Sčítanie obyvateľov 2021: Potrebujete pomôcť? Sú tu pre vas asistenti

Rubrika: Spravodajstvo
V čase uzávierky tohto čísla sa v Ružinove sčítalo už 70 percent obyvateľov. Vám ostatným na to zostávajú už len posledné dni. Výnimka platí len pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nedokážu sčítať sami. Títo si budú môcť splniť svoju zákonnú povinnosť s pomocou sčítacích asistentov až do konca októbra, presný termín určí hlavný hygienik podľa epidemiologickej situácie a my vás o ňom budeme včas informovať aj v našom mesačníku. Pomoc pri sčítaní bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým z nich je, že počas návštevy kontaktného miesta, kde tzv. „stacionárny“ asistent zadá vaše údaje do dotazníka a sčíta vás. Kontaktných miest bude v Ružinove viac, aby to bolo čo najkomfortnejšie. Druhá alternatíva sa týka tých obyvateľov, ktorí majú vážne zdravotné obmedzenia, alebo sú imobilní. Vtedy ich tzv. „mobilný“ asistent navštívi priamo doma. Požiadať o pomoc mobilného asistenta môžu už aj teraz, počas úradných hodín na číslach 0911 707 691 alebo 0911 707 687. Dôležité je však to, že samotné sčítanie sa uskutoční až potom, ako termín jeho konania schváli Úrad verejného zdravotníctva, teda nie obratom. Ešte do konca marca však rodičom, starým rodičom alebo susedom, ktorí sa s mobilnými technológiami veľmi nekamarátia, môžeme pomôcť my všetci. A to bezpečne, v pohodlí domova, do desiatich minút – nemusíte sa ani vybrať na návštevu, všetky údaje vám ľahko nadiktujú telefonicky. Sčítanie je totiž povinné a ak by ste na tento úkon zabudli, vaša peňaženka by to mohla poriadne pocítiť. Pokuta sa totiž môže vyšplhať na 250 až 1500 eur. Na čo je dobré sa sčítať? Sčítanie obyvateľov po 10 rokoch prináša pohľad na to, ako sa zmenila naša krajina, ale aj informácie o spoločnosti. A čo je pre Ružinov najdôležitejšie, sčítanie je dôležitým zdrojom informácií k získaniu financií na rozvoj mestskej časti.  Dôležité kontakty Chcem požiadať o pomoc mobilného asistenta pre sčítanie: 0911 707 691 alebo 0911 707 687 Chcem viac informácií o sčítaní: scitanieobyvatelov@ruzinov.sk +421 2 20 92 49 19 alebo +421 2 22 11 99 99 (infolinka Štatistického úradu SR)  
Stanovisko expertov: Áno električke pred divadlom

Stanovisko expertov: Áno električke pred divadlom

Rubrika: Spravodajstvo
Z Vrakune až do centra mesta bez prestupov a so zastávkou pri SND? Je to možné, hovoria experti z viacerých európskych krajín, ktorí v našom hlavnom meste hodnotili, ako by premávka električiek vplývala na prevádzku výkladnej skrine slovenského divadelného umenia. Cesta z Podunajských Biskupíc a Vrakune do centra mesta trvá (v mimopandemickom období) bežne vyše hodiny, občas aj viac. Ďalšiu obrovskú záťaž pre dopravu bude znamenať aj nová zóna v okolí Mlynských Nív a prístavu – tzv. downtown, kde sa bude už čoskoro denne pohybovať asi 200-tisíc ľudí. Budovanie električkovej trate však už roky brzdí diskusia, či nová električka bude alebo nebude mať zastávku pred Slovenským národným divadlom. V októbri minulého roka preto vznikla medzinárodná expertná skupina, ktorej úlohou bolo posúdiť možnosti technického riešenia novej električkovej trate po Pribinovej ulici tak, aby sa zamedzilo negatívym dopadom hluku a vibrácií na SND. Odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru zo Slovenska, Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska vo svojom záverečnom stanovisku potvrdili, že existujú také riešenia prevádzky električkovej trate, ktoré nebudú mať výrazný vplyv na prevádzku divadla. Spis má už na stole vedenie SND aj rezort kultúry, ktorý je vlastníkom pozemkov pred divadlom. Aké bude stanovisko ministerstva, je však nateraz otázne. Faktom ale je, že ďalších šesť posudzovaných variantov trasy odborníci vyhodnotili ako nerealizovateľných. Najväčším problémom boli zásadné technické prekážky, pozemkové vzťahy a výrazné negatívne dopady na dopravu. Nová trať s trasou po Pribinovej ulici má nielen odľahčiť dopravu v Novom centre, ale aj prepojiť centrum mesta, Petržalku, Ružinovskú električkovú radiálu a budúcu električkovú radiálu v smere do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Odviesť sa z našej mestskej časti až pred divadlo, by tak naozaj nemuselo byť nereálne.   
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
aké slovo vám napadne ako úplne prvé, keď niekto spomenie „Ružinov“? Pre mňa je tým slovom „domov“. Ružinov je našim domovom a o svoj domov sa treba starať. Chrániť ho a zveľaďovať. Počas marca kolegovia z našej staro-novej VPS intenzívne najmä čistili naše ulice a zelené plochy od zvyškov lístia a neporiadku, aby už niekedy v apríli mohli začať s novým kosením. Zároveň sme sa prvýkrát systémovo pustili do odstraňovania imela – dvaja odborní zamestnanci strávia v korunách ružinovských stromov dva mesiace a budú ich zbavovať imela, ktoré im ubližuje. Jedna prosba... Prosím, odparkujte v čase orezov svoje autá inde. Bez toho kolegovia nebudú môcť pracovať. Štartujeme aj môj osobný nápad – program podpory pre tých z vás, ktorí zveľaďujú svoje predzáhradky a robia tak Ružinov krajší pre všetkých. Rozhodli sme sa vytvoriť projekt, ktorým by sme vám pomohli a podporili vás. O novom grantovom programe na predzáhradky sa dočítate viac v tomto čísle Ružinovského Echa a budeme radi, ak vás budeme môcť podporiť. :) Žiaľ, starostlivosť o Ružinov je boj, ktorý nikdy neskončí a niekedy je treba brániť sa až nepochopiteľným snahám. Najnovšie sa vláda rozhodla zmeniť stavebný zákon – a mení ho tak, že občanov aj obce pripravuje o všetky práva a možnosti brániť sa pred neželanou výstavbou. Ak by zmena stavebného zákona prešla tak, ako ju navrhol podpredseda vlády Štefan Holý, developeri by mali raj, Ružinov by stratil všetky možnosti ovplyvňovať výstavbu na svojom území a vy, občania, by ste sa nemohli brániť výstavbe pod svojimi oknami. Verím, že sa nám podarí tomu zabrániť. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Výstavba nájomných bytov v mestskej časti

