Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle článku 13 Nariadenia prevádzkovateľ osobných údajov oboznamuje dotknutú osobu s nasledujúcimi zásadami ochrany osobných údajov:

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:
   Obchodné meno: TVR a RE, s.r.o.
   Sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava
   IČO: 35 728 213
   Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 15601/B
   Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martin Ferák, konateľ
   PaedDr. Mária Barancová, konateľ
   Nikolaj Gečevský, konateľ
   Kontaktné údaje prevádzkovateľa: t.č.: 0948/439863; e-mail: kancelaria@tvr.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „Spoločnosť“)
  2. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) upravujú podmienky, za ktorých Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – návštevníkov internetovej stránky www.tvr.sk a www. ruzinovskeecho.sk.
 2. Účel, právny základ, doba spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov
  1. Uzavretie zmluvy a plnenie zmluvných záväzkov
   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou (najmä objednávka inzercie a reklamy).
   1. Spracúvanie osobných údajov podľa bodu 2.1. tohto článku v rozsahu: meno, priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo/e-mailová adresa, údaje o objednávke (najmä číslo objednávky, špecifikácia služby, cena služby, dátum a čas realizácie služby, stav objednávky), platobné údaje, je nevyhnutné na právnom základe – plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia). Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa, v prípade, ak ich dotknutá osoba Prevádzkovateľovi neposkytne, nie je možné zmluvu uzatvoriť
   2. Osobné údaje podľa bodu 2.1. tohto článku sú Prevádzkovateľom spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu, až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvou. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 2.1. tohto článku je archivovaná v lehotách v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
  2. Prehliadanie internetovej stránky – online identifikátory
   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré prehliadajú obsah internetových stránok www.tvr.sk a www.ruzinovskeecho.sk, a to IP adresy a cookies, za účelom zabezpečenia funkčnosti internetovej stránky (tzv. funkčné cookies) a cielenia reklamy a prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.tvr.skwww.ruzinovskeecho.sk (tzv. marketingové cookies), ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby, a to najdlhšie po dobu 55 hodín. Bližšie informácie o podmienkach používania súborov cookies, lehotách ich uchovávania a možnostiach ich odmietnutia je možné nájsť tu.
  3. Komunikácia so zákazníkmi a súťaže Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to prostredníctvom formulára zverejneného na internetových stránkach: www.tvr.sk a www.ruzinovskeecho.sk za účelom získania a evidencie podnetov návštevníkov internetových stránok a uskutočnenia súťaží. Osobné údaje v rozsahu a na účel podľa bodu 2.3 Zásad sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, a to po dobu 3 roky odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.
 3. Práva dotknutej osoby
  1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
  2. Vystavenie prvej kópie podľa ods. 3.1 tohto článku je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu vzniknú s vystavením kópie. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
  3. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  4. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
   3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 3.11. tohto článku Zásad,
   4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov
  5. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
   1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
   2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
   3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
   4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
   5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  6. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
  7. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
   1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 3.11 tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
   3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  8. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
  9. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
  10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
  11. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
   1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
   2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
   3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
  12. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  13. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne alebo elektronicky na kontaktných údajoch Prevádzkovateľa podľa bodu 1.1 Zásad. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
  14. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním osobných údajov boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 4. Kategórie príjemcov osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných príjemcov:
   • obchodní partneri poskytujúci služby klientom Spoločnosti,
   • administrátori webstránok www.tvr.skwww.ruzinovskeecho.sk, poskytovatelia IT služieb a webhostingu,
   • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti účtovníctva, personalistiky, daní,
   • obchodní partneri poskytujúci právne služby,
   • obchodní partneri poskytujúci marketingové služby,
   • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,
   • súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori.
 5. Ďalšie informácie
  1. Prevádzkovateľ oznamuje dotknutej osobe, že nezamýšľa prenos jej osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ.
  2. Prevádzkovateľ ďalej informuje dotknutú osobu, že pri spracúvaní jej osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.
  2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.04.2020.