Novinky

Seminár Vedomie a nesmrteľná bytosť

Seminár Vedomie a nesmrteľná bytosť

Rubrika: Oznamy
Po tisíce let se myslitelé, básníci, vědci a filozofové zabývají otázkou dokonalého zdraví, hledají vysvětlení fyzikálních jevů, snaží se zjistit původ života a objasnit, co se stane po smrti fyzického těla.   Těší nás, že se nám znovu pro náš seminář VĚDOMÍ A NESMRTELNÁ BYTOST podařilo získat brazilské lékaře zlékařsko-spiritistické asociace AME Brazil, a že po delší přestávce zapříčiněné pandemií opět přijedeme do Čech a na Slovensko.    Přednášející jsou mezinárodně uznávaní badatelé, vědci a lékaři, kteří vedeni univerzálním, etickým a morálním křesťanským ideálem, v němž je láska, vzájemná úcta a tolerancezákladem si vytkli za cíl vybudovat most mezi vědou, filozofií a nesmrtelnou podstatou lidské bytosti.       Referenti: Dr. Ana Catarina LOUREIRO Lékařka, nefroložka   Téma: Deprese: nepřítel našeho šťastného bytí   Mag. Gelson L. ROBERTO  Psycholog, Jungovský analytik  Téma: Sebepoznání a celistvé zdraví: harmonizace podosobností    BRATISLAVA: 19.10.2023 / 18:00-20:00 hod.  Cultus Ružinov, a.s. Ružinovská 28 | sál č. 271    Těšíme se na Vaši účast. Spolek Allan Kardec Vídeň    
Výstavba škôl: Nové Školy už otvoria svoje brány

Výstavba škôl: Nové Školy už otvoria svoje brány

Rubrika: Reportáže
Ružinov je jednou z najobľúbenejších mestských častí Bratislavy. Posledná škola bola v Ružinove postavená v roku 1968. Mení sa to až teraz, keď mestská časť dokončuje nové plnohodnotné pavilóny škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej. V prvom prípade sa rozšíri kapacita o 175 a v druhom o 200 detí. Časom sa rozrastie aj ZŠ na Vrútockej. Nárast počtu obyvateľov znamená aj vyššie požiadavky na škôlky a školy. Nie je to tak dávno, čo kapacity materských škôl výrazne zaostávali za dopytom. Tento stav sa darí riešiť a len v školskom roku 2022/2023 pribudlo 5 nových tried, v elokovanom pracovisku na Tomášikovej ulici 3 triedy a na Hraničnej ulici 2 triedy pre deti predprimárneho vzdelávania. Od septembra 2023 pribudne nová materská škola na Ivánskej ceste so 4 triedami. Tak, ako deti rastú, treba aj viac miest na základných školách. Prvým významným krokom bolo získanie budovy v areáli gymnázia na Tomášikovej, ktorú Ružinovčania poznajú ako bývalú modelovú školu ministerstva školstva a ktorá bude mať za sebou čoskoro druhý rok fungovania. Druhou je rozšírenie ZŠ Medzilaborecká a nový pavilón ZŠ Ostredková je tretím projektom v poradí. Štvrtým bude ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mala realizovať v roku 2024. V septembri 2022 sa položil základný kameň Základnej školy Ostredková. Jej dostavbou sa kapacita školy rozšírila o 175 miest. Nový pavilón školy na Ostredkoch spĺňa podmienky samostatnej školy. Je v nej sedem tried, dve odborné učebne, kabinety, šatne či výťah. Ide o jednu z najmodernejších škôl v Bratislave. Vďaka vybaveniu najnovšími technológiami ju môžeme radiť medzi SMART školy. Súčasťou školy je aj veľkorozmerná telocvičňa s kapacitou až pre päťsto osôb, ktorá bude slúžiť nielen škole, ale celému Ružinovu na organizovanie športových či tanečných podujatí. Druhou novou školou, ktorá tento školský rok otvorí po prvý raz svoje brány, je škola na Medzilaboreckej ulici. Je to plnohodnotná nová dvojpodlažná základná škola s deviatimi triedami a samostatným pavilónom s telocvičňou. Výstavbou tejto budovy sa zaistilo navýšenie kapacity školy o 200 miest.  
Parkovanie v Bratislave: Nové zóny a koniec parkovania na chodníkoch