Ružinovskí poslanci: Výstavba nájomných bytov v mestskej časti

Rubrika: Spravodajstvo
Roky prehliadaná téma nájomného bývania si začína vyberať svoju daň. Hneď v úvode je dôležité vysvetliť, že mestská časť nemá k dispozícii tzv. sociálne byty, ale len spomínané nájomné. A potrebuje ich omnoho viac, ak chce vyjsť v ústrety tým, ktorí to potrebujú, ale zároveň aj tým, ktorých potrebuje mestská časť - učiteľom, sociálnym pracovníkom, policajtom... Všetci títo zamestnanci sú kľúčoví pre plnenie funkcií samosprávy, ale vzhľadom na ich platové ohodnotenie si často prácu v hlavnom meste nemôžu dovoliť. V poslednom období však začínajú pribúdať projekty, ktoré by mali túto potrebu riešiť. Zaujímalo nás, ako poslanci vidia budúcnosť nájomného bývania v Ružinove.   Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz) Bratislave už dlhodobo chýbajú nájomné byty. Tentokrát sa magistrát zameral na pozemok v srdci Prievozu, v tesnej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa. Ako dlhoročná obyvateľka Prievozu vítam aktivity hlavného mesta v rozširovaní možností nájomného bývania, avšak som presvedčená, že aj v Prievoze existujú iné možnosti ako nie príliš vhodný zásah do tunajších historických objektov. Csákyho kaštiel je symbolom Prievozu a má obrovskú historickú hodnotu aj pre Bratislavu, súčasťou obrovskej záhrady je aj 120-ročná oranžéria so skleníkmi. Víťazný projekt počíta s 30 bytmi so 16 parkovacími miestami. Nie som si istá takou masívnou výstavbou v jedinečnom historickom území Prievozu a výstavbu považujem za zahusťovanie s výrazným zhoršením dopravnej situácie. Navrhovala som vybudovať iba časť nájomného bývania a vhodne skombinovať s materskou školou, ktorých je rovnako zúfalý nedostatok ako nájomných bytov, s tým, že by historické priestranstvá mohli byť zachované ako súčasť priestoru.     Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy) Ružinov, ako aj iné mestá a obce, trpí nedostatkom pracovných síl. Najviac to cítiť v oblastiach školstva, bezpečnosti a na úseku sociálnych služieb, kde ich chýbajú desiatky. Hlavnou príčinou výpadku zamestnancov je platové ohodnotenie, ktoré vychádza z platových tabuliek určených štátom. Napriek snahám mestskej časti vytvoriť zamestnancom čo najlepšie podmienky, stále to nestačí, aby sme dlhodobo vedeli zamestnať a udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Práve poskytnutie benefitu zamestnancom v podobe zamestnaneckých bytov by mohlo pomôcť tento problém vyriešiť. Dnes ich však k dispozícii nemáme. Práve preto už od začiatku funkčného obdobia hľadáme nielen finančné zdroje, ale aj miesta, kde by tieto byty mohli vyrásť. Už o niekoľko týždňov by mohla byť na svete dohoda, ktorá by Ružinovu do dvoch rokov priniesla 95 plne zariadených nájomných bytov. A keďže náklady na tento projekt by kompletne pokrývali príjmy z nájmu za jednotlivé byty, nezaťažilo by to ani rozpočet mestskej časti.     Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka) Ako členovia bytovej komisie sa opakovane stretávame s tým, že dopyt po nájomných bytoch v Ružinove vysoko prevyšuje možnosti mestskej časti. Treba pochváliť, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia niekoľkých bytov, ktoré budú postupne odovzdané do užívania novým nájomcom. Avšak bez výstavby nových mestských nájomných bytov nevieme situáciu výrazne zlepšiť. Je dôležité, aby bolo bývanie dostupné aj pre ľudí s nižším príjmom alebo pre rodiny, ktoré sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie a potrebujú podporu vo forme bývania. Je potrebné tiež myslieť na byty pre zamestnancov ako učitelia či opatrovateľky. V rokoch 2022-2023 by sa malo začať s výstavbou dvoch objektov nájomného bývania. Približne 80 nových bytov pribudne v blízkosti Galvaniho na Terchovskej ulici. Komunitné nájomné bývanie - 24 bytov prevažne pre seniorov vrátane zaujímavých spoločných priestorov - vznikne v susedstve Csákyho kaštieľa v Prievoze na Parkovej ulici. Všetky priestory v objekte budú bezbariérové.     Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň) Bratislava prechádza dynamickým rozvojom, ktorý mení celú mestskú identitu. Za posledných desať rokov sa rozrástla o nové časti, láka nových obyvateľov z celého Slovenska ale aj zo zahraničia. Zmeny mesta však prinášajú sťažené podmienky pre ľudí hľadajúcich si nový domov, ako aj pocity odcudzenia obyvateľom, ktorí žijú v meste dlhé roky. Mesto dlhodobo zanedbávalo viaceré zo svojich úloh, súčasný stav mestskej bytovej politiky nezodpovedá zásadným výzvam, ktoré budú ovplyvňovať život v nasledujúcich desaťročiach. Preto hlavné mesto spracovalo strategický dokument Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030, ktorá definuje základný rámec pre činnosť v oblasti bývania a načrtáva dlhodobé smerovanie v oblasti bytovej politiky. Koncepcia reaguje aj na obavy verejnosti, ktorá je často presvedčená, že nový rozvoj neslúži obyvateľom mesta, ale developerom. Preto bytová politika akcentuje zvyšovanie kvality života ako na hlavný cieľ pri dlhodobom rozvoji Bratislavy.  
Sčítanie obyvateľov: Všetko, čo ste chceli vedieť o sčítaní

