Novinky

Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
presne vo chvíli, keď píšem tento úvodník, prichádza r e z i d e n t s k é parkovanie po Nivách aj ďalej do Ružinova. Konkrétne spúšťame rezidentskú parkovaciu zónu na Štrkovci. Aj keď rezidentské parkovanie vyvoláva rôzne reakcie, z vlastnej skúsenosti viem, že tam, kde sme ho už zaviedli, je drvivá väčšina z vás spokojná a už by ste nemenili. Tým netvrdím, že je všetko bez chýb - vždy počúvame aj vaše podnety, čo ešte zlepšiť. Skúsenosti z Nív a z Ružovej doliny nám však jasne ukazujú, že vám s trvalým pobytom sa parkuje oveľa ľahšie, utlmila sa doprava v bočných uličkách. Chodníky sú voľnejšie, cesty bezpečnejšie. Najčastejšie sťažnosti, ktoré od vás počujem, už nie sú na miesta, kde je parkovacia politika zavedená - prichádzajú z miest, kde ešte zatiaľ neplatí. Aj my si samozrejme uvedomujeme, že na sídliskách, kde zatiaľ rezidentské parkovanie nie je, sa situácia presunom áut zhoršila. Aj preto sa s rozširovaním rezidentského parkovania ponáhľame. Po Štrkovci prídu na rad Trávniky (hneď na jar, len čo počasie dovolí robiť dopravné značenie) a následne Ostredky a Pošeň. Dobrú správu mám aj pre Trnávku: po tom, čo roky bojujeme za opravu kanalizácie na Trnávke (bez ktorej sa nedajú opravovať cesty, lebo takmer všetky problémy s cestami na Trnávke sú z dôvodu vadnej vody či kanalizácie a bez ich opravy sa opraviť cesta nedá) už čokoro začne Bratislavská vodárenská spoločnosť s opravou kanalizácie na prvej ulici - a na budúci rok majú pribudnúť ďalšie. Presadiť opravu kanalizácie na Trnávke bol môj osobný niekoľkoročný boj a som hrdý, že sa to podarilo. Bude to samozrejme trvať niekoľko rokov a stáť milióny eur, výsledkom však budú konečne opravené ulice aj v tejto časti Ružinova. Váš starosta  
Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

Úradná tabuľa: Oznámenia mestskej časti

Rubrika: Oznamy
NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRÍZEMNÍ HOKEJOVÉHO ŠTADIÓNA RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, IČO: 36 066 257 (ďalej len „vyhlasovateľ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) oznamuje a zverejňuje svoj zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave, súpisné číslo 4811, katastrálne územie Ružinov, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Predmet obchodnej verejnej súťaže časť nebytových priestorov na prízemí budovy Ružinovskej arény (bez hotelovej časti) Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4 v Bratislave; stavba so súpisným číslom číslo 4811 na pozemkoch registra C-KN parc. č. 15294/14, parc. č. 15294/50, parc. č. 15294/49, evidovaná Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym na liste vlastníctva číslo 1666, katastrálne územie Ružinov, obec: Bratislava- Ružinov,Okres: Bratislava II. Účel nájmu V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pričom platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť erotický salón, striptíz a/alebo herňa. Súťažné podmienky, podklady a bližšie informácie je možné získať: a) na sekretariáte RŠK, p. o., Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 82101 Bratislava b) na internetovej stránke www.rskruzinov.sk NEBYTOVÝ PRIESTOR NA LISTOVEJ 4 Mestská časť Bratislava - Ružinov v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení neskorších predpisov oznamuje a zverejňuje svoj zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 37,95 m2 nachádzajúci sa v objekte Listová č. 4 v Bratislave, Druh stavby: iná budova, na ulici Listová, číslo vchodu 4, postavený na pozemkoch parcely registra „C“ parcela č. 2691/1, 2691/18 a 2691/20 katastrálne územie Ružinov, zapísaný na LV č. 2941, obec: Bratislava-m.č. Ružinov, Okres: Bratislava II, ktorý je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.ruzinov.sk dňa 6. 11. 2023 a k nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií bude k dispozícii p. Ing. Michaela Jakubiková, kanc. č. 217 na druhom poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, tel. č. 0904 927 090; michaela.jakubikova@ ruzinov.sk. PRENÁJOM PARKOVACÍCH MIEST A PRIESTOROV NA UL. MLYNSKÉ NIVY Mestská časť Bratislava - Ružinov ponúka na prenájom v areáli Mlynské Nivy 61 v Bratislave (Jarabinková) ■ parkovacie státie za cenu 50, - eur/ mesiac; ■ priestory za nájomné vo výške 3,90e/ m2 / mesiac pre účel využitia: skladové priestory, dielne, administratívne priestory. V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú na emailovej adrese bytove@ruzinov.sk  
Získali sme cenu SENIOR FRIENDLY!