Parkovanie v Bratislave: Nové zóny a koniec parkovania na chodníkoch

Rubrika: Spravodajstvo
Pravidlá celomestskej parkovacej politiky už budú platiť aj v ďalších častiach Ružinova – od konca letných prázdnin medzi regulované zóny pribudne Klingerova kolónia a finišujú aj prípravy spustenia zóny Štrkovec. Vodiči áut sa už však musia pripraviť aj na október, kedy začne platiť tzv. chodníková novela. Po spustení regulovanej zóny parkovania RU 1 Nivy mestská časť pripravuje v tomto roku reguláciu časti zóny RU 2 – Prístav a časti zóny RU 3 – Ružinov stred. Parkovanie v regulovaných zónach je zvýhodnené pre rezidentov (t.j. obyvateľov danej lokality) a parkovať je možné už len na vyznačených miestach. Klingerova kolónia V priebehu letných mesiacov bola vyznačená a spustená časť zóny RU 2 – Prístav, konkrétne časť so zástavbou prevažne rodinných domov Klingerova kolónia. Časová regulácia v tejto zóne je v pracovné dni od 08:00 do 24:00, v tejto časti bola situácia s parkovaním dlhodobo komplikovanejšia z dôvodu blízkosti polyfunkčných a administratívnych objektov v lokalite Mlynských nív. Zóna Štrkovec Druhou pripravovanou zónou v tomto roku je zóna RU 3 – Ružinov stred, konkrétne časť Štrkovec. Táto zóna bude vo výsledku tvorená sídliskami Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň, časová regulácia bude v pracovné dni od 12:00 do 24:00. Projekt organizácie dopravy bol počas mesiaca jún participovaný s verejnosťou, po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok bol projekt predložený na vyjadrenie Krajskému dopravnému inšpektorátu a jeho platnosť určená Hlavným mestom SR Bratislava. Aktuálne prebieha realizácia dopravného značenia, preto prosíme všetkých vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť. Samotné spustenie zóny je naplánované koncom mesiaca október. O presnom termíne spustenia a možnosti zakúpiť si parkovaciu kartu budú obyvatelia zóny informovaní vopred prostredníctvom parkovacích novín doručených do schránok. Ďalšou pripravovanou časťou zóny RU 3 – Ružinov stred, ktorej spustenie plánujeme na budúci rok je sídlisko Trávniky, pre ktoré aktuálne pripravujeme projekt organizácie dopravy.   PRIPRAVUJEME O niekoľko týždňov vznikne v DK Ružinov klientské centrum PAAS, ktoré bude k dispozícii obyvateľom zóny RU 3. O presnom termíne otvorenia budeme informovať v nasledujúcom čísle Ružinovského Echa.   1. OKTÓBER: KONIEC PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH Od októbra čakajú vodičov na Slovensku zmeny pri parkovaní. Do platnosti vstupuje novela cestného zákona, ktorá zavedie celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Povolené bude len parkovanie na označených miestach. Výnimka, ktorá umožňovala odstaviť auto na chodníku, ak ostalo aspoň 1,5 metra už platiť nebude. Pri parkovaní na chodníku hrozí vodičom od 1. októbra 2023 pokuta v rozmedzí od 50 eur do 100 eur. Aká je situácia v Ružinove? V niektorých prípadoch, ak je dostatočná šírka vozovky, tak sa parkovanie presunulo priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch bolo riešením aj kompletné zrušenie chodníka, ktorý sa využije na parkovanie, ak na druhej strane cesty existuje adekvátna náhrada – iný dostatočne široký a vyhovujúci chodník. DÔLEŽITÉ! Ak od 1. 10. 2023 na chodníkoch nebude vyznačené parkovacie miesto (čiarami alebo dopravnou značkou), parkovať sa na ňom nesmie. Pravidlo platí aj počas víkendov, sviatkov, návštev v reštauráciách a aj vtedy, ak v okolí vodič nenájde voľné parkovacie miesto.  
Územné plány zón: Ako bude vyzerať Ružinov