Sčítanie obyvateľov: Všetko, čo ste chceli vedieť o sčítaní

Rubrika: Spravodajstvo
Prečítajte si, kde sa môžete sčítať, dokedy to treba stihnúť, na aké otázky budete musieť odpovedať, ako dlho sčítanie trvá, ale aj to, čo si musíte pred vypĺňaním dotazníka overiť. Sčítali sme sa hneď v prvý deň, aby sme vám ponúkli odpovede z prvej ruky. Ak si ešte pamätáte na papierové dotazníky spred desiatich alebo dvadsiatich rokov, tentokrát je to úplne iné – online a stačí vám na to sotva päť minút. Stihnúť to musíte za šesť týždňov, do 31. marca. Hneď v prvý deň sčítania, v pondelok 15. februára, sa sociálne siete zaplnili príspevkami plnými záberov vyplnených formulárov. Sčítali sa aj prezidentka, umelci, ale aj primátor a viacerí starostovia. Význam tejto aktivity si uvedomuje Bratislava, a preto pripravila kampaň, kde sa popri jednom z najviac rešpektovaných hercov - Milanovi Lasicovi – a primátorovi Matúšovi Vallovi, objavujú aj starostovia jednotlivých mestských častí. Len za prvých 36 hodín od spustenia sa v Ružinove sčítalo 16.666 obyvateľov, čo je 19,7 percenta z oficiálnych 84.609. Prečo je dôležité? Výsledky sú pre samosprávy mimoriadne dôležité. Nielenže budú lepšie poznať svojich obyvateľov, a dokážu tak strategicky plánovať svoje investície, ale ovplyvní to aj kľúčovú časť ich príjmov – dane z príjmov obyvateľov. Koeficienty, ktoré určujú, aký balík financií ktorá obec dostane, je naozaj komplexný a zohľadňuje aj také faktory ako je nadmorská výška. Základnou premennou je však trvalý pobyt. Ak máte trvalý pobyt v Dunajskej Strede, Rimavskej Sobote alebo v Stropkove, peniaze z vašich daní poputujú práve tam a nie obci, kde v skutočnosti žijete. Robíme to pre seba V Ružinove žije podľa oficiálnych údajov viac ako 84-tisíc obyvateľov, reálne ich tu trvalo býva viac ako 100-tisíc. Počas posledných rokov získala mestská časť v rámci rozpočtovej položky daň z príjmov fyzických osôb v priemere okolo 13 miliónov eur ročne. Ak by tu boli prihlásení všetci tí, ktorí v našej mestskej časti už roky žijú, bolo by to len za posledné roky o niekoľko miliónov eur ročne viac. Za tie peniaze sme mohli vybudovať niekoľko škôlok, školu, zrekonštruovať o desiatky kilometrov viac ciest a chodníkov a nakúpiť ďalšiu techniku na údržbu zelene a odhŕňanie snehu. Týka sa všetkých Sčítanie je povinné.Týka sa to všetkých obyvateľov, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine. Čo potrebujete? Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie. Sčítať sa môžete prostredníctvom online formulárov, ktoré sú k dispozícii na www.scitanie.sk, a vyplniť ho môžete pohodlne cez počítač alebo mobilnú aplikáciu sčítanie. Štát vyzýva, aby obyvatelia pomohli pri vyplňovaní aj svojim rodičom a iným príbuzným. Pre tých, ktorí nikoho nemajú, resp. žijú v marginalizovanom prostredí, bude od 1. apríla do 31. októbra 2021 možnosť využiť asistovaného sčítania (informácie budú upresnené). V prípade problémov sa môžete obrátiť na scitanieobyvatelov@ruzinov.sk.   
Rekonštrukcie: Ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej

Rekonštrukcie: Ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej

Rubrika: Spravodajstvo
Detské ihriská nájdete v Ružinove v takmer každom väčšom vnútrobloku. Veľkorysé plány vtedajších urbanistov presne odrážali potreby ľudí, ktorí sa na nové sídliská sťahovali – teda väčšinou rodiny s malými deťmi. Postupne ich tu vzniklo viac ako sedemdesiat. Za posledné desaťročia väčšina zarástla trávou a ostali z nich len betónové okraje. Práve preto je ich rekonštrukcia jednou z priorít aj v tohtoročnom rozpočte. Prinášame vám vizualizácie projektov pre ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej. Tak ako sa mení veková štruktúra obyvateľov v našich bytovkách, tak sa menia aj požiadavky na ich bezprostredné okolie. Detské ihrisko už teda dávno nie je len pieskovisko so šmykľavkou, ale rôznorodé herné prvky už dopĺňajú aj workoutové zóny pre všetkých tých, ktorých už hojdačka neunesie. Kompletná rekonštrukcia „detského“ ihriska však nie je len o troche času a farby na prekrytie hrdze na preliezkach, ale ide o veľké investície na úrovni státisícov eur. Oddych aj cvičenie Všetky návrhy sú koncipované tak, aby plnili ako športové, herné, tak aj oddychové funkcie. Na príklade Sedmokráskovej vidíme, že má byť rozdelené na 9 zón: zóna pre najmenšie deti s pieskoviskom a tieniacou plachtou; zóna s dvojposchodovým tobogánom doplnená o hojdačky; zóna pre deti, ktoré radi skúšajú svoju rovnováhu; zóna s veľkou „pavúčou“ sieťou; oddychová zóna; zóna s dopravným ihriskom, s pumptrackovou dráhou pre malé deti; zóna na posilňovanie a workout (vrátane prvkov pre imobilných) a zóna s multifunkčným športoviskom. Ihrisko pre všetkých Na vizualizáciách vidíte, ako by mali vyzerať tieto herné zóny. Vypracovali sme ich na základe návrhov obyvateľov z okolia, s ktorými sme sa stretli a rozprávali ešte predtým, ako sme pripravovali zadanie pre projektantov. Zohľadňujú charakter prostredia a sú navrhnuté tak, aby v priestore nepôsobili rušivo. Samozrejme, dôležitým prvkom, ktorý v žiadnom prípade neopomenieme, je zeleň. Ďalšie rekonštrukcie Okrem týchto dvoch ihrísk a ďalších dvoch – na Martinčekovej a Albrechtovej – na ktorých sa pracovalo už na prelome rokov, čaká rekonštrukcia aj detské ihrisko na Bachovej. Ďalšie ihriská, ktoré čaká nový šat, nájdete na Nivách. Jedno z nich je na Tekovskej ulici, to zrekonštruujeme podľa projektu tamojších obyvateľov, a opravy sa po rokoch dočká aj detské ihrisko na Budovateľskej.  
Dotácie 2021: Prihláste svoje projekty a pomôžte Ružinovu

