9. november 2013: Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja

Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. V Ružinove bude 70 volebných okrskov a 16 volebných miestností.

Kto môže voliť?

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, a ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku. Prekážka vo výkone práva voliť je v osobitných prípadoch a je bližšie uvedená v zákone.

Koho a koľkých budeme voliť?

Mestská časť Bratislava - Ružinov tvorí volebný obvod číslo II spoločne s mestskou časťou Vrakuňa. V tomto volebnom obvode budú voliči voliť 6 poslancov a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Koľkých „krúžkovať“?

Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený – vo volebnom obvode Ružinov, Vrakuňa to teda bude maximálne 6 kandidátov na poslancov. POZOR – ak ich zakrúžkujete viac ako 6 alebo žiadneho kandidáta na poslanca, hlasovací lístok je neplatný. Vybrať si teda musíte minimálne jedného kandidáta na poslanca a maximálne šiestich. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu BSK zakrúžkujete len jedného kandidáta. POZOR – ak nezakrúžkujete žiadneho, alebo viac ako jedného, hlasovací lístok je neplatný.

Z koľkých si budete vyberať?

Za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja kandiduje 12 kandidátov, za poslancov župného zastupiteľstva 43 kandidátov (údaj k 15.10.2013).

Kto bude zvolený?

Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet platných hlasov. Za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bude zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Deň ich konania vyhlási predseda NR SR bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.

Ako voliť?

Volič hlasuje osobne, pred hlasovaním je povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. Okrsková volebná komisia v takomto prípade zabezpečí pre voliča vyslanie dvoch členov s prenosnou volebnou schránkou. Najneskôr do 15. októbra 2013 mal každý volič zapísaný v zozname voličov, dostať do schránky oznámenie, v ktorom je uvedený čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť.

Môžeme voliť mimo svojho bydliska?

Keďže voliči vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov volia kandidátov v rámci volebného obvodu, v ktorom majú trvalý pobyt, voličský preukaz obec nevydáva. Preto v týchto voľbách môžete voliť len vo svojom volebnom okrsku. Ich zoznam podľa miesta vášho bydliska nájdete na internetovej stránke www.ruzinov.sk.

Kde získate informácie?

V prípade nejasností kontaktujte Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, referát organizačný a správy registratúry, č. tel.: 48 284 338, 48 284 318, 48 284 373.

Vydanie: November 2013