Novinky

Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
toto obdobie je vždy časom na rekapituláciu a v roku 2023 sa toho v Ružinove podarilo naozaj veľa. Najväčším investičným projektom bolo otvorenie dvoch nových základných škôl a jednej škôlky. Spustili rezidentské parkovanie na Štrkovci. Opravili sme viacero ciest a parkovísk, najväčšou investičnou akciou bola oprava cesty Mlynské Luhy. Zrekonštruovali sme sídlo mestskej polície na Listovej ulici, opravili prevádzky knižnice na Bachovej, ako aj ústrednú knižnicu na Miletičovej. Dokončujeme tiež výstavbu novej kanalizácie pre Pálenisko a mestská časť po desiatkach rokov prebrala do správy sídlisko Vlčie hrdlo. Vpred posúvame aj kultúru, tohtoročný festival Symfónia umenia bol doteraz najúspešnejším ročníkov a privítali sme viacero kultúrnych hviezd svetového významu. Pri výpočte toho, čo všetko sa podarilo, pôsobí obzvlášť bolestivo pohľad na zničené ľudské životy ako sme pred pár dňami videli v kolónii na Astronomickej. Je ľahké hovoriť o tom, ako sa správať a čo si myslieť, ak nepočúvate od ľudí z okolia, že sa prestávajú cítiť bezpečne. Spravíme všetko preto, aby sme pomohli tým, ktorí o to stoja. Ale ani pomoc nemôžete niekomu nanútiť. Učí nás to však viac si vážiť to, čo máme, najmä našich blízkych. Keď píšem, čo sme dokázali, nemôžem zabudnúť na všetkých, vďaka ktorým sme to dokázali – kolegom na úrade, partnerom, ktorí s nami spolupracujú a poslancom za korektnú spoluprácu a slušnú komunikáciu. Ďakujem! A ďakujem vám všetkým - za podporu a pochopenie, že hoci by sme chceli, nedokážeme všetko vyriešiť naraz. Prajem vám krásne Vianoce, šťastný nový rok a aby ste mali po svojom boku ľudí, ktorí vám budú vždy oporou. Váš starosta  
Rok 2024: Prehľad termínov, daní, poplatkov a príspevkov