Dotácie 2021: Prihláste svoje projekty a pomôžte Ružinovu

Rubrika: Spravodajstvo
Najlepšie dokážeme pomôcť na mieste, ktoré poznáme. Práve preto mestská časť vyčlenila 150-tisíc eur na podporu aktívnych Ružinovčanov. Túto sumu pre tento rok v rozpočte schválili poslanci miestneho zastupiteľstva na financovanie profesionálnych, ale aj amatérskych projektov komunitného a rozvojového charakteru. Termín na doručenie žiadostí je 22. marec 2021. Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvnila rozpočet, podpory týchto projektov sa mestská časť nevzdala. Oblasti podpory Desať rokov skúseností dotačného (predtým grantového) programu umožnilo presne zadefinovať oblasti, ktoré sú pre Ružinovčanov dôležité. A rovnako ako vlani aj tento rok majú uchádzači možnosť predkladať nielen štandardné komunitné projekty, ale aj väčšie – rozvojové. V hľadáčiku sú projekty na kultúrno-spoločenské aktivity, prípadne v oblasti vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného prostredia a rozvoja komunitného života. Len jeden projekt Ak aj máte viacero nápadov, rozhodnúť sa musíte pre jediný. Uchádzač totiž môže podať len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej alebo jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie. Pravidlá sú v tomto prípade nekompromisné. V prípade, že jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí, vyradené z rozhodovania budú všetky. Možnosť, že by si mohol neskôr vybrať len jeden z nich, v tomto prípade neexistuje. Komunitný vs. rozvojový Na veľkosti projektu nezáleží. Poslanci vytvorili rovnako priestor pre malé projekty za niekoľko sto eur, ako aj pre tie väčšie. Komunitná dotácia má podporiť krátkodobé projekty, zamerané najmä primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, prípadne tvorivé dielne. Na komunitné dotácie je predbežne vyčlenených 70 percent z celkovej sumy, t.j. 105-tisíc eur. Rozvojová dotácia má pomôcť zabezpečiť celoročné fungovanie organizácie a jej rozvoj. Podmienkou je však jej minimálne trojročná existencia, počas ktorých overiteľne podporovala aktivity v našej mestskej časti. Takáto dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďalší rozvoj organizácie. Na tento typ projektov je vyhradených 30 percent finančného balíka, t.j. asi 45-tisíc eur. Aký je postup? V prípade, že už máte hotový projekt a zozbierali ste všetky prílohy, ktoré treba k žiadosti priložiť, môžete ju podať až do 22. marca. Nasledovať bude spracovanie žiadosti miestnym úradom a preverenie, či obsahuje všetky potrebné náležitosti. Úplné žiadosti bude potom posudzovať dotačná komisia, ktorá uchádzačov vyzve, aby predložili dodatočne povinné prílohy. Komisia predloží schválené projekty na podpis starostovi a nasledovať bude podpis zmluvy. Podrobné informácie a presný postup podávania žiadostí nájdete na oficiálnej stránke www.ruzinov.sk.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v našej mestskej časti sa toho aj za posledný mesiac udialo viac než dosť. Posledných pár dní je však moja hlava trochu inde – a rád by som sa s vami podelil o jednu úžasnú súkromnú správu: do našej rodiny pribudol nový člen, naše prvé dieťatko. Náš Kristián sa narodil zdravý, veľmi sa z neho doma tešíme a stal sa ďalším, možno pre mňa najdôležitejším dôvodom, prečo by sme sa mali každý deň snažiť urobiť náš svet – a Ružinov – aspoň o trochu lepším miestom pre život. Moji kolegovia na úrade, žiaľ, stále žili najmä plošným testovaním. Niektorí v práci strávili už každý víkend za posledné dva mesiace. Ako mestská časť by sme to nemuseli riešiť vôbec. Robíme to však kvôli vám – aby ste mali čo najväčší komfort pri plnení pravidiel, stanovených vládou, bez radov a bez rizikových tlačeníc. Postupne však pribúdajú v Ružinove nové stále testovacie miesta (MOM), kam môžete prísť počas celého týždňa, a z tých našich víkendových už môžeme uberať. Testovanie už nerobíme na školách, ktoré sme ako jedny z prvých v Bratislave konečne otvorili, v prvom týždni z prevádzkových dôvodov na dobrovoľnej báze. Držme si palce, aby sme sa všetci mohli čo najskôr vrátiť do normálneho života. A mám na vás jednu prosbu: Témou tohto mesiaca je sčítanie obyvateľov. Sčítajte sa, prosím. Je to elektronické, trvá to pár minút a závisí od toho množstvo peňazí, ktoré budeme mať v budúcich rokoch na cesty, zeleň, škôlky a na všetky ostatné veci. V Ružinove odhadom žije až o 20-tisíc ľudí viac než tu má trvalý pobyt. Ak by sa všetci prihlásili v sčítaní, mohli by sme mať jednu novú škôlku, desiatky aktivít pre seniorov a k tomu kilometre opravených chodníkov navyše každý rok. Ďakujeme, že svojou účasťou v sčítaní podporíte Ružinov a Bratislavu. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

