Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky

 • Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát do roka nasledovne: január-február (dvojčíslo), marec, apríl, máj, jún, júl-august (dvojčíslo), september, október, november, december.
 • Presné umiestnenie Vašej inzercie v mesačníku Ružinovské Echo je v kompetencii vydavateľa/ šéfredaktora. Inzercie sú umiestňované na inzertných stranách.
 • Na prednej titulke a na redakčných stranách 2-3, 4-5 a 16-17 (resp. na poslaneckej dvojstrane bez ohľadu na umiestnenie) inzercie neuverejňujeme.
 • Výber umiestnenia inzercie zadávateľom je spojený s prirážkou k aktuálnym cenníkovým cenám (viď. Cenník časť „Príplatky“).
 • Uzávierka pre objednanie inzercie je vždy 5teho dňa v mesiaci. Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii je vždy 10teho dňa v mesiaci.
 • Objednanie inzercie je možné len na základe kompletne vyplneného a podpísaného objednávkového formulára odoslaného zo strany objednávateľa na adresu: reklama@tvr.sk, prípadne odovzdaného osobne obchodnému zástupcovi spoločnosti TVR a RE, s.r.o. Objednať inzerciu je možné aj kompletným vyplnením a podpísaním elektronického objednávkového formulára na stránkach www.ruzinovskeecho.sk a www.tvr.sk.
 • Objednávka na uverejnenie inzercie bude akceptovaná len v prípade, že bude doručená vydavateľovi v časovom termíne do uzávierky príslušného čísla mesačníka.
 • Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné pre uverejnenie inzercie a to hlavne: obchodný názov objednávateľa, fakturačnú a poštovú adresu, IČO, DIČ, meno, emailovú adresu a telefonický kontakt na objednávateľa, označenie subjektu, v prospech ktorého sa inzercia objednáva, číslo vydania, dátum vydania, rozmer objednanej inzercie, počet uverejnení inzercie, cenu inzercie, dátum vyhotovenia objednávky, pečiatku a podpis povereného zamestnanca objednávateľa.
 • V prípade, že si objednávateľ praje rozšíriť predmet objednávky, musí o tom písomne informovať vydavateľa na adrese reklama@tvr.sk a to čo najskôr. Až po obdŕžaní písomného súhlasného stanoviska zo strany vydavateľa sa rozšírený predmet objednávky stáva záväzným.
 • Objednávka na vkladanie externých príloh (vkladačky/letáky) do mesačníka musí byť doručená vydavateľovi minimálne mesiac pred plánovaným vydaním daného čísla mesačníka. Podklady k vkladaniu musí mať vydavateľ k dispozícii vo vytlačenej forme najneskôr v deň tlače mesačníka.
 • Redakcia si vyhradzuje právo neprijatia objednávky inzercie bez udania dôvodu.
 • Podklady k inzercii musia byť doručené na adresu reklama@tvr.sk v časovom termíne stanoveným vydavateľom.
 • V prípade, že objednávateľ nemá možnosť dodať podklady v súlade so stanovenými technickými podmienkami, môže u vydavateľa objednať grafické spracovanie inzercie za vopred dohodnutú a obomi stranami odsúhlasenú finančnú odmenu.
 • Politická inzercia, ako aj vkladačky (vložené volebné plagáty, letáky) musia zo zákona obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
 • Objednávateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za obsah inzercie a zaväzuje sa, že dodaná inzercia nebude v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi.
 • Vydavateľ môže odmietnuť uverejnenia inzercie ak:
  • nebola splnená akákoľvek z vyššie uvedených podmienok,
  • vydavateľ vopred neodsúhlasil objednávateľovi uverejnenie inzercie,
  • inzercia by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa,
  • inzercia je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo záujmami vydavateľa, týka sa to najmä politickej inzercie s prejavmi rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti a extrémizmu.

Spoločnosť TVR a RE, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľov a potenciálnych objednávateľov, a to v rozsahu, spôsobom a za účelom v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa Zásad ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok ako ich príloha.