Rok 2024: Prehľad termínov, daní, poplatkov a príspevkov

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) JANUÁR DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI Ak ste sa počas roka 2022 stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie, spraviť to môžete v papierovej forme (písomne, prípade osobne na adrese Blagoevova 9 v Petržalke) alebo elektronicky. Pozor: túto daň nespravuje mestská časť, ale hlavné mesto.   FEBRUÁR – MAREC DOTÁCIE (GRANTY) MESTSKEJ ČASTI Začiatkom roka (po schválení rozpočtu na príslušný rok) vyhlasuje mestská časť výzvu na komunitné a rozvojové dotácie. Je to jediný spôsob, akým môže Ružinov prispievať na občianske aktivity – kultúrne, športové, vzdelávacie, osvetové a pod. Presný termín bude zverejnený.   APRÍL – MÁJ PRIHLÁŠKY DO MŠ A ZŠ Zápis do 1. ročníka základných škôl sa koná spravidla v druhý aprílový týždeň, podávanie žiadostí o prijatie detí do materských škôl prebieha začiatkom mája. Konkrétny termín nájdete v dostatočnom predstihu na webe mestskej časti, informujú o ňom aj jednotlivé školy a podrobnosti zverejňujeme aj v Ružinovskom Echu.   MÁJ – JÚN TÁBORY A INTEGRAČNÉ POBYTY Rodiny zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín môžu požiadať o finančný príspevok na letný tábor pre deti. Mestská časť tiež poskytuje finančný príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom.   NOVEMBER VIANOČNÝ PRÍSPEVOK Rodiny v hmotnej núdzi alebo v náhlej núdzi s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom môžu do 15. novembra požiadať o príspevok vo výške 80 až 200 eur (podľa počtu detí a toho, či už v ten rok dostali nejaký príspevok mestskej časti).   PRIEBEŽNE DAŇ ZA PSA Každý pes musí byť prihlásený do evidencie v mieste, kde sa v danom roku prevažne zdržiava. Takže ak aj s ním bývate cez týždeň v Bratislave a na víkendy chodievate za rodičmi, prihlásený musí byť tu. Po prihlásení dostane známku, ktorú kontroluje polícia. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Fyzická osoba podáva daň za psa staršieho ako 6 mesiacov a platí 20 eur za psa v rodinnom dome alebo chate a 40 v byte. Osoby s ŤZP sú od dane oslobodené úplne, obyvatelia nad 60 rokov a majitelia psov s výcvikom majú 50% zľavu. Samotnú daň treba zaplatiť na základe rozhodnutia, ktoré bude každému majiteľovi doručené.   REZIDENTSKÉ PARKOVANIE Ružinovčania, ktorí vlastnia auto a majú trvalý pobyt v v niektorej z regulovaných zón, dostanú pred uplynutím ročnej lehoty e-mail na ďalšiu úhradu za parkovaciu kartu. Podrobnosti nájdete na webe www.paas.sk.   PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA 110 € Rodič (zákonný zástupca) oň môže požiadať do šiestich mesiacov veku dieťaťa, potom nárok na tento príspevok zaniká.   PRÍSPEVOK PRE PRVÁČIKOV 40 € Požiadať oň možno do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu.   PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE Nárok na tento príspevok majú nepracujúci dôchodcovia s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur. Vypláca sa podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed.   PRÍSPEVOK V NÁHLEJ ALEBO HMOTNEJ NÚDZI 200 / 300 € Obyvateľ s trvalým pobytom v Ružinove (za presne špecifikovaných podmienok) môže požiadať o poskytnutie jednorazového príspevku. Od roku 2022 je podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 32/2021 výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzy 200 eur pre jednotlivca resp. 300 eur v prípade, že ide o rodinu s deťmi.   
Analýza: Koľko škôlok a škôl Ružinov potrebuje?

Analýza: Koľko škôlok a škôl Ružinov potrebuje?