Rubrika: Spravodajstvo
V polovici decembra 2018 zložili súčasní ružinovskí poslanci sľub a v tejto chvíli už majú za sebou polovicu svojho funkčného obdobia. Za ten čas sa v Ružinove udialo veľa zmien, rozbehli sa viaceré významné investície, pokročilo sa pri riešení dlhodobých problémov a mestská časť získala viacero strategických pozemkov. Zároveň má však Ružinov ze sebou jeden z najťažších rokov v novodobej histórii, kedy koronakríza zasiahla ako do životov ľudí, tak aj do fungovania samosprávy. Pýtali sme sa našich poslancov, ako hodnotia uplynulé dva roky a čo by ešte chceli do volieb presadiť?     Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov sever (Štrkovec) Naším poslaním je obhajovať verejný záujem a strážiť financie. Hlasovali sme preto proti nevýhodnej kúpe pozemkov pri Štrkoveckom jazere, nesúhlasili sme s návrhom na nevýhodný predaj nám zverených pozemkov na Bajkalskej, ktorý bol aj vďaka našej iniciatíve zastavený, pri odkúpení pozemkov na Sklenárovej sme presadzovali menej rizikový variant pre Ružinov. Odhalili sme, že už bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik užíval dlhý čas ružinovský nájomný byt za smiešnu sumu. Dlhodobo bojujeme za odstránenie nelegálnych bilboardov na trhovisku Miletičova, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy k 31.12.2019. Iniciovali sme prieskum vody zo studní na Trnávke, ktorý odhalil nepríjemné skutočnosti o kontaminácii. Zabránili sme zámene pozemku pod bývalou školou na Vietnamskej ulici a dnes môžeme projektovať na jej mieste novú základnú školu potrebnú pre Trnávku. Aj nasledujúce dva roky sa budeme držať princípov slušnosti, transparentnosti, spolupráce a budeme vždy hájiť záujmy Ružinovčanov.      Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov juh (Prievoz) Podarilo sa nám prispieť k rozvoju Ružinova mnohými poslaneckými aktivitami. Navrhli sme zavedenie systému ISO manažérstva proti korupcii, vďaka nášmu návrhu sa okrem iného zverejňujú životopisy poslancov a riaditeľov podnikov, zápisnice z verejných obstarávaní, zápisnice z dozorných rád a zasadnutí predstavenstiev, výška odmien poslancov. Iniciovali sme prehľadnejšie hlasovanie a výstupy z miestneho zastupiteľstva, ako aj priamy prenos z neho. Presadili sme systematický prístup k plánovaniu kapacít materských a základných škôl vrátane polročne predkladanej správy o počtoch a koncepcií budovania kapacít. Taktiež sme presadili predkladanie prehľadu a stavu investičných zámerov na každom zastupiteľstve pre monitorovanie stavu projektov. Presadili sme aj transparentnejšie súťaže vo verejnoprospešnom podniku, aby sa postavil na nohy po dlhoročnom nesprávnom manažovaní. Navrhli sme opatrenia na overovanie veľkosti výmery plôch pre vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj, zverejňovanie na čo išiel poplatok za rozvoj.     Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec) Práca poslanca v komunálnej politike ma veľa naučila. Za obdobie, ktoré máme za sebou, sme spolu so starostom a Tímom Ružinov prispeli k mnohým zmenám v rôznych oblastiach a vo všetkých častiach Ružinova. Deti umiestňujeme do materských a základných škôl transparentne, prijali sme koncepciu rozvoja kapacít detí v MŠ a ZŠ, odkúpili sme pozemky, ktoré majú pre Ružinovčanov strategický význam, vysporiadali sme množstvo pozemkov s magistrátom, opravili veľa ciest a chodníkov, rekonštruujeme hasičskú zbrojnicu, podporili sme množstvo zaujímavých komunitných projektov, podstatne sme upravili podmienky starostlivosti o zeleň a je toho ešte omnoho viac. Je za tým množstvo práce, diskusií a hľadanie riešení. Sme v polčase a pred nami je ešte veľa práce. Držte nám palce, nech sa nám podarí presadiť aj ďalšie naše predsavzatia, aby sme si na konci mohli povedať ,,Spoločne sme to zvládli“ a budeme sa môcť smelo pozrieť za seba, čomu všetkému sme položili základy, alebo sme veľa vecí dotiahli do úspešného konca.     Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina) Rád by som ešte raz zaželal všetkým čitateľom a Ružinovčanom šťastný nový rok 2021, každému dostatok zdravia, úsmev na tvári, k tomu kúsok šťastia a verím, že čo najrýchlejšie prekonáme obdobie pandémie a opäť sa vrátime k obľúbenému spôsobu nášho života. Veľmi ma teší, že aj napriek ťažkému predchádzajúcemu roku 2020 sa nám v Ružinove darí realizovať aj rozvojové projekty. Moje priority sú už takmer všetky v realizácii a napríklad Ružovú dolinu čaká čoskoro výstavba nového multifunkčného športového ihriska. Situácia s „lockdownom“ aj tam narušila harmonogram stavebných prác, ale ihrisko čoskoro dokončíme. Dočkajú sa aj mamičky s deťmi a naši najmladší obyvatelia, keďže spúšťame aj kompletnú rekonštrukciu detského ihriska na Martinčekovej. Som šťastný, že sa nám minulý rok podarilo vyriešiť dlhoročný problém s pozemkami a futbalovým klubom FC Ružinov. Žiadna ďalšia výstavba tam už nehrozí a môžeme plánovať rozvoj a rekonštrukciu tohto zaujímavého územia, ktoré chceme sprístupniť pre všetkých obyvateľov.    
Servis pre občanov: Vrecový zber a odvoz stromčekov

Servis pre občanov: Vrecový zber a odvoz stromčekov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Zberné miesta separovaného odpadu pre rodinné domy sa rušia. Náhradou za ne budú vrecia, ktoré bude OLO v pravidelných intervaloch odvážať. Presný harmonogram odvozu je dostupný na stránke www.olo.sk. Ďalšou sezónnou novinkou je vytvorenie ohrádok na vianočné stromčeky, aby nečakali na odvoz až do apríla. Ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch, čakala po Novom roku zmena. Spoločnosť OLO ruší zberné hniezda, ktoré boli vytvorené pre rodinné domy. Nádoby na papier a plasty budú odstránené a ponechajú sa len zvony na sklo. Akcia sa začala v januári s distribúciou vriec do každej domácnosti a zber začne od februára 2021 a to 1x mesačne podľa harmonogramu. Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie sa do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Táto zmena sa týka len rodinných domov, systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov. Ohrádky na stromčeky Prekážajú vám vianočné stromčeky, ktoré sa povaľujú okolo kontajnerov občas až do konca apríla? Ak áno, môžete ten svoj vyhodiť do niektorej z drevených ohrádok, ktoré nájdete po celom Ružinove a my ich vždy raz týždenne (prípadne podľa potreby) odvezieme. Ohrádky budú k dispozícii až do 10. februára. Zoznam miest vo vašom okolí, kde môžete svoj vianočný stromček vyhodiť: Kaštieľska/ Čečinová, Hraničná, Nezábudkova, Ďatelinová/ Rumančeková, Bulharská, Krasinského, Sputniková, Súmračná, I. Horvátha/ Exnárova, V. F. Bystrého, Martinčekova, Trenčianska/ Oravská, Ružová dolina/ Klincová, Kvačalova/ Velehradská, Kupeckého, Palkovičova, Haburská a Herlianska.  
Bez slov: Ružinovská radnica - zničené spomienky