Územné plány zón: Ako bude vyzerať Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Počúvame to všetci často – „je to môj pozemok, chcem tu stavať a mám na to právo“. Ale potom tu máme pohľad z druhej strany ako napríklad „my sme tu parkovali vždy, máme na to nárok“. Kto alebo čo teda rozhoduje o tom, či sa niekde bude môcť stavať alebo nie? Akú úlohu v tomto procese majú územné plány? A kto a ako môže ovplyvniť ich podobu? Súlad s územným plánom je prvou a nevyhnutnou podmienkou preto, aby na nejakom pozemku vyrástla akákoľvek stavba (a stavbou sa rozumie aj parkovisko). Ak je niektorá časť definovaná ako lokalita pre zeleň, stavať sa tam nemôže. Existujú však aj opačné situácie. Predstavme si situáciu, že na mieste, ktoré desiatky rokov slúžilo ako park alebo parkovisko, má zrazu vyrásť desaťposchodová budova. Zabrániť sa tomu nedá, ak je pozemok určený na zastavanie a nie ako zeleň. Preto je dôležité mať kvalitné územné plány. V prípade Bratislavy to znamená územný plán hlavného mesta, ktorý definuje funkčné využitie (napr. bývanie, zeleň, zmiešané územie, výroba, občianska vybavenosť a pod.) a územné plány zón, ktoré detailne popisujú pravidlá pre konkrétne lokality (napr. tu môže byť parkovisko, vedľa obchod, škola, park a bytovka). Mestská časť Bratislava-Ružinov ako orgán územného plánovania zabezpečuje spracovanie a schválenie územných plánov zón, ktoré sú územnoplánovacím nástrojom na reguláciu územného rozvoja mestskej časti na zonálnej úrovni (v mierke 1:1000). Aktuálne mestská časť obstaráva na svojom území nasledovné územné plány zón: ■ UPN Z Zlaté piesky, záhradkárska osada - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Líščie nivy - Palkovičova - prerokované Zadanie UPN Z ■ UPN Z Miletičova trhovisko - prerokované Zadanie UPN Z ■ UPN Z Ostredky - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Bajkalská, Drieňová - spracovanie Návrhu riešenia ■ UPN Z Štrkovecké jazero - spracovanie Návrhu riešenia ■ UPN Z Pošeň - sever - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Pošeň - juh - spracovanie Konceptu riešenia ■ UPN Z Prievoz - východ - koncept riešenia - prerokovanie ■ UPN Z Prievoz - západ - koncept riešenia - prerokovanie ■ UPN Z Strojnícka - Na piesku - prípravné práce ■ UPN Z Mlynské Nivy - prípravné práce Právnické a fyzické osoby, vlastníci nehnuteľností aj verejnosť majú možnosť sa v jednotlivých etapách obstarania územného plánu zóny zapojiť do procesu prerokovania a v stanovenej lehote písomne podať svoje pripomienky a podnety k prerokovávanému materiálu. O prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie sú v zmysle ustanovení stavebného zákona verejnosť a vlastníci informovaní najmä prostredníctvom Oznámenia o prerokovaní formou verejnej vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli a na webe mestskej časti. Zároveň je zverejnený aj prerokovávaný materiál a minimálna dĺžka prerokovania (možnosť doručiť pripomienky a podnety) je v zmysle stavebného zákona 30 dní resp. podľa lehoty stanovenej v Oznámení o prerokovaní. Kde nájdete podrobnejšie informácie ku všetkým projektom? Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk (v časti miestny úrad/ oblasti záujmu/ územné plánovanie/ územné plány zón/ obstarávané) a na úradnej tabuli (úradná tabuľa), kde sú zverejňované aktuálne oznámenia o prerokovaní.   
Aktuálne: Parlamentné voľby: Informácie pre voličov