Rubrika: Reportáže
Školský rok 2023/2024 je v Ružinove z hľadiska počtu detí v materských a základných školách rekordný. Prvýkrát sa podarilo prijať do škôlok všetky ružinovské deti staršie ako tri roky a podarilo sa postaviť dve nové základné školy. Čo však hovoria štatistiky? Bude detí pribúdať? Má pre nich mestská časť dostatok miest? Ponúkame vám prehľad rozvoja kapacít materských a základných škôl. Mestská časť je zriaďovateľom 13 materských škôl (pri započítaní elokovaných pracovísk je to spolu až 27 materských škôl) a 9 základných škôl. Základné školy v tomto roku navštevuje 5 687 žiakov, čo je v porovnaní so školským rokom 2012/2013 nárast o 59 percent (3 580). Prvákov je 724, čo je za to isté obdobie nárast o 46 percent (497). Počet detí v materských školách dosiahol 2 369 a to je nárast o 14,7 percenta (2 066). Očakávaný vývoj Analýza demografického vývoja na území mestskej časti Bratislava-Ružinov ukazuje, že počet obyvateľov mestskej časti by sa mal v najbližších dvoch desaťročiach zvyšovať. Podľa stredného a vysokého scenára demografického vývoja spracovaného Výskumným demografickým centrom by počet obyvateľov Bratislavy mal rásť prinajmenšom do roku 2035. V prípade nízkeho scenára by sa zvyšovanie počtu obyvateľov malo zastaviť okolo roku 2025. Špecifikom mestskej časti Ružinov, v porovnaní s hlavným mestom ako celkom, je jej vysoká atraktívnosť, čo spôsobuje vyšší záujem o bývanie a presťahovanie sa do našej mestskej časti. To sa odzrkadľuje v masívnom záujme investorov o výstavbu v lokalite mestskej časti Ružinov a jej najbližšom okolí. Len pár najväčších investičných projektov ako Klingerka, Zwirn, Ovocné sady, Bývanie Trnávka, Mlynárka a Nový Ružinov prinesie v najbližších rokoch na trh tisíce nových bytov. Zo škôlok do škôl Podľa aktuálnych údajov sčítania obyvateľov pribudlo v Ružinove približne 7-tisíc nových obyvateľov; uvedené číslo je však stále o približne 3-tisíc obyvateľov nižšie, než dáta z evidencie trvalých pobytov. Populačná vlna momentálne pri materských školách vrcholí a postupne sa presúva do základných škôl. V prípade základných škôl ide o tzv. princíp lievika. Prvé ročníky sa napĺňajú počtom tried štyri a viac, zatiaľ čo z druhého stupňa odchádzajú len cca 1-2 triedy deviatakov. Postupným presúvaním prvého stupňa na druhý stupeň, po znížení počtu osemročných gymnázií, a tým elimináciou odchodu žiakov ZŠ na SŠ, sa vlna väčšieho počtu tried presúva postupne do vyšších ročníkov a kapacity škôl sa postupne stávajú nedostatočnými. Detí pribúda S ďalším rozvojom výstavby a s pribúdajúcim počtom obytných domov je predpoklad prílivu mladých rodín s deťmi. V tomto momente už lievik nahrádza rovnobežka, kedy vstup do ZŠ sa rovná výstupu, nakoľko migrácia detí s rodičmi spôsobí vyváženú naplnenosť kapacity jednotlivých tried. Následkom uvedených skutočností hrozí, že školy v súčasnej zostave nepokryjú potreby a požiadavky na umiestnenie žiakov pre plnenie povinnej školskej dochádzky. Požiadavky na rozširovanie kapacít školských zariadení ovplyvňujú okrem pozitívneho demografického vývoja aj investičná výstavba, špecifické požiadavky na špeciálne prístupy pri vzdelávaní a mobilita pracovnej sily. V budúcom školskom roku možno očakávať nárazový nárast dopytu po kapacitách základných škôl, ktoré súvisí so zavedením povinnej školskej dochádzky pre deti odídencov z Ukrajiny. Odhaduje sa, že oproti súčasnému stavu tak vznikne dopyt po umiestnení 100 a viac ďalších detí do základných škôl mestskej časti. Rozširovanie kapacít Počas minulých rokov mestská časť rozšírila kapacitu materských škôl o približne 312 detí, a to 80 miest MŠ Borodáčova, 44 miest MŠ Banšelova, 12 miest rekonštrukcia MŠ Stálicová, 60 miest EP Tomášikova, 40 miest EP Hraničná (NUPPU), 84 miest MŠ Ivanská cesta (Ovocné sady). Kapacity materských škôl sa tak zvýšili o takmer 312 miest. V budúcom roku by mali pribudnúť škôlky v lokalitách ZWIRN a Nový Ružinov a rekonštrukcia a rozširovanie čaká aj škôlku na Pivoňkovej. V rovnakom období vznikla v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom Spojená základná a stredná škola športová na Ostredkovej (talentová škola, ktorá slúži žiakom z celého kraja), Ružinov získal priestory bývalej modelovej školy na Tomášikovej (dnes súčasť ZŠ Borodáčova) a boli vybudované nové pavilóny na ZŠ Ostredková a ZŠ Medzilaborecká. Rozširovanie kapacít základných škôl je zložitejšie než je to v prípade materských škôl, tam totiž platí tzv. rajonizácia, t. j. povinnosť umiestňovať deti do základných škôl podľa miesta ich trvalého pobytu. Vzhľadom na doterajší vývoj a očakávanú investičnú výstavbu sa dá najväčší nárast dopytu po primárnom vzdelávaní očakávať v oblastiach Nivy a Trnávka. V najbližších piatich rokoch by malo vzniknúť celkovo 30 nových tried. Už v roku 2024 by mohla začať výstavba nového pavilónu na ZŠ Vrútocká (viac na s. 5). V štádiu preverovania je aj možnosť vzniku novej školy na Vrútockej, na mieste bývalej, ktorú zničil požiar a ďalších na Mlynských nivách a v lokalite Nový Ružinov.  
Plánované projekty: Nová škola na Trnávke