Bez slov: Ružinovská radnica - zničené spomienky

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovská radnica je témou mnohých diskusií a nielen v Prievoze. Krátko potom ako ju mestská časť odkúpila, sme si ju boli pozrieť. Našli sme miesto, ktoré dnes vyzerá skôr ako kulisa príbehu Jozefa Kariku a chce to mimoriadne veľa fantázie vidieť potenciál v prehnitých stropoch a podlahách, opadanej omietke, rozbitých oknách a stenách budovy, ktorú si mimoriadne obľúbili sprejeri a iní vandali z okolia...    
Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Rubrika: Spravodajstvo
Len šesť týždňov a len elektronicky – tak bude vyzerať tohtoročný cenzus obyvateľov. Dotazník je úplne jednoduchý a v porovnaní s 35 otázkami v sčítaní spred desiatich rokov už štatistický úrad zaujímajú odpovede len asi na polovičný počet. Za neplnoleté deti ho automaticky vypĺňajú rodičia a štát vyzýva občanov, aby v prípade potreby pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom alebo starým rodičom.  Sčítanie obyvateľov sa u nás podľa viacerých záznamov vykonávalo už v stredoveku a poskytuje nám tak najstaršiu formu štatistických údajov o štruktúre a charaktere spoločnosti. Prvé moderné sčítanie ľudu sa datuje do roku 1869. Zákon vtedy rozhodol o tom, že sa bude opakovať v desaťročných intervaloch a riadiť sa medzinárodnými štatistickými štandardmi. Kto sa musí sčítať? Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine. Kedy a ako? Na sčítanie máte šesť týždňov, od 15. februára do 31. marca 2021. Pri vypĺňaní odpovedí na jednotlivé otázky je dôležité, aby ste popisovali situáciu k 1. januáru tohto roka. Takže ak ste sa vydali o deň neskôr, uvediete ako svoj stav „slobodný/-á“. Takisto nevypĺňate formulár za dieťa, ktoré sa narodilo po tomto dátume. Samotné sčítanie prebieha elektronicky, stačí vyplniť formulár na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo nezaberie viac ako niekoľko minút. Prihlásenie Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie ani súhlasy. Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia a ide o informáciu, ktoru poznáte iba vy. Obyvateľ bez rodného čísla sa do formulára prihlasuje zadaním dátumu narodenia a pohlavia a vypĺňa formulár typu B. Aké sú otázky? Štát sa v dotazníku bude pýtať len na tie veci, ktoré nevie získať z iných databáz. Štát v rámci sčítania nezbiera údaje o jednotlivcoch, ale vytvára štatistiky. Medzi otázkami tak nájdete napríklad to, kde máte trvalý, prechodný, ale aj obvyklý pobyt, koľko máte detí, s koľkými ľuďmi žijete v spoločnej domácnosti, v akej pracovnej oblasti pôsobíte, ako sa dopravujete do školy alebo práce, ale aj aký je váš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásite, ale aj to, aké náboženstvo vyznávate. Pripravte si aj odpoveď na otázku, aké číslo bytu máte (z listu vlastníctva). Prečo je dôležité? Výsledné štatistiky, ktoré vďaka sčítaniu štát získa, budú slúžiť na definovanie stratégií ako napr. koľko škôl, škôlok, prípadne domovov dôchodcov potrebujeme, aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií, prípadne to, ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí. Dôležité budú aj pre obce, keďže kľúčovú časť ich prímov tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom. Keď má v Ružinove trvalý pobyt 84-tisíc ľudí, ale reálne tu žije viac ako 100-tisíc, stráca mestská časť významnú časť svojich príjmov, ktoré by mohla investovať napr. na údržbu komunikácií alebo budovanie škôl. Na všetko, čo všetci, ktorí tu žijeme, denne využívame. Pozn.: V čase uzávierky tohto čísla RE parlament rozhodol kvôli pandemickej situácii o posunutí termínu asistovaného sčítania na 1. 4.- 31. 10. Tento spôsob sčítania je určený najmä obyvateľom zariadení sociálnych služieb, sociálnej kurately, resp. ústavnej zdravotnej starostlivosti a ľuďom bez domova. Všetky detailné informácie na scitanie.sk.  
Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Csákyho kaštieľ a park, ktorý ho obklopuje, je bezpochyby jedným z najkrajších miest nielen v Prievoze, ale aj v celom Ružinove. A práve na pozemku hlavného mesta, ktorý s ním susedí, v tichej lokalite a s výhľadom na túto pamiatku, plánuje magistrát postaviť tridsať bytov v rámci projektu komunitného nájomného bývania pre seniorov. Architektonickú súťaž vyhlásili hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO minulý rok v októbri. Spomedzi 56 návrhov odbornú porotu najviac zaujal projekt tímu Superatelier. Víťazný návrh predstavuje osem menších objektov, ktoré sú usporiadané tak, aby už pri vstupe do areálu zaistili vďaka svojmu rozmiestneniu na pozemku prirodzený priehľad na kaštieľ. Zároveň aj zohľadňuje zeleň, ktorá sa nachádza na pozemku. Bývanie je koncipované tak, aby seniorom zaisťovalo ako dostatok súkromia, tak aj priestor pre spoločenské aktivity. Najčastejšie zdôrazňovanými požiadavkami obyvateľov z okolia bolo zachovanie komornej atmosféry prostredia s nižšími budovami, zaistenie dostatočného počtu parkovacích miest, aby sa nezhoršovala dopravná situácia v bezprostrednom okolí a v rámci možností aj zachovanie a využitie časti pôvodných objektov. Práve tie totiž v minulosti dodávali tejto časti parku špecifický charakter. Vo víťaznom návrhu sa tak dnes nachádza odkaz na bývalé skleníky, ktoré v minulosti patrili ku kaštieľu a dnes budú dotvárať komunitný charakter priestoru.  
Rozpočet 2021: Nové školy, zrekonštruované ihriská a cesty