Získali sme cenu SENIOR FRIENDLY!

Rubrika: Reportáže
Ôsmy ročník celoslovenského oceňovania Senior Friendly pozná svojich víťazov a naša televízia je jedným z nich! Cieľom projektu Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k tejto skupine obyvateľov. Každoročne organizátori a odborná porota vyberie víťazov v štyroch kategriách. Tento rok ocenenie v kategórií média dostala práve naša televízia, čomu sa nesmierne tešíme. Celoročne sa totiž v TVR venujeme tejto vekovej kategórii. Každý mesiac mávame živé špeciálne relácie Senior Klub, kde sa sústreďujeme výlučne na seniorské témy a pozývame zaujímavých hostí, ktorí sú pre seniorov inšpiráciou alebo im ponúkajú zaujímavé tipy ako stráviť voľný čas, zdravotné rady a podobne. Seniorským témam sa venujeme aj v našom dennom spravodajstve a každý deň si tí skôr narodení môžu s našou televíziou zacvičiť vďaka relácii Hýb sa s nami senior.  
Mesiac úcty k starším: Október patril seniorom

Mesiac úcty k starším: Október patril seniorom

Rubrika: Reportáže
Hoci mestská časť pripravuje pre dôchodcov akcie počas celého roka, na jeseň myslíme na seniorov ešte viac. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou pre nás všetkých a nielen v túto časť roka. Ružinov sa rozhodol v mesiaci október venovať osobitnú pozornosť svojim seniorom a prichystal pre nich bohatý a pestrý program plný kultúry a zábavy. Hlavnou témou tohto ročníka boli divadelné hity ako komédia Milenec, Pacho – zbojník z Hybe, príbeh Alžbety Báthory alebo mimoriadne obľúbené stvárnenie života Karola Duchoňa, Na srdci mi hraj!. Potešil ich aj koncert speváčky Andrei Zimányiovej, kreatívny workshop, cestovateľský večer a rôzne typy prednášok. V čase uzávierky tohto čísla tento maratón podujatí vrcholil. Seniori sa dozvedeli viac o zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pôsobia v mestskej časti, získali bezplatnú právnu pomoc, vyskúšali si tréning pamäte a vypočuli si aj o dôležitosti pohybu a užívaní voľnopredajných liekov. Moderátorom podujatia Deň seniorov s prednáškami bol Richard Vrablec, ktorý sa nad stretnutím so staršou generáciou zamyslel takto: „Keď miluješ ľudí, dajú ti bohatstvo, keď miluješ bohatstvo, prídeš o ľudí. Okrem tohto citátu, ktorý je už veľa rokov mojím mottom, si vážim našich seniorov. Sú pre mňa zdrojom skúseností a pokory. Ja im za to venujem kus mojej energie a radosti zo života. Teraz, keď sa aj so mňa postupne stáva senior, viem, že raz aj pre mňa bude mladícka energia hnacím motorom do ďalších rokov.“  
Parlamentné voľby: Ako volili obyvatelia Ružinova?

Parlamentné voľby: Ako volili obyvatelia Ružinova?