Plánované projekty: Nová škola na Trnávke

Rubrika: Spravodajstvo
V Ružinove už čoskoro môže vyrásť tretia nová škola – po Ostredkovej a Medzilaboreckej by sa už v lete mohli začať práce na rozšírení základnej školy na Vrútockej. Po viac ako polstoročí sa tak začali rozširovať kapacity pre ružinovských školákov. Pozrite sa, ako bude vyzerať nový pavilón školy v Trnávke. Do základných a materských škôl smeruje väčšina rozpočtu mestskej časti a investičné projekty na ich rozširovanie patria medzi historicky najväčšie. V roku 2024 – v prípade, že sa podarí získať financovanie - začne výstavba nového pavilónu základnej školy na Trnávke. Ide o prístavbu k ZŠ Vrútocká, ktorá bude stavebne priamo pripojená k existujúcej budove školy. Samozrejmosťou bude využitie všetkých najmodernejších technológií rovnako ako v prípade nových škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej. V tejto chvíli je už vydané stavebné povolenie, v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa ukončoval proces verejného obstarávania a po jeho ukončení mestská časť podá projekt na financovanie z fondov EÚ.  
Rekonštrukcie detských ihrísk: Areál hier radosť je zatvorený

Rekonštrukcie detských ihrísk: Areál hier radosť je zatvorený

Rubrika: Reportáže
Najznámejšie detské ihrisko v Ružinove dočasne zatvorilo svoje brány. Môžu za to sprísňovanie bezpečnostných noriem a zlý technický stav hracích prvkov. Z rovnakého dôvodu začalo v polovici novembra odstraňovanie starých nebezpečných prvkov aj na ihriskách Budovateľská, Kozmonautická, Jašíkova a Haburská, tie sú však deťom k dispozícii aj naďalej. Ale pre tých, ktorí ste sa pýtali... Áno, ťava na Štrkovci ostane! Prečo sa musia prvky vymieňať, keď dnešní rodičia sa na nich hrávali a páčia sa aj ich deťom? Podmienky ich prevádzkovania veľmi presne určujú technické normy 1176/1177. Prevádzkovateľ detského ihriska je povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených a zaškolených osôb na výkon kontroly. Úlohou kontroly je hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, technického stavu zariadení, základov a povrchov, napríklad v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie či poškodenia. Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, vlastník/prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Inšpekcia môže dokonca voči správcovi/ prevádzkovateľovi ihrísk vyvodiť až trestnoprávnu zodpovednosť. Čo bude0 s ihriskom na Štrkovci ďalej? Ružinov definitívne získal do vlastníctva pozemky pod celým areálom a chystá veľkú revitalizáciu celého areálu. V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy sa pripravuje architektonická súťaž, ktorej cieľom je navrhnúť rekonštrukciu tak, aby tu vznikol areál pre rodiny s deťmi, kde by mohli stráviť celý deň (dostatkom rôznych atrakcií, sociálnym zázemím a ďalšou infraštruktúrou). Keďže ide o vysokú investíciu, v roku 2024 mestská časť nepočíta so začiatkom rekonštrukcie. Aby však areál nebol po celý tento čas uzatvorený, budú tu dočasne umiestnené nové, náhradné prvky pre deti. Od leta by tak mohlo byť ihrisko znova otvorené. Keď začne plánovaná veľká rekonštrukcia, presunú sa tieto prvky na iné detské ihriská v Ružinove.  
Aktuálne: Kolónia na Astronomickej