Rozpočet 2021: Nové školy, zrekonštruované ihriská a cesty

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pandémia zatriasla nielen rozpočtami domácností a štátu, ale aj samosprávy. Výdavky mestskej časti stúpli najmä kvôli položkám, ktoré súviseli s koronou a výrazný vplyv na príjmy mal aj výpadok daní. Napriek tomu však poslanci takmer jednomyseľne schválili starostom navrhnutý rozpočet, ktorý plánuje s rekordnými investíciami. Mestská časť na to využije ako príjmy z developerského poplatku, tak aj výhodný investičný úver a celkovo bude pracovať s rozpočtom vo výške takmer 63 miliónov eur. Ružinov vďaka tomu čaká v najbližšej dobe výstavba nových školských areálov, rekordné množstvo rekonštrukcií ciest, chodníkov, detských ihrísk a v pláne je aj práca na projektoch garážových domov. Ružinov má viac ako 110 kilometrov ciest a chodníkov, obrovské množstvo nevysporiadaných pozemkov, desiatky detských ihrísk a viac ako 160 hektárov zelených plôch. Desaťročia, kedy sa zanedbávala starostlivosť o ne a neriešili výraznejšie rekonštrukcie, si pýta svoju daň a nedá sa to dobehnúť ani za rok, ani za dva. Počítať treba aj s ďalšími veľkými investíciami, ktoré súvisia s prílevom veľkého počtu nových obyvateľov, ako napríklad potreba rozširovania kapacity škôl a škôlok. Rozbité cesty Rozpočet počíta s rekonštrukciou rekordného množstva povrchov ciest a chodníkov v celom Ružinove (podrobný plán vám postupne predstavíme v ďalších číslach Ružinovského Echa). Úplnou novinkou však je samostatná položka vo výške 200-tisíc eur na opravy tých ciest a chodníkov, ktoré nie sú v našej správe. Len v našej mestskej časti sú desiatky kilometrov ciest a chodníkov, ktoré nemajú vlastníkov. Zákon je v takýchto prípadoch nekompromisný - investovať do niečoho, čo nie je naše, nesmieme. Na základe rokovaní s príslušnými inštitúciami sa nám však podarilo nájsť spôsob, vďaka ktorému bude môcť mestská časť (na základe súhlasu zastupiteľstva) zabezpečiť z vlastných peňazí postupne aspoň ich bežnú údržbu. V rámci pilotného ročníka sa to bude týkať Exnárovej ulici (pri autoškole), parkovacích plôch na Súmračnej popri Ružinovskej a vo vnútrobloku Sorea okolo Delfína. Detské ihriská Pokračovať sa bude aj v obnove detských ihrísk. Okrem ihrísk na Albrechtovej a Martinčekovej, na ktorých sa pracovalo už na prelome rokov, predstaví mestská časť už v najbližšom čase aj projekty komplexnej obnovy zdevastovaných ihrísk na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej. Rekonštrukcia čaká aj detské ihrisko na Bachovej, podľa projektu obyvateľov zrekonštruujeme aj ihrisko na Tekovskej a opravy čakajú aj ihrisko na Budovateľskej. Okrem rekonštrukcií plánujeme aj úplne nové projekty, napr. pre vybudovanie multifunkčného ihriska na Trnávke. Školy a škôlky Aj na tomto mieste sme už niekoľkokrát písali o chýbajúcich kapacitách škôlok. Každý rok pribúda sto nových miest, ale stále to nestačí. Čím ďalej tým závažnejší je však nedostatok miest na základných školách. V priebehu tohto roka nás preto čaká výstavba základných škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej - postavíme dve nové samostatné polyfunkčné školské budovy, jednu novú telocvičňu a zároveň sa bude rozširovať kapacita jedálne a kuchyne. Náklady na toto rozširovanie z väčšej časti pokryjú fondy Európskej únie. Okrem spomínaných dvoch sa pripravuje aj projekt rozšírenia školy na Vrútockej. Garážové domy Každodenné problémy s parkovaním by mohli pomôcť uľahčiť garážové domy. Začiatkom roka predstaví mestská časť takmer desať projektov v ružinovských vnútroblokoch. Potom už bude záležať len na obyvateľoch, či o ich výstavbu budú mať záujem a môže sa pristúpiť k povoľovaciemu procesu. Len na túto položku v rozpočte vyčlenili poslanci 4 milióny eur, čo by mohlo vyriešiť mnoho stresujúcich chvíľ obyvateľom, ktorí sa po návrate z práce snažia nájsť pri dome miesto, kde zaparkovať. A ešte viac... Okrem týchto veľkých projektov podporili poslanci aj množstvo ďalších, ktoré ovplyvnia kvalitu života obyvateľov. Plánuje sa napríklad realizácia cyklotrás v hodnote 50-tisíc eur, rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci, vybudovanie pumptrackovej dráhy a vytvorenie priestoru na skatepark.   
Testovanie v Ružinove: Bez certifikátu ani na krok