Rubrika: Spravodajstvo
Prešiel mesiac od parlamentných volieb a my sme sa pozreli, ako dopadli volebné výsledky v Ružinove. Koľko ľudí volilo? V ktorom okrsku prišlo k urnám najviac a v ktorom, naopak, najmenej ľudí? A ktorá strana bola najúspešnejšia? Prípravy na volebný deň trvali v mestskej časti niekoľko mesiacov a 30. septembra zabezpečovalo jeho bezproblémový priebeh takmer päťsto ľudí. Okrem kolegýň a kolegov z miestneho úradu to boli školy, ktoré zabezpečovali volebné miestnosti, ružinovská VPS, ktorá mala na starosť rozvoz stoviek vriec s hlasovacími lístkami a všetkým potrebným a zaisťovala čisté okolie a, samozrejme, aj hliadky mestskej a štátnej polície. Celková volebná účasť v Ružinove bola 75,15 % (v roku 2020 to bolo 75,69 %), slovenský priemer bol 68,5 %. Najväčší záujem voličov spomedzi obvodov bol v Starom Ružinove (79,42 %), najnižší v Trnávke (74,55 %). Pri pohľade na najmenšie celky, teda volebné okrsky, bola najvyššia účasť v 29. (Azalková, Rezedová, Nevädzová, Šalviová), kde dosiahla až 93,10 %. Najnižšia bola hneď vedľa, v 31. (64,37 %). Ak by o zložení parlamentu rozhodovali len voliči v Ružinove, dostali by sa doň len štyri strany – Progresívne Slovensko (36,89 % a 72 kresiel v parlamente), Smer – SD (16,32 % a 32 kresiel), Sloboda a Solidarita (14,9 % a 29 kresiel) a Hlas – SD (8,37 % a 17 kresiel). Progresívne Slovensko bolo najúspešnejšie v okolí Dulovho námestia (47,43 %), najmenej voličov oslovili vo Vlčom hrdle (23,56 %). Smer – SD mal najväčšiu podporu v lokalite Ostredky – juh, teda v okolí centrály strany (22,38 %) a najmenšiu na Jarabinkovej/ Prievozskej (10,87 %). Sloboda a Solidarita získala najviac hlasov v Klingerovej kolónii/ Mlynské Nivy/ Prievozská (20,63 %) a najmenej vo Vlčom hrdle (10,93 %). Hlas – SD bol najúspešnejší na Ostredkoch – sever (12,61 %) a najmenej sa mu darilo v okolí Dulovho námestia (4,83 %). A napokon z pohľadu prvej päťky preferenčných hlasov boli v Ružinove najúspešnejší Michal Šimečka, PS (10 236, krúžkovalo ho 57 % voličov strany), Robert Fico, Smer – SD (5 767, krúžky získal od 72,6 % voličov Smeru), Michal Truban, PS (4 059/ 22,6 % podpora), Lucia Plaváková, PS (3 924/ 21,8 %) a Robert Kaliňák, Smer – SD (3 374/ 42,5 %).  
Ako riešiť (ne)poriadok na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch

Ako riešiť (ne)poriadok na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch

Rubrika: Oznamy
Máte porozhadzované smeti okolo kontajnerov? Čo robiť, ak je pri kontajneroch vyhodený starý nábytok, záchodové misy alebo monitory? Kontaktujte správcu (resp. zástupcov spoločenstva), aby zabezpečil dočistenie. Za udržiavanie poriadku na kontajnerovom stojisku je zodpovedný správca – nie OLO, ani mestská časť, ani mesto. Máte málo smetných nádob? Správca musí požiadať OLO o ich doplnenie, alebo o častejší interval odvozu. Kontaktujú ho priamo, nie prostredníctvom mesta alebo mestskej časti. Môžu byť kontajnery umiestnené na ceste? Nie. Išlo by o porušenie zákona, keďže by to bola prekážka v cestnej premávke v zmysle cestného zákona. Ako postupovať, ak si chcete vybudovať kontajnerové stanovište alebo vybudovať polopodzemné kontajnery? 1. správca (resp. zástupcovia spoločenstva) vypracujú projektovú dokumentáciu 2. požiada magistrát hlavného mesta o súhlas s umiestnením kontajnerového stanovišťa (v zmysle VZN o nakladaní s odpadmi na území hlavného mesta) 3. hlavné mesto (v súčinnosti s mestskou časťou) vydá (alebo nevydá) súhlas 4. v prípade, že správca získa súhlas hlavného mesta, požiada o nájomnú zmluvu na tento pozemok 5. správca následne podá ohlášku na stavebný úrad so žiadosťou o možnosť vybudovať stanovište (až potom začne s prácami) NEPORIADOK OKOLO SMETNÝCH KOŠOV? POTREBUJETE VIAC KONTAJNEROV? KONTAKTUJTE SPRÁV