Aktuálne: Parlamentné voľby: Informácie pre voličov

Rubrika: Spravodajstvo
V sobotu 30. septembra čakajú Slovensko parlamentné voľby. V Ružinove budeme mať otvorených 70 volebných miestností, ktoré budú otvorené od 7:00 do 22:00. Prinášame vám základné informácie o tom, ako sa pripraviť na tento deň a na čo nezabudnúť, kým sa vyberiete do volebnej miestnosti. Oznámenia o čase a mieste konania volieb budú distribuované do domácností (nie na meno voliča) najneskôr do 5. septembra. Voliči tiež dostanú zoznam kandidátov, ktorí si tak budú mať možnosť v dostatočnom predstihu preštudovať. Odporúčame to najmä preto, aby sa zefektívnil samotný akt voľby. V prípade, že ste oznámenie alebo zoznam nedostali do domácností, napíšte nám na adresu volby@ruzinov.sk. Informácie o tom, kde máte svoju volebnú miestnosť ako aj zoznam kandidátov do NR SR nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii Voľby do NR SR 2023. Voliči, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a budú chcieť voliť v inom okrsku, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu troma spôsobmi: ■ osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude tzv. námietková kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie), ■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 8. 9.), ■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023). A na záver... Nezabudnite si skontrolovať platnosť občianskeho preukazu, voliť s pasom (ako dokladom totožnosti) totiž nie je možné. Viac na www. ruzinov.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
školstvo je svojim rozsahom asi najdôležitejšou oblasťou, ktorej sa naša mestská časť vo svojej každodennej práci venuje a smeruje tam viac ako polovica nášho rozpočtu. Staráme sa o deväť základných škôl a 13 škôlok, ktoré majú spolu 27 pracovísk. Pracuje v nich viac ako tisíc zamestnancov a navštevuje ich takmer 6-tisíc detí. A som naozaj veľmi hrdý, že vám môžem oznámiť dve prelomové správy. V septembri budeme po 55 rokoch rokoch otvárať dve nové plnohodnotné budovy základných škôl, na Ostredkovej a na Medzilaboreckej ulici. Podarilo sa nám ich postaviť vďaka využitiu fondov Európskej únie. Vytvoria priestor pre ďalšie stovky detí v našich školách. A v oboch prípadoch pribudnú aj úplne nové telocvične, tá na Ostredkovej dokonca s kapacitou až päťsto ľudí. Nekončíme však: aktuálne už obstarávame stavebné práce na prístavbu nového pavilónu na ZŠ Vrútocká na Trnávke a plánujeme vznik novej školy v rozvíjajúcej sa oblasti Mlynských Nív. skvelou správou je, že po rokoch nedostatku miest v škôlkach sme tento rok dokázali v našich materských školách umiestniť všetky ružinovské deti, staršie ako tri roky, ktorých rodičia prejavili o škôlku záujem. Dokonca nám ešte zostáva pár voľných miest v novej škôlke na Trnávke, ktorú otvárame od 1. septembra. Stále ešte v tejto oblasti bojujeme s mnohými problémami, aktuálne asi najsilnejším je nedostatok učiteľov a učiteliek. Mnohé naše školy a škôlky patria medzi najlepšie na Slovensku, avšak priestor na zlepšovanie sa je takmer neobmedzený. A ide o to najdôležitejšie, o čo sa môžeme starať: o budúcnosť našich detí. Váš starosta