Testovanie v Ružinove: Bez certifikátu ani na krok

Rubrika: Spravodajstvo
Posledný januárový víkend si Slovensko zopakovalo projekt celoplošného testovania, ktorý už zažilo na prelome vlaňajšieho októbra a novembra. Tentokrát mali občania síce na získanie certifikátu viac času, ale keďže sa „štátne“ termíny rozchytali doslova za niekoľko desiatok minút, vzniklo len v Bratislave takmer tristo odberových miest a z toho 59 bolo v Ružinove. Kým minulé testovanie mala pod palcom armáda, tentokrát sa dialo plne v réžii samospráv. Potom, ako v nedeľu podvečer (17. 1. 2021) vláda definitívne rozhodla, že testovať sa bude na celom Slovensku, mali obce len päť pracovných dní na to, aby zorganizovali akciu na úrovni vojenskej operácie. Zložitá príprava Plošné testovanie nie je ani zďaleka len to, čo vidíte počas odberu. Začína už niekoľko dní predtým výberom a schvaľovaním vhodných priestorov. 22 objektov v našej mestskej časti muselo byť pripravených, zariadených a vydezinfikovaných tak, aby sa tam mohlo testovať. Len toto zabezpečovali desiatky ľudí. Medzičasom bolo treba zohnať zdravotníkov a dobrovoľníkov na administratívu. V priebehu dvoch dní sa prihlásilo takmer tisíc ľudí. Tri kolegyne prechádzali prihlášku po prihláške, kontrolovali údaje, zisťovali, v ktorých dňoch sú ľudia k dispozícii a priraďovali ich na každé jedno z 59 miest. Ďalší traja vzápätí na to pripravovali zmluvy pre stovky ľudí a ďalšie pripravovali pre župu a zdravotníkov. Ďalší kolegovia zabezpečovali komunikáciu, prípravu obrovského množstva podkladov a odovzdávanie štatistík ďalším inštitúciám. Zabezpečenie tímov Sedem ľudí z úradu strávilo desiatky hodín tým, aby pripravili všetky ochranné pomôcky a ďalšie drobnosti od tlačív, cez perá a lepiace pásky samostatne pre každé miesto. Každú škatuľu museli otvoriť a veci rozdeliť tak, aby každý tím dostal 25 respirátorov, 50 jednorazových rúšok, 24 overalov, 24 protišmykových návlekov, 12 tvárových štítov, rozprašovače, dezinfekcie, papierové utierky, vreckovky, nožnice, šatňové bloky, pásky, perá, mydlo, jednorazové rukavice, ale aj fľaše s vodou – dve veľké vrecia, dve krabice a taška na každé jedno odberové miesto. To všetko bolo potom treba rozviesť na 22 rôznych adries. Aby ste tieto miesta vôbec našli, museli sme pripraviť značenie a ďalší kolegovia museli každé z nich dôkladne označiť stovkami tabuliek s nápismi. Z každého miesta tímy pravidelne aktualizovali údaje v mobilnej aplikácii, kde ste sa vedeli rýchlo a jednoducho dozvedieť ako dlho sa na jednotlivých miestach čaká. Bolo treba zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, ale aj dovoz stravy pre všetky tímy. A práca neskončila ani po zatvorení odberových miest, kedy bolo treba spracovať všetky štatistiky, doručiť ich na zodpovedné inštitúcie a znova zaistiť dezinfekciu priestorov. Koľko to stálo Organizácia takejto obrovskej akcie nie je ani zďaleka lacná záležitosť. V čase uzávierky tohto čísla ešte neboli k dispozícii definitívne sumy, ale celkové náklady na testovanie počas týchto dní sa vyšplhali až na 180-tisíc eur. Najväčšiu položku predstavovali odmeny pre približne päťsto ľudí, ktorí sa ho zúčastňovali. Ďalších 35-tisíc, teda viac ako milión korún, stáli ochranné pomôcky. Mestská časť okrem toho zabezpečovala všetko od tlače certifikátov, cez stravu pre všetkých, ktorí u nás počas víkendu pracovali, prípravu priestorov až po odvoz biologického odpadu. Dostaneme ich späť? Vláda rozhodla, že obec dostane päť eur za každého otestovaného. Ak by neprišiel nik, zaplatí to sama. Keďže Ružinov za dva dni otestoval približne 32-tisíc ľudí, mali by sme od štátu dostať asi 160-tisíc eur. Mestská časť teda bude účet za testovanie doplácať z vlastného. Za tejto epidemiologickej situácie a v tomto počasí sa však mestská časť rozhodla radšej pre väčšiu bezpečnosť a komfort testovania pre občanov. Výsledky testovania Počas víkendu (a na dcoch odberových miestach v pondelok a utorok) sme v Ružinove otestovali 32 267 ľudí a z nich bolo 249 pozitívnych, tj. 0,77% miera pozitivity. V prípade, že sa bude postupovať podľa ohláseného plánu, budú po vyhodnotení prvého kola plošného skríningu, jednotlivé okresy na Slovensku rozdelené na polovicu. Tie s dobrými výsledkami si už testovanie nemusia opakovať. Naopak, tie v horšej polovici, budú pokračovať v skríningu. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa rokovala vláda o tom, v akej podobe sa uskutoční ďalšie kolo testovania a či sa bude týkať aj Bratislavy.. Ďakujeme! Za bezproblémové testovanie si zaslúži vďaku obrovské množstvo ľudí a inštitúcií, organizácií a firiem – bratislavský magistrát, BSK, Dopravný podnik, Letisko Bratislava, Globsec, Slovnaft, La Bomba, OMV, saleziáni na Trnávke, zamestnanci mestskej časti a, samozrejme, občania. „Ďakujem desiatkam tisícov z vás, obyvateľov, ktorí prišli, aj takmer piatim stovkám obetavých ľudí, ktorí sa na organizácii testovania podieľali. Od zdravotníkov až po školníkov, od dobrovoľníkov až po profesionálov z nášho úradu, armády, polície, hasičov,“ poďakoval všetkým tímom, zamestnancom mestskej časti a v neposlednom rade aj občanom ružinovský starosta Martin Chren.
Vakcína proti Covid 19: Očkovanie seniorov začalo v Ružinove

Vakcína proti Covid 19: Očkovanie seniorov začalo v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Tých najzraniteľnejších musíme chrániť najviac. Vie to a koná podľa toho každá vyspelá a zodpovedná spoločnosť. Aj preto boli medzi prvými, kto dostal možnosť dať sa očkovať proti koronavírusu, práve klienti zariadení pre seniorov. Ako prví na Slovensku tak vakcínu získali seniori Ružinovského domova seniorov, ktorý je najväčším zariadením svojho druhu v štáte. Skúsenosti z uplynulých mesiacov pandémie hovoria jasne - jedným z najrizikovejších miest pre šírenie koronavírusu sú domovy seniorov. Odpoveď, prečo tomu tak je, je jednoznačná - kombinácia veku, zdravotného stavu a množstva ľudí v jednom zariadení. Rovnako jasnou rečou hovoria aj údaje o tom, ako významne dokáže znížiť hrozbu fatálnych dôsledkov práve očkovanie tejto skupiny obyvateľov. Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa dostali prvú dávku vakcíny aj naši seniori z RDS a zamestnanci, ktorí sa o nich starajú. Vytváranie kolektívnej imunity je totiž v prostredí s 288 klientmi a viac ako stovkou zamestnancov kľúčové. Lebo ako hovorí jedna z klientiek, ktorá má viac ako osemdesiat rokov: „Som stará, ale nie som sprostá. Ja si na tú vakcínu počkám“. A dočkala sa. Alebo ako povedala tesne pred očkovaním ďalšia pani: „Chcem znova objať svoju vnučku.“ Celkovo bolo zaočkovaných tristo klientov a zamestnancov a použitá bola vakcína od spoločností Pfizer/Biontech. Druhá dávka vakcíny ich čaká v polovici februára. Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania. Registrovať sa dá online na webe korona.gov.sk alebo na telefónnom čísle 0800 174 174. Momentálne je spustená tretia fáza očkovania, v rámci ktorej sa môžu registrovať ľudia nad 75 rokov. Nasledovať budú postupne tieto skupiny obyvateľov:  ■ 4. nad 65 rokov ■ 5. ľudia, ktorí trpia nejakým závažným ochorením bez ohľadu na vek ■ 6. pacienti so stredne závažným ochorením bez ohľadu na vek ■ 7. učitelia nad 55 rokov ■ 8. nad 55 rokov ■ 9. učitelia ■ 10. nad 45 rokov ■ 11. 18 - 45 rokov Viac informácií na korona.gov.sk