Aktuálne: Kolónia na Astronomickej

Rubrika: Reportáže
Približne pred mesiacom informovali médiá o policajnej akcii v kolónii na Astronomickej v susedstve konečnej električiek. Našli sa tam predmety, ktoré boli polícii nahlásené ako odcudzené a rovnako im aj dobrovoľne vydali predmety, o ktorých sa vyjadrili, že ide o omamné a psychotropné látky. Aby toho nebolo málo, presne v deň uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa v médiách objavila správa, že pri jednom z bežných čistení priestranstiev, našli zamestnanci ružinovskej VPS ľudskú lebku. Prípad už preveruje polícia. Tento hrozivý nález objavili zamestnanci VPS počas čistenia priestranstva, kde odstraňovali náletové dreviny a vypratávali desiatky ton odpadu, ktoré tu pribudli za posledné obdobie. Celkové náklady na upratovanie sa odhadujú až na 75-tisíc eur. Lokalitu veľmi dobre poznajú aj obyvatelia z okolia. Postupne sa tu usídlilo asi päťdesiat ľudí. Viacerí sa sem presunuli z Pentagonu vo Vrakuni potom, ako tam vybudovali novú policajnú stanicu. Ďalší sa presunuli do Vlčieho hrdla. Snaží sa s nimi pracovať aj sociálny odbor ružinovského miestneho úradu. Kompetencie sociálnych pracovníkov sú však obmedzené a tamojší obyvatelia nie sú povinní využívať služby nízkoprahových sociálnych zariadení (napr. neďalekú nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a podobné zariadenia). Niekoľko dní po spomínanej policajnej akcii, a vzhľadom na viaceré podnety obyvateľov z okolia, prišli na miesto aj zástupcovia mestskej časti. Podnety sa týkali najmä podozrenia na drogovú trestnú činnosť, keďže evidujeme citeľný nárast odpadu, napríklad vo forme použitých striekačiek či nárastu vandalizmu. Taktiež na sídliskách Ostredky a Pošeň približne päťnásobne stúplo množstvo trestnej a priestupkovej činnosti. Len v priebehu dňa, kedy VPS čistila priestor, si sem prišli desiatky ľudí kúpiť drogy, len si vybehli z taxíka a pokračovali ďalej. Takéto prostredie je nebezpečné aj pre tých, ktorých životné okolnosti dostali na toto miesto, ale napriek tomu sa usilujú vytvoriť si v rámci možností čo najprijateľnejšie bývanie. Žije tam napríklad žena vo vysokom štádiu tehotenstva, ale aj stará mama, ktorá sa stará o maloleté dieťa. „Nie každému dokážeme pomôcť, pretože nie každý chce prijať pomocnú ruku. Niekto robí všetko preto, aby si zabezpečil aspoň trochu slušný život a správa sa k okoliu s naozaj veľkým rešpektom – a presne to sme u viacerých videli. Ale ak už niekto svoj život vzdal, nemôžeme ho nútiť zmeniť postoj. Naši sociálni pracovníci robia, čo je v ich silách. Terénni pracovníci rôznych mimovládnych organizácií robia, čo môžu, ale napriek tomu nedokážu zmeniť ich postoj. Jediné, čo môžeme spraviť, je vytvoriť bezpečné prostredie pre tisíce ľudí z bezprostredného okolia a pomôcť tým, ktorým dokážeme a ktorí o túto pomoc majú záujem. Práve preto sme museli konať rýchlo a rázne,“ povedal starosta Martin Chren. „Ružinov nemá k dispozícii sociálne byty, tento druh ubytovania dokáže v rámci možností a kapacít poskytnúť len hlavné mesto. Napriek tomu sme našli riešenie - ubytovanie pre babičku s vnučkou a tá by už čoskoro mohla aj začať chodiť do škôlky," dodal